Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Ruskej federácie a Kabinetom ministrov Ukrajiny o preprave jadrových materiálov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou cez územie Ukrajiny 212/2011 účinný od 09.07.2011

Platnosť od: 09.07.2011
Účinnosť od: 09.07.2011
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Ruskej federácie a Kabinetom ministrov Ukrajiny o preprave jadrových materiálov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou cez územie Ukrajiny 212/2011 účinný od 09.07.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 212/2011 s účinnosťou od 09.07.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. októbra 2010 bola v Bratislave ...

Dohoda nadobudla platnosť 23. mája 2011 v súlade s článkom 10 ods. 1.

Prílohy

  K oznámeniu č. 212/2011 Z. z.

  DOHODA

  MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY, VLÁDOU RUSKEJ FEDERÁCIE A KABINETOM MINISTROV UKRAJINY O PREPRAVE ...

  Vláda Slovenskej republiky, vláda Ruskej federácie a Kabinet ministrov Ukrajiny (ďalej len „strany“), ...

  vychádzajúc z priateľských vzťahov medzi národmi a štátmi strán;

  usilujúc sa o rozvoj spolupráce v oblasti mierového využívania atómovej energie na mierové využitie; ...

  uznávajúc potrebu prepravy čerstvého a vyhoretého jadrového paliva a iných jadrových materiálov ...

  zohľadňujúc súvisiace medzinárodné zmluvy a právny poriadok štátov strán v oblasti prepravy ...

  berúc do úvahy súvisiace dokumenty Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu;

  berúc do úvahy členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii,

  dohodli sa takto:

  Článok 1

  Strany spolupracujú s cieľom zabezpečenia prepravy v oblasti čerstvého a vyhoretého jadrového ...

  Článok 2

  Kompetentnými orgánmi strán sú:

  a) v otázkach vykonávania tejto zmluvy a pri posudzovaní sporných otázok:

  za ruskú stranu – Štátna korporácia pre atómovú energiu ROSATOM;

  za slovenskú stranu – Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky;

  za ukrajinskú stranu – Štátny výbor Ukrajiny pre jadrovú reguláciu;

  b) v otázkach regulovania bezpečnosti a dohľadu nad jadrovou a radiačnou bezpečnosťou:

  za ruskú stranu – Federálna služba ekologického, technologického a atómového dohľadu (v časti ...

  za slovenskú stranu – Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (v časti regulácie a dozoru ...

  za ukrajinskú stranu – Štátny výbor Ukrajiny pre jadrovú reguláciu;

  c) v otázkach fyzickej ochrany špeciálneho nákladu a najmä jeho ozbrojenej ochrany:

  za ruskú stranu – Štátna korporácia pre atómovú energiu ROSATOM (fyzická ochrana okrem ozbrojenej ...

  za slovenskú stranu – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky;

  za ukrajinskú stranu – Štátny výbor Ukrajiny pre jadrovú reguláciu (fyzická ochrana okrem ozbrojenej ...

  d) v otázkach prepravy špeciálneho nákladu:

  za ruskú stranu – Ministerstvo dopravy Ruskej federácie;

  za slovenskú stranu – Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky;

  za ukrajinskú stranu – Ministerstvo dopravy a spojov Ukrajiny.

  O zmenách v zložení kompetentných orgánov každá strana informuje neodkladne druhé strany diplomatickou ...

  Článok 3

  1. Preprava špeciálneho nákladu sa uskutočňuje po železnici priamo, bez prekládky na území ...

  2. Prekročenie štátnej hranice štátov strán zástupcami odosielateľa alebo prijímateľa špeciálneho ...

  Článok 4

  1. Záväznou podmienkou na uskutočnenie prepravy špeciálnych nákladov v rámci tejto dohody sú ...

  2. Ukrajinská strana vytvorí podmienky na tranzit zásielok špeciálnych nákladov cez územie Ukrajiny. ...

  3. Vzťahy vznikajúce pri uskutočňovaní prepravných činností na území štátov strán sa riadia ...

  4. Postup vybavovania povolení na tranzit zásielok špeciálnych nákladov cez územie Ukrajiny sa ...

  5. Kompetentné orgány strán vypracujú a schvália podmienky organizovania a uskutočnenia prepravy ...

  Článok 5

  1. Spôsob sprevádzania špeciálnych nákladov zástupcami odosielateľa nákladu alebo prijímateľa ...

  2. Každá strana zabezpečí na území vlastného štátu podmienky potrebné na splnenie povinností ...

  Článok 6

  1. Každá strana v rámci tejto dohody v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom a v ...

  2. Preprava vyhoretého jadrového paliva po celej trase podlieha ozbrojenej ochrane. Ochrana pri preprave ...

  3. Miestami výmeny stráže a odovzdania zodpovednosti za ochranu zásielky špeciálneho nákladu ...

  4. Strany zabezpečujú bezpečnosť pobytu stráží, zabezpečujúcich ochranu zásielok špeciálnych ...

  5. Postup výmeny stráží a odovzdania zodpovednosti za ochranu zásielok so špeciálnymi nákladmi, ...

  6. Zodpovednosť za stratu špeciálnych nákladov alebo ich časti nesie strana, v ktorej pôsobnosti ...

  Článok 7

  1. Otázky týkajúce sa občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou, ...

  2. Zodpovednosť za jadrovú udalosť, ktorá sa riadi pravidlami Viedenskej dohody o občianskoprávnej ...

  · pri preprave špeciálneho nákladu z územia Ruskej federácie na územie Slovenskej republiky – ...

  · pri preprave špeciálneho nákladu z územia Slovenskej republiky na územie Ruskej federácie – ...

  Článok 8

  1. Likvidácia následkov havárie, ktorá nastala pri preprave špeciálneho nákladu vrátane jadrovej ...

  2. V prípade oficiálnej požiadavky na poskytnutie pomoci zo strany, na ktorej území štátu sa ...

  3. Ruská alebo slovenská strana (v závislosti od prevádzkovateľa štátu, ktorý nesie v súlade ...

  4. Sporné otázky, ktoré vznikajú medzi stranami v spojitosti s haváriami vrátane otázok o náhrade ...

  Článok 9

  1. Kompetentné orgány strán určené v článku 2 písm. a) tejto dohody a v otázkach plnenia tejto ...

  2. Strany zabezpečia utajenosť informácií o preprave špeciálnych nákladov a prijmú opatrenia, ...

  Článok 10

  1. Táto dohoda nadobudne platnosť v deň, keď depozitár dostane posledné písomné oznámenie od ...

  2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu 10 rokov. Ďalej sa jej platnosť automaticky predlžuje na nasledujúce ...

  3. Každá strana môže navrhnúť zmeny tejto dohody. Návrhy zmien sa odovzdajú diplomatickou cestou ...

  4. V prípade, že strany informujú depozitára o súhlase s navrhnutými zmenami a o splnení vnútroštátnych ...

  5. Každá zo strán môže skončiť platnosť tejto dohody formou písomného oznámenia depozitárovi, ...

  6. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, ...

  Článok 11

  Depozitárom tejto dohody je vláda Slovenskej republiky.

  Dané v Bratislave 21. októbra 2010 v jednom pôvodnom vyhotovení v slovenskom, ruskom a ukrajinskom ...

  Za vládu

  Slovenskej republiky:

  Martin Chren v. r.

  Za vládu

  Ruskej federácie:

  Nikolaj Nikolajevič Spasskij v. r.

  Za Kabinet ministrov

  Ukrajiny:

  Olena Mykolajčuk v. r.

  Príloha č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Ruskej federácie a Kabinetom ministrov ...

  Zoznam medzinárodných dokumentov, ktoré upravujú prepravu špeciálnych nákladov železničnou ...

  1. Medzinárodné dokumenty, ktoré upravujú prepravu špeciálnych nákladov železničnou dopravou: ...

  1.1 Dohovor o fyzickej ochrane jadrových materiálov z 26. októbra 1979

  1.2 Dohovor o včasnom oznamovaní jadrovej havárie z 26. septembra 1986

  1.3 Dohovor o pomoci v prípade jadrovej havárie alebo radiačnej havárie z 26. septembra 1986

  1.4 Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody z 21. mája 1963

  1.5 Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym ...

  1.6 Pravidlá prepravy nebezpečného tovaru (príloha č. 2 k Dohode o medzinárodnej železničnej ...

  1.7 Pravidlá prepravy nebezpečných nákladov (príloha č. 2 k Dohode o medzinárodnej železničnej ...

  2. Dokumenty Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE):

  2.1 Pravidlá bezpečnej prepravy rádioaktívnych materiálov. Číslo TS-R-1, MAAE, Viedeň 2005

  2.2 Fyzická ochrana jadrových materiálov a jadrových zariadení, INFCIRC/225/Rev. 4V prípade revízie ...

  Príloha č. 2 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Ruskej federácie a Kabinetom ministrov ...

  Podmienky organizovania a uskutočnenia prepravy špeciálnych nákladov medzi Slovenskou republikou ...

  Podmienky organizovania a uskutočnenia prepravy špeciálnych nákladov v súčinnosti medzi Slovenskou ...

  – vybavovanie prepravných dokladov;

  – plánovanie prepravy;

  – súčinnosť medzi kompetentnými orgánmi strán;

  – súčinnosť medzi odosielateľom nákladu, prijímateľom nákladu, železničnými správami a ...

  – spôsob výmeny informácií medzi právnickými osobami zapojenými do zabezpečenia prepravy špeciálnych ...

  – spôsob zabezpečenia utajenia informácií spojených s prepravou špeciálnych nákladov;

  – iné otázky organizovania prepravy špeciálnych nákladov podmienené osobitosťami ich technológie. ...

  Príloha č. 3 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Ruskej federácie a Kabinetom ministrov ...

  Spôsob výmeny stráží a odovzdania zodpovednosti za ochranu zásielok so špeciálnymi nákladmi

  1. Stráž príde na miesto odovzdania zodpovednosti za ochranu špeciálnych nákladov najneskôr jednu ...

  2. Príslušníci ruskej a slovenskej stráže majú povolený vstup na územie Ukrajiny v predpísanej ...

  3. Odovzdanie zodpovednosti za ochranu špeciálnych nákladov sa vykoná až po skončení všetkých ...

  4. Prevzatie a odovzdanie špeciálnych nákladov pod ochranu (spod ochrany) strážami sa vykoná po ...

  5. Zástupcom pohraničných, colných a iných orgánov štátnej kontroly umožňujú prístup k zásielke ...

  6. Na mieste výmeny stráží veliteľ stráže predloží splnomocneným osobám colnej a pohraničnej ...

  7. Velitelia stráží vykonajú prevzatie-odovzdanie špeciálnych nákladov pod ochranu (spod ochrany) ...

  8. Prvé vyhotovenie súpisu sa odovzdá zodpovednej osobe odosielateľa nákladu alebo prijímateľa ...

  9. Zodpovedná osoba odosielateľa nákladu alebo prijímateľa nákladu sprevádzajúca špeciálny ...

  10. Prevzatie zásielok špeciálnych nákladov vykonajú velitelia stráží za prítomnosti zodpovednej ...

  11. Postup odovzdania zodpovednosti za ochranu špeciálnych nákladov sa skončí výmenou strážnej ...

  12. V prípade vzniku sporných otázok velitelia stráží spíšu protokol, ktorý potvrdí zodpovedná ...

  Nasledujúci postup môžu doplniť alebo zmeniť kompetentné orgány strán v prípade zmeny podmienok ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore