Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/1999 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zmene Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou 16/2002 účinný od 15.01.2002

Platnosť od: 15.01.2002
Účinnosť od: 15.01.2002
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/1999 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zmene Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou 16/2002 účinný od 15.01.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 16/2002 s účinnosťou od 15.01.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. decembra 1999 bolo v Bratislave ...

Podľa článku 2 Rozhodnutie č. 1/1999 nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 15. marca 2001.

ROZHODNUTIE č. 1/1999

Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o ...

Majúc na zreteli Dohodu o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Estónskou ...

majúc na zreteli ustanovenia článkov 36, 37 a 39 Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou ...

vzhľadom na nevyhnutnosť úpravy pojmu „pôvodné výrobky“ v Protokole 2 z dôvodu zabezpečenia ...

vzhľadom na to, že by bolo vhodné do 31. decembra 2000 zachovať systém plošných paušálnych ...

vzhľadom na to, že by bolo primerané rozšíriť systém kumulácie aj na výrobky pôvodné v Turecku, ...

vzhľadom na to, že je žiaduce zmeniť znenie článkov 3, 4 a 12 Protokolu 2, aby sa uľahčila a ...

vzhľadom na dôvod zohľadniť zmeny v spracovateľských postupoch a nedostatok určitých surovín ...

Spoločný výbor zložený zo zástupcov zúčastnených strán,

rozhodol sa takto:

Článok 1

Protokol 2 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce ...

1.

V článku 1 písmeno i) znie:

„i) pridanou hodnotou sa rozumie cena zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých ...

2.

Článok 3 sa vypúšťa.

3.

Článok 4 vrátane nadpisu znie:

„Článok 4 Kumulácia pôvodu 1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2, výrobky sa ...

4.

Článok 12 vrátane nadpisu znie:

„Článok 12 Územný princíp 1. Podmienky na získanie štatútu pôvodu ustanovené v hlave II ...

5.

V článku 15 ods. 6 sa slová „31. december 1998“ nahrádzajú slovami „31. december 2000“.

6.

V článku 26 ods. 1 sa slová „C2/CP3“ nahrádzajú slovami „CN22/CN23“.

7.

V Prílohe I poznámke 5.2 sa medzi slová „umelé chemické nekonečné vlákna“ a „syntetické ...

8.

V Prílohe I poznámke 5.2 sa vypúšťa piaty príklad („Koberec so slučkami... spĺňajú hmotnostnú ...

9.

V Prílohe II sa za číslo HS 2202 vkladajú tieto slová:

Číslo HS Názov tovaru Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, ktoré poskytuje ...

10.

V Prílohe II pravidlo pre kapitolu 57 znie:

„kapitola 57 Koberce a iné textilné podlahové krytiny: - Z vpichovanej plsti Výroba z1): ...

11.

V Prílohe II pravidlo pre číslo HS 7006 znie:

„7006 Sklo čísiel 7003, 7004 alebo 7005 ohýbané, s brúsenými hranami, ryté, vŕtané, smaltované ...

12.

V Prílohe II pravidlo pre číslo HS 7601 znie:

„7601 Surový (neopracovaný) hliník Výroba, v ktorej:   - všetky použité materiály ...

Článok 2

Toto rozhodnutie podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných ...

Podpísaní splnomocnenci, plne oprávnení na tento úkon, podpísali toto rozhodnutie.

Dané v Bratislave 23. decembra 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Peter Brňo v. r.

Za Estónsku republiku:

Mait Martinson v. r.

Poznámky

  • 1)  Lichtenštajnské kniežatstvo má colnú úniu so Švajčiarskom a je zmluvnou stranou Dohody o Európskom ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore