Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o výstavbe nového cestného prepojenia a hraničného mosta cez rieku Poprad v priestore obcí Mníšek nad Popradom a Piwniczna 246/2005 účinný od 14.06.2005


Platnosť od: 14.06.2005
Účinnosť od: 14.06.2005
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o výstavbe nového cestného prepojenia a hraničného mosta cez rieku Poprad v priestore obcí Mníšek nad Popradom a Piwniczna 246/2005 účinný od 14.06.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 246/2005 s účinnosťou od 14.06.2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. novembra 2004 bola v Ostrave ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 246/2005 Z. z.

  DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o výstavbe nového cestného prepojenia a hraničného mosta cez rieku Poprad v priestore obcí Mníšek nad Popradom a Piwniczna

  Vláda Slovenskej republiky a vláda Poľskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),v súlade ...

  Článok 1

  (1)

  Cesta č. I/68 na území Slovenskej republiky a štátna cesta č. 87 na území Poľskej republiky ...

  (2)

  Na tento účel sa budú realizovať tieto stavby:

  a)

  nový hraničný most na rieke Poprad (ďalej len „hraničný most“),

  b)

  nový úsek štátnej cesty č. 87 k hraničnému mostu v priestore obce Piwniczna na území Poľskej ...

  c)

  nový úsek cesty č. I/68 k hraničnému mostu v priestore obce Mníšek nad Popradom na území Slovenskej ...

  d)

  objekty spoločného cestného hraničného priechodu na území Slovenskej republiky (ďalej len „objekty ...

  (3)

  Zmluvné strany vynaložia úsilie, aby sa stavby uvedené v odseku 2 skončili do konca roka 2006.

  Článok 2

  1.

  pripraviť a riadiť výstavbu hraničného mosta, a to:

  a)

  predložiť poľskej zmluvnej strane koncepciu hraničného mosta a navzájom dohodnúť jeho konštrukciu, ...

  b)

  zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií a príslušné rozhodnutia a povolenia,

  c)

  zabezpečiť vypracovanie dokumentácie pre medzinárodnú verejnú súťaž na zhotoviteľa a jej odsúhlasenie ...

  d)

  uskutočniť medzinárodnú verejnú súťaž na zhotoviteľa,

  e)

  zabezpečiť zástupcom poľskej zmluvnej strany účasť na činnosti výberovej komisie zriadenej ...

  f)

  uzavrieť zmluvu o dielo s víťazom medzinárodnej verejnej súťaže a zabezpečiť výstavbu,

  g)

  vykonávať investorský dozor,

  h)

  počas záručnej lehoty vyžiadať od zhotoviteľa odstránenie prípadných chýb a nedorobkov súvisiacich ...

  2.

  vybudovať slovenskú prístupovú cestu,

  3.

  zabezpečiť výstavbu objektov hraničného priechodu.

  (2)

  Poľská zmluvná strana sa na účel vykonávania ustanovení článku 1 zaväzuje

  1.

  spolupracovať so slovenskou zmluvnou stranou pri príprave a riadení výstavby hraničného mosta, ...

  a)

  príslušné rozhodnutia a povolenia,

  b)

  účasť zástupcov poľskej zmluvnej strany vo výberovej komisii medzinárodnej verejnej súťaže ...

  c)

  na svojom území inžiniersko-geologický prieskum a geodetické práce a odovzdať ich výsledky slovenskej ...

  2.

  vybudovať poľskú prístupovú cestu.

  (3)

  Hraničný most bude naprojektovaný, zrealizovaný a skolaudovaný v súlade s vnútroštátnymi právnymi ...

  (4)

  Výberové konanie na zhotoviteľa hraničného mosta sa uskutoční v súlade s vnútroštátnym právnym ...

  (5)

  Všetky práce spojené s výstavbou hraničného mosta sa musia vykonávať tak, aby nenarúšali priebeh ...

  (6)

  Projektová dokumentácia hraničného mosta bude vypracovaná v slovenskom a poľskom jazyku.

  (7)

  Ustanovenia tohto článku bude realizovať za slovenskú zmluvnú stranu Slovenská správa ciest okrem ...

  Článok 3

  Zmluvné strany budú preberať objekty stavby hraničného mosta spoločne prostredníctvom príslušných ...

  Článok 4

  Údržba hraničného mosta sa bude riadiť ustanoveniami Dohody medzi vládou Slovenskej republiky ...

  Článok 5

  (1)

  Každá zo zmluvných strán hradí náklady na výkup pozemkov a vybudovanie stavieb uvedených v článku ...

  (2)

  Poľská zmluvná strana uhradí slovenskej zmluvnej strane administratívne náklady, ktoré sa týkajú ...

  (3)

  Existujúca a nová vypracovaná dokumentácia, najmä geodetická dokumentácia a inžiniersko-geologický ...

  (4)

  Zmluvné strany vynaložia úsilie na získanie finančnej podpory na výstavbu hraničného mosta z ...

  Článok 6

  Každá zo zmluvných strán sa po zrealizovaní výstavby mosta v súlade s touto dohodou stane vlastníkom ...

  Článok 7

  a)

  spodnú stavbu, t. j. predmostia, piliere a úpravy koryta toku rieky Poprad,

  b)

  hornú stavbu vrátane jej vybavenia.

  (2)

  Príslušný orgán poľskej zmluvnej strany bude uhrádzať príslušnému orgánu slovenskej zmluvnej ...

  (3)

  Príslušný orgán slovenskej zmluvnej strany oznámi príslušnému orgánu poľskej zmluvnej strany ...

  (4)

  Záverečné vyúčtovanie nákladov na výstavbu hraničného mosta medzi príslušnými orgánmi oboch ...

  (5)

  Všetky platby príslušného orgánu poľskej zmluvnej strany príslušnému orgánu slovenskej zmluvnej ...

  (6)

  Príslušný orgán slovenskej zmluvnej strany po podpise zmluvy o dielo na výstavbu hraničného mosta ...

  Článok 8

  (1)

  Zmluvné strany umožnia občanom štátov zmluvných strán a občanom tretích štátov, ktorí vykonávajú ...

  (2)

  Zmluvné strany umožnia občanom tretích štátov, ktorí majú vízovú povinnosť v jednom zo štátov ...

  (3)

  Problematiku, ktorá sa týka režimu na štátnej hranici v súvislosti s výstavbou hraničného mosta, ...

  Článok 9

  Príslušné orgány zmluvných strán oznámia svojim hraničným a colným orgánom termíny začatia ...

  Článok 10

  (1)

  Na dodávky tovarov a služieb v súvislosti s výstavbou hraničného mosta sa vzťahujú vnútroštátne ...

  (2)

  Technika, náradie, zariadenia, vozidlá a dopravné prostriedky potrebné na výkon prác v rámci ...

  (3)

  Príslušné daňové a colné orgány zmluvných strán sa budú navzájom kontaktovať, odovzdávať ...

  Článok 11

  (1)

  Na účely plnenia tejto dohody zmluvné strany ihneď po jej podpísaní zabezpečia vytvorenie slovensko-poľskej ...

  (2)

  Každý predseda delegácie môže zvolať zasadnutie zmiešanej komisie po dohode s predsedom delegácie ...

  (3)

  Úlohou zmiešanej komisie je vyjasňovať problémy týkajúce sa uplatňovania tejto dohody a predkladať ...

  a)

  konštrukcie a parametrov hraničného mosta,

  b)

  určenia rozsahu spoločných prác,

  c)

  overenia projektu hraničného mosta,

  d)

  platby a platobných podmienok,

  e)

  podmienok kolaudácie objektov hraničného mosta,

  f)

  rozdelenia nákladov na výstavbu hraničného mosta,

  g)

  preberania a odovzdávania do prevádzky objektov hraničného mosta,

  h)

  termínov realizácie výstavby,

  i)

  výkladu tejto dohody alebo jej uplatňovania v prípade rozdielnych stanovísk.

  (4)

  Delegácie zúčastnené v zmiešanej komisii sú povinné poskytovať si vzájomnú pomoc pri príprave ...

  (5)

  Zmiešaná komisia prijíma rozhodnutia na základe vzájomnej dohody predsedov oboch delegácií.

  (6)

  Príslušné orgány zmluvných strán pred prvým zasadnutím zmiešanej komisie oznámia mená splnomocnencov, ...

  Článok 12

  (1)

  Rozdielne stanoviská, ktoré vzniknú počas výkladu a vykonávania tejto dohody, sa budú riešiť ...

  (2)

  V prípadoch, keď sa nedosiahne dohoda na základe rokovaní uvedených v odseku 1, budú obe zmluvné ...

  Článok 13

  (1)

  Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán ...

  (2)

  Táto dohoda bude platná až do splnenia záväzkov, ktoré z nej vyplývajú.

  (3)

  Túto dohodu možno meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky ...

  Dané v Ostrave 23. novembra 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a poľskom ...

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore