Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o rozhodnutí Zhromaždenia Osobitnej únie na ochranu označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu (Lisabonskej únie), že 3. októbra 2001 bolo v Ženevere prijaté nové znenie Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu v znení neskorších predpisov 13/2003 účinný od 01.01.2010


Platnosť od: 14.01.2003
Účinnosť od: 01.01.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o rozhodnutí Zhromaždenia Osobitnej únie na ochranu označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu (Lisabonskej únie), že 3. októbra 2001 bolo v Ženevere prijaté nové znenie Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu v znení neskorších predpisov 13/2003 účinný od 01.01.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 13/2003 s účinnosťou od 01.01.2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Osobitnej ...

Prílohy

  VYKONÁVACÍ PREDPIS k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu

  ZOZNAM PRAVIDIEL

  1.

  kapitola: Všeobecné ustanovenia

  Pravidlo 1: Použité skratky

  Pravidlo 2: Počítanie lehôt

  Pravidlo 3: Pracovné jazyky

  Pravidlo 4: Príslušný orgán

  2.

  kapitola: Medzinárodná prihláška

  Pravidlo 5: Náležisti medzinárodnej prihlášky

  Pravidlo 6: Nevyhovujúce prihlášky

  3.

  kapitola: Medzinárodný zápis

  Pravidlo 7: Zápis označenia pôvodu do medzinárodného registra

  Pravidlo 8: Dátum medzinárodného zápisu

  4.

  kapitola: Vyhlásenie o odmietnutí ochrany

  Pravidlo 9: Vyhlásenie o odmietnutí

  Pravidlo 10: Nevyhovujúce vyhlásenie o odmietnutí

  Pravidlo 11: Vzatie späť vyhlásenia o odmietnutí

  5.

  kapitola: Ďalšie záznamy, ktoré sa týkajú medzinárodného zápisu

  Pravidlo 12: Lehoty pre tretie osoby

  Pravidlo 13: Zmeny

  Pravidlo 14: Vzdanie sa ochrany

  Pravidlo 15: Výmaz medzinárodného zápisu

  Pravidlo 16: Neplatnosť

  Pravidlo 17: Opravy v medzinárodnom registri

  6.

  kapitola: Ostatné ustanovenia a poplatky

  Pravidlo 18: Zverejnenie

  Pravidlo 19: Výpisy z medzinárodného registra a ďalšie informácie poskytované Medzinárodným úradom ...

  Pravidlo 20: Podpis

  Pravidlo 21: Dátum odoslania jednotlivých druhov oznámení

  Pravidlo 22: Spôsoby oznamovania Medzinárodným úradom

  Pravidlo 23: Poplatky

  Pravidlo 24: Platnosť

  1. KAPITOLA

  Pravidlo 1

  Na účely výkladu tohto vykonávacieho predpisu výraz

  i)

  „Dohoda“ znamená Lisabonskú dohodu o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu ...

  ii)

  „označenie pôvodu“ znamená označenie pôvodu podľa definície v článku 2 ods. 1 Dohody,

  iii)

  „medzinárodný zápis“ znamená medzinárodný zápis označenia pôvodu podľa Dohody,

  iv)

  „medzinárodná prihláška“ znamená žiadosť o medzinárodný zápis,

  v)

  „medzinárodný register“ znamená úradný súbor záznamov o medzinárodných zápisoch vedený Medzinárodným ...

  vi)

  „zmluvná krajina“ znamená členskú krajinu Dohody,

  vii)

  „krajina pôvodu“ znamená zmluvnú krajinu podľa definície v článku 2 ods. 2 Dohody,

  viii)

  „Medzinárodný úrad“ znamená Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva,

  ix)

  „úradný formulár“ znamená formulár predpísaný Medzinárodným úradom,

  x)

  „príslušný orgán“ znamená orgán uvedený v pravidle 4 ods. 1 písm. a), b) alebo c) tohto vykonávacieho ...

  xi)

  „majiteľ práva na užívanie označenia pôvodu“ znamená každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu podľa ...

  xii)

  „vyhlásenie o odmietnutí“ znamená vyhlásenie podľa článku 5 ods. 3 Dohody,

  xiii)

  „vestník“ znamená periodikum podľa článku 5 ods. 2 Dohody na nosičoch dát akéhokoľvek druhu použitých ...

  xiv)

  „administratívne pokyny“ znamenajú administratívne pokyny uvedené v pravidle 23bis.

  Pravidlo 2

  1)

  (Lehoty vyjadrené v rokoch)

  Lehota vyjadrená v rokoch uplynie v príslušnom nasledujúcom roku v mesiaci s rovnakým názvom v deň s ...

  2)

  (Lehoty vyjadrené v mesiacoch)

  Lehota vyjadrená v mesiacoch uplynie v príslušnom nasledujúcom mesiaci v deň s rovnakým číslom ako má ...

  3)

  (Uplynutie lehoty v deň, ktorý nie je pracovným dňom Medzinárodného úradu alebo príslušného orgánu) ...

  Ak lehota uplynie v deň, ktorý nie je pracovným dňom Medzinárodného úradu alebo príslušného orgánu, ...

  Pravidlo 3

  1)

  (Medzinárodná prihláška)

  Medzinárodná prihláška musí byť napísaná v anglickom, vo francúzskom alebo v španielskom jazyku. ...

  2)

  (Komunikácia po podaní medzinárodnej prihlášky)

  Akákoľvek komunikácia medzi Medzinárodným úradom a príslušným orgánom ohľadom medzinárodnej prihlášky ...

  3)

  (Zápisy do medzinárodného registra a zverejnenia)

  Zápisy do medzinárodného registra a zverejnenia vo vestníku sú v anglickom, vo francúzskom alebo v španielskom ...

  4)

  (Prepis a preklady označenia pôvodu)

  Ak príslušný orgán doloží prepis označenia pôvodu podľa pravidla 5 ods. 2 písm. c) alebo preklad, alebo ...

  Pravidlo 4

  1)

  Každá zmluvná krajina oznámi Medzinárodnému úradu názov a sídlo, ako aj akúkoľvek zmenu názvu alebo ...

  a)

  svojho príslušného orgánu, ktorý je poverený

  i)

  podávať medzinárodnú prihlášku podľa pravidla 5, odstraňovať nedostatky medzinárodnej prihlášky podľa ...

  ii)

  prijímať oznámenia Medzinárodného úradu uvedené v pravidle 9 ods. 3, pravidle 10 ods. 1 a 2, pravidle ...

  b)

  svojho príslušného orgánu, ktorý je poverený

  i)

  oznámiť vyhlásenie o odmietnutí, oznámiť vzatie späť vyhlásenia o odmietnutí podľa pravidla 11, oznámiť ...

  ii)

  prijímať oznámenia Medzinárodného úradu uvedené v pravidle 7 ods. 1, pravidle 13 ods. 3, pravidle 14 ...

  c)

  svojho príslušného orgánu, ktorý je poverený oznámiť Medzinárodnému úradu, že sa tretím osobám podľa ...

  2)

  (Jediný orgán alebo viaceré orgány)

  Oznámenie podľa odseku 1 môže určovať jediný orgán alebo niekoľko rôznych orgánov. Ale iba jediný orgán ...

  2. KAPITOLA

  Pravidlo 5

  1)

  (Podanie)

  Medzinárodnú prihlášku podáva na Medzinárodný úrad príslušný orgán krajiny pôvodu na úradnom formulári ...

  2)

  (Povinný obsah medzinárodnej prihlášky)

  a)

  V medzinárodnej prihláške sa uvedie

  i)

  krajina pôvodu,

  ii)

  majiteľ alebo majitelia práva na užívanie označenia pôvodu pomenovaní spoločným názvom alebo ak je spoločné ...

  iii)

  označenie pôvodu, ktoré sa má zapísať v úradnom jazyku krajiny pôvodu, alebo ak má krajina pôvodu viac ...

  iv)

  tovar, pre ktorý sa označenie prihlasuje,

  v)

  oblasť výroby tovaru,

  vi)

  názov a dátum platnosti právnych predpisov alebo administratívnych nariadení, súdnych rozhodnutí alebo ...

  b)

  Ak sú názvy majiteľa alebo majiteľov práva na užívanie označenia pôvodu alebo oblasti výroby tovaru ...

  c)

  Ak je znenie označenia pôvodu uvedené v inom písme, ako je latinské písmo, musí byť označenie pôvodu ...

  d)

  Medzinárodnú prihlášku musí nasledovať zápisný poplatok, ktorého výška je stanovená v pravidle 23. ...

  3)

  V medzinárodnej prihláške možno uviesť

  i)

  adresy majiteľov práva na užívanie označenia pôvodu,

  ii)

  jeden preklad alebo viac prekladov označenia pôvodu v toľkých jazykoch, v koľkých si to príslušný orgán ...

  iii)

  výrok o skutočnosti, že pre niektoré prvky označenia pôvodu sa nepožaduje ochrana,

  iv)

  vyhlásenie o vzdaní sa ochrany v jednej zmluvnej krajine alebo vo viacerých zmluvných krajinách jednotlivo ...

  v)

  kópiu nariadení, rozhodnutí alebo zápisu v pôvodnom jazyku uvedených podľa odseku 2 písm. a) (vi). ...

  Pravidlo 6

  1)

  (Prieskum prihlášky a odstránenie nedostatkov)

  a)

  Ak Medzinárodný úrad zistí, že medzinárodná prihláška nespĺňa, s výhradou odseku 2, podmienky stanovené ...

  b)

  Ak príslušný orgán neodstránil zistené nedostatky v lehote dvoch mesiacov od dátumu výzvy podľa písmena ...

  c)

  Ak odstránenie nedostatkov nie je doručené Medzinárodnému úradu v lehote troch mesiacov uvedenej podľa ...

  d)

  Ak je podľa písmena c) medzinárodná prihláška zamietnutá, Medzinárodný úrad vráti poplatky zaplatené ...

  2)

  (Medzinárodná prihláška, ktorá sa za medzinárodnú prihlášku nepovažuje)

  Ak medzinárodná prihláška nie je podaná na Medzinárodný úrad prostredníctvom príslušného orgánu krajiny ...

  3. KAPITOLA

  Pravidlo 7

  1)

  (Zápis, osvedčenie a oznámenie)

  Ak Medzinárodný úrad zistí, že medzinárodná prihláška spĺňa podmienky stanovené v pravidle 3 ods. 1 ...

  2)

  V medzinárodnom zápise sú uvedené

  (i)

  všetky údaje uvedené v medzinárodnej prihláške,

  (ii)

  jazyk, v ktorom Medzinárodný úrad medzinárodnú prihlášku prijal,

  (iii)

  číslo medzinárodného zápisu,

  (iv)

  dátum medzinárodného zápisu.

  Pravidlo 8

  1)

  Ak medzinárodná prihláška neobsahuje všetky tieto údaje

  (i)

  krajina pôvodu,

  (ii)

  majiteľ alebo majitelia práva na užívanie označenia pôvodu,

  (iii)

  označenie pôvodu, ktoré má byť zapísané,

  (iv)

  tovar, pre ktorý sa označenie prihlasuje; dátumom medzinárodného zápisu je dátum dňa, v ktorom Medzinárodný ...

  2)

  (Dátum medzinárodného zápisu vo všetkých ostatných prípadoch)

  Vo všetkých ostatných prípadoch je dátumom medzinárodného zápisu dátum dňa, v ktorom prijal Medzinárodný ...

  3.

  (Dátum účinnosti medzinárodného zápisu)

  a)

  Označenie pôvodu, ktoré je predmetom medzinárodného zápisu, je chránené od dátumu medzinárodného zápisu ...

  b)

  Zmluvná krajina môže vo vyhlásení oznámiť generálnemu riaditeľovi, že v súlade so svojimi právnymi predpismi ...

  4. KAPITOLA

  Pravidlo 9

  1)

  (Oznámenie Medzinárodnému úradu)

  Vyhlásenie o odmietnutí oznamuje Medzinárodnému úradu príslušný orgán zmluvnej krajiny, pre ktorú je ...

  2)

  Vyhlásenie o odmietnutí sa vystavuje pre medzinárodné zápisy jednotlivo a uvádza alebo obsahuje ...

  i)

  číslo dotknutého medzinárodného zápisu, doplnené pokiaľ možno ďalšími údajmi umožňujúcimi potvrdiť totožnosť ...

  ii)

  dôvody odmietnutia ochrany,

  iii)

  ak je odmietnutie ochrany založené na existencii skoršieho práva, základné údaje o tomto dotknutom skoršom ...

  iv)

  niektoré prvky označenia pôvodu, ak sa odmietnutie vzťahuje iba na tieto prvky,

  v)

  právne alebo administratívne prostriedky, ktoré možno uplatniť proti odmietnutiu spolu s príslušnými ...

  3)

  (Zápis do medzinárodného registra a oznámenie príslušnému orgánu krajiny pôvodu)

  Ak sa nepoužije pravidlo 10 ods. 1, Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra každé odmietnutie ...

  Pravidlo 10

  1)

  (Vyhlásenie o odmietnutí, ktoré sa za vyhlásenie o odmietnutí nepovažuje)

  a)

  Za vyhlásenie o odmietnutí Medzinárodný úrad nepovažuje také vyhlásenie o odmietnutí,

  i)

  v ktorom nie je uvedené číslo dotknutého medzinárodného zápisu okrem prípadu, ak sú vo vyhlásení dané ...

  ii)

  v ktorom nie sú uvedené žiadne dôvody odmietnutia,

  iii)

  ktoré je poslané Medzinárodnému úradu po uplynutí lehoty jedného roka stanovenej v článku 5 ods. 3 Dohody, ...

  iv)

  ktoré príslušný orgán neoznámil Medzinárodnému úradu.

  b)

  Ak sa použije ustanovenie písmena a), Medzinárodný úrad pošle, okrem prípadu, že nie je možné jednoznačne ...

  2)

  (Nevyhovujúce vyhlásenie)

  Ak má vyhlásenie o odmietnutí také nedostatky, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, Medzinárodný úrad napriek ...

  Pravidlo 11

  1)

  (Oznámenie Medzinárodnému úradu)

  Orgán, ktorý vyhlásenie o odmietnutí vydal, môže každé takéto vyhlásenie kedykoľvek čiastočne alebo ...

  2)

  (Obsah oznámenia)

  V oznámení o vzatí späť vyhlásenia o odmietnutí sa uvedie

  (i)

  číslo dotknutého medzinárodného zápisu, doplnené pokiaľ možno ďalšími údajmi umožňujúcimi potvrdiť totožnosť ...

  ii)

  dátum dňa, ku ktorému bolo vyhlásenie o odmietnutí vzaté späť.

  3)

  (Zápis do medzinárodného registra a oznámenie príslušnému orgánu krajiny pôvodu)

  Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra každé vzatie späť podľa odseku 1 a kópiu oznámenia ...

  Medzinárodný úrad zapíše každé vyhlásenie podľa odseku 1 alebo odseku 2 do medzinárodného registra a ...

  Pravidlo 11bis

  1.

  (Vyhlásenie o poskytnutí ochrany, ak nebolo vydané vyhlásenie o odmietnutí)

  a)

  Príslušný orgán zmluvnej krajiny, ktorý neoznámil Medzinárodnému úradu vyhlásenie o odmietnutí, môže ...

  b)

  Vyhlásenie obsahuje

  i)

  príslušný orgán zmluvnej krajiny, ktorý vyhlásenie vydal,

  ii)

  číslo predmetného medzinárodného zápisu, pokiaľ možno spolu s ďalším údajom umožňujúcim identifikáciu ...

  iii)

  dátum vyhlásenia.

  2.

  (Vyhlásenie o poskytnutí ochrany po vydaní vyhlásenia o odmietnutí)

  a)

  Príslušný orgán zmluvnej krajiny, ktorý Medzinárodnému úradu oznámil vyhlásenie o odmietnutí, môže namiesto ...

  b)

  Vyhlásenie obsahuje

  i)

  príslušný orgán zmluvnej krajiny, ktorý vyhlásenie vydal,

  ii)

  číslo predmetného medzinárodného zápisu, pokiaľ možno spolu s ďalším údajom umožňujúcim identifikáciu ...

  iii)

  dátum vyhlásenia.

  3.

  Medzinárodný úrad zapíše každé vyhlásenie podľa odseku 1 alebo odseku 2 do medzinárodného registra a ...

  5. KAPITOLA

  Pravidlo 12

  1)

  Ak príslušný orgán zmluvnej krajiny oznámi Medzinárodnému úradu, že tretím osobám v tejto krajine je ...

  i)

  číslo dotknutého medzinárodného zápisu, doplnené pokiaľ možno ďalšími údajmi umožňujúcimi potvrdiť totožnosť ...

  ii)

  totožnosť dotknutých tretích strán,

  iii)

  lehota poskytnutá tretím osobám,

  iv)

  dátum dňa, od ktorého začína lehota plynúť, pričom tento dátum nemôže byť neskorší ako dátum uplynutia ...

  2)

  (Zápis do medzinárodného registra a oznámenie príslušnému orgánu krajiny pôvodu)

  Za podmienky, že oznámenie podľa odseku 1 pošle príslušný orgán Medzinárodnému úradu v lehote troch ...

  Pravidlo 13

  1)

  Príslušný orgán krajiny pôvodu môže požiadať Medzinárodný úrad, aby do medzinárodného registra zapísal ...

  i)

  zmenu majiteľa práva na užívanie označenia pôvodu,

  ii)

  zmenu mena alebo adresy majiteľa alebo majiteľov práva na užívanie označenia pôvodu,

  iii)

  zmenu ohraničenia oblasti výroby tovaru, pre ktorý označenie pôvodu platí,

  iv)

  zmeny, ktoré sa týkajú právnych predpisov alebo administratívnych opatrení, súdnych rozhodnutí alebo ...

  v)

  zmeny, ktoré sa týkajú krajiny pôvodu a nemajú vplyv na oblasť výroby tovaru, pre ktorý je označenie ...

  2)

  (Konanie)

  Žiadosť o zápis zmeny uvedenej v odseku 1 podáva na Medzinárodný úrad príslušný orgán, žiadosť musí ...

  3)

  (Zápis do medzinárodného registra a jeho oznámenie príslušným orgánom)

  Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra zmenu požadovanú podľa odsekov 1 a 2 a oznam o nej ...

  Pravidlo 14

  1)

  (Oznámenie Medzinárodnému úradu)

  Príslušný orgán krajiny pôvodu môže Medzinárodnému úradu kedykoľvek oznámiť, že sa vzdáva ochrany v ...

  2)

  (Zápis do medzinárodného registra a jeho oznámenie príslušným orgánom)

  Medzinárodný úrad zapíše vzdanie sa ochrany podľa odseku 1 do medzinárodného registra a oznam o vzdaní ...

  Pravidlo 15

  1)

  (Žiadosť o výmaz)

  Príslušný orgán krajiny pôvodu môže kedykoľvek požiadať Medzinárodný úrad o výmaz medzinárodného zápisu, ...

  2)

  (Zápis do medzinárodného registra a jeho oznámenie príslušným orgánom)

  Medzinárodný úrad zapíše výmaz do medzinárodného registra spolu s údajmi uvedenými v žiadosti a oznam ...

  Pravidlo 16

  1)

  (Oznámenie neplatnosti Medzinárodnému úradu)

  Ak je účinnosť medzinárodného zápisu v zmluvnej krajine vyhlásená za neplatnú a neplatnosť už nemôže ...

  i)

  číslo dotknutého medzinárodného zápisu, doplnené pokiaľ možno ďalšími údajmi umožňujúcimi potvrdiť totožnosť ...

  ii)

  orgán, ktorý neplatnosť vyhlásil,

  iii)

  dátum vyhlásenia neplatnosti,

  iv)

  niektoré prvky označenia pôvodu, ak sa neplatnosť vzťahuje iba na tieto prvky,

  v)

  kópiu rozhodnutia, ktorým bola účinnosť medzinárodného zápisu vyhlásená za neplatnú.

  2)

  Medzinárodný úrad zapíše neplatnosť do medzinárodného registra spolu s údajmi uvedenými v odseku 1 (i) ...

  Pravidlo 17

  1)

  (Postup)

  Ak Medzinárodný úrad z moci úradnej alebo na žiadosť príslušného orgánu krajiny pôvodu zistí, že v medzinárodnom ...

  2)

  (Oznámenie o opravách príslušným orgánom)

  Medzinárodný úrad dá tento úkon na vedomie príslušnému orgánu každej zmluvnej krajiny.

  3.

  (Uplatnenie pravidiel 9 až 11bis)

  Ak sa oprava chyby týka znenia označenia pôvodu alebo výrobku, pre ktorý je označenie pôvodu platné, ...

  6. KAPITOLA

  Pravidlo 18

  Medzinárodný úrad zverejňuje všetky záznamy urobené v medzinárodnom registri vo vestníku.

  Pravidlo 19

  1)

  (Informácie o obsahu medzinárodného registra)

  Výpisy z medzinárodného registra alebo akékoľvek informácie o obsahu medzinárodného registra poskytuje ...

  2)

  (Poskytovanie nariadení, rozhodnutí alebo zápisu, v ktorých zmysle je označenie pôvodu chránené) ...

  a)

  Ktorákoľvek osoba môže požiadať Medzinárodný úrad o kópiu nariadení, rozhodnutí alebo zápisu uvedeného ...

  b)

  Ak boli tieto dokumenty Medzinárodnému úradu už poskytnuté, Medzinárodný úrad bez meškania pošle ich ...

  c)

  Ak tieto dokumenty neboli Medzinárodnému úradu poskytnuté, Medzinárodný úrad požiada o ich kópiu príslušný ...

  Pravidlo 20

  Ak sa podľa tohto vykonávacieho predpisu vyžaduje podpis orgánu, môže byť vytlačený alebo nahradený ...

  Pravidlo 21

  Ak sa vyhlásenia podľa pravidiel 9 ods. 1 a 17 ods. 3 alebo oznámenie podľa pravidla 12 ods. 1 posielajú ...

  Pravidlo 22

  1.

  (Oznámenie o medzinárodnom zápise)

  Oznámenie o medzinárodnom zápise podľa pravidla 7 ods. 1 posiela Medzinárodný úrad príslušnému orgánu ...

  2)

  (Iné oznámenia)

  Akékoľvek iné oznámenie Medzinárodného úradu uvedené v tomto vykonávacom predpise posiela Medzinárodný ...

  Pravidlo 23

  Suma (švajčiarske franky) i) Poplatok za zápis označenia pôvodu 500 ii) Poplatok za záznam zmeny ...

  Medzinárodný úrad vyberá tieto poplatky splatné vo švajčiarskych frankoch:

  Pravidlo 23bis

  1.

  (Ustanovenie administratívnych pokynov a ich predmet úpravy)

  a)

  Administratívne pokyny ustanovuje generálny riaditeľ. Meniť ich môže len generálny riaditeľ. Pred ustanovením ...

  b)

  Administratívne pokyny upravujú postupy, na ktoré tento vykonávací predpis výslovne odkazuje, a konkrétne ...

  2.

  (Kontrola vykonávaná zhromaždením)

  Zhromaždenie môže vyzvať generálneho riaditeľa na zmenu ktoréhokoľvek ustanovenia administratívnych ...

  3.

  (Zverejnenie a účinnosť)

  a)

  Administratívne pokyny a akékoľvek vykonané zmeny sa zverejňujú vo Vestníku.

  b)

  V každom zverejnení sa uvedie dátum účinnosti zverejnených ustanovení. Rôzne ustanovenia môžu mať rôzne ...

  4.

  (Rozpor medzi administratívnymi pokynmi a dohodou alebo týmto vykonávacím predpisom)

  V prípade rozporu medzi ustanoveniami administratívnych pokynov na jednej strane a ustanoveniami Dohody ...

  Pravidlo 24

  Tento vykonávací predpis nadobudol platnosť 1. apríla 2002 a počnúc týmto dňom nahrádza predošlý vykonávací ...

  Prevziať prílohu - Medzinárodná zmluva č. 02

Poznámky

 • 1)  V súvislosti s prijatím pravidla 11bis zhromaždením Lisabonskej únie sa od zmluvných krajín Dohody nevyžaduje ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore