Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o cezhraničnej spolupráci 172/2001 účinný od 12.05.2001

Platnosť od: 12.05.2001
Účinnosť od: 12.05.2001
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o cezhraničnej spolupráci 172/2001 účinný od 12.05.2001
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 172/2001 s účinnosťou od 12.05.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 2000 bola v Bratislave ...

V súlade s článkom 12 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 29. januára 2001.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajinyo cezhraničnej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a Kabinet ministrov Ukrajiny (ďalej len „zmluvné strany“),

presvedčené, že rozvoj cezhraničnej spolupráce bude prispievať k upevneniu dobrých susedských ...

berúc do úvahy výhody cezhraničnej spolupráce v zmysle Európskeho rámcového dohovoru o cezhraničnej ...

berúc do úvahy získané skúsenosti, ktoré dokazujú, že spolupráca medzi miestnymi a regionálnymi ...

pripravené široko rozvíjať túto spoluprácu a tak napomáhať ekonomický a sociálny rozvoj pohraničných ...

dohodli sa takto:

Článok 1 - (1) Zmluvné strany rozumejú pod pojmom

a)

„cezhraničná spolupráca“ všetky administratívne, technické, ekonomické, sociálne a kultúrne ...

b)

„miestne orgány“ – všetky územné celky alebo orgány, ktoré vykonávajú miestne funkcie ...

c)

„regionálne orgány“ – všetky vyššie územné celky alebo orgány, ktoré vykonávajú regionálne ...

(2)

Zmluvné strany si budú odovzdávať informácie identifikujúce pojmy „miestne orgány“ a „regionálne ...

Článok 2

(1)

Každá zmluvná strana sa zaväzuje napomáhať cezhraničnú spoluprácu a podporovať ju medzi miestnymi ...

(2)

Táto dohoda neobmedzuje existujúce formy cezhraničnej spolupráce medzi miestnymi orgánmi a regionálnymi ...

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať všetky iniciatívy miestnych orgánov a regionálnych orgánov, ktoré ...

Článok 4

Zmluvné strany budú

a)

riešiť všetky právne, administratívne alebo technické problémy, ktoré by mohli sťažovať rozvoj ...

b)

podporovať opatrenia miestnych orgánov a regionálnych orgánov zamerané na začatie a rozvoj cezhraničnej ...

c)

na základe vzájomných konzultácií zabezpečovať pre miestne orgány a regionálne orgány v rámci ...

Článok 5

Zmluvné strany poskytnú miestnym orgánom a regionálnym orgánom, ktoré sa budú zúčastňovať ...

Článok 6

(1)

Každá zmluvná strana uloží svojmu určenému orgánu, určenej komisii alebo organizácii analyzovať ...

(2)

Tieto orgány budú venovať osobitnú pozornosť zdokonaľovaniu daňových a colných predpisov, pravidiel ...

(3)

Pred vykonávaním ustanovení ods. 2 tohto článku budú zmluvné strany v prípade nutnosti uskutočňovať ...

Článok 7

Na účel podpory a koordinácie cezhraničnej spolupráce v prípade potreby vytvoria zmluvné strany ...

Článok 8

Náklady svojej delegácie v komisii si hradí každá zmluvná strana. Náklady spojené s činnosťou ...

Článok 9

(1)

Zmluvné strany budú podporovať a zabezpečia koordináciu cezhraničnej spolupráce najmä v týchto ...

a)

regionálny rozvoj a územné plánovanie,

b)

doprava a spoje (osobná doprava, cesty a diaľnice, spoločné letiská, vodné cesty atď.),

c)

cezhraničná obchodná výmena,

d)

energetika,

e)

ochrana prírody (chránené územia, rekreačné strediská, prírodné parky atď.),

f)

ochrana a racionálne využitie vodných zdrojov (eliminácia znečistenia, budovanie čistiarní odpadových ...

g)

ochrana životného prostredia (znečistenie ovzdušia, zníženie hlučnosti atď.),

h)

vzdelávanie, odborná príprava a výskum,

i)

zdravotníctvo (využívanie zdravotníckych zariadení obyvateľmi susedného územia),

j)

kultúra, voľný čas, šport (divadlá, orchestre, športové strediská, výletné obydlia, mládežnícke ...

k)

vzájomná pomoc v prípade živelných pohrôm a iných katastrof (požiare, povodne, epidémie, letecké ...

l)

cestovný ruch (spoločné projekty na podporu cestovného ruchu),

m)

problémy pracujúcich v pohraničí (dopravné možnosti, bývanie, sociálne poistenie, zdaňovanie, ...

n)

hospodárske projekty (spoločné podniky),

o)

ďalšie projekty spolupráce (spracovanie odpadov, komunálne hospodárstvo atď.),

p)

rozvoj pôdohospodárstva,

r)

sociálna starostlivosť.

(2)

Zmluvné strany môžu vykonať doplnky k oblastiam spolupráce uvedeným v ods. 1 po vzájomnej dohode ...

Článok 10

Cezhraničná spolupráca sa uskutočňuje na základe dohôd o cezhraničnej spolupráci, ktoré uzavierajú ...

Článok 11

Zmluvné strany sa vynasnažia v prípade potreby sporné záležitosti týkajúce sa výkladu a vykonávania ...

Článok 12

(1)

Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas a podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi ...

(2)

Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať diplomatickou cestou. V takom prípade ...

(3)

V prípade výpovede sa dohoda bude vzťahovať na neukončené záväzky uzatvorené na jej základe ...

Dané v Bratislave 5. decembra 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a ukrajinskom ...

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ladislav Pittner v. r.

Za Kabinet ministrov

Ukrajiny:

Ihor Šumylov v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore