Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o inšpekcii práce v priemysle a v obchode č. 81 z roku 1947 17/2010 účinný od 15.01.2010

Platnosť od: 15.01.2010
Účinnosť od: 15.01.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovné právo, Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Energetika a priemysel, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o inšpekcii práce v priemysle a v obchode č. 81 z roku 1947 17/2010 účinný od 15.01.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 17/2010 s účinnosťou od 15.01.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. júla 1947 bol v Ženeve prijatý ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 17/2010 Z. z.

  DOHOVOR 81

  Uvedený text dohovoru je pôvodný a riadne sa prijal v priebehu tridsiateho zasadnutia Generálnej ...

  Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o inšpekcii práce v priemysle a v obchode č. 81 z roku ...

  Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú do Ženevy zvolala Správna rada Medzinárodného ...

  rozhodnúc o prijatí určitých návrhov, pokiaľ ide o organizovanie inšpekcie práce v priemysle ...

  určujúc, že tieto návrhy majú mať formu medzinárodného dohovoru,

  prijíma jedenásteho júla tisícdeväťstoštyridsaťsedem tento dohovor, ktorý sa môže uvádzať ...

  I. ČASŤ

  Článok 1

  Každý člen2) Medzinárodnej organizácie práce, pre ktorého je tento dohovor v platnosti, udržiava ...

  Článok 2

  1.

  Systém inšpekcie práce na pracoviskách v priemysle sa vzťahuje na všetky pracoviská, ak právne ...

  2.

  Vnútroštátne zákony alebo predpisy môžu z aplikácie tohto dohovoru vyňať banské a dopravné ...

  Článok 3

  1.

  Funkciami systému inšpekcie práce je:

  a)

  zabezpečiť vynucovanie právnych ustanovení o podmienkach práce a ochrane pracovníkov pri výkone ...

  b)

  poskytovať zamestnávateľom a pracovníkom odborné informácie a rady o najúčinnejších prostriedkoch ...

  c)

  upozorňovať príslušný úrad na nedostatky alebo zneužitia, obzvlášť na tie, ktoré nepokrývajú ...

  2.

  Akékoľvek ďalšie povinnosti, ktoré sa môžu zveriť inšpektorom práce, nie sú také, ktoré ...

  Článok 4

  1.

  Ak je to zlučiteľné s administratívnou praxou člena, inšpekcia práce podlieha dozoru a riadeniu ...

  2.

  V prípade federálneho štátu môže výraz „ústredný úrad“ znamenať buď federálny úrad, ...

  Článok 5

  Príslušný úrad prijme opatrenia vhodné na podporu:

  a)

  účinnej spolupráce medzi inšpekčnými službami a inými štátnymi službami a verejnými alebo ...

  b)

  spolupráce medzi predstaviteľmi inšpekcie práce a zamestnávateľmi a pracovníkmi alebo ich organizáciami. ...

  Článok 6

  Personál inšpekcie je zložený z verejných úradníkov, ktorých postavenie a podmienky služby ...

  Článok 7

  1.

  Okrem podmienok na prijatie do verejnej služby, ktoré môžu ustanoviť vnútroštátne zákony alebo ...

  2.

  Prostriedky overovania takejto spôsobilosti určí príslušný úrad.

  3.

  Inšpektori práce sa primerane odborne pripravia na výkon svojich povinností.

  Článok 8

  Tak muži, ako aj ženy majú právo, aby boli ustanovení do personálu inšpekcie; v prípade potreby ...

  Článok 9

  Každý člen prijme potrebné opatrenia, aby sa riadne kvalifikovaní odborníci a špecialisti vrátane ...

  Článok 10

  Počet inšpektorov práce je dostatočný na zabezpečenie účinného výkonu úloh inšpektorátu ...

  a)

  dôležitosť úloh, ktoré inšpektori musia vykonávať, predovšetkým na:

  (i)

  počet, charakter, veľkosť a polohu pracovísk podliehajúcich inšpekcii,

  (ii)

  počet a rôznorodosť kategórií pracovníkov zamestnaných na týchto pracoviskách a

  (iii)

  množstvo a zložitosť právnych ustanovení, ktorých vynucovanie zabezpečujú;

  b)

  materiálne prostriedky, ktoré majú inšpektori k dispozícii, a

  c)

  skutočné podmienky, pri ktorých sa inšpekčné návštevy musia vykonávať, aby boli účinné.

  Článok 11

  1.

  Príslušný úrad vykoná opatrenia potrebné na to, aby inšpektori práce mali k dispozícii:

  a)

  miestne kancelárie vhodne vybavené v súlade s požiadavkami služby a prístupné všetkým dotknutým ...

  b)

  dopravné prostriedky potrebné na plnenie ich úloh v prípadoch, ak neexistujú vhodné verejné dopravné ...

  2.

  Príslušný úrad vykoná potrebné opatrenia, aby sa inšpektorom práce uhrádzali všetky cestovné ...

  Článok 12

  1.

  Inšpektori práce vybavení príslušnými poverovacími dokladmi sú oprávnení:

  a)

  vstupovať voľne a bez predchádzajúceho oznámenia v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu na ...

  b)

  vstupovať cez deň do akýchkoľvek priestorov, o ktorých môžu dôvodne predpokladať, že podliehajú ...

  c)

  vykonať akékoľvek preskúmanie, zistenie alebo vyšetrovanie, ktoré považujú za potrebné na to, ...

  (i)

  klásť otázky, osamote alebo v prítomnosti svedkov, zamestnávateľovi alebo personálu podniku o ...

  (ii)

  žiadať predložiť akékoľvek knihy, záznamy alebo iné doklady, ktorých vedenie ustanovujú vnútroštátne ...

  (iii)

  vyžadovať vyvesenie oznamov, ktoré sú požadované právnymi ustanoveniami,

  (iv)

  na účely rozboru odobrať a odniesť vzorky materiálov a látok, ktoré sa používajú alebo sa ...

  2.

  Pri inšpekčnej návšteve inšpektori oznámia svoju prítomnosť zamestnávateľovi alebo jeho zástupcovi ...

  Článok 13

  1.

  Inšpektori práce sú oprávnení prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených na zariadeniach, ...

  2.

  Na umožnenie prijať takéto opatrenia sú inšpektori práce oprávnení okrem práva obrátiť sa ...

  a)

  aby sa v určenej lehote vykonali také úpravy na zariadeniach, aké sú potrebné na zabezpečenie ...

  b)

  aby sa s okamžitou platnosťou vykonali opatrenia potrebné v prípade bezprostredného nebezpečenstva ...

  3.

  Ak sa postup podľa odseku 2 nezlučuje so správnou alebo súdnou praxou člena, inšpektori majú ...

  Článok 14

  Inšpektorátu práce sa oznámia pracovné úrazy a prípady chorôb z povolania v takých prípadoch ...

  Článok 15

  Okrem výnimiek, ktoré môžu určiť vnútroštátne zákony alebo predpisy, inšpektori práce:

  a)

  majú zakázaný akýkoľvek priamy alebo nepriamy vplyv na chod v podnikoch patriacich pod ich dozor; ...

  b)

  sú viazaní povinnosťou pod hrozbou trestov alebo zodpovedajúcich disciplinárnych opatrení neprezradiť, ...

  c)

  zachovávajú úplnú mlčanlivosť o zdroji každej sťažnosti, ktorý ich upozornil na nedostatok ...

  Článok 16

  Pracoviská sa kontrolujú tak často a tak dôkladne, ako je to potrebné na zabezpečenie účinnej ...

  Článok 17

  1.

  Osoby, ktoré porušia právne ustanovenia, ktoré vynucujú inšpektori práce, alebo zanedbajú ich ...

  2.

  Inšpektorom práce sa ponechá na uváženie rozhodnúť, či dajú upozornenie a radu namiesto začatia ...

  Článok 18

  Primerané tresty za porušovanie právnych ustanovení, ktorých dodržiavanie vynucujú inšpektori ...

  Článok 19

  1.

  Inšpektori práce alebo podľa okolností miestne inšpekčné úrady predkladajú ústrednému úradu ...

  2.

  Formu a tematický obsah správ určí ústredný úrad. Správy sa predkladajú najmenej tak často, ...

  Článok 20

  1.

  Ústredný úrad inšpekcie uverejňuje všeobecnú výročnú správu o práci podriadených inšpekčných ...

  2.

  Takéto výročné správy sa zverejňujú v primeranej lehote, ktorá v žiadnom prípade nepresiahne ...

  3.

  Kópie výročných správ sa zašlú generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce v primeranej ...

  Článok 21

  Výročná správa zverejnená ústredným úradom inšpekcie sa zaoberá nasledujúcimi a ďalšími ...

  a)

  zákonmi a predpismi vzťahujúcimi sa na prácu inšpekčnej služby;

  b)

  personálom služby inšpekcie práce;

  c)

  štatistickými údajmi o pracovných miestach podliehajúcich inšpekcii a počtom pracovníkov zamestnaných ...

  d)

  štatistickými údajmi o inšpekčných návštevách;

  e)

  štatistickými údajmi o porušeniach a uložených trestoch;

  f)

  štatistickými údajmi o pracovných úrazoch;

  g)

  štatistickými údajmi o chorobách z povolania.

  II. ČASŤ

  Článok 22

  Každý člen Medzinárodnej organizácie práce, pre ktorého je v platnosti táto časť tohto dohovoru, ...

  Článok 23

  Systém inšpekcie práce na pracoviskách v obchode sa vzťahuje na pracoviská, ak právne ustanovenia ...

  Článok 24

  Systém inšpekcie práce na pracoviskách v obchode zodpovedá požiadavkám článkov 3 až 21 tohto ...

  III. ČASŤ

  Článok 25

  1.

  Každý člen Medzinárodnej organizácie práce, ktorý ratifikuje tento dohovor, môže vyhlásením ...

  2.

  Každý člen, ktorý urobil takéto vyhlásenie, môže kedykoľvek toto vyhlásenie zrušiť neskorším ...

  3.

  Každý člen, pre ktorého je v platnosti vyhlásenie podľa odseku 1 tohto článku, uvedie každý ...

  Článok 26

  Príslušný úrad vyrieši každý prípad, v ktorom je pochybnosť, či niektorý podnik, časť alebo ...

  Článok 27

  V tomto dohovore výraz „právne ustanovenia“ zahŕňa okrem zákonov a predpisov aj rozhodcovské ...

  Článok 28

  Výročné správy predkladané podľa článku 22 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce 4) obsahujú ...

  Článok 29

  1.

  Ak územie člena zahŕňa veľké oblasti, pri ktorých nie je z dôvodu riedkeho osídlenia obyvateľstvom ...

  2.

  Každý člen uvedie vo svojej prvej výročnej správe o aplikácii tohto dohovoru, predkladanej podľa ...

  3.

  Každý člen, odvolávajúc sa na ustanovenia tohto článku, uvedie v následnej každoročnej správe ...

  Článok 30

  1.

  Ak ide o územia5) uvedené v článku 35 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce v znení Listiny ...

  a)

  územia, pre ktoré sa zaväzuje aplikovať ustanovenia tohto dohovoru bez zmien;

  b)

  územia, pre ktoré sa zaväzuje aplikovať ustanovenia tohto dohovoru pod podmienkou zmien, spolu s ...

  c)

  územia, na ktorých sa tento dohovor nedá aplikovať, a v tomto prípade aj s dôvodmi, pre ktoré ...

  d)

  územia, pre ktoré si vyhradzuje právo svojho rozhodnutia.

  2.

  Záväzky uvedené v odseku 1 písm. a) a b) tohto článku sa považujú za neoddeliteľnú súčasť ...

  3.

  Kedykoľvek každý člen následným vyhlásením môže úplne alebo čiastočne zrušiť akékoľvek ...

  4.

  Každý člen v období, počas ktorého sa tento dohovor dá vypovedať v súlade s ustanoveniami článku ...

  Článok 31

  1.

  Ak predmet tohto dohovoru spadá do právomoci samosprávy mimometropolitného územia, môže členský ...

  2.

  Vyhlásenie o prijatí záväzkov z tohto dohovoru môžu generálnemu riaditeľovi Medzinárodného ...

  a)

  dvaja alebo viacerí členovia organizácie za územie dané pod ich spoločnú správu;

  b)

  akýkoľvek medzinárodný úrad zodpovedný za správu určitého územia na základe Charty Organizácie ...

  3.

  Vo vyhláseniach oznámených generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce v súlade s ustanoveniami ...

  4.

  Člen, členovia alebo dotknutý medzinárodný úrad sa v neskoršom vyhlásení môžu úplne alebo ...

  5.

  Člen, členovia alebo dotknutý medzinárodný úrad môžu v období, počas ktorého sa tento dohovor ...

  IV. ČASŤ

  Článok 32

  Formálne ratifikácie tohto dohovoru sa oznámia generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu ...

  Článok 33

  1.

  Tento dohovor zaväzuje len tých členov Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikácie ...

  2.

  Dohovor nadobudne platnosť po dvanástich mesiacoch odo dňa, keď generálny riaditeľ zaregistroval ...

  3.

  Potom tento dohovor nadobudne platnosť pre ktoréhokoľvek člena po dvanástich mesiacoch odo dňa, ...

  Článok 34

  1.

  Člen, ktorý ratifikoval tento dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, ...

  2.

  Každý člen, ktorý ratifikoval tento dohovor a ktorý nevyužije právo vypovedať ho v priebehu ...

  Článok 35

  1.

  Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členom Medzinárodnej organizácie ...

  2.

  Pri upovedomení členov organizácie o registrácii druhej ratifikácie generálny riaditeľ upozorní ...

  Článok 36

  Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených ...

  Článok 37

  Vždy, keď to Správna rada Medzinárodného úradu práce považuje za potrebné, predloží generálnej ...

  Článok 38

  1.

  Ak konferencia prijme nový dohovor, ktorý reviduje tento dohovor úplne alebo sčasti, potom, ak nový ...

  a)

  ratifikácia nového revidovaného dohovoru členom má ipso iure6) za následok bezprostredné vypovedanie ...

  b)

  odo dňa, keď nový revidovaný dohovor nadobudne platnosť, tento dohovor prestane byť sprístupnený ...

  2.

  Tento dohovor ostane v každom prípade v platnosti v jeho terajšej forme a s terajším obsahom pre ...

  Článok 39

  Anglické a francúzske znenia textu tohto dohovoru sú rovnako rozhodujúce.

Poznámky

 • 1)  V praxi Medzinárodnej organizácie práce sa vo väčšine prípadov popri úplnom názve dohovoru ...
 • 2)  Členský štát Medzinárodnej organizácie práce.
 • 3)  Anglický text tohto dohovoru používa výraz „workers“ – „pracovníci“. Zákonník práce ...
 • 4)  XIII. časť /čl. 387 až 427/ Mierovej zmluvy medzi mocnosťami spojenými a združenými a Nemeckom ...
 • 5)  Sú to mimometropolitné územia. Mimometropolitné územia sú územia, ktoré v najrozmanitejších ...
 • 6)  Z moci dohovoru – ako vyplýva zo samotného dohovoru.
 • 7)  V praxi Medzinárodnej organizácie práce sa popri názve „Generálna konferencia Medzinárodnej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore