Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa 144/2012 účinný od 11.05.2012

Platnosť od: 11.05.2012
Účinnosť od: 11.05.2012
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa 144/2012 účinný od 11.05.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 144/2012 s účinnosťou od 11.05.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. mája 2011 bola v Brde pri Kranju ...

Národná rada Slovenskej republiky s podpisom vyslovila súhlas uznesením č. 776 z 31. januára 2012 ...

Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 23. februára 2012. Ratifikačná listina bola 29. ...

Dohoda nadobudla platnosť 20. marca 2012 v súlade s článkom 23 ods. 3.

Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 28. mája 2012 v súlade s článkom 23 ods. 4.

Dohoda bola v súlade s článkom 24, okrem článkov 5, 12, 14, 16 až 19, 21 a 22, predbežne vykonávaná ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 144/2012 Z. z.

  DOHODA O VYTVORENÍ FUNKČNÉHO BLOKU VZDUŠNÉHO PRIESTORU STREDNÁ EURÓPA

  Zoznam príloh:
  príloha 1: Vymedzenie vzdušného priestoru

  RAKÚSKA REPUBLIKA,

  BOSNA A HERCEGOVINA,

  CHORVÁTSKA REPUBLIKA,

  ČESKÁ REPUBLIKA,

  MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

  SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

  SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

  ďalej len „zmluvné štáty“,

  Preambula

  vzhľadom na začatie iniciatívy Jednotného európskeho vzdušného priestoru (SES) na zvýšenie ...

  keďže ciele SES majú byť dosiahnuté okrem iného aj prostredníctvom funkčných blokov vzdušného ...

  berúc na vedomie, že stredoeurópsky vzdušný priestor má veľký význam pre manažment letovej ...

  želajúc si, aby sa zavedenie SES neobmedzovalo len na členské štáty EÚ, a želajúc si podporiť ...

  uznávajúc, že uzatvorenie dohody o vytvorení a zavedení funkčného bloku vzdušného priestoru ...

  uznávajúc, že národný dozorný orgán (NSA) každého zmluvného štátu zavedie príslušné vhodné ...

  uznávajúc, že každý zmluvný štát rozhoduje o rozsahu vzdušného priestoru a určuje letecké ...

  vyjadrujúc vôľu spolupracovať na zavádzaní SES tak, aby mohli byť dosiahnuté jeho ciele a aby ...

  rešpektujúc podmienky vyplývajúce z regionálnych dohôd uzatvorených s Medzinárodnou organizáciou ...

  zameriavajúc sa na vytvorenie právneho a inštitucionálneho základu pre Funkčný blok vzdušného ...

  rešpektujúc, že vytvorenie FAB CE sa nedotkne letových informačných oblastí (FIR-ov) uznaných ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1 - Vymedzenie pojmov

  1.

  Na účely tejto dohody, ak nie je uvedené inak, pojem:

  a)

  „vzdušný priestor FAB CE“ znamená zahrnutý vzdušný priestor každého zmluvného štátu,

  b)

  „služba FAB CE“ znamená každú leteckú navigačnú službu určenú zmluvnými štátmi v prílohe ...

  c)

  „zahrnutý vzdušný priestor“ znamená vo vzťahu ku každému zmluvnému štátu vzdušný priestor, ...

  d)

  „osvedčujúci NSA“ znamená vo vzťahu ku konkrétnemu poskytovateľovi leteckých navigačných ...

  e)

  „teritoriálny NSA“ znamená vo vzťahu ku konkrétnej časti vzdušného priestoru NSA nominovaný ...

  f)

  „rozhodujúci deň“ znamená 30. jún 2012 alebo dátum nadobudnutia platnosti tejto dohody podľa ...

  2.

  Ak nie je uvedené inak alebo ak kontext nevyžaduje niečo iné, ostatné termíny a výrazy použité ...

  Článok 2 - Cieľ

  Cieľom dohody je vytvoriť funkčný blok vzdušného priestoru, stanoviť pravidlá a postupy na jeho ...

  Článok 3 - Suverenita

  1.

  Táto dohoda nemá vplyv na úplnú a výlučnú suverenitu zmluvných štátov nad vzdušným priestorom ...

  2.

  Nič v tejto dohode nebráni ani nemá vplyv na výkon práv a povinností zmluvných štátov na základe ...

  Článok 4 - Bezpečnosť a obrana

  Ustanovenia tejto dohody nemajú vplyv na národné požiadavky zmluvných štátov súvisiace s verejným ...

  Článok 5 - Vytvorenie funkčného bloku vzdušného priestoru

  Zmluvné štáty týmto vytvárajú funkčný blok vzdušného priestoru stredná Európa (FAB CE). ...

  Článok 6 - Orgány FAB CE

  1.

  Zmluvné štáty sa dohodli na vytvorení nasledujúcich orgánov FAB CE:

  a)

  Rada FAB CE,

  b)

  Spoločný civilno-vojenský výbor na koordináciu vzdušného priestoru (JCMACC),

  c)

  Koordinačný výbor národných dozorných orgánov (NSA CC),

  d)

  ostatné orgány zriadené Radou FAB CE, ktoré sú potrebné na zavedenie, prevádzkovanie a ďalší ...

  2.

  Uvedené orgány nemajú právnu subjektivitu.

  Článok 7 - Rada FAB CE

  1.

  Rada FAB CE je zriadená ako spoločný rozhodovací orgán na účely zavedenia, vykonávania a ďalšieho ...

  2.

  Rada FAB CE je zložená zo zástupcov zmluvných štátov. Každý zmluvný štát môže vymenovať ...

  3.

  Každý poskytovateľ letových prevádzkových služieb určený pre časť vzdušného priestoru FAB ...

  4.

  Rada FAB CE v rámci rozsahu tejto dohody prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie zavedenia, prevádzkovania ...

  5.

  Rada FAB CE posudzuje, prerokuje a prijíma rozhodnutia týkajúce sa nasledujúcich záležitostí:

  a)

  formulácia a schvaľovanie princípov, cieľov a politiky FAB CE na strategickej úrovni pre vnútorné ...

  (i)

  štruktúru vzdušného priestoru,

  (ii)

  riadenie vzdušného priestoru (ASM),

  (iii)

  letecké navigačné služby (ANS),

  (iv)

  riadenie toku letovej prevádzky (ATFM),

  (v)

  vykonávanie dozoru a dohľadu nad bezpečnosťou ANS, ATFM, ASM a výcvikom a licencovaním personálu, ...

  b)

  návrhy na zmeny a doplnenia alebo skončenie platnosti tejto dohody,

  c)

  vlastný rokovací poriadok,

  d)

  zriadenie ďalších orgánov uvedených v článku 6 ods. 1 písm. d),

  e)

  pôsobnosť a ciele orgánov zriadených podľa článku 6 ods. 1 písm. b) až d) a jeho zmeny,

  f)

  ostatné záležitosti podobného charakteru s cieľom splniť cieľ tejto dohody.

  6.

  Rada FAB CE zároveň posudzuje, prerokuje a prijíma opatrenia týkajúce sa nasledujúcich záležitostí: ...

  a)

  schvaľovanie celkových plánov a opatrení súvisiacich so zavedením, ďalším rozvojom a prevádzkovaním ...

  b)

  náhradné postupy,

  c)

  harmonizácia systému spoplatňovania,

  d)

  vytvorenie zóny alebo zón spoplatňovania presahujúcich hranice štátov,

  e)

  harmonizácia predpisov o ANS, ATFM, ASM, výcviku a licencovania personálu a pravidiel lietania vrátane ...

  f)

  plány výkonnosti,

  g)

  podporovanie a uľahčovanie spolupráce jednotlivých ANSP s cieľom zlepšiť ich výkonnosť vo FAB ...

  h)

  ostatné záležitosti podobného charakteru s cieľom splniť cieľ tejto dohody.

  7.

  Opatrenia podľa odseku 6 musia byť v súlade s už prijatými rozhodnutiami Rady FAB CE, ak v tejto ...

  8.

  Radu FAB CE zvoláva jej predseda na svoj podnet alebo na žiadosť ktorýchkoľvek dvoch zmluvných ...

  9.

  Rada FAB CE prijíma rozhodnutia a opatrenia na základe konsenzu. Ak sa nepodarí dosiahnuť konsenzus, ...

  a)

  rozhodnutia vyžadujú jednomyseľnosť zmluvných štátov a môžu byť zmenené alebo zrušené iba ...

  b)

  opatrenia vyžadujú jednoduchú väčšinu hlasov zmluvných štátov a môžu byť zmenené alebo ...

  (i)

  počas obdobia uplatňovania pôvodného opatrenia; alebo

  (ii)

  počas jedného roka (prechodné obdobie) od prijatia pozmeňujúceho/zrušujúceho opatrenia, ak v ...

  Každý zmluvný štát, ktorý bol viazaný pôvodným opatrením, ale nehlasoval za pozmeňujúce ...

  c)

  zmluvný štát, ktorý nie je zastúpený na zasadnutí, má právo odovzdať svoj hlas písomne; ak ...

  10.

  Ak v tejto dohode alebo v príslušnom rozhodnutí nie je uvedené inak, rozhodnutia sú záväzné ...

  11.

  Prijatie opatrenia nebráni dvom alebo viacerým zmluvným štátom, ktoré nehlasovali za dané opatrenie, ...

  12.

  Každé prijaté rozhodnutie o záležitostiach uvedených v odseku 6 sa považuje za opatrenie bez ...

  13.

  Každý zmluvný štát včas implementuje každé rozhodnutie a opatrenie, ktoré je preň záväzné, ...

  14.

  Ak navrhnuté rozhodnutie alebo opatrenie nemá vplyv na zahrnutý vzdušný priestor zmluvného štátu ...

  a)

  toto rozhodnutie alebo opatrenie neobsahuje rozhrania so zahrnutým vzdušným priestorom tohto zmluvného ...

  b)

  toto rozhodnutie alebo opatrenie je v súlade s rozhodnutiami alebo opatreniami prijatými týmto zmluvným ...

  Toto rozhodnutie alebo opatrenie nie je záväzné pre tento zmluvný štát a žiadnym spôsobom neobmedzí ...

  V prípade výhrady podľa článku 20 platí to isté primerane pre obdobie po uplynutí dvoch rokov ...

  Článok 8 - Spoločný civilno-vojenský výbor na koordináciu vzdušného priestoru (JCMACC)

  Spoločný civilno-vojenský výbor na koordináciu vzdušného priestoru je zložený zo zástupcov ...

  Článok 9 - Koordinačný výbor národných dozorných orgánov (NSA CC)

  Koordinačný výbor národných dozorných orgánov je zložený zo zástupcov národných dozorných ...

  Článok 10 - Flexibilné dohody

  1.

  Dva alebo viac zmluvných štátov, ktoré chcú vytvoriť alebo zaviesť ďalšie dohody, s cieľom ...

  2.

  Tieto dohody nesmú ovplyvniť práva a povinnosti zmluvných štátov, ktoré sa nezúčastňujú na ...

  Článok 11 - Letecké navigačné služby

  1.

  Každý zmluvný štát zabezpečí poskytovanie služieb FAB CE vo svojom zahrnutom vzdušnom priestore. ...

  2.

  Ak nie je v tejto dohode výslovne uvedené inak, nič v tejto dohode alebo v opatreniach prijatých ...

  Článok 12 - Spoločné určenie poskytovateľov

  1.

  Každý zmluvný štát je oprávnený určiť jedného alebo viacerých poskytovateľov letových prevádzkových ...

  2.

  Príslušné zmluvné štáty vykonajú opatrenia Rady FAB CE, ktorými sa vytvárajú cezhraničné ...

  a)

  uzatvorením dvojstrannej alebo viacstrannej dohody o pridelení poskytovateľa letových prevádzkových ...

  b)

  zabezpečením uzatvorenia potrebných dohôd medzi príslušnými poskytovateľmi letových prevádzkových ...

  3.

  Každý poskytovateľ letových prevádzkových služieb určený podľa odseku 1 sa považuje za poskytovateľa ...

  4.

  Zmluvné štáty, na ktorých vzdušný priestor sa vzťahujú dohody o poskytovaní ATS uzatvorené ...

  5.

  Každý zmluvný štát, ktorý chce delegovať zodpovednosť za vytvorenie a/alebo poskytovanie letových ...

  Článok 13 - Vzdušný priestor

  1.

  Vzdušný priestor FAB CE spravujú zmluvné štáty v súlade s touto dohodou.

  2.

  Táto dohoda nemá vplyv na právo každého zmluvného štátu uplatňovať koncepciu pružného využívania ...

  Článok 14 - Dozor

  1.

  Osvedčujúci NSA vykonáva celkový dozor a dohľad nad bezpečnosťou poskytovania všetkých služieb ...

  2.

  Teritoriálny NSA má právo požiadať o vykonanie auditov a o priamu účasť na všetkých dozorných ...

  3.

  Teritoriálny NSA informuje osvedčujúci NSA o všetkých predpisoch a postupoch platných pre poskytovanie ...

  4.

  Zmluvné štáty vzájomne uznávajú všetky nálezy, závery alebo rozhodnutia osvedčujúceho NSA ...

  5.

  Zmluvné štáty zabezpečia, aby bola uzatvorená písomná dohoda o spolupráci medzi NSA, ktorá ...

  6.

  Odseky 1 až 5 platia rovnako pre dohľad nad prevádzkovou bezpečnosťou ATFM a ASM. NSA zodpovedný ...

  7.

  Každý NSA vydávajúci licencie, ktorý je zodpovedný za časť cezhraničného sektora, má právo ...

  8.

  Tento článok sa vzťahuje výlučne len na vykonávanie dozoru a dohľadu nad bezpečnosťou, pokiaľ ...

  Článok 15 - Finančné dojednania

  Každý zmluvný štát hradí vlastné náklady spojené s vykonávaním, prevádzkovaním a ďalším ...

  Článok 16 - Prístup štátu k dohode FAB CE

  1.

  Táto dohoda je otvorená na pristúpenie pre každý členský štát EÚ alebo zmluvnú stranu Dohody ...

  2.

  Prístup podlieha písomnému súhlasu všetkých zmluvných štátov.

  Článok 17 - Zmeny a doplnenia

  Táto dohoda môže byť zmenená a doplnená na základe vzájomného písomného súhlasu všetkých ...

  Článok 18 - Odstúpenie zmluvného štátu od dohody FAB CE

  1.

  Každý zmluvný štát môže odstúpiť od tejto dohody na základe písomného oznámenia depozitárovi. ...

  2.

  Odstúpenie nadobudne platnosť po uplynutí jedného roka odo dňa prijatia oznámenia depozitárom. ...

  Článok 19 - Skončenie platnosti dohody

  1.

  Táto dohoda môže byť skončená na základe vzájomného písomného súhlasu všetkých zmluvných ...

  2.

  Skončenie nenadobudne platnosť, pokiaľ nebudú splnené všetky vzájomné záväzky zmluvných štátov ...

  Článok 20 - Výhrady

  1.

  Každý zmluvný štát môže pri podpise tejto dohody alebo uložení listiny o jej ratifikácii, ...

  a)

  táto dohoda sa nebude vzťahovať na jednu alebo niekoľko určených častí jeho zahrnutého vzdušného ...

  b)

  táto dohoda sa nebude vzťahovať na jednu alebo niekoľko služieb (alebo ich častí) poskytovaných ...

  (i)

  traťových letových prevádzkových služieb,

  (ii)

  komunikačných, navigačných a sledovacích služieb, ktoré sú potrebné pre traťové letové prevádzkové ...

  (iii)

  rozhraní medzi traťovými letovými prevádzkovými službami a leteckými informačnými službami, ...

  (iv)

  rozhraní medzi traťovými letovými prevádzkovými službami a meteorologickými službami a

  (v)

  rozhraní medzi traťovými letovými prevádzkovými službami a službami pátrania a záchrany.

  2.

  Každý zmluvný štát môže odvolať svoju výhradu alebo jej časť kedykoľvek po nadobudnutí ...

  3.

  Výhrada alebo jej odvolanie nadobudne platnosť po jej doručení depozitárovi.

  Článok 21 - Prerušenie vykonávania dohody

  1.

  Z dôvodu ochrany základných záujmov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti a obrany, alebo ak ...

  2.

  Zmluvný štát, ktorý prerušil vykonávanie tejto dohody, toto prerušenie skončí ihneď, ako pominú ...

  Článok 22 - Riešenie sporov

  1.

  Každý spor, ktorý vznikne medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými štátmi, týkajúci sa výkladu, ...

  2.

  Rozhodcovský súd sa skladá z troch rozhodcov. Ak sú stranami sporu viac ako dva zmluvné štáty, ...

  3.

  Používaným jazykom v rozhodcovskom konaní je anglický jazyk. Miestom arbitráže je Haag. Medzinárodný ...

  Článok 23 - Nadobudnutie platnosti

  1.

  Táto dohoda podlieha ratifikácii, schváleniu alebo prijatiu zmluvnými štátmi. Listiny o ratifikácii, ...

  2.

  Depozitár oznámi každému zmluvnému štátu najmä

  a)

  každé uloženie listiny o ratifikácii, schválení alebo prijatí,

  b)

  dátum nadobudnutia platnosti tejto dohody,

  c)

  každú zmenu, doplnenie a dodatky k dohode alebo jej prílohám,

  d)

  každé odstúpenie alebo prerušenie tejto dohody alebo jej časti spolu s ich dátumom a dátumom, ...

  e)

  každú výhradu spolu s jej dátumom a dátumom jej odvolania,

  f)

  skončenie tejto dohody.

  3.

  Táto dohoda nadobudne platnosť šesťdesiaty deň nasledujúci po dni uloženia listiny o ratifikácii, ...

  4.

  Vo vzťahu k ostatným zmluvným štátom táto dohoda nadobudne platnosť šesťdesiaty deň nasledujúci ...

  Článok 24 - Predbežné vykonávanie

  1.

  Zmluvné štáty súhlasia, že sa táto dohoda bude uplatňovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi ...

  2.

  Rozhodnutia prijaté pred rozhodujúcim dňom sa stanú záväzné pre každého signatára tejto dohody ...

  3.

  Opatrenia prijaté pred rozhodujúcim dňom sa stanú záväzné pre každého signatára tejto dohody ...

  4.

  Signatári, ktorí neratifikovali dohodu najneskôr k rozhodujúcemu dňu, majú právo zúčastňovať ...

  5.

  Pre individuálnych signatárov so štatútom pozorovateľa sa rozhodnutia prijaté Radou FAB CE po ...

  Článok 25 - Prílohy dohody

  Ustanovenia obsiahnuté v prílohách tejto dohody tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

  Článok 26 - Registrácia v ICAO

  Depozitár zaregistruje túto dohodu a všetky jej dodatky, zmeny a doplnenia v Medzinárodnej organizácii ...

  Na dôkaz toho podpísaní splnomocnení zástupcovia, riadne poverení na tento účel, podpísali ...

  Dané v Brde pri Kranju 5. mája 2011 v anglickom jazyku.

  PRÍLOHA 1

  Vymedzenie vzdušného priestoru

  Zmluvné štáty Bočné hranice Vertikálne hranice Rakúska republika FIR Viedeň GND – NEOBMEDZENÉ ...

  Ak v tejto dohode nie je uvedené inak, táto dohoda platí vo vzdušnom priestore, za ktorý sú zodpovedné ...

  PRÍLOHA 2

  Letecké navigačné služby

  Zmluvné štáty Letecké navigačné služby Rakúska republika ATS, CNS, AIS, SAR, MET Republika ...

  Ak v dohode nie je uvedené inak, dohoda sa vzťahuje na poskytovanie týchto leteckých navigačných ...

  Prevziať prílohu - Anglické znenie textu ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore