Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Protokolov na tento Dohovor nadväzujúcich 209/1992 účinný od 18.03.1992 do 31.03.1992

Platnosť od: 15.05.1992
Účinnosť od: 18.03.1992
Účinnosť do: 31.03.1992
Autor: Federálne ministerstvo zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Ľudské práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Protokolov na tento Dohovor nadväzujúcich 209/1992 účinný od 18.03.1992 do 31.03.1992
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 209/1992 s účinnosťou od 18.03.1992
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 21. februára 1991 bol v Madride podpísaný ...

Dodatkový protokol, dojednaný v Paríži 20. marca 1952,

Protokol č. 2, dojednaný v Štrasburgu 6. mája 1963,

Protokol č. 4, dojednaný v Štrasburgu 16. septembra 1963,

Protokol č. 6, dojednaný v Štrasburgu 28. apríla 1983, a

Protokol č. 7, dojednaný v Štrasburgu 22. novembra 1984.

S Dohovorom i Protokolmi vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej ...

Pri ratifikácii Dohovoru sa urobilo vyhlásenie:

Česká a Slovenská Federatívna Republika vyhlasuje, že po dobu piatich rokov, ktorá sa bude mlčky ...

a)

uznáva právomoc Európskej komisie pre ľudské práva prijímať podľa článku 25 Dohovoru sťažnosti ...

b)

uznáva na základe vzájomnosti právomoc Európskeho súdu pre ľudské práva podľa článku 46 ...

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 66 ods. 2 dňom 3. septembra 1953. Pre Českú ...

Dodatkový protokol nadobudol platnosť na základe svojho článku 6 dňom 18. mája 1954 a pre ČSFR ...

Protokol č. 2 nadobudol platnosť na základe svojho článku 5 ods. 2 dňom 21. septembra 1970 a pre ...

Protokol č. 4 nadobudol platnosť na základe svojho článku 7 ods. 1 dňom 2. mája 1968 a pre ČSFR ...

Protokol č. 6 nadobudol platnosť na základe svojho článku 8 ods. 1 dňom 1. marca 1985 a pre ČSFR ...

Protokol č. 7 nadobudol platnosť na základe svojho článku 9 ods. 1 dňom 1. novembra 1988 a pre ...

České preklady Dohovoru i Protokolov sa vyhlasujú samostatne.1)

DOHOVOR

o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolov č. 3, 5 a 8

Podpísané vlády, členovia Rady Európy,

majúc na zreteli Všeobecnú deklaráciu ľudských práv vyhlásenú Valným zhromaždením Organizácie ...

majúc na zreteli, že táto deklarácia smeruje k zabezpečeniu všeobecného a účinného uznávania ...

majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy je dosiahnutie väčšej jednoty medzi jej členmi, a že ...

znovu potvrdzujúc svoju hlbokú vieru v tie základné slobody, ktoré sú základom spravodlivosti ...

rozhodnuté, ako vlády európskych štátov, ktoré sú rovnakého zmýšľania a majú spoločné ...

dohodli sa na nasledujúcom:

Článok 1

Vysoké zmluvné strany priznávajú každému, kto podlieha ich jurisdikcii, práva a slobody uvedené ...

HLAVA I

Článok 2

1.

Právo každého na život je chránené zákonom. Nikoho nemožno úmyselne zbaviť života okrem výkonu ...

2.

Zbavenie života sa nebude považovať za spôsobené v rozpore s týmto článkom, ak bude vyplývať ...

a)

obrane každej osoby proti nezákonnému násiliu;

b)

vykonávaní zákonného zatknutia alebo zabránení úteku osoby zákonne zadržanej;

c)

zákonne uskutočnenej akcii za účelom potlačenia nepokojov alebo vzbury.

Článok 3

Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. ...

Článok 4

1.

Nikoho nemožno držať v otroctve alebo v nevoľníctve.

2.

Od nikoho sa nebude vyžadovať, aby vykonával nútené alebo povinné práce.

3.

Za „nútenú alebo povinnú prácu“ sa na účely tohto článku nepovažujú:

a)

práca bežne požadovaná pri výkone trestu uloženého podľa článku 5 tohto Dohovoru alebo v čase ...

b)

služba vojenského charakteru alebo v prípade osôb, ktoré odmietajú vojenskú službu z dôvodov ...

c)

služba vyžadovaná v prípade núdze alebo pohromy, ktorá ohrozuje život alebo blaho spoločenstva; ...

d)

práca alebo služba, ktorá tvorí súčasť bežných občianskych povinností.

Článok 5

1.

Každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť. Nikoho nemožno pozbaviť slobody okrem nasledujúcich ...

a)

zákonné uväznenie po odsúdení príslušným súdom;

b)

zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie slobody osoby preto, že sa nepodrobila rozhodnutiu vydanému ...

c)

zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie slobody osoby za účelom predvedenia pred príslušný súdny ...

d)

iné pozbavenie slobody maloletého na základe zákonného rozhodnutia na účely výchovného dohľadu ...

e)

zákonné držanie osôb, aby sa zabránilo šíreniu nákazlivej choroby, alebo duševne chorých osôb, ...

f)

zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie slobody osoby, aby sa zabránilo jej nepovolenému vstupu ...

2.

Každý, kto je zatknutý, musí byť oboznámený bez meškania a v jazyku, ktorému rozumie, s dôvodmi ...

3.

Každý, kto je zatknutý alebo inak pozbavený slobody v súlade s ustanovením odseku 1 písm. c) ...

4.

Každý, kto bol pozbavený slobody zatknutím alebo iným spôsobom, má právo podať návrh na konanie, ...

5.

Každý, kto bol obeťou zatknutia alebo zadržania v rozpore s ustanoveniami tohto článku, má nárok ...

Článok 6

1.

Každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná ...

2.

Každý, kto je obvinený z trestného činu, sa považuje za nevinného, dokiaľ jeho vina nebola preukázaná ...

3.

Každý, kto je obvinený z trestného činu, má tieto minimálne práva:

a)

byť bez meškania a v jazyku, ktorému rozumie, podrobne oboznámený s povahou a dôvodom obvinenia ...

b)

mať primeraný čas a možnosti na prípravu svojej obhajoby;

c)

obhajovať sa osobne alebo s pomocou obhajcu podľa vlastného výberu, alebo pokiaľ nemá prostriedky ...

d)

vyslúchať alebo dať vyslúchať svedkov proti sebe a dosiahnuť predvolanie a výsluch svedkov vo ...

e)

mať bezplatnú pomoc tlmočníka, ak nerozumie jazyku používanému pred súdom alebo týmto jazykom ...

Článok 7

1.

Nikoho nemožno odsúdiť za konanie alebo opomenutie, ktoré v čase, keď bolo spáchané nebolo podľa ...

2.

Tento článok nebráni súdeniu a potrestaniu osoby za konanie alebo opomenutie, ktoré v čase, keď ...

Článok 8

1.

Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie. ...

2.

Štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať okrem prípadov, keď je to v súlade so ...

Článok 9

1.

Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania; toto právo zahŕňa slobodu ...

2.

Sloboda prejavovať náboženské vyznanie a presvedčenie môže podliehať len obmedzeniam, ktoré ...

Článok 10

1.

Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať ...

2.

Výkon týchto slobôd, pretože zahŕňa aj povinnosti aj zodpovednosť, môže podliehať takým formalitám, ...

Článok 11

1.

Každý má právo na slobodu pokojného zhromažďovania a na slobodu združovať sa s inými, včítane ...

2.

Na výkon týchto práv sa nemôžu uvaliť žiadne obmedzenia okrem tých, ktoré ustanovuje zákon ...

Článok 12

Muži a ženy spôsobilí vekom na uzavretie manželstva majú právo uzavrieť manželstvo a založiť ...

Článok 13

Každý, koho práva a slobody priznané týmto Dohovorom boli porušené, musí mať účinné právne ...

Článok 14

Užívanie práv a slobôd priznaných týmto Dohovorom sa musí zabezpečiť bez diskriminácie založenej ...

Článok 15

1.

V prípade vojny alebo akéhokoľvek iného verejného ohrozenia štátnej existencie môže každá ...

2.

Podľa tohto ustanovenia nemožno odstúpiť od článku 2, okrem úmrtí vyplývajúcich z dovolených ...

3.

Každá Vysoká zmluvná strana, využívajúca svoje právo na odstúpenie, bude v plnom rozsahu informovať ...

Článok 16

Nič v článkoch 10, 11, a 14 sa nemôže považovať za brániace Vysokým zmluvným stranám uvaliť ...

Článok 17

Nič v tomto Dohovore sa nemôže vykladať tak, akoby dávalo štátu, skupine alebo jednotlivcovi ...

Článok 18

Obmedzenia, ktoré tento Dohovor pripúšťa pre uvedené práva a slobody, nesmú sa využívať na ...

HLAVA II

Článok 19

Na zabezpečenie plnenia záväzkov prijatých Vysokými zmluvnými stranami v tomto Dohovore sa zriaďujú: ...

a)

Európska komisia pre ľudské práva, ďalej len „Komisia“;

b)

Európsky súd pre ľudské práva, ďalej len „Súd“.

HLAVA III

Článok 20

1.

Komisia sa skladá z počtu členov, ktorý sa rovná počtu Vysokých zmluvných strán. V Komisii ...

2.

Komisia zasadá v pléne. Môže však vytvárať komory, z ktorých každá sa skladá najmenej zo ...

3.

Komisia môže vytvárať výbory, z ktorých každý sa skladá najmenej z troch členov, ktoré majú ...

4.

Komora alebo výbor sa môžu kedykoľvek vzdať právomoci v prospech plenárneho zasadania Komisie, ...

5.

Iba plenárne zasadnutie Komisie môže vykonávať nasledujúce právomoci:

a)

posudzovať podania predložené podľa článku 24;

b)

postúpiť prípad Súdu podľa článku 48a;

c)

schvaľovať rokovací poriadok podľa článku 36.

Článok 21

1.

Členov Komisie volí Výbor ministrov prostou väčšinou hlasov zo zoznamu zostaveného byrom Poradného ...

2.

Rovnaký postup sa v najširšom rozsahu použije pri dopĺňaní Komisie v prípade, že sa ďalšie ...

3.

Kandidáti musia mať vysoký morálny charakter a spĺňať podmienky vyžadované na výkon vysokých ...

Článok 22

1.

Členovia Komisie sa volia na obdobie šiestich rokov. Môžu sa zvoliť znova. Funkčné obdobie siedmich ...

2.

Členovia, ktorých funkčné obdobie sa skončí uplynutím pôvodného trojročného obdobia, sa určia ...

3.

Aby sa v rámci možností zabezpečilo, že dôjde k obnove jednej polovice členov Komisie každé ...

4.

V prípade, keď ide o viac ako jedno funkčné obdobie a keď Výbor ministrov bude postupovať podľa ...

5.

Člen Komisie, ktorý je zvolený na miesto člena, ktorého funkčné obdobie sa neskončilo, zastáva ...

6.

Členovia Komisie zastávajú funkciu, dokiaľ nie sú nahradení. Po svojom nahradení pokračujú ...

Článok 23

Členovia Komisie v nej zasadajú ako súkromné osoby. Vo svojom funkčnom období nemôžu vykonávať ...

Článok 24

Každá Vysoká zmluvná strana môže predložiť prostredníctvom generálneho tajomníka Rady Európy ...

Článok 25

1.

Komisia môže prijímať sťažnosti, ktoré zaslala generálnemu tajomníkovi Rady Európy každá ...

2.

Tieto vyhlásenia sa môžu urobiť na určitú dobu.

3.

Vyhlásenia sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európy, ktorý zašle ich odpisy Vysokým zmluvným ...

4.

Komisia bude vykonávať právomoci ustanovené týmto článkom až potom, keď bude aspoň šesť ...

Článok 26

Komisia môže posudzovať vec až po vyčerpaní všetkých vnútroštátnych právnych prostriedkov ...

Článok 27

1.

Komisia nebude posudzovať žiadnu sťažnosť predloženú podľa článku 25, ktorá je

a)

anonymná,

b)

v podstate rovnaká ako sťažnosť už predtým prerokúvaná Komisiou alebo už predložená inej ...

2.

Komisia vyhlási za neprijateľnú každú sťažnosť predloženú podľa článku 25, ak ju pokladá ...

3.

Komisia odmietne každú sťažnosť, ktorú považuje za neprijateľnú podľa článku 26.

Článok 28

1.

V prípade, že Komisia sťažnosť prijme,

a)

na zistenie skutočnosti posúdi sťažnosť spoločne so zástupcami strán, a ak je to potrebné, ...

b)

súčasne sa dá k dispozícii zúčastneným stranám s cieľom dosiahnuť zmierlivé urovnanie záležitosti ...

2.

Ak Komisia uspeje pri zmierlivom urovnaní, vypracuje správu, ktorá sa zašle zúčastneným štátom, ...

Článok 29

Po prijatí sťažnosti predloženej podľa článku 25 môže Komisia dvojtretinovou väčšinou svojich ...

V takom prípade sa rozhodnutie oznámi stranám.

Článok 30

1.

Komisia môže v ktoromkoľvek štádiu konania rozhodnúť o vyčiarknutí sťažnosti zo zoznamu prípadov, ...

a)

žiadateľ už nemieni zotrvávať na svojej sťažnosti alebo

b)

vec už bola vyriešená alebo

c)

pre akýkoľvek iný Komisiou zistený dôvod nie je ďalej správne pokračovať v posudzovaní sťažnosti. ...

Komisia však pokračuje v posudzovaní sťažnosti, ak to vyžaduje dodržiavanie ľudských práv ...

2.

Ak Komisia rozhodne vyčiarknuť zo zoznamu sťažnosť po jej prijatí, vypracuje správu, ktorá obsahuje ...

3.

Komisia môže rozhodnúť o vrátení sťažnosti do zoznamu prípadov, ak sa domnieva, že okolnosti ...

Článok 31

1.

Ak sa posudzovanie sťažnosti neskončilo podľa článkov 28 (odsek 2), 29 alebo 30, vypracuje Komisia ...

2.

Správa sa doručí Výboru ministrov; takisto je doručená zúčastneným štátom, ktoré nie sú ...

3.

Pri odovzdaní správy Výboru ministrov môže Komisia vyjadriť návrhy, ktoré považuje za vhodné. ...

Článok 32

1.

Ak sa v trojmesačnej lehote začínajúc dňom doručenia správy Výboru ministrov nepredloží záležitosť ...

2.

V kladnom prípade Výbor ministrov určí lehotu, v ktorej musí zúčastnená Vysoká zmluvná strana ...

3.

Ak zúčastnená Vysoká zmluvná strana neprijala uspokojivé opatrenia v určenej lehote, Výbor ministrov ...

4.

Vysoké zmluvné strany sa zaväzujú, že budú považovať za záväzné každé rozhodnutie, ktoré ...

Článok 33

Zasadania Komisie sú neverejné.

Článok 34

S výhradou ustanovení článkov 20 (odsek 3) a 29 sú rozhodnutia Komisie prijímané väčšinou ...

Článok 35

Komisia sa schádza podľa potreby. Zasadanie zvoláva generálny tajomník Rady Európy.

Článok 36

Komisia si určí rokovací poriadok.

Článok 37

Sekretariát Komisie zabezpečuje generálny tajomník Rady Európy.

HLAVA IV

Článok 38

Európsky súd pre ľudské práva tvorí počet sudcov, ktorý sa rovná počtu členov Rady Európy. ...

Článok 39

1.

Členov Súdu volí väčšinou hlasov Poradné zhromaždenie zo zoznamu predloženého členmi Rady ...

2.

Rovnaký postup sa v čo najširšom rozsahu použije pri dopĺňaní Súdu v prípade, že sa ďalšie ...

3.

Kandidáti musia mať vysoký morálny charakter a spĺňať podmienky vyžadované pre výkon vysokých ...

Článok 40

1.

Členovia Súdu sa volia na obdobie deviatich rokov a môžu byť zvolení znovu. Funkčné obdobie ...

2.

Členovia, ktorých funkčné obdobie sa skončí uplynutím pôvodného trojročného alebo šesťročného ...

3.

Aby sa v rámci možností zabezpečilo, že dôjde k obnove jednej tretiny členov Súdu každé tri ...

4.

V prípade, keď ide o viac ako jedno funkčné obdobie a keď Poradné zhromaždenie bude postupovať ...

5.

Člen Súdu, ktorý bol zvolený, aby nahradil člena, ktorého funkčné obdobie sa neskončilo, zastáva ...

6.

Členovia Súdu zastávajú funkciu, dokiaľ nie sú nahradení. Po svojom nahradení pokračujú v ...

7.

Členovia Súdu v ňom zasadajú ako súkromné osoby. Vo svojom funkčnom období nemôžu vykonávať ...

Článok 41

Súd volí na trojročné obdobie svojho predsedu a jedného alebo dvoch podpredsedov. Môžu byť zvolení ...

Článok 42

Členovia Súdu poberajú za každý deň výkonu funkcie náhradu určenú Výborom ministrov.

Článok 43

Na prejednanie každého predloženého prípadu Súd ustanoví senát zložený z deviatich sudcov. ...

Článok 44

Iba Vysoké zmluvné strany a Komisia majú právo predložiť prípad Súdu.

Článok 45

Právomoc Súdu sa vzťahuje na všetky prípady týkajúce sa výkladu a vykonávania tohto Dohovoru, ...

Článok 46

1.

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek vyhlásiť, že uznáva ako obligatórnu ipso facto a bez ...

2.

Uvedené vyhlásenia možno urobiť bezpodmienečne alebo s podmienkou vzájomnosti zo strany niekoľkých ...

3.

Tieto vyhlásenia sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európy, ktorý zašle ich kópie Vysokým ...

Článok 47

Súd sa môže zaoberať prípadom až po oznámení Komisie, že úsilie o zmier sa skončilo neúspešne ...

Článok 48

Za predpokladu, že jedna alebo viac zúčastnených Vysokých zmluvných strán podliehajú obligatórnej ...

a)

Komisia;

b)

Vysoká zmluvná strana, ktorej príslušník sa považuje za poškodeného;

c)

Vysoká zmluvná strana, ktorá predložila prípad Komisii;

d)

Vysoká zmluvná strana, proti ktorej bola podaná sťažnosť.

Článok 49

V prípade sporu o právomoc Súdu vybaví sa vec jeho rozhodnutím.

Článok 50

Ak súd zistí, že rozhodnutie alebo opatrenie súdneho alebo každého iného orgánu Vysokej zmluvnej ...

Článok 51

1.

Rozsudok Súdu uvádza dôvody, na ktorých je založený.

2.

Ak rozsudok vcelku alebo sčasti nevyjadruje jednomyseľný názor sudcov, má každý sudca právo ...

Článok 52

Rozsudok Súdu je konečný.

Článok 53

Vysoké zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú spravovať rozhodnutiami Súdu vo všetkých sporoch, ...

Článok 54

Rozsudok Súdu sa doručuje Výboru ministrov, ktorý dohliada na jeho výkon.

Článok 55

Súd si ustanoví rokovací a súdny poriadok.

Článok 56

1.

Prvé voľby členov Súdu sa uskutočnia po tom, čo vyhlásenia Vysokých zmluvných strán uvedené ...

2.

Pred týmito voľbami nemožno predložiť Súdu žiadny prípad.

HLAVA V

Článok 57

Každá Vysoká zmluvná strana poskytne na žiadosť generálneho tajomníka Rady Európy požadované ...

Článok 58

Výdavky Komisie a Súdu uhrádza Rada Európy.

Článok 59

Členovia Komisie a Súdu požívajú pri výkone funkcií výsady a imunity uvedené v článku 40 ...

Článok 60

Nič v tomto Dohovore sa nebude vykladať tak, akoby obmedzovalo alebo rušilo ľudské práva a základné ...

Článok 61

Nič v tomto Dohovore nebráni právomociam, ktoré priznal Výboru ministrov Štatút Rady Európy.

Článok 62

S výhradou osobitného dojednania Vysoké zmluvné strany súhlasia, že medzi sebou nepoužijú zmluvy, ...

Článok 63

1.

Každý štát môže pri ratifikácii alebo kedykoľvek neskôr vyhlásiť oznámením generálnemu ...

2.

Dohovor sa bude vzťahovať na jedno alebo na viac území uvedených v oznámení začínajúc tridsiatym ...

3.

Na uvedených územiach sa budú ustanovenia tohto Dohovoru vykonávať s prihliadnutím na miestne ...

4.

Každý štát, ktorý urobí vyhlásenie podľa prvého odseku tohto článku, môže kedykoľvek neskôr ...

Článok 64

1.

Každý štát môže pri podpise tohto Dohovoru alebo pri uložení svojej ratifikačnej listiny urobiť ...

2.

Každá výhrada urobená podľa tohto článku musí obsahovať stručný opis príslušného zákona. ...

Článok 65

1.

Vysoká zmluvná strana môže vypovedať tento Dohovor až po uplynutí piatich rokov od dátumu, keď ...

2.

Táto výpoveď nemôže zbaviť Vysokú zmluvnú stranu záväzkov z tohto Dohovoru, pokiaľ ide o ...

3.

Každá Vysoká zmluvná strana, ktorá prestane byť členom Rady Európy, prestane byť stranou tohto ...

4.

Dohovor možno vypovedať podľa ustanovení predchádzajúcich odsekov, pokiaľ ide o ktorékoľvek ...

Článok 66

1.

Tento Dohovor je otvorený na podpis členom Rady Európy. Bude ratifikovaný. Ratifikačné listiny ...

2.

Tento Dohovor nadobudne platnosť po uložení desiatich ratifikačných listín.

3.

Pre každý štát, ktorý Dohovor podpísal a ktorý ho bude ratifikovať neskôr, nadobudne Dohovor ...

4.

Generálny tajomník Rady Európy oznámi všetkým členom Rady Európy nadobudnutie platnosti Dohovoru, ...

Dané v Ríme 4. novembra 1950 vo francúzštine a angličtine, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, ...

Protokol č. 2 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý priznáva Európskemu ...

Členské štáty Rady Európy, ktoré podpísali tento protokol,

majúc na zreteli ustanovenia Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, podpísaného ...

domnievajúc sa, že je účelné priznať Súdu právomoc vydávať za určitých podmienok posudky, ...

dohodli sa na nasledujúcom:

Článok 1

1.

Súd môže na žiadosť Výboru ministrov vydávať posudky o právnych otázkach týkajúcich sa výkladu ...

2.

Tieto posudky sa nemôžu zaoberať otázkami, ktoré sa týkajú obsahu alebo rozsahu práv a slobôd ...

3.

Rozhodnutie Výboru ministrov, ktorým sa žiada Súd o posudok, sa prijíma dvojtretinovou väčšinou ...

Článok 2

Súd rozhodne, či žiadosť o posudok podaná Výborom ministrov patrí do jeho poradnej právomoci, ...

Článok 3

1.

Na posúdenie žiadostí o posudky zasadá Súd v pléne.

2.

Súd svoj posudok odôvodní.

3.

Ak posudok nevyjadruje úplné alebo čiastočne jednotný názor sudcov, má každý sudca právo pripojiť ...

4.

Posudok Súdu sa zašle Výboru ministrov.

Článok 4

Právomoci Súdu podľa článku 55 Dohovoru sa rozširujú o právo ustanoviť si vnútorný poriadok ...

Článok 5 - 1. Tento protokol je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy, ktoré podpísali Dohovor a ktoré sa môžu stať jeho stranou

a)

podpisom bez výhrady ratifikácie alebo prijatia;

b)

podpisom s výhradou ratifikácie alebo prijatia, po ktorom nasleduje ratifikácia alebo prijatie.

Ratifikačné listiny alebo listiny o prijatí budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy. ...

2.

Tento protokol nadobudne platnosť okamihom, keď všetky členské štáty Dohovoru sa stanú stranami ...

3.

Od nadobudnutia platnosti tohto protokolu sa budú články 1 až 4 považovať za neoddeliteľnú súčasť ...

4.

Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady:

a)

každý podpis bez výhrady ratifikácie alebo prijatia;

b)

každý podpis s výhradou ratifikácie alebo prijatia;

c)

uloženie každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prijatí;

d)

dátum nadobudnutia platnosti tohto protokolu podľa odseku 2 tohto článku.

Na dôkaz toho podpísaní, ktorí na to boli riadne splnomocnení, podpísali tento protokol.

Dané v Štrasburgu 6. mája 1963 vo francúzštine a angličtine, pričom obe znenia majú rovnakú ...

Protokol č. 4 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd priznávajúci niektoré ...

Podpísané vlády, členovia Rady Európy,

rozhodnuté prijať opatrenia na zabezpečenie kolektívneho vykonávania určitých práv a slobôd ...

dohodli sa na nasledujúcom:

Článok 1

Nikoho nemožno pozbaviť slobody iba pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok.

Článok 2

1.

Každý, kto sa právoplatne zdržiava na území niektorého štátu, má na tomto území právo slobody ...

2.

Každý môže slobodne opustiť ktorúkoľvek krajinu, aj svoju vlastnú.

3.

Žiadne obmedzenia sa nemôžu uvaliť na výkon týchto práv okrem tých, ktoré ustanovuje zákon ...

4.

Práva uvedené v odseku 1 môžu v určitých oblastiach podliehať obmedzeniam ustanoveným podľa ...

Článok 3

1.

Nikto nebude, či už individuálne alebo hromadne, vyhostený z územia štátu, ktorého je štátnym ...

2.

Nikto nebude pozbavený práva vstúpiť na územie štátu, ktorého je štátnym občanom.

Článok 4

Hromadné vyhostenie cudzincov je zakázané.

Článok 5

1.

Každá Vysoká zmluvná strana môže pri podpise alebo ratifikácii tohto protokolu alebo kedykoľvek ...

2.

Každá Vysoká zmluvná strana, ktorá oznámila vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku, môže ...

3.

Vyhlásenie urobené podľa tohto článku sa bude považovať za urobené podľa odseku 1 článku ...

4.

Územie každého štátu, na ktoré sa vzťahuje tento protokol vzhľadom na jeho ratifikáciu alebo ...

Článok 6

1.

Vysoké zmluvné strany budú považovať články 1 až 5 tohto protokolu za dodatkové články k ...

2.

Právo podať individuálnu sťažnosť priznané vyhlásením podľa článku 25 Dohovoru alebo uznania ...

Článok 7

1.

Tento protokol je otvorený na podpis členom štátom Rady Európy, ktoré podpísali Dohovor; podlieha ...

2.

Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy, ktorý oznámi všetkým ...

Na dôkaz toho podpísaní, ktorí na to boli riadne splnomocnení, podpísali tento protokol.

Dané v Štrasburgu 16. septembra 1963 vo francúzštine a angličtine, pričom obe znenia majú rovnakú ...

Poznámky

  • 1)  Tu sa uverejňujú slovenské preklady.
Načítavam znenie...
MENU
Hore