Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch (WPPT) 177/2006 účinný od 07.04.2006

Platnosť od: 07.04.2006
Účinnosť od: 07.04.2006
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo duševného vlastníctva, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch (WPPT) 177/2006 účinný od 07.04.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 177/2006 s účinnosťou od 07.04.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. decembra 1996 bola v Ženeve ...

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 469 z 30. septembra ...

Zmluva nadobudla platnosť 20. mája 2002 podľa článku 29 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť ...

Prílohy

  ZMLUVA WIPO O VÝKONOCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMOCH (WPPT)*)

  Preambula

  Zmluvné strany,

  želajúc si vyvinúť a udržiavať ochranu práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov ...

  uznávajúc potrebu zaviesť nové medzinárodné pravidlá s cieľom zabezpečiť primerané riešenie ...

  uznávajúc hlboký dosah rozvoja a zbližovania informačných a komunikačných technológií na výrobu ...

  uznávajúc potrebu udržiavať rovnováhu medzi právami výkonných umelcov a výrobcov zvukových ...

  dohodli sa takto:

  KAPITOLA I

  Článok 1

  (1)

  Nič v tejto zmluve nebude obmedzovať jestvujúce záväzky, ktoré majú zmluvné strany navzájom ...

  (2)

  Ochrana poskytnutá touto zmluvou nesmie porušovať a nijako ovplyvňovať ochranu autorského práva ...

  (3)

  Táto zmluva nemá nijakú spojitosť s inými zmluvami ani nijaký vplyv na práva a povinnosti vyplývajúce ...

  Článok 2

  Na účely tejto zmluvy

  a)

  „výkonní umelci“ sú herci, speváci, hudobníci, tanečníci a ďalšie osoby, ktoré hrajú, ...

  b)

  „zvukový záznam“ znamená záznam zvukov výkonu alebo iných zvukov, alebo reprezentácie zvukov ...

  c)

  „záznam“ znamená zaznamenanie zvukov alebo ich znázornení, z ktorého sa môžu vnímať, reprodukovať ...

  d)

  „výrobca zvukového záznamu“ znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá má iniciatívu ...

  e)

  „vydanie“ zaznamenaného výkonu alebo zvukového záznamu znamená uvedenie rozmnoženín zaznamenaného ...

  f)

  „vysielanie“ znamená prenos zvukov alebo obrazov a zvukov, alebo ich znázornení verejnosti bezdrôtovými ...

  g)

  „verejný prenos“ výkonu alebo zvukového záznamu znamená prenos verejnosti akýmkoľvek médiom ...

  Článok 3

  (1)

  Zmluvné strany poskytnú ochranu ustanovenú podľa tejto zmluvy výkonným umelcom a výrobcom zvukových ...

  (2)

  Príslušníkmi iných zmluvných strán sa rozumejú tí výkonní umelci alebo výrobcovia zvukových ...

  (3)

  Ktorákoľvek zmluvná strana využívajúca možnosti ustanovené v článku 5 ods. 3 Rímskeho dohovoru ...

  Článok 4

  (1)

  Každá zmluvná strana poskytne štátnym príslušníkom iných zmluvných strán definovaným v článku ...

  (2)

  Záväzky ustanovené v odseku 1 neplatia v rozsahu, v akom iná zmluvná strana uplatní výhrady povolené ...

  KAPITOLA II

  Článok 5

  (1)

  Nezávisle od svojich majetkových práv a dokonca aj po prevode týchto práv má výkonný umelec ...

  (2)

  Práva poskytnuté výkonnému umelcovi v súlade s odsekom 1 budú po jeho smrti trvať najmenej počas ...

  (3)

  Prostriedky na zabezpečenie práv poskytnutých podľa tohto článku sa budú riadiť právnym poriadkom ...

  Článok 6

  Výkonní umelci majú v prípade svojich výkonov výhradné právo udeliť súhlas

  i)

  na vysielanie a verejný prenos svojich nezaznamenaných výkonov okrem prípadov, keď je výkon už ...

  ii)

  na záznam svojich nezaznamenaných výkonov.

  Článok 7

  Výkonní umelci majú výhradné právo udeliť súhlas na priame alebo nepriame rozmnožovanie svojich ...

  Článok 8

  (1)

  Výkonní umelci majú výhradné právo udeliť súhlas na sprístupnenie originálu a rozmnoženín ...

  (2)

  Nič v tejto zmluve nesmie ovplyvniť slobodu zmluvných strán stanoviť prípadne podmienky, za akých ...

  Článok 9

  (1)

  Výkonní umelci majú výhradné právo udeliť súhlas na komerčný nájom originálu a rozmnoženín ...

  (2)

  Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 môže zmluvná strana zachovať systém primeranej odmeny výkonných ...

  Článok 10

  Výkonní umelci majú výhradné právo udeliť súhlas na sprístupnenie svojich výkonov zaznamenaných ...

  KAPITOLA III

  Článok 11

  Výrobcovia zvukových záznamov majú výhradné právo udeliť súhlas na priame alebo nepriame rozmnožovanie ...

  Článok 12

  (1)

  Výrobcovia zvukových záznamov majú výhradné právo udeliť súhlas na sprístupnenie originálu ...

  (2)

  Nič v tejto zmluve nesmie ovplyvniť slobodu zmluvných strán stanoviť prípadne podmienky, za akých ...

  Článok 13

  (1)

  Výrobcovia zvukových záznamov majú výhradné právo udeliť súhlas na komerčný nájom originálu ...

  (2)

  Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 môže zmluvná strana zachovať systém primeranej odmeny výrobcov ...

  Článok 14

  Výrobcovia zvukových záznamov majú výhradné právo udeliť súhlas na sprístupnenie svojich zvukových ...

  KAPITOLA IV

  Článok 15

  (1)

  Výkonní umelci a výrobcovia zvukových záznamov majú právo na jednu primeranú odmenu za priame ...

  (2)

  Zmluvné strany môžu vo svojich národných právnych poriadkoch ustanoviť, že výkonný umelec ...

  (3)

  Ktorákoľvek zmluvná strana môže vyhlásením uloženým u generálneho riaditeľa WIPO deklarovať, ...

  (4)

  Na účely tohto článku zvukové záznamy sprístupnené verejnosti pomocou drôtových alebo bezdrôtových ...

  Článok 16

  (1)

  Zmluvné strany môžu vo svojich národných právnych poriadkoch ustanoviť tie isté typy obmedzení ...

  (2)

  Zmluvné strany ohraničia akékoľvek obmedzenia a výnimky z práv ustanovených touto zmluvou na ...

  Článok 17

  (1)

  Výkonným umelcom sa podľa tejto zmluvy poskytuje ochrana, ktorá trvá najmenej 50 rokov. Začiatok ...

  (2)

  Výrobcom zvukových záznamov sa podľa tejto zmluvy poskytuje ochrana, ktorá trvá najmenej 50 rokov. ...

  Článok 18

  Zmluvné strany zabezpečia primeranú právnu ochranu a účinné právne prostriedky proti nedovolenému ...

  Článok 19

  (1)

  Zmluvné strany zabezpečia primerané a účinné právne prostriedky proti každému, kto vedome vykonáva ...

  i)

  nedovolene odstraňuje alebo mení akúkoľvek informáciu na správu práv v elektronickej forme;

  ii)

  nedovolene rozširuje, dováža na rozširovanie, vysiela, uskutočňuje verejný prenos alebo sprístupňuje ...

  (2)

  Na účely tohto článku „informácie na správu práv“ sú informácie, ktoré identifikujú výkonného ...

  Článok 20

  Požívanie a výkon práv ustanovených touto zmluvou nebude podliehať nijakým formalitám.

  Článok 21

  S výnimkami ustanovenými v článku 15 ods. 3 nie sú povolené nijaké výhrady k tejto zmluve.

  Článok 22

  (1)

  Zmluvné strany budú uplatňovať ustanovenia článku 18 Bernského dohovoru mutatis mutandis aj na ...

  (2)

  Bez ohľadu na odsek 1 môže zmluvná strana obmedziť uplatňovanie článku 5 tejto zmluvy na výkony, ...

  Článok 23

  (1)

  Zmluvné strany sa zaväzujú prijať v súlade so svojimi právnymi poriadkami opatrenia nevyhnutné ...

  (2)

  Zmluvné strany zabezpečia, aby metódy presadzovania práv boli prípustné podľa ich zákonov tak, ...

  KAPITOLA V

  Článok 24

  (1)

  a)

  Zmluvné strany budú mať zhromaždenie.

  b)

  Každú zmluvnú stranu bude reprezentovať jeden delegát, ktorému môžu pomáhať striedajúci sa ...

  c)

  Výdavky každej delegácie bude znášať zmluvná strana, ktorá delegáciu vymenovala. Zhromaždenie ...

  (2)

  a)

  Zhromaždenie sa bude zaoberať otázkami týkajúcimi sa dodržiavania, rozvíjania, uplatňovania ...

  b)

  Zhromaždenie bude vykonávať funkciu, ktorá mu vyplýva z článku 26 ods. 2 pri prijímaní určitých ...

  c)

  Zhromaždenie rozhodne o zvolaní diplomatickej konferencie na revíziu tejto zmluvy a poskytne potrebné ...

  (3)

  a)

  Každá zmluvná strana, ktorá je štátom, má len jeden hlas a môže hlasovať iba vo svojom vlastnom ...

  b)

  Každá zmluvná strana, ktorá je medzivládnou organizáciou, sa môže zúčastniť na hlasovaní ...

  (4)

  Zhromaždenie sa bude schádzať na riadnych zasadnutiach raz za dva roky; zvoláva ich generálny riaditeľ ...

  (5)

  Zhromaždenie si ustanoví vlastné procedurálne pravidlá, ktoré budú zahŕňať spôsob zvolávania ...

  Článok 25

  Medzinárodný úrad WIPO bude vykonávať administratívne úlohy týkajúce sa tejto zmluvy.

  Článok 26

  (1)

  Každý členský štát WIPO sa môže stať zmluvnou stranou tejto zmluvy.

  (2)

  Zhromaždenie môže rozhodnúť o prijatí ktorejkoľvek medzivládnej organizácie za zmluvnú stranu, ...

  (3)

  Európske spoločenstvo sa môže stať zmluvnou stranou, ak urobí vyhlásenie podľa predchádzajúceho ...

  Článok 27

  Ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak, každá zmluvná strana má všetky práva a berie na seba ...

  Článok 28

  Táto zmluva je otvorená na podpis do 31. decembra 1997 ktorémukoľvek členskému štátu WIPO a ...

  Článok 29

  Táto zmluva nadobudne platnosť tri mesiace po tom, ako štáty uložia do depozitu 30 ratifikačných ...

  Článok 30

  Táto zmluva zaväzuje

  i)

  30 štátov uvedených v článku 29, a to odo dňa, keď nadobudla platnosť;

  ii)

  každý ďalší štát od uplynutia troch mesiacov odo dňa, keď štát uložil svoju listinu u generálneho ...

  iii)

  Európske spoločenstvo po uplynutí troch mesiacov od uloženia jeho ratifikačnej listiny alebo listiny ...

  iv)

  akúkoľvek ďalšiu medzivládnu organizáciu, spôsobilú stať sa zmluvnou stranou, a to po uplynutí ...

  Článok 31

  Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán oznámením adresovaným generálnemu ...

  Článok 32

  (1)

  Táto zmluva je podpísaná v jednom origináli v anglickom, arabskom, čínskom, francúzskom, ruskom ...

  (2)

  Oficiálny text v akomkoľvek inom jazyku ako tie, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, vyhotoví generálny ...

  Článok 33

  Depozitárom tejto zmluvy je generálny riaditeľ WIPO.

  Prevziať prílohu - Anglické znenie textu

Poznámky

 • *)  Táto zmluva bola prijatá na diplomatickej konferencii WIPO o otázkach týkajúcich sa autorského ...
 • 1)  Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 1 ods. 2: Rozumie sa, že článok 1 ods. 2 vysvetľuje ...
 • 2)  Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 2 písm. b): Rozumie sa, že definícia zvukového záznamu ...
 • 3)  Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 2 písm. e) a článkov 8, 9, 12 a 13: Pojmy „rozmnoženiny“ ...
 • 4)  Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 3 ods. 2: Na aplikáciu článku 3 ods. 2 sa rozumie, ...
 • 5)  Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 3: Rozumie sa, že odkaz v článku 5 písm. a) a článku ...
 • 6)  Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článkov 7, 11 a 16: Právo rozmnožovania, ako je ustanovené ...
 • 7)  Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 2 písm. e) a článkov 8, 9, 12 a 13: Pojmy „rozmnoženiny“ ...
 • 8)  Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 2 písm. e) a článkov 8, 9, 12 a 13: Pojmy „rozmnoženiny“ ...
 • 9)  Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článkov 7, 11 a 16: Právo rozmnožovania, ako je ustanovené ...
 • 10)  Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 2 písm. e) a článkov 8, 9, 12 a 13: Pojmy „rozmnoženiny“ ...
 • 11)  Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 2 písm. e) a článkov 8, 9, 12 a 13: Pojmy „rozmnoženiny“ ...
 • 12)  Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 15: Rozumie sa, že článok 15 nepredstavuje úplné ...
 • 13)  Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 15: Rozumie sa, že článok 15 nebráni poskytnúť právo ...
 • 14)  Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článkov 7, 11 a 16: Právo rozmnožovania, tak ako je ustanovené ...
 • 15)  Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 16: Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 10 (Obmedzenia ...
 • 16)  Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 19: Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 12 (Povinnosti ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore