Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti verejnej správy 216/2012 účinný od 26.07.2012

Platnosť od: 26.07.2012
Účinnosť od: 26.07.2012
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti verejnej správy 216/2012 účinný od 26.07.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 216/2012 s účinnosťou od 26.07.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. apríla 2009 bola v Bratislave ...

Dohoda nadobudla platnosť 12. mája 2012 v súlade s článkom 9 ods. 1.

K oznámeniu č. 216/2012 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti verejnej ...

Vláda slovenskej republiky a vláda francúzskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

opätovne potvrdzujúc vzťahy priateľstva a spolupráce medzi zmluvnými stranami, vzájomnú dôveru ...

posilňujúc vzájomnú spoluprácu v zmysle svojich ústavných povinností a svojich medzinárodných ...

zámerom tejto dohody je rozšíriť spoluprácu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej ...

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany deklarujú záujem rozvinúť dvojstrannú spoluprácu medzi ministerstvami a ostatnými ...

Článok 2

Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že posilnia a rozšíria vzájomnú spoluprácu v oblastiach špecifikovaných ...

Článok 3

Zmluvné strany sa dohodli, že program spolupráce sa bude priebežne dopĺňať o ďalšie aktivity ...

Článok 4

Táto dohoda, ktorou sa riadia všetky už začaté aktivity medzi zmluvnými stranami odo dňa nadobudnutia ...

Tieto aktivity sú obsiahnuté v „programoch dvojstrannej spolupráce“, ktoré sa každých šesť ...

Článok 5

Program spolupráce je zameraný na zabezpečenie vyváženosti spoločných aktivít najmä v oblasti ...

Článok 6

(1)

Aktivity programu spolupráce upravené v tejto dohode sú financované spoločne oboma zmluvnými stranami ...

(2)

Každá zo zmluvných strán uhrádza náklady spojené s cestou svojich úradníkov, stážistov a ...

(3)

Každá zo zmluvných strán zabezpečí a uhrádza náklady spojené s pobytom (ubytovanie a stravu) ...

(4)

Úhrada ostatných súvisiacich nákladov bude prerokovaná podľa typu aktivity programu spolupráce. ...

Článok 7

(1)

S cieľom zabezpečiť efektívne plnenie cieľov tejto dohody v praxi zmluvné strany vytvárajú spoločnú ...

(2)

Hodnotiaca komisia pozostáva zo štyroch členov, pričom každá zo zmluvných strán vymenuje dvoch ...

(3)

Hodnotiacu komisiu zvoláva jedna zo zmluvných strán (Slovenská republika v zastúpení Úradu vlády ...

(4)

Hodnotiaca komisia zasadne najmenej jedenkrát v kalendárnom roku v Bratislave.

(5)

Ktorákoľvek zo zmluvných strán na podnet inštitúcie podieľajúcej sa na programe dvojstrannej ...

(6)

Úlohou hodnotiacej komisie bude najmä

a)

vypracovávať správy o implementácii programu spolupráce a vyhodnocovať ich závery,

b)

korigovať priority a vymedzovať politiku programu spolupráce na vopred stanovené časové obdobia ...

(7)

Hodnotiaca komisia vypracováva raz ročne Správu o plnení programu dvojstrannej spolupráce medzi ...

(8)

Postavenie hodnotiacej komisie, zvolávanie jednotlivých zasadnutí je upravené v tomto článku. ...

(9)

Zriaďovanie a zánik pracovnej skupiny, jej právne postavenie, postavenie jej členov, zvolávanie ...

Článok 8

Akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť z výkladu tejto dohody či pri jej vykonávaní, sa bude ...

Článok 9

(1)

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných ...

(2)

Táto dohoda sa uzatvára na dobu 6 rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy na ...

(3)

V prípade vypovedania tejto dohody jednou zo zmluvných strán sa obe zmluvné strany zaväzujú vykonať ...

Dané v Bratislave 21. apríla 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a vo francúzskom ...

Za vládu Slovenskej republiky:

Dušan Čaplovič v. r.

podpredseda vlády Slovenskej republikypre vedomostnú spoločnosť, európskezáležitosti, ľudské ...

Za vládu Francúzskej republiky:

Henry Cuny v. r.

veľvyslanec Francúzskej republikyv Slovenskej republike

Načítavam znenie...
MENU
Hore