Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii medzi Belgickým kráľovstvom, Bulharskou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskom, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a Švédskym kráľovstvom 18/2013 účinný od 30.01.2013


Platnosť od: 30.01.2013
Účinnosť od: 30.01.2013
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii medzi Belgickým kráľovstvom, Bulharskou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskom, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a Švédskym kráľovstvom 18/2013 účinný od 30.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 18/2013 s účinnosťou od 30.01.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. ...

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 384 z 18. decembra 2012 ...

Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 11. januára 2013. Ratifikačná listina bola 17. ...

Zmluva nadobudla platnosť 1. januára 2013 v súlade s článkom 14 ods. 2 a pre Slovenskú republiku ...

K oznámeniu č. 18/2013 Z. z.

ZMLUVA

o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii medzi Belgickým kráľovstvom, ...

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO, BULHARSKÁ REPUBLIKA, DÁNSKE KRÁĽOVSTVO, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO, ESTÓNSKA ...

ďalej len „zmluvné strany“;

VEDOMÉ SI ich povinnosti ako členských štátov Európskej únie považovať svoje hospodárske politiky ...

ŽELAJÚC SI presadzovať podmienky silnejšieho hospodárskeho rastu v Európskej únii a na tento ...

MAJÚC NA PAMÄTI, že na zabezpečenie stability eurozóny ako celku je mimoriadne dôležité, aby ...

VEDOMÉ SI toho, že je potrebné zabezpečiť, aby ich deficit verejnej správy nepresiahol 3 % hrubého ...

PRIPOMÍNAJÚC, že zmluvné strany sa ako členské štáty Európskej únie majú zdržať akýchkoľvek ...

MAJÚC NA PAMÄTI, že hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov eurozóny sa 9. decembra ...

MAJÚC NA PAMÄTI, že cieľom hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov eurozóny a ...

VÍTAJÚC legislatívne návrhy, ktoré Európska komisia predložila 23. novembra 2011 pre eurozónu ...

VYJADRUJÚC, že sú pripravené podporiť návrhy, ktoré Európska komisia prípadne predloží na ...

BERÚC NA VEDOMIE, že pri skúmaní a monitorovaní rozpočtových záväzkov podľa tejto zmluvy bude ...

KONŠTATUJÚC predovšetkým, že v súvislosti s uplatňovaním rozpočtového „pravidla o vyrovnanom ...

KONŠTATUJÚC, že strednodobé ciele by sa mali pravidelne aktualizovať na základe spoločne dohodnutej ...

KONŠTATUJÚC, že dostatočnosť pokroku smerom k strednodobým cieľom by sa mala posudzovať na základe ...

KONŠTATUJÚC, že cieľom korekčného mechanizmu, ktorý majú zmluvné strany zaviesť, by mala byť ...

KONŠTATUJÚC, že posúdenie dodržiavania povinnosti zmluvných strán transponovať „pravidlo o ...

PRIPOMÍNAJÚC, že článok 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie udeľuje Súdnemu dvoru Európskej ...

PRIPOMÍNAJÚC, že je potrebné uľahčiť prijímanie opatrení v rámci postupu Európskej únie ...

PRIPOMÍNAJÚC záväzok, aby zmluvné strany, ktorých dlh verejnej správy presahuje referenčnú ...

MAJÚC NA PAMÄTI, že pri vykonávaní tejto zmluvy je potrebné rešpektovať špecifickú úlohu, ...

ZDÔRAZŇUJÚC, že žiadne ustanovenie tejto zmluvy sa nesmie vykladať tak, že akýmkoľvek spôsobom ...

KONŠTATUJÚC, že riadne fungovanie hospodárskej a menovej únie vyžaduje, aby zmluvné strany spoločne ...

KONŠTATUJÚC najmä, že zmluvné strany si želajú aktívnejšie využívať posilnenú spoluprácu ...

PRIPOMÍNAJÚC dohodu hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov eurozóny z 26. októbra ...

PRIPOMÍNAJÚC aj to, že hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov eurozóny a iných ...

ZDÔRAZŇUJÚC význam Zmluvy o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu ako prvku globálnej ...

KONŠTATUJÚC, že Belgické kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Írsko, ...

KONŠTATUJÚC TAKTIEŽ, že Bulharská republika, Dánske kráľovstvo, Lotyšská republika, Litovská ...

DOHODLI SA NA TÝCHTO USTANOVENIACH:

HLAVA I
ÚČEL A ROZSAH PÔSOBNOSTI

ČLÁNOK 1

1.

Zmluvné strany ako členské štáty Európskej únie prostredníctvom tejto zmluvy súhlasia s posilnením ...

2.

Táto zmluva sa plne uplatňuje na zmluvné strany, ktorých menou je euro. Uplatňuje sa aj na ostatné ...

HLAVA II
SÚLAD S PRÁVOM ÚNIE A VZŤAH K NEMU

ČLÁNOK 2

1.

Zmluvné strany túto zmluvu uplatňujú a vykladajú v súlade so zmluvami, na ktorých je založená ...

2.

Táto zmluva sa uplatňuje do tej miery, pokiaľ je v súlade so zmluvami, na ktorých je založená ...

HLAVA III
ROZPOČTOVÁ DOHODA

ČLÁNOK 3

1.

Zmluvné strany uplatňujú pravidlá podľa tohto odseku okrem ich povinností podľa práva Európskej ...

a)

rozpočtová pozícia verejnej správy zmluvnej strany je vyrovnaná alebo prebytková;

b)

pravidlo podľa písmena a) sa považuje za dodržané, ak ročné štrukturálne saldo verejnej správy ...

c)

zmluvné strany sa môžu dočasne odchýliť od ich príslušného strednodobého cieľa alebo postupu ...

d)

ak je pomer dlhu verejnej správy k hrubému domácemu produktu v trhových cenách výrazne nižší ...

e)

v prípade, že je spozorované významné odchýlenie sa od strednodobého cieľa alebo postupu úpravy ...

2.

Pravidlá stanovené v odseku 1 nadobudnú vo vnútroštátnom práve zmluvných strán účinnosť ...

3.

Na účely tohto článku sa uplatňujú vymedzenia pojmov stanovené v článku 2 Protokolu (č. 12) ...

Okrem toho sa na účely tohto článku uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„ročné štrukturálne saldo verejnej správy“ sa vzťahuje na ročné cyklicky upravené saldo ...

b)

„výnimočné okolnosti“ sa vzťahujú na nezvyčajnú udalosť mimo kontroly dotknutej zmluvnej ...

ČLÁNOK 4

V prípade, že pomer dlhu verejnej správy zmluvnej strany k hrubému domácemu produktu presiahne ...

ČLÁNOK 5

1.

Zmluvná strana, voči ktorej sa podľa zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, uplatňuje ...

2.

Vykonávanie programu rozpočtového a ekonomického partnerstva a ročných rozpočtových plánov, ...

ČLÁNOK 6

V záujme lepšej koordinácie plánovania vydávania štátnych dlhopisov zmluvné strany podávajú ...

ČLÁNOK 7

Zmluvné strany, ktorých menou je euro, sa pri plnom dodržiavaní procedurálnych požiadaviek stanovených ...

ČLÁNOK 8

1.

Európska komisia sa vyzýva, aby zmluvným stranám v náležitom čase predložila správu o ustanoveniach, ...

2.

Ak sa zmluvná strana na základe vlastného hodnotenia alebo hodnotenia Európskej komisie domnieva, ...

3.

Tento článok predstavuje osobitnú dohodu zmluvných strán v zmysle článku 273 Zmluvy o fungovaní ...

HLAVA IV
KOORDINÁCIA HOSPODÁRSKYCH POLITÍK A KONVERGENCIA

ČLÁNOK 9

Vychádzajúc z koordinácie hospodárskych politík v zmysle vymedzenia obsiahnutého v Zmluve o fungovaní ...

ČLÁNOK 10

Zmluvné strany sú v súlade s požiadavkami zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, pripravené ...

ČLÁNOK 11

Zmluvné strany na účely referenčného porovnávania najlepších postupov a s cieľom pracovať ...

HLAVA V
SPRÁVA EUROZÓNY

ČLÁNOK 12

1.

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád zmluvných strán, ktorých menou je euro, sa neformálne stretávajú ...

Predsedu samitu eurozóny vymenujú hlavy štátov alebo predsedovia vlád zmluvných strán, ktorých ...

2.

Samity eurozóny sa konajú podľa potreby a najmenej dvakrát ročne, aby zmluvné strany, ktorých ...

3.

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád zmluvných strán iných ako tých, ktorých menou je euro, ktoré ...

4.

Predseda samitu eurozóny zabezpečí prípravu a kontinuitu samitov eurozóny, a to v úzkej spolupráci ...

5.

Na účely vypočutia môže byť pozvaný predseda Európskeho parlamentu. Predseda samitu eurozóny ...

6.

Predseda samitu eurozóny podrobne informuje zmluvné strany iné ako tie, ktorých menou je euro, a ...

ČLÁNOK 13

V súlade s hlavou II Protokolu (č. 1) o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý ...

HLAVA VI
VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ČLÁNOK 14

1.

Túto zmluvu ratifikujú zmluvné strany v súlade so svojimi príslušnými ústavnými požiadavkami. ...

2.

Táto zmluva nadobúda platnosť 1. januára 2013 za predpokladu, že dvanásť zmluvných strán, ktorých ...

3.

Táto zmluva sa uplatňuje odo dňa nadobudnutia platnosti medzi zmluvnými stranami, ktorých menou ...

4.

Odchylne od odsekov 3 a 5 sa hlava V uplatňuje na všetky dotknuté zmluvné strany od dátumu nadobudnutia ...

5.

Táto zmluva sa uplatňuje na zmluvné strany, ktoré ju ratifikovali a pre ktoré platí výnimka vymedzená ...

ČLÁNOK 15

Táto zmluva je otvorená na pristúpenie pre členské štáty Európskej únie iné ako zmluvné strany. ...

Pristúpenie nadobúda platnosť okamihom uloženia listiny o pristúpení u depozitára, ktorý o tom ...

ČLÁNOK 16

Najneskôr do piatich rokov od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa na základe hodnotenia skúseností ...

V Bruseli dňa druhého marca dvetisícdvanásť.

Táto zmluva vyhotovená v jedinom origináli v anglickom, bulharskom, dánskom, estónskom, fínskom, ...

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore