Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii 168/1998 účinný od 01.03.2002


Platnosť od: 11.06.1998
Účinnosť od: 01.03.2002
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii 168/1998 účinný od 01.03.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 168/1998 s účinnosťou od 01.03.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. mája 1989 bol v Štrasburgu ...

„V súlade s článkom 32 ods. 1 písm. a) dohovoru Slovenská republika vyhlasuje, že si vyhradzuje ...

Prílohy

  EURÓPSKY DOHOVOR o cezhraničnej televízii

  PREAMBULAPodpísané členské štáty Rady Európy a ďalšie zmluvné štáty Európskeho kultúrneho ...

  KAPITOLA I

  Článok 1

  Tento dohovor sa týka programových služieb, ktoré sú súčasťou vysielania. Jeho cieľom je uľahčiť ...

  Článok 2

  Na účely tohto dohovoru

  a)

  „vysielanie“ znamená pôvodné šírenie kódovaných alebo nekódovaných televíznych programových ...

  b)

  „prevzaté vysielanie“ znamená súčasný príjem a vysielanie úplných a nezmenených televíznych ...

  c)

  „vysielateľ" je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá redakčne zodpovedá za skladbu televíznych ...

  d)

  „programová služba“ znamená všetky zložky danej služby poskytovanej prevádzkovateľom vysielania ...

  e)

  „európske audiovizuálne diela“ znamenajú tvorivé diela, ktorých produkciu alebo koprodukciu ...

  f)

  „reklama" je každé verejné oznámenie vysielané za odplatu alebo podobnú protihodnotu alebo na ...

  g)

  „telenákup" je vysielanie priamej ponuky pre verejnosť s cieľom dodávať za odplatu výrobky alebo ...

  h)

  „sponzorovanie“ znamená účasť fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá sa nezaoberá vysielaním ...

  Článok 3

  Tento dohovor sa vzťahuje na každú programovú službu, ktorá je vysielaná alebo prevzatá na vysielanie ...

  Článok 4

  Zmluvné strany zabezpečujú slobodu prejavu a informácie v súlade s článkom 10 Dohovoru o ochrane ...

  Článok 5

  1.

  Každá zmluvná vysielacia strana zabezpečí, aby všetky programové služby vysielané vysielateľom ...

  2.

  Na účely tohto dohovoru vysielateľom podliehajúcim právnemu poriadku zmluvnej strany je

  3.

  Na účely tohto dohovoru sa za sídlo vysielateľa bude považovať zmluvná strana, ktorá sa ďalej ...

  a)

  ak má vysielateľ svoj riadiaci orgán v danej zmluvnej strane, v ktorej prijíma aj rozhodnutia o ...

  b)

  ak má vysielateľ svoj riadiaci orgán v jednej zmluvnej strane, ale rozhodnutia o skladbe programu ...

  c)

  ak má vysielateľ svoj riadiaci orgán v zmluvnej strane, ale rozhodnutia o skladbe programu sa prijímajú ...

  d)

  ak v zmysle kritérií článku 2 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 97/36/EC z 19. júna ...

  4.

  Vysielateľ, na ktorého sa nedajú uplatniť ustanovenia odseku 3, sa považuje za podliehajúceho ...

  a)

  využíva kmitočet pridelený touto zmluvnou stranou,

  b)

  nevyužíva kmitočet pridelený zmluvnou stranou, ale využíva družicovú kapacitu, ktorá tejto ...

  c)

  nevyužíva ani kmitočet pridelený zmluvnou stranou, ani družicovú kapacitu patriacu zmluvnej strane, ...

  5.

  Ak sa zmluvná vysielacia strana nedá určiť ani podľa odseku 4, Stály výbor sa bude zaoberať ...

  6.

  Tento dohovor sa nevzťahuje na televízne vysielanie určené výhradne na príjem v štátoch, ktoré ...

  Článok 6

  1.

  Zodpovednosť prevádzkovateľa vysielania sa presne a primerane ustanoví v oprávnení vydanom príslušným ...

  2.

  Informácie týkajúce sa prevádzkovateľa vysielania poskytne na požiadanie príslušný orgán vysielajúcej ...

  KAPITOLA II

  Článok 7

  1.

  Všetky zložky programových služieb svojou formou a obsahom musia rešpektovať ľudskú dôstojnosť ...

  a)

  byť v rozpore s dobrými mravmi, a najmä nesmú obsahovať pornografiu,

  b)

  nenáležite zdôrazňovať násilie a podnecovať rasovú nenávisť.

  2.

  Tie časti programových služieb, ktoré by mohli poškodiť fyzický, psychický a morálny vývoj ...

  3.

  Prevádzkovateľ vysielania je povinný zabezpečiť, aby spravodajské relácie objektívne uvádzali ...

  Článok 8

  1.

  Každá zmluvná vysielacia strana zabezpečí, aby každá fyzická osoba alebo právnická osoba bez ...

  2.

  S týmto cieľom sa v pravidelných intervaloch a vhodnými prostriedkami v programovom výstupe označuje ...

  Článok 9

  Každá zmluvná strana preskúma a, ak je to potrebné, prijme také zákonné opatrenie, akým je ...

  Článok 9a

  1.

  Každá zmluvná strana si ponecháva právo prijať opatrenia, ktorými zabezpečí, že vysielatelia ...

  2.

  Zmluvné strany vhodnými prostriedkami a pri rešpektovaní právnych záruk vyplývajúcich z Dohovoru ...

  a)

  zmluvná strana, ktorá realizuje opatrenia v súlade s odsekom 1, vypracuje zoznam domácich alebo ...

  b)

  zmluvná strana toto uskutoční jasným a transparentným spôsobom a v náležitom, splniteľnom časovom ...

  c)

  zmluvná strana určí, či tieto podujatia budú dostupné úplným alebo čiastočným priamym prenosom ...

  d)

  opatrenia prijaté zmluvnou stranou, ktorá vypracúva zoznam podujatí, musia byť vyvážené a podrobné, ...

  e)

  zmluvná strana, ktorá vypracúva zoznam podujatí, ho spolu so sprievodnými opatreniami predloží ...

  f)

  opatrenia prijaté zmluvnou stranou, ktorá vypracúva zoznam podujatí, musia zodpovedať smerniciam ...

  3.

  Stály výbor bude raz do roka

  a)

  uverejňovať súhrnný súpis zaradených podujatí a sprievodných opatrení oznámených zmluvnými ...

  b)

  vypracúvať smernice, ktoré musia byť prijaté trojštvrtinovou väčšinou členov, ako dodatok ...

  Článok 10

  1.

  Každá zmluvná vysielacia strana zabezpečí tam, kde je to uskutočniteľné a vhodnými prostriedkami, ...

  2.

  V prípade sporu medzi prijímajúcou zmluvnou stranou a vysielajúcou zmluvnou stranou o uplatňovaní ...

  3.

  Zmluvné strany sa zaväzujú, že spoločne a bez toho, aby robili rozdiely medzi prevádzkovateľmi ...

  4.

  Zmluvné strany zabezpečia, aby vysielateľ podliehajúci ich právnemu poriadku nevysielal kinematografické ...

  Článok 10a

  V duchu spolupráce a vzájomnej pomoci, na ktorých je tento dohovor založený, zmluvné strany vytvoria ...

  KAPITOLA III

  Článok 11

  1.

  Reklama a telenákup musia byť slušné a čestné.

  2.

  Reklama a telenákup nesmú byť zavádzajúce a poškodzovať záujmy spotrebiteľov.

  3.

  Reklama a telenákup určené deťom alebo s účasťou detí sa musia vyhnúť všetkému, čo by mohlo ...

  4.

  Telenákup nesmie vyzývať maloletých a mladistvých na objednávku, na kúpu alebo prenájom výrobkov ...

  5.

  Zadávateľ reklamy nesmie vyvíjať nijaký redakčný nátlak na obsah programov.

  Článok 12

  1.

  Podiel telenákupných spotov, reklamných spotov a iných foriem reklamy okrem telenákupných okien ...

  2.

  Podiel reklamných a telenákupných spotov v rámci pevnej hodiny nesmie presiahnuť 20 %.

  3.

  Telenákupné okná vysielané v rámci programových služieb, ktoré nie sú výhradne zamerané na ...

  4.

  Na účely tohto článku sa pod reklamu nezahŕňajú

  Článok 13

  1.

  Reklama a telenákup musia byť rozoznateľné a ako také zreteľne oddelené od iných častí programovej ...

  2.

  Reklama a telenákup nesmú narábať s technikami využívajúcimi podprahové vnímanie.

  3.

  Skrytá reklama a telenákup nie sú prípustné, osobitne predvádzanie výrobkov alebo predstavovanie ...

  4.

  V reklame a telenákupe nesmú ani v obraze, ani vo zvuku účinkovať osoby, ktoré pravidelne uvádzajú ...

  Článok 14

  1.

  Reklama a telenákup sa zaraďujú medzi jednotlivé programy. Za podmienok ustanovených v odsekoch ...

  2.

  V programoch zložených zo samostatných častí alebo v športových programoch a pri prenosoch podujatí ...

  3.

  Vysielanie audiovizuálnych diel, ako sú hrané celovečerné filmy a televízne filmy (okrem sérií, ...

  4.

  Ak programy, ktoré nepatria pod odsek 2, prerušujú reklamné alebo telenákupné spoty, medzi jednotlivými ...

  5.

  Reklama a telenákup sa nesmú vkladať do vysielania bohoslužieb. Spravodajské a publicistické programy, ...

  Článok 15

  1.

  Reklama a telenákup tabakových výrobkov sa zakazujú.

  2.

  Reklama a telenákup alkoholických nápojov všetkých druhov musia spĺňať tieto pravidlá:

  a)

  osobitne sa nesmú adresovať maloletým a mladistvým, pričom nijaká osoba v súvislosti so spotrebou ...

  b)

  nesmú spájať požívanie alkoholu s fyzickým výkonom alebo riadením automobilu,

  c)

  nesmú vnucovať myšlienku, že alkoholické nápoje majú liečebné vlastnosti, povzbudzujúci či ...

  d)

  nesmú podporovať nestriedme požívanie alkoholických nápojov alebo vytvárať negatívny obraz ...

  e)

  nesmú neprimerane zdôrazňovať obsah alkoholu v nápojoch.

  3.

  Reklama na lieky a liečebné postupy, ktoré sú na území vysielajúcej zmluvnej strany dostupné ...

  4.

  Reklama na iné lieky a liečebné postupy musí byť jasne rozoznateľná, musí byť nezaujatá, pravdivá ...

  5.

  Telenákup zameraný na lieky a liečebné postupy sa zakazuje.

  Článok 16

  1.

  S cieľom zabrániť porušovaniu hospodárskej súťaže a ohrozeniu televízneho trhu zmluvnej strany ...

  2.

  Ustanovenia odseku 1 neplatia, ak

  a)

  uvedené pravidlá pôsobia diskriminačne vo vzťahu reklamy a telenákupu vysielanými vysielateľmi ...

  b)

  dotknuté zmluvné strany uzavreli v tejto oblasti dvojstranné alebo viacstranné dohody.

  KAPITOLA IV

  Článok 17

  1.

  Ak relácia alebo séria relácií je úplne alebo čiastočne sponzorovaná, musí byť jasne rozoznateľná ...

  2.

  Obsah a zaraďovanie sponzorovaných relácií nesmie sponzor v žiadnom prípade ovplyvňovať takým ...

  3.

  Sponzorované relácie nesmú podporovať predaj, nákup alebo prenájom výrobkov či služieb sponzora ...

  Článok 18

  1.

  Programy nesmú sponzorovať fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorých hlavnou činnosťou je ...

  2.

  Spoločnosti, ktorých činnosť zahŕňa okrem iného výrobu alebo predaj liekov a liečebných postupov, ...

  3.

  Sponzorovanie spravodajských a publicistických relácií je zakázané.

  KAPITOLA IVa

  Článok 18a

  1.

  Ustanovenia tohto dohovoru sa s príslušnými potrebnými zmenami vzťahujú na programové služby ...

  2.

  Tieto služby môžu používať iné formy reklamy za podmienok ustanovených v článku 12 ods. 1 ...

  Článok 18b

  1.

  Ustanovenia tohto dohovoru sa s príslušnými potrebnými zmenami vzťahujú na programové služby ...

  2.

  Reklama je v týchto službách prípustná za podmienok ustanovených v článku 12 ods. 1; v článku ...

  KAPITOLA V

  Článok 19

  1.

  Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení tohto dohovoru vzájomne si poskytovať pomoc.

  2.

  Preto

  a)

  každý zmluvný štát určí jeden alebo viacero orgánov, ktorých názov a adresu oznámi generálnemu ...

  b)

  každý zmluvný štát, ktorý uviedol viacero orgánov, uvedie v oznámení podľa písmena a) kompetenciu ...

  3.

  Orgán určený zmluvnou stranou

  a)

  poskytne informácie podľa článku 6 ods. 2 tohto dohovoru,

  b)

  na požiadanie orgánu určeného inou zmluvnou stranou poskytne mu informácie o vlastnom právnom ...

  c)

  bude spolupracovať s orgánmi určenými ostatnými zmluvnými stranami, kedykoľvek to bude prospešné, ...

  d)

  posúdi všetky problémy, ktoré vzniknú pri uplatňovaní tohto dohovoru a ktoré mu oznámi úrad ...

  KAPITOLA VI

  Článok 20

  1.

  Na účely tohto dohovoru je zriadený stály výbor.

  2.

  Každú zmluvnú stranu môže v stálom výbore zastupovať jeden alebo viacerí delegáti. Každá ...

  3.

  Každý štát, na ktorý sa vzťahuje článok 29 ods. 1, ktorý nie je zmluvnou stranou tohto dohovoru, ...

  4.

  Stály výbor sa pri výkone svojej funkcie môže obracať na expertov. Môže z vlastnej iniciatívy ...

  5.

  Stály výbor zvoláva generálny tajomník. Jeho prvé zasadanie sa uskutoční do šiestich mesiacov ...

  6.

  Stály výbor je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zmluvných strán. ...

  7.

  Podľa ustanovení článku 9a ods. 3 písm. b) a článku 23 ods. 3 sa rozhodnutia Stáleho výboru ...

  8.

  Podľa ustanovení tohto dohovoru si stály výbor vypracuje svoj rokovací poriadok.

  Článok 21

  (1)

  Stály výbor je poverený sledovať uplatňovanie tohto dohovoru. Môže

  a)

  dávať odporúčania zmluvným stranám, pokiaľ ide o uplatňovanie dohovoru,

  b)

  navrhovať potrebné novelizácie dohovoru a skúmať tie, ktoré sa navrhujú v súlade s ustanoveniami ...

  c)

  na požiadanie jednej alebo viacerých zmluvných strán posudzovať otázky týkajúce sa výkladu ...

  d)

  urobiť všetko pre to, aby sa všetky problémy, ktoré sa mu oznámia podľa ustanovení článku ...

  e)

  dávať odporúčania Výboru ministrov, aby boli na pristúpenie k tomuto dohovoru prizvané štáty, ...

  f)

  predkladať stanoviská k porušovaniu práv podľa článku 24a ods. 2 písm. c).

  2.

  Okrem uvedeného v odseku 1 Stály výbor

  a)

  vypracúva smernice podľa článku 9a ods. 3 písm. b) s cieľom zamedziť odlišnostiam medzi uplatňovaním ...

  b)

  predkladá stanovisko k opatreniam zmluvných strán, ktoré vypracovali zoznam domácich alebo zahraničných ...

  c)

  raz do roka uverejňuje súhrnný súpis podujatí z jednotlivých zoznamov a príslušných opatrení ...

  Článok 22

  Po každom zasadaní stály výbor predloží zmluvným stranám a Výboru ministrov správu o svojom ...

  KAPITOLA VII

  Článok 23

  1.

  Každá zmluvná strana môže podať doplňujúce návrhy k tomuto dohovoru.

  2.

  Každý doplňujúci návrh sa predkladá generálnemu tajomníkovi, ktorý o ňom informuje členské ...

  3.

  Stály výbor preskúma každý doplňujúci návrh a po jeho prijatí trojštvrtinovou väčšinou ...

  5.

  Výbor ministrov môže však po konzultácii so Stálym výborom rozhodnúť, že príslušná zmena ...

  6.

  Ak Výbor ministrov zmenu schválil, ale ešte nenadobudla platnosť podľa odseku 4 alebo odseku 5, ...

  KAPITOLA VIII

  Článok 24

  1.

  Ak niektorá zmluvná strana zistí porušenie tohto dohovoru, oznámi vysielajúcej zmluvnej strane ...

  2.

  Ak údajné porušenie má zjavne vážny charakter, vyvoláva závažné problémy vo verejných záležitostiach ...

  3.

  Vo všetkých ostatných prípadoch údajného porušenia s výnimkou prípadov uvedených v odseku ...

  4.

  Dočasné prerušenie prevzatého vysielania nie je prípustné pri údajnom porušení článku 7 ods. ...

  Článok 24a

  1.

  Ak sa programová služba vysielateľa úplne alebo prevažne zameriava na územie inej zmluvnej strany, ...

  2.

  Ak niektorá zmluvná strana nastolí otázku uvedeného zneužitia, uplatňuje sa tento postup:

  a)

  dotknuté zmluvné strany sa budú usilovať o riešenie zmierom,

  b)

  ak sa im to nepodarí do troch mesiacov, zmluvná strana príjmu predloží problém Stálemu výboru, ...

  c)

  po vypočutí názorov dotknutých zmluvných strán Stály výbor do šiestich mesiacov od dátumu, ...

  3.

  Ak Stály výbor dospeje k záveru, že sa zneužili práva, zmluvná strana, ktorej právnemu poriadku ...

  4.

  Ak zmluvná strana, ktorej právnemu poriadku vysielateľ podlieha, neprijme do šiestich mesiacov náležité ...

  5.

  Zmluvná strana príjmu nepodnikne nijaké opatrenia proti predmetnej programovej službe, kým sa rozhodcovské ...

  6.

  Všetky opatrenia navrhované alebo prijaté podľa tohto článku musia byť v súlade s článkom ...

  KAPITOLA IX

  Článok 25

  1.

  V prípade problémov pri uplatňovaní tohto dohovoru sa dotknuté zmluvné strany budú snažiť dosiahnuť ...

  2.

  Ak žiadna z dotknutých strán nemá námietky, stály výbor môže otázku prešetriť, pričom je ...

  3.

  Každá dotknutá zmluvná strana sa zaväzuje poskytnúť stálemu výboru bezodkladne všetky informácie ...

  Článok 26

  1.

  Ak dotknuté zmluvné strany nemôžu vyriešiť svoj spor na základe ustanovení článku 25, môžu ...

  2.

  Každá zmluvná strana môže kedykoľvek vyhlásiť, že rozhodcovské konanie uvedené v prílohe ...

  KAPITOLA X

  Článok 27

  1.

  Zmluvné strany, ktoré sú členmi Európskeho spoločenstva, uplatňujú vo vzájomných vzťahoch ...

  2.

  Žiadne ustanovenie tohto dohovoru nemôže zabrániť zmluvným stranám, aby uzavierali medzinárodné ...

  3.

  V prípade bilaterálnych dohôd tento dohovor v ničom nemení práva a povinnosti zmluvných strán, ...

  Článok 28

  Dohovor nebráni zmluvným stranám, aby vo vzťahu k programovým službám vysielaným vysielateľom ...

  KAPITOLA XI

  Článok 29

  1.

  Tento dohovor je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy a iným zmluvným štátom Európskeho ...

  2.

  Tento dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo ...

  3.

  Štát môže pri podpise alebo kedykoľvek predtým, ako preň tento dohovor nadobudne platnosť, vyhlásiť, ...

  4.

  Pre každý štát, na ktorý sa vzťahuje odsek 1, alebo pre Európske spoločenstvo, ak vyjadrí svoj ...

  Článok 30

  1.

  Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru a po konzultácii zmluvných štátov môže Výbor ministrov ...

  2.

  Pre každý pristupujúci štát nadobudne tento dohovor platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje ...

  Článok 31

  1.

  Každý štát pri podpise alebo pri ukladaní ratifikačnej listiny alebo listiny o prijatí, schválení ...

  2.

  Každý štát môže kedykoľvek neskôr vyhlásením zaslaným generálnemu tajomníkovi rozšíriť ...

  3.

  Každé vyhlásenie urobené podľa odsekov 1 a 2 sa bude môcť odvolať, ak ide o ktorékoľvek územie ...

  Článok 32

  1.

  Pri podpise alebo uložení listiny o ratifikácii, pri prijatí, schválení alebo pristúpení môže ...

  2.

  Výhrada formulovaná v súlade s odsekom 1 nesmie byť predmetom námietok.

  3.

  Každý zmluvný štát, ktorý formuloval výhradu podľa odseku 1, ju môže odvolať úplne alebo ...

  4.

  Zmluvná strana, ktorá formulovala výhradu k niektorému ustanoveniu tohto dohovoru, nemôže žiadať ...

  Článok 33

  1.

  Ktorákoľvek zmluvná strana môže kedykoľvek vypovedať tento dohovor prostredníctvom oznámenia ...

  2.

  Táto výpoveď nadobudne platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí šiestich mesiacov ...

  Článok 34

  Generálny tajomník oznámi členským štátom Rady Európy, iným zmluvným štátom Európskeho ...

  a)

  každý podpis,

  b)

  uloženie každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o pristúpení,

  c)

  každý dátum nadobudnutia platnosti tohto dohovoru v súlade s ustanoveniami článkov 29, 30 a 31, ...

  d)

  každú správu vypracovanú na základe ustanovení článku 22,

  e)

  každú inú listinu, vyhlásenie, oznámenie alebo oznam týkajúci sa tohto dohovoru.

  Dané v Štrasburgu 5. mája 1989 vo francúzštine a angličtine, pričom oba texty sú autentické, ...

  Rozhodcovské konanie

  1.

  Každá žiadosť o rozhodcovské konanie bude zaslaná generálnemu tajomníkovi. Bude v nej uvedené ...

  2.

  V prípade sporu medzi dvoma zmluvnými stranami, kde jednou z nich je členský štát Európskeho ...

  3.

  Rozhodcovský súd je zložený z troch členov: každá strana v spore vymenuje jedného rozhodcu; ...

  4.

  Ak do lehoty jedného mesiaca od oznámenia žiadosti generálnym tajomníkom jedna zo zmluvných strán ...

  5.

  Ustanovenia odseku 3, prípadne odseku 4 sa uplatňujú na zaplnenie neobsadeného miesta.

  6.

  Ak sa dve alebo viaceré zmluvné strany dohodnú na spoločnom záujme, spolu vymenujú jedného rozhodcu. ...

  7.

  Strany sporu a stály výbor poskytnú rozhodcovskému súdu všetky náležitosti potrebné na účinné ...

  8.

  Rozhodcovský súd určí svoje vlastné pravidlá konania. Jeho rozhodnutia sa prijímajú väčšinou ...

  9.

  Výrok rozhodcovského súdu sa oznámi generálnemu tajomníkovi, ktorý s ním oboznámi všetky zmluvné ...

  10.

  Každá strana sporu uhrádza výdavky rozhodcu, ktorého vymenovala; tieto strany rovnakým dielom ...

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore