Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Protokolov na tento Dohovor nadväzujúcich 209/1992 účinný od 01.06.1992 do 31.10.1998

Platnosť od: 15.05.1992
Účinnosť od: 01.06.1992
Účinnosť do: 31.10.1998
Autor: Federálne ministerstvo zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Ľudské práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Protokolov na tento Dohovor nadväzujúcich 209/1992 účinný od 01.06.1992 do 31.10.1998
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 209/1992 s účinnosťou od 01.06.1992
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 21. februára 1991 bol v Madride podpísaný v mene ...

Dodatkový protokol, dojednaný v Paríži 20. marca 1952,

Protokol č. 2, dojednaný v Štrasburgu 6. mája 1963,

Protokol č. 4, dojednaný v Štrasburgu 16. septembra 1963,

Protokol č. 6, dojednaný v Štrasburgu 28. apríla 1983, a

Protokol č. 7, dojednaný v Štrasburgu 22. novembra 1984.

S Dohovorom i Protokolmi vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ...

Pri ratifikácii Dohovoru sa urobilo vyhlásenie:

Česká a Slovenská Federatívna Republika vyhlasuje, že po dobu piatich rokov, ktorá sa bude mlčky predlžovať ...

a)

uznáva právomoc Európskej komisie pre ľudské práva prijímať podľa článku 25 Dohovoru sťažnosti osôb, ...

b)

uznáva na základe vzájomnosti právomoc Európskeho súdu pre ľudské práva podľa článku 46 Dohovoru o ochrane ...

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 66 ods. 2 dňom 3. septembra 1953. Pre Českú a Slovenskú ...

Dodatkový protokol nadobudol platnosť na základe svojho článku 6 dňom 18. mája 1954 a pre ČSFR nadobudol ...

Protokol č. 2 nadobudol platnosť na základe svojho článku 5 ods. 2 dňom 21. septembra 1970 a pre ČSFR ...

Protokol č. 4 nadobudol platnosť na základe svojho článku 7 ods. 1 dňom 2. mája 1968 a pre ČSFR nadobudol ...

Protokol č. 6 nadobudol platnosť na základe svojho článku 8 ods. 1 dňom 1. marca 1985 a pre ČSFR podľa ...

Protokol č. 7 nadobudol platnosť na základe svojho článku 9 ods. 1 dňom 1. novembra 1988 a pre ČSFR ...

České preklady Dohovoru i Protokolov sa vyhlasujú samostatne.1)

Prílohy

  DOHOVOR o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolov č. 3, 5 a 8

  Podpísané vlády, členovia Rady Európy,

  majúc na zreteli Všeobecnú deklaráciu ľudských práv vyhlásenú Valným zhromaždením Organizácie Spojených ...

  majúc na zreteli, že táto deklarácia smeruje k zabezpečeniu všeobecného a účinného uznávania a dodržiavania ...

  majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy je dosiahnutie väčšej jednoty medzi jej členmi, a že jedným ...

  znovu potvrdzujúc svoju hlbokú vieru v tie základné slobody, ktoré sú základom spravodlivosti a mieru ...

  rozhodnuté, ako vlády európskych štátov, ktoré sú rovnakého zmýšľania a majú spoločné dedičstvo politických ...

  dohodli sa na nasledujúcom:

  Článok 1

  Vysoké zmluvné strany priznávajú každému, kto podlieha ich jurisdikcii, práva a slobody uvedené v Hlave ...

  HLAVA I

  Článok 2

  1.

  Právo každého na život je chránené zákonom. Nikoho nemožno úmyselne zbaviť života okrem výkonu súdom ...

  2.

  Zbavenie života sa nebude považovať za spôsobené v rozpore s týmto článkom, ak bude vyplývať z použitia ...

  a)

  obrane každej osoby proti nezákonnému násiliu;

  b)

  vykonávaní zákonného zatknutia alebo zabránení úteku osoby zákonne zadržanej;

  c)

  zákonne uskutočnenej akcii za účelom potlačenia nepokojov alebo vzbury.

  Článok 3

  Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. ...

  Článok 4

  1.

  Nikoho nemožno držať v otroctve alebo v nevoľníctve.

  2.

  Od nikoho sa nebude vyžadovať, aby vykonával nútené alebo povinné práce.

  3.

  Za „nútenú alebo povinnú prácu“ sa na účely tohto článku nepovažujú:

  a)

  práca bežne požadovaná pri výkone trestu uloženého podľa článku 5 tohto Dohovoru alebo v čase podmienečného ...

  b)

  služba vojenského charakteru alebo v prípade osôb, ktoré odmietajú vojenskú službu z dôvodov svedomia ...

  c)

  služba vyžadovaná v prípade núdze alebo pohromy, ktorá ohrozuje život alebo blaho spoločenstva; ...

  d)

  práca alebo služba, ktorá tvorí súčasť bežných občianskych povinností.

  Článok 5

  1.

  Každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť. Nikoho nemožno pozbaviť slobody okrem nasledujúcich prípadov, ...

  a)

  zákonné uväznenie po odsúdení príslušným súdom;

  b)

  zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie slobody osoby preto, že sa nepodrobila rozhodnutiu vydanému súdom ...

  c)

  zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie slobody osoby za účelom predvedenia pred príslušný súdny orgán ...

  d)

  iné pozbavenie slobody maloletého na základe zákonného rozhodnutia na účely výchovného dohľadu alebo ...

  e)

  zákonné držanie osôb, aby sa zabránilo šíreniu nákazlivej choroby, alebo duševne chorých osôb, alkoholikov, ...

  f)

  zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie slobody osoby, aby sa zabránilo jej nepovolenému vstupu na územie, ...

  2.

  Každý, kto je zatknutý, musí byť oboznámený bez meškania a v jazyku, ktorému rozumie, s dôvodmi svojho ...

  3.

  Každý, kto je zatknutý alebo inak pozbavený slobody v súlade s ustanovením odseku 1 písm. c) tohto článku, ...

  4.

  Každý, kto bol pozbavený slobody zatknutím alebo iným spôsobom, má právo podať návrh na konanie, v ktorom ...

  5.

  Každý, kto bol obeťou zatknutia alebo zadržania v rozpore s ustanoveniami tohto článku, má nárok na ...

  Článok 6

  1.

  Každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná ...

  2.

  Každý, kto je obvinený z trestného činu, sa považuje za nevinného, dokiaľ jeho vina nebola preukázaná ...

  3.

  Každý, kto je obvinený z trestného činu, má tieto minimálne práva:

  a)

  byť bez meškania a v jazyku, ktorému rozumie, podrobne oboznámený s povahou a dôvodom obvinenia proti ...

  b)

  mať primeraný čas a možnosti na prípravu svojej obhajoby;

  c)

  obhajovať sa osobne alebo s pomocou obhajcu podľa vlastného výberu, alebo pokiaľ nemá prostriedky na ...

  d)

  vyslúchať alebo dať vyslúchať svedkov proti sebe a dosiahnuť predvolanie a výsluch svedkov vo svoj prospech ...

  e)

  mať bezplatnú pomoc tlmočníka, ak nerozumie jazyku používanému pred súdom alebo týmto jazykom nehovorí. ...

  Článok 7

  1.

  Nikoho nemožno odsúdiť za konanie alebo opomenutie, ktoré v čase, keď bolo spáchané nebolo podľa vnútroštátneho ...

  2.

  Tento článok nebráni súdeniu a potrestaniu osoby za konanie alebo opomenutie, ktoré v čase, keď bolo ...

  Článok 8

  1.

  Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie.

  2.

  Štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať okrem prípadov, keď je to v súlade so zákonom a ...

  Článok 9

  1.

  Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania; toto právo zahŕňa slobodu zmeniť ...

  2.

  Sloboda prejavovať náboženské vyznanie a presvedčenie môže podliehať len obmedzeniam, ktoré sú ustanovené ...

  Článok 10

  1.

  Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať ...

  2.

  Výkon týchto slobôd, pretože zahŕňa aj povinnosti aj zodpovednosť, môže podliehať takým formalitám, ...

  Článok 11

  1.

  Každý má právo na slobodu pokojného zhromažďovania a na slobodu združovať sa s inými, včítane práva ...

  2.

  Na výkon týchto práv sa nemôžu uvaliť žiadne obmedzenia okrem tých, ktoré ustanovuje zákon a sú nevyhnutné ...

  Článok 12

  Muži a ženy spôsobilí vekom na uzavretie manželstva majú právo uzavrieť manželstvo a založiť rodinu ...

  Článok 13

  Každý, koho práva a slobody priznané týmto Dohovorom boli porušené, musí mať účinné právne prostriedky ...

  Článok 14

  Užívanie práv a slobôd priznaných týmto Dohovorom sa musí zabezpečiť bez diskriminácie založenej na ...

  Článok 15

  1.

  V prípade vojny alebo akéhokoľvek iného verejného ohrozenia štátnej existencie môže každá Vysoká zmluvná ...

  2.

  Podľa tohto ustanovenia nemožno odstúpiť od článku 2, okrem úmrtí vyplývajúcich z dovolených vojnových ...

  3.

  Každá Vysoká zmluvná strana, využívajúca svoje právo na odstúpenie, bude v plnom rozsahu informovať ...

  Článok 16

  Nič v článkoch 10, 11, a 14 sa nemôže považovať za brániace Vysokým zmluvným stranám uvaliť obmedzenia ...

  Článok 17

  Nič v tomto Dohovore sa nemôže vykladať tak, akoby dávalo štátu, skupine alebo jednotlivcovi akékoľvek ...

  Článok 18

  Obmedzenia, ktoré tento Dohovor pripúšťa pre uvedené práva a slobody, nesmú sa využívať na iný účel ...

  HLAVA II

  Článok 19

  Na zabezpečenie plnenia záväzkov prijatých Vysokými zmluvnými stranami v tomto Dohovore sa zriaďujú: ...

  a)

  Európska komisia pre ľudské práva, ďalej len „Komisia“;

  b)

  Európsky súd pre ľudské práva, ďalej len „Súd“.

  HLAVA III

  Článok 20

  1.

  Komisia sa skladá z počtu členov, ktorý sa rovná počtu Vysokých zmluvných strán. V Komisii môže byť ...

  2.

  Komisia zasadá v pléne. Môže však vytvárať komory, z ktorých každá sa skladá najmenej zo siedmich členov. ...

  3.

  Komisia môže vytvárať výbory, z ktorých každý sa skladá najmenej z troch členov, ktoré majú právomoc ...

  4.

  Komora alebo výbor sa môžu kedykoľvek vzdať právomoci v prospech plenárneho zasadania Komisie, ktoré ...

  5.

  Iba plenárne zasadnutie Komisie môže vykonávať nasledujúce právomoci:

  a)

  posudzovať podania predložené podľa článku 24;

  b)

  postúpiť prípad Súdu podľa článku 48a;

  c)

  schvaľovať rokovací poriadok podľa článku 36.

  Článok 21

  1.

  Členov Komisie volí Výbor ministrov prostou väčšinou hlasov zo zoznamu zostaveného byrom Poradného zhromaždenia; ...

  2.

  Rovnaký postup sa v najširšom rozsahu použije pri dopĺňaní Komisie v prípade, že sa ďalšie štáty stanú ...

  3.

  Kandidáti musia mať vysoký morálny charakter a spĺňať podmienky vyžadované na výkon vysokých súdnych ...

  Článok 22

  1.

  Členovia Komisie sa volia na obdobie šiestich rokov. Môžu sa zvoliť znova. Funkčné obdobie siedmich ...

  2.

  Členovia, ktorých funkčné obdobie sa skončí uplynutím pôvodného trojročného obdobia, sa určia žrebovaním, ...

  3.

  Aby sa v rámci možností zabezpečilo, že dôjde k obnove jednej polovice členov Komisie každé tri roky, ...

  4.

  V prípade, keď ide o viac ako jedno funkčné obdobie a keď Výbor ministrov bude postupovať podľa predchádzajúceho ...

  5.

  Člen Komisie, ktorý je zvolený na miesto člena, ktorého funkčné obdobie sa neskončilo, zastáva funkciu ...

  6.

  Členovia Komisie zastávajú funkciu, dokiaľ nie sú nahradení. Po svojom nahradení pokračujú v prerokúvaní ...

  Článok 23

  Členovia Komisie v nej zasadajú ako súkromné osoby. Vo svojom funkčnom období nemôžu vykonávať žiadnu ...

  Článok 24

  Každá Vysoká zmluvná strana môže predložiť prostredníctvom generálneho tajomníka Rady Európy Komisii ...

  Článok 25

  1.

  Komisia môže prijímať sťažnosti, ktoré zaslala generálnemu tajomníkovi Rady Európy každá osoba, nevládna ...

  2.

  Tieto vyhlásenia sa môžu urobiť na určitú dobu.

  3.

  Vyhlásenia sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európy, ktorý zašle ich odpisy Vysokým zmluvným stranám ...

  4.

  Komisia bude vykonávať právomoci ustanovené týmto článkom až potom, keď bude aspoň šesť Vysokých zmluvných ...

  Článok 26

  Komisia môže posudzovať vec až po vyčerpaní všetkých vnútroštátnych právnych prostriedkov nápravy podľa ...

  Článok 27

  1.

  Komisia nebude posudzovať žiadnu sťažnosť predloženú podľa článku 25, ktorá je

  a)

  anonymná,

  b)

  v podstate rovnaká ako sťažnosť už predtým prerokúvaná Komisiou alebo už predložená inej medzinárodnej ...

  2.

  Komisia vyhlási za neprijateľnú každú sťažnosť predloženú podľa článku 25, ak ju pokladá za nezlučiteľnú ...

  3.

  Komisia odmietne každú sťažnosť, ktorú považuje za neprijateľnú podľa článku 26.

  Článok 28

  1.

  V prípade, že Komisia sťažnosť prijme,

  a)

  na zistenie skutočnosti posúdi sťažnosť spoločne so zástupcami strán, a ak je to potrebné, vykoná vyšetrovanie, ...

  b)

  súčasne sa dá k dispozícii zúčastneným stranám s cieľom dosiahnuť zmierlivé urovnanie záležitosti na ...

  2.

  Ak Komisia uspeje pri zmierlivom urovnaní, vypracuje správu, ktorá sa zašle zúčastneným štátom, Výboru ...

  Článok 29

  Po prijatí sťažnosti predloženej podľa článku 25 môže Komisia dvojtretinovou väčšinou svojich členov ...

  V takom prípade sa rozhodnutie oznámi stranám.

  Článok 30

  1.

  Komisia však pokračuje v posudzovaní sťažnosti, ak to vyžaduje dodržiavanie ľudských práv ustanovených ...

  a)

  žiadateľ už nemieni zotrvávať na svojej sťažnosti alebo

  b)

  vec už bola vyriešená alebo

  c)

  pre akýkoľvek iný Komisiou zistený dôvod nie je ďalej správne pokračovať v posudzovaní sťažnosti. ...

  2.

  Ak Komisia rozhodne vyčiarknuť zo zoznamu sťažnosť po jej prijatí, vypracuje správu, ktorá obsahuje ...

  3.

  Komisia môže rozhodnúť o vrátení sťažnosti do zoznamu prípadov, ak sa domnieva, že okolnosti odôvodňujú ...

  Článok 31

  1.

  Ak sa posudzovanie sťažnosti neskončilo podľa článkov 28 (odsek 2), 29 alebo 30, vypracuje Komisia správu, ...

  2.

  Správa sa doručí Výboru ministrov; takisto je doručená zúčastneným štátom, ktoré nie sú oprávnené ju ...

  3.

  Pri odovzdaní správy Výboru ministrov môže Komisia vyjadriť návrhy, ktoré považuje za vhodné.

  Článok 32

  1.

  Ak sa v trojmesačnej lehote začínajúc dňom doručenia správy Výboru ministrov nepredloží záležitosť Súdu ...

  2.

  V kladnom prípade Výbor ministrov určí lehotu, v ktorej musí zúčastnená Vysoká zmluvná strana urobiť ...

  3.

  Ak zúčastnená Vysoká zmluvná strana neprijala uspokojivé opatrenia v určenej lehote, Výbor ministrov ...

  4.

  Vysoké zmluvné strany sa zaväzujú, že budú považovať za záväzné každé rozhodnutie, ktoré Výbor ministrov ...

  Článok 33

  Zasadania Komisie sú neverejné.

  Článok 34

  S výhradou ustanovení článkov 20 (odsek 3) a 29 sú rozhodnutia Komisie prijímané väčšinou prítomných ...

  Článok 35

  Komisia sa schádza podľa potreby. Zasadanie zvoláva generálny tajomník Rady Európy.

  Článok 36

  Komisia si určí rokovací poriadok.

  Článok 37

  Sekretariát Komisie zabezpečuje generálny tajomník Rady Európy.

  HLAVA IV

  Článok 38

  Európsky súd pre ľudské práva tvorí počet sudcov, ktorý sa rovná počtu členov Rady Európy. Sudcom môže ...

  Článok 39

  1.

  Členov Súdu volí väčšinou hlasov Poradné zhromaždenie zo zoznamu predloženého členmi Rady Európy, pričom ...

  2.

  Rovnaký postup sa v čo najširšom rozsahu použije pri dopĺňaní Súdu v prípade, že sa ďalšie štáty stanú ...

  3.

  Kandidáti musia mať vysoký morálny charakter a spĺňať podmienky vyžadované pre výkon vysokých súdnych ...

  Článok 40

  1.

  Členovia Súdu sa volia na obdobie deviatich rokov a môžu byť zvolení znovu. Funkčné obdobie štyroch ...

  2.

  Členovia, ktorých funkčné obdobie sa skončí uplynutím pôvodného trojročného alebo šesťročného obdobia, ...

  3.

  Aby sa v rámci možností zabezpečilo, že dôjde k obnove jednej tretiny členov Súdu každé tri roky, môže ...

  4.

  V prípade, keď ide o viac ako jedno funkčné obdobie a keď Poradné zhromaždenie bude postupovať podľa ...

  5.

  Člen Súdu, ktorý bol zvolený, aby nahradil člena, ktorého funkčné obdobie sa neskončilo, zastáva funkciu ...

  6.

  Členovia Súdu zastávajú funkciu, dokiaľ nie sú nahradení. Po svojom nahradení pokračujú v prejednávaní ...

  7.

  Členovia Súdu v ňom zasadajú ako súkromné osoby. Vo svojom funkčnom období nemôžu vykonávať činnosť ...

  Článok 41

  Súd volí na trojročné obdobie svojho predsedu a jedného alebo dvoch podpredsedov. Môžu byť zvolení znova. ...

  Článok 42

  Členovia Súdu poberajú za každý deň výkonu funkcie náhradu určenú Výborom ministrov.

  Článok 43

  Na prejednanie každého predloženého prípadu Súd ustanoví senát zložený z deviatich sudcov. Jeho členom ...

  Článok 44

  Iba Vysoké zmluvné strany a Komisia majú právo predložiť prípad Súdu.

  Článok 45

  Právomoc Súdu sa vzťahuje na všetky prípady týkajúce sa výkladu a vykonávania tohto Dohovoru, ktoré ...

  Článok 46

  1.

  Každá zmluvná strana môže kedykoľvek vyhlásiť, že uznáva ako obligatórnu ipso facto a bez osobitnej ...

  2.

  Uvedené vyhlásenia možno urobiť bezpodmienečne alebo s podmienkou vzájomnosti zo strany niekoľkých alebo ...

  3.

  Tieto vyhlásenia sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európy, ktorý zašle ich kópie Vysokým zmluvným ...

  Článok 47

  Súd sa môže zaoberať prípadom až po oznámení Komisie, že úsilie o zmier sa skončilo neúspešne a v lehote ...

  Článok 48

  Za predpokladu, že jedna alebo viac zúčastnených Vysokých zmluvných strán podliehajú obligatórnej právomoci ...

  a)

  Komisia;

  b)

  Vysoká zmluvná strana, ktorej príslušník sa považuje za poškodeného;

  c)

  Vysoká zmluvná strana, ktorá predložila prípad Komisii;

  d)

  Vysoká zmluvná strana, proti ktorej bola podaná sťažnosť.

  Článok 49

  V prípade sporu o právomoc Súdu vybaví sa vec jeho rozhodnutím.

  Článok 50

  Ak súd zistí, že rozhodnutie alebo opatrenie súdneho alebo každého iného orgánu Vysokej zmluvnej strany ...

  Článok 51

  1.

  Rozsudok Súdu uvádza dôvody, na ktorých je založený.

  2.

  Ak rozsudok vcelku alebo sčasti nevyjadruje jednomyseľný názor sudcov, má každý sudca právo k nemu pripojiť ...

  Článok 52

  Rozsudok Súdu je konečný.

  Článok 53

  Vysoké zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú spravovať rozhodnutiami Súdu vo všetkých sporoch, ktorých ...

  Článok 54

  Rozsudok Súdu sa doručuje Výboru ministrov, ktorý dohliada na jeho výkon.

  Článok 55

  Súd si ustanoví rokovací a súdny poriadok.

  Článok 56

  1.

  Prvé voľby členov Súdu sa uskutočnia po tom, čo vyhlásenia Vysokých zmluvných strán uvedené v článku ...

  2.

  Pred týmito voľbami nemožno predložiť Súdu žiadny prípad.

  HLAVA V

  Článok 57

  Každá Vysoká zmluvná strana poskytne na žiadosť generálneho tajomníka Rady Európy požadované vysvetlenie ...

  Článok 58

  Výdavky Komisie a Súdu uhrádza Rada Európy.

  Článok 59

  Členovia Komisie a Súdu požívajú pri výkone funkcií výsady a imunity uvedené v článku 40 Štatútu Rady ...

  Článok 60

  Nič v tomto Dohovore sa nebude vykladať tak, akoby obmedzovalo alebo rušilo ľudské práva a základné ...

  Článok 61

  Nič v tomto Dohovore nebráni právomociam, ktoré priznal Výboru ministrov Štatút Rady Európy.

  Článok 62

  S výhradou osobitného dojednania Vysoké zmluvné strany súhlasia, že medzi sebou nepoužijú zmluvy, dohovory ...

  Článok 63

  1.

  Každý štát môže pri ratifikácii alebo kedykoľvek neskôr vyhlásiť oznámením generálnemu tajomníkovi Rady ...

  2.

  Dohovor sa bude vzťahovať na jedno alebo na viac území uvedených v oznámení začínajúc tridsiatym dňom ...

  3.

  Na uvedených územiach sa budú ustanovenia tohto Dohovoru vykonávať s prihliadnutím na miestne potreby. ...

  4.

  Každý štát, ktorý urobí vyhlásenie podľa prvého odseku tohto článku, môže kedykoľvek neskôr vyhlásiť ...

  Článok 64

  1.

  Každý štát môže pri podpise tohto Dohovoru alebo pri uložení svojej ratifikačnej listiny urobiť výhradu ...

  2.

  Každá výhrada urobená podľa tohto článku musí obsahovať stručný opis príslušného zákona.

  Článok 65

  1.

  Vysoká zmluvná strana môže vypovedať tento Dohovor až po uplynutí piatich rokov od dátumu, keď sa stala ...

  2.

  Táto výpoveď nemôže zbaviť Vysokú zmluvnú stranu záväzkov z tohto Dohovoru, pokiaľ ide o akékoľvek konanie, ...

  3.

  Každá Vysoká zmluvná strana, ktorá prestane byť členom Rady Európy, prestane byť stranou tohto Dohovoru ...

  4.

  Dohovor možno vypovedať podľa ustanovení predchádzajúcich odsekov, pokiaľ ide o ktorékoľvek územie, ...

  Článok 66

  1.

  Tento Dohovor je otvorený na podpis členom Rady Európy. Bude ratifikovaný. Ratifikačné listiny budú ...

  2.

  Tento Dohovor nadobudne platnosť po uložení desiatich ratifikačných listín.

  3.

  Pre každý štát, ktorý Dohovor podpísal a ktorý ho bude ratifikovať neskôr, nadobudne Dohovor platnosť ...

  4.

  Generálny tajomník Rady Európy oznámi všetkým členom Rady Európy nadobudnutie platnosti Dohovoru, mená ...

  Dané v Ríme 4. novembra 1950 vo francúzštine a angličtine, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, ...

  Dodatkový protokol k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

  Podpísané vlády, členovia Rady Európy,

  rozhodnuté prijať opatrenia na zabezpečenie kolektívneho vykonávania práv a slobôd odlišných od tých, ...

  dohodli sa na nasledujúcom:

  Článok 1

  Každá fyzická alebo právnická osoba má právo pokojne užívať svoj majetok. Nikoho nemožno zbaviť jeho ...

  Predchádzajúce ustanovenie nebráni právu štátov prijímať zákony, ktoré považujú za nevyhnutné, aby upravili ...

  Článok 2

  Nikomu sa nesmie odoprieť právo na vzdelanie. Pri výkone akýchkoľvek funkcií v oblasti výchovy a výuky, ...

  Článok 3

  Vysoké zmluvné strany sa zaväzujú konať v rozumných intervaloch slobodné voľby s tajným hlasovaním za ...

  Článok 4

  Každá Vysoká zmluvná strana môže pri podpise alebo ratifikácii tohto protokolu alebo kedykoľvek neskôr ...

  Každá Vysoká zmluvná strana, ktorá oznámila vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku, môže z času na ...

  Vyhlásenie urobené podľa tohto článku sa bude považovať za urobené podľa odseku 1 článku 63 Dohovoru. ...

  Článok 5

  Vysoké zmluvné strany budú považovať články 1, 2, 3 a 4 tohto protokolu za dodatkové články k Dohovoru ...

  Článok 6

  Tento protokol je otvorený na podpis členom Rady Európy, ktorí podpísali Dohovor; podlieha ratifikácii ...

  Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy, ktorý oznámi všetkým členom mená ...

  Dané v Paríži 20. marca 1952 vo francúzštine a angličtine, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, ...

  Protokol č. 2 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý priznáva Európskemu súdu pre ľudské práva právomoc vydávať posudky

  Členské štáty Rady Európy, ktoré podpísali tento protokol,

  majúc na zreteli ustanovenia Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, podpísaného v Ríme ...

  domnievajúc sa, že je účelné priznať Súdu právomoc vydávať za určitých podmienok posudky,

  dohodli sa na nasledujúcom:

  Článok 1

  1.

  Súd môže na žiadosť Výboru ministrov vydávať posudky o právnych otázkach týkajúcich sa výkladu Dohovoru ...

  2.

  Tieto posudky sa nemôžu zaoberať otázkami, ktoré sa týkajú obsahu alebo rozsahu práv a slobôd ustanovených ...

  3.

  Rozhodnutie Výboru ministrov, ktorým sa žiada Súd o posudok, sa prijíma dvojtretinovou väčšinou hlasov ...

  Článok 2

  Súd rozhodne, či žiadosť o posudok podaná Výborom ministrov patrí do jeho poradnej právomoci, ako je ...

  Článok 3

  1.

  Na posúdenie žiadostí o posudky zasadá Súd v pléne.

  2.

  Súd svoj posudok odôvodní.

  3.

  Ak posudok nevyjadruje úplné alebo čiastočne jednotný názor sudcov, má každý sudca právo pripojiť k ...

  4.

  Posudok Súdu sa zašle Výboru ministrov.

  Článok 4

  Právomoci Súdu podľa článku 55 Dohovoru sa rozširujú o právo ustanoviť si vnútorný poriadok a rokovací ...

  Článok 5

  Dané v Štrasburgu 6. mája 1963 vo francúzštine a angličtine, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, ...

  1.

  Ratifikačné listiny alebo listiny o prijatí budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.

  a)

  podpisom bez výhrady ratifikácie alebo prijatia;

  b)

  podpisom s výhradou ratifikácie alebo prijatia, po ktorom nasleduje ratifikácia alebo prijatie. ...

  2.

  Tento protokol nadobudne platnosť okamihom, keď všetky členské štáty Dohovoru sa stanú stranami protokolu ...

  3.

  Od nadobudnutia platnosti tohto protokolu sa budú články 1 až 4 považovať za neoddeliteľnú súčasť Dohovoru. ...

  4.

  Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady:

  a)

  každý podpis bez výhrady ratifikácie alebo prijatia;

  b)

  každý podpis s výhradou ratifikácie alebo prijatia;

  c)

  uloženie každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prijatí;

  d)

  dátum nadobudnutia platnosti tohto protokolu podľa odseku 2 tohto článku.

  Protokol č. 4 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd priznávajúci niektoré práva a slobody iné než tie, ktoré sú už uvedené v Dohovore a v prvom dodatkovom protokole k Dohovoru

  Podpísané vlády, členovia Rady Európy,

  rozhodnuté prijať opatrenia na zabezpečenie kolektívneho vykonávania určitých práv a slobôd odlišných ...

  dohodli sa na nasledujúcom:

  Článok 1

  Nikoho nemožno pozbaviť slobody iba pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok.

  Článok 2

  1.

  Každý, kto sa právoplatne zdržiava na území niektorého štátu, má na tomto území právo slobody pohybu ...

  2.

  Každý môže slobodne opustiť ktorúkoľvek krajinu, aj svoju vlastnú.

  3.

  Žiadne obmedzenia sa nemôžu uvaliť na výkon týchto práv okrem tých, ktoré ustanovuje zákon a sú nevyhnutné ...

  4.

  Práva uvedené v odseku 1 môžu v určitých oblastiach podliehať obmedzeniam ustanoveným podľa zákona a ...

  Článok 3

  1.

  Nikto nebude, či už individuálne alebo hromadne, vyhostený z územia štátu, ktorého je štátnym občanom. ...

  2.

  Nikto nebude pozbavený práva vstúpiť na územie štátu, ktorého je štátnym občanom.

  Článok 4

  Hromadné vyhostenie cudzincov je zakázané.

  Článok 5

  1.

  Každá Vysoká zmluvná strana môže pri podpise alebo ratifikácii tohto protokolu alebo kedykoľvek neskôr ...

  2.

  Každá Vysoká zmluvná strana, ktorá oznámila vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku, môže z času na ...

  3.

  Vyhlásenie urobené podľa tohto článku sa bude považovať za urobené podľa odseku 1 článku 63 Dohovoru. ...

  4.

  Územie každého štátu, na ktoré sa vzťahuje tento protokol vzhľadom na jeho ratifikáciu alebo jeho prijatie ...

  Článok 6

  1.

  Vysoké zmluvné strany budú považovať články 1 až 5 tohto protokolu za dodatkové články k Dohovoru a ...

  2.

  Právo podať individuálnu sťažnosť priznané vyhlásením podľa článku 25 Dohovoru alebo uznania obligatórnej ...

  Článok 7

  1.

  Tento protokol je otvorený na podpis členom štátom Rady Európy, ktoré podpísali Dohovor; podlieha ratifikácii ...

  2.

  Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy, ktorý oznámi všetkým členom mená ...

  Na dôkaz toho podpísaní, ktorí na to boli riadne splnomocnení, podpísali tento protokol.

  Dané v Štrasburgu 16. septembra 1963 vo francúzštine a angličtine, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, ...

  Protokol č. 6 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd týkajúci sa zrušenia trestu smrti

  Dané v Štrasburgu 28. apríla 1983 vo francúzštine a angličtine, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, ...

  Členské štáty Rady Európy, ktoré podpísali tento protokol k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných ...

  berúc do úvahy, že vývoj, ku ktorému došlo v niektorých členských štátoch Rady Európy, vyjadruje všeobecnú ...

  dohodli sa na nasledujúcom:

  Článok 1

  Trest smrti sa zrušuje. Nikoho nemožno na taký trest odsúdiť ani popraviť.

  Článok 2

  Štát môže zákonom ustanoviť trest smrti za činy spáchané v čase vojny alebo bezprostrednej hrozby vojny; ...

  Článok 3

  Od ustanovení tohto protokolu nemožno odstúpiť podľa článku 15 Dohovoru.

  Článok 4

  K ustanoveniam tohto protokolu nie je prípustná žiadna výhrada podľa článku 64 Dohovoru.

  Článok 5

  1.

  Každý štát môže pri podpise alebo uložení ratifikačných listín, listín o prijatí alebo schválení, určiť ...

  2.

  Každý štát môže kedykoľvek neskôr vyhlásením zaslaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy rozšíriť vykonávanie ...

  3.

  Každé vyhlásenie urobené podľa oboch predchádzajúcich odsekov sa bude môcť odvolať, pokiaľ ide o ktorékoľvek ...

  Článok 6

  Členské štáty považujú články 1 až 5 tohto protokolu za dodatkové články k Dohovoru a všetky ustanovenia ...

  Článok 7

  Tento protokol je otvorený na podpis členom Rady Európy, ktorí podpísali Dohovor. Podlieha ratifikácii, ...

  Článok 8

  1.

  Tento protokol nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po dni, keď päť členských štátov ...

  2.

  Pre každý členský štát, ktorý vyjadrí dodatočne svoj súhlas byť viazaný protokolom, nadobudne tento ...

  Článok 9

  Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady:

  a)

  každý podpis;

  b)

  uloženie každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prijatí alebo schválení;

  c)

  dátum nadobudnutia platnosti tohto protokolu podľa jeho článkov 5 a 8;

  d)

  akýkoľvek iný úkon, oznámenie alebo oznámenie týkajúce sa tohto protokolu.

  Protokol č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

  Dané v Štrasburgu 22. novembra 1984 vo francúzštine a angličtine, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, ...

  Členské štáty Rady Európy, ktoré podpísali tento protokol,

  rozhodnuté podniknúť ďalšie opatrenia na zabezpečenie kolektívneho vykonávania určitých práv a slobôd ...

  dohodli sa na tomto:

  Článok 1

  1.

  Cudzinca, ktorý má povolený pobyt na území niektorého štátu, možno vyhostiť iba na základe výkonu rozhodnutia ...

  a)

  uplatniť námietky proti svojmu vyhosteniu;

  b)

  dať preskúmať svoj prípad;

  c)

  dať sa zastupovať za týmto účelom pred príslušným úradom alebo pred osobou alebo osobami týmto úradom ...

  2.

  Cudzinca možno vyhostiť pred výkonom práv uvedených v odseku 1 a), b) a c) tohto článku, ak je také ...

  Článok 2

  1.

  Každý, koho súd uzná za vinného z trestného činu, má právo dať preskúmať výrok o vine alebo treste súdom ...

  2.

  Z tohto práva sú prípustné výnimky v prípade menej závažných trestných činov, ktoré ako také kvalifikuje ...

  Článok 3

  Ak sa konečný rozsudok v trestnej veci neskôr zruší alebo ak sa udelí milosť, pretože nová alebo novoodhalená ...

  Článok 4

  1.

  Nikoho nemožno stíhať alebo potrestať v trestnom konaní podliehajúcom právomoci toho istého štátu za ...

  2.

  Ustanovenia predchádzajúceho odseku nie sú na prekážku obnove konania podľa zákona a trestného poriadku ...

  3.

  Od tohto článku nemožno odstúpiť podľa článku 15 Dohovoru.

  Článok 5

  Pri uzavieraní manželstva, za jeho trvania a pri rozvode majú manželia rovnaké práva a povinnosti občianskoprávnej ...

  Článok 6

  1.

  Každý štát môže pri podpise alebo uložení ratifikačných listín, listín o prijatí alebo schválení, určiť ...

  2.

  Každý štát môže kedykoľvek neskôr vyhlásením zaslaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy rozšíriť vykonávanie ...

  3.

  Každé vyhlásenie urobené podľa predchádzajúcich odsekov možno odvolať alebo pozmeniť, pokiaľ ide o ktorékoľvek ...

  4.

  Vyhlásenie urobené podľa tohto článku sa bude považovať za urobené podľa odseku 1 článku 63 Dohovoru. ...

  5.

  Územie každého štátu, na ktoré sa tento protokol vzťahuje na základe ratifikácie, prijatia alebo schválenia ...

  Článok 7

  1.

  Členské štáty považujú články 1 až 6 tohto protokolu za dodatkové články k Dohovoru a všetky ostatné ...

  2.

  Právo podať individuálnu sťažnosť priznané vyhlásením podľa článku 25 Dohovoru alebo prijatie obligatórnej ...

  Článok 8

  Tento protokol je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy, ktoré podpísali Dohovor. Podlieha ...

  Článok 9

  1.

  Tento protokol nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí dvojmesačnej lehoty ...

  2.

  Pre každý členský štát, ktorý vyjadrí dodatočne svoj súhlas byť viazaný protokolom, nadobudne tento ...

  Článok 10

  Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady:

  a)

  každý podpis;

  b)

  uloženie každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prijatí alebo schválení;

  c)

  dátum nadobudnutia platnosti tohto protokolu v súlade s článkami 6 a 9;

  d)

  akýkoľvek iný úkon, oznámenie alebo vyhlásenie týkajúce sa tohto protokolu.

Poznámky

 • 1)  Tu sa uverejňujú slovenské preklady.
Načítavam znenie...
MENU
Hore