Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu 18/2010 účinný od 16.01.2010

Platnosť od: 16.01.2010
Účinnosť od: 16.01.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu 18/2010 účinný od 16.01.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 18/2010 s účinnosťou od 16.01.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Osobitnej ...

Zmeny nadobudli platnosť 1. januára 2010 a v ten istý deň, t. j. 1. januára 2010, nadobudli platnosť ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 18/2010 Z. z.

  ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISUk Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise ...

  1.

  V pravidle 1 sa v bode xiii) bodka na konci nahrádza čiarkou.

  2.

  V pravidle 1 sa za bod xiii) vkladá bod xiv), ktorý znie:„xiv) „administratívne pokyny“ znamenajú ...

  3.

  V pravidle 4 ods. 1 písm. b) bod i) znie:„i) oznámiť vyhlásenie o odmietnutí, oznámiť vzatie ...

  4.

  Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:„1) V súvislosti s prijatím pravidla 11bis zhromaždením ...

  5.

  V pravidle 8 ods. 3 písmeno a) znie:„3. (Dátum účinnosti medzinárodného zápisu) a) Označenie ...

  6.

  Názov 4. kapitoly znie:„VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ OCHRANY, FAKULTATÍVNE VYHLÁSENIE O POSKYTNUTÍ ...

  7.

  V 4. kapitole sa za pravidlo 11 vkladá pravidlo 11bis, ktoré vrátane nadpisu znie:„Pravidlo 11bis ...

  8.

  V pravidle 17 odsek 3 znie:„3. (Uplatnenie pravidiel 9 až 11bis)Ak sa oprava chyby týka znenia ...

  9.

  V pravidle 22 odsek 1 znie:„1. (Oznámenie o medzinárodnom zápise)Oznámenie o medzinárodnom zápise ...

  10.

  V 6. kapitole sa za pravidlo 23 vkladá pravidlo 23bis, ktoré vrátane nadpisu znie:„Pravidlo 23bis ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore