Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71946
Dôvodové správy: 2562
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach 122/2003 účinný od 09.04.2003


Platnosť od: 09.04.2003
Účinnosť od: 09.04.2003
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 122/2003 s účinnosťou od 09.04.2003

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 2000 bola v Bratislave ...

Dohoda nadobudla platnosť 18. februára 2003 na základe článku 18 ods. 1.

Prevziať prílohu - Medzinárodní smlouva č. 12

K oznámeniu č. 122/2003 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci a vzájomnej pomoci ...

Vláda Slovenskej republiky a Kabinet ministrov Ukrajiny (ďalej len „zmluvné strany“),

presvedčené o potrebe spolupráce medzi obidvoma štátmi s cieľom poskytovať si vzájomnú dobrovoľnú ...

s vedomím, že tieto udalosti môžu nastať kedykoľvek,

dohodli sa takto:

Článok 1 - Predmet

Táto dohoda upravuje podmienky spolupráce a dobrovoľného poskytovania pomoci pri mimoriadnych udalostiach ...

Článok 2 - Vymedzenie pojmov

V tejto dohode sa používajú pojmy, ktoré majú takýto význam:

„mimoriadna udalosť“ – stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo ...

„strana žiadajúca o pomoc“ – štát zmluvnej strany, ktorého orgány žiadajú o pomoc;

„strana poskytujúca pomoc“ – štát zmluvnej strany, ktorého orgány vyhoveli žiadosti orgánov ...

„príslušný orgán“ – orgán štátu zmluvnej strany oprávnený na riadenie a koordináciu ...

„vojenský personál“ – príslušníci vojsk civilnej ochrany (obrany) štátu zmluvnej strany; ...

„výbava“ – materiál, technické, dopravné prostriedky a výstroj určené na účely nasadenia ...

„skupina na poskytnutie pomoci“ – skupina odborníkov štátu zmluvnej strany na čele s vedúcim ...

„predmety pomoci“ – predmety určené na bezplatné poskytnutie postihnutému obyvateľstvu na ...

Článok 3 - Žiadosť o pomoc

(1)

Pomoc sa poskytuje na základe žiadosti.

(2)

Orgány, ktoré sú oprávnené žiadať o pomoc, sú:

za Slovenskú republikupredseda vlády Slovenskej republiky alebominister vnútra Slovenskej republiky, ...

za Ukrajinupremiér-minister Kabinetu ministrov Ukrajiny alebominister pre otázky mimoriadnych situácií ...

(3)

V žiadosti o poskytnutie pomoci sa špecifikuje najmä jej forma a rozsah.

(4)

Príslušné orgány si vymenia zoznamy predmetov pomoci, ktoré môže dodať strana poskytujúca pomoc. ...

(5)

Zmluvné strany si bez odkladu diplomatickou cestou oznámia zmenu príslušných orgánov.

Článok 4 - Formy pomoci

(1)

Pomoc sa poskytuje vyslaním skupín na poskytnutie pomoci, zaslaním predmetov pomoci alebo inou formou. ...

(2)

Skupiny na poskytnutie pomoci možno nasadiť na vykonávanie záchranných prác, lokalizačných prác ...

Článok 5 - Formy spolupráce

Zmluvné strany spolupracujú v súlade s ich právnym poriadkom a na základe zásad rovnoprávnosti ...

1.

pri zmierňovaní rozsahu následkov mimoriadnych udalostí formou výmeny informácií vedecko-technického ...

2.

pri vypracúvaní spoločného systému opatrení na účel prevencie mimoriadnych udalostí a likvidácie ...

3.

pri výmene informácií

a)

o možnosti vzniku alebo o vzniku mimoriadnej udalosti, ktorá môže mať následky aj na území štátu ...

b)

o pomoci zo strany medzinárodných organizácií,

c)

o analýze možnosti vzniku mimoriadnych udalostí;

4.

pri výmene vedcov a odborníkov,

5.

pri výmene technológií,

6.

pri výmene publikácií, prednášok a tematických výskumov,

7.

pri príprave odborníkov,

8.

pri inej činnosti týkajúcej sa mimoriadnych udalostí na základe súhlasu príslušných orgánov ...

Článok 6 - Riadenie a koordinácia

(1)

Príslušné orgány oprávnené na riadenie a koordináciu prác spojených s vykonávaním tejto dohody ...

v Slovenskej republikeMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky,

na UkrajineMinisterstvo pre otázky mimoriadnych situácií a ochrany obyvateľstva pred následkami ...

(2)

Orgány uvedené v článku 3 ods. 2 môžu splnomocniť iné orgány, aby žiadali o poskytovanie pomoci ...

(3)

Všetky práce vykonávané na území štátu strany žiadajúcej o pomoc riadi príslušný orgán ...

(4)

Príkazy skupinám na poskytnutie pomoci strany poskytujúcej pomoc sa musia adresovať výlučne vedúcim ...

(5)

Príslušné orgány strany žiadajúcej o pomoc zabezpečujú skupinám na poskytnutie pomoci ochranu, ...

Článok 7 - Prekračovanie štátnych hraníc a pobyt na území štátu druhej zmluvnej strany

(1)

Skupiny na poskytnutie pomoci prekračujú spoločné štátne hranice na hraničných priechodoch stanovených ...

(2)

Preprava skupín na poskytnutie pomoci, ich výbavy a predmetov pomoci sa môže uskutočniť cestnou, ...

(3)

Prekračovanie spoločných štátnych hraníc členmi skupiny na poskytnutie pomoci sa uskutočňuje ...

(4)

Členovia skupín na poskytnutie pomoci sú oprávnení na území štátu zmluvnej strany žiadajúcej ...

(5)

Ustanovenia uvedené v odsekoch 1 až 3 sa vzťahujú aj na osoby, ktoré pri mimoriadnej udalosti musia ...

(6)

Na členov skupín na poskytnutie pomoci počas celého obdobia ich pobytu na území štátu zmluvnej ...

Článok 8 - Preprava výbavy a predmetov pomoci

(1)

Vedúci skupiny na poskytnutie pomoci pri prechode štátnych hraníc cez určený hraničný priechod ...

(2)

Skupiny na poskytnutie pomoci nesmú vyvážať ani dovážať žiadny tovar okrem výbavy a predmetov ...

(3)

Výbava a predmety pomoci sú oslobodené od cla, daní a iných poplatkov vyberaných orgánmi štátov ...

(4)

Výbava, ktorá sa nespotrebuje, sa vyvezie späť. Ak sa výbava ponechá ako predmet pomoci strane ...

(5)

Strana žiadajúca o pomoc umožní dekontamináciu výbavy skupín na poskytnutie pomoci. Ak dekontaminácia ...

(6)

Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje aj na dovoz lekárenských preparátov, ktoré obsahujú omamné látky ...

(7)

Lekárenské preparáty, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné substancie, sa môžu dovážať ...

(8)

Akýkoľvek dovoz zbraní a munície na územie štátu strany žiadajúcej o pomoc okrem priemyselných ...

Článok 9 - Použitie lietadiel

(1)

Lietadlá sa môžu použiť na presun skupín na poskytnutie pomoci, ich výbavy, predmetov pomoci ...

(2)

Každá zmluvná strana poskytuje lietadlám vykonávajúcim činnosti podľa odseku 1 povolenie na ...

(3)

Príslušný orgán zmluvnej strany poskytujúcej pomoc informuje príslušný orgán zmluvnej strany ...

a)

o druhu, type a počte lietadiel,

b)

o štáte registrácie a registrovej značke lietadla,

c)

o posádke, cestujúcich a skupine na poskytnutie pomoci,

d)

o výbave a predmetoch pomoci, ktoré sa nachádzajú na palube,

e)

o čase odletu, plánovanej trase letu, mieste a čase pristátia,

f)

o podanom letovom pláne.

(4)

Strana poskytujúca pomoc je oslobodená od poplatkov za prelety, pristátia na letiskách a štarty ...

Článok 10 - Náhrada výdavkov

(1)

Zmluvná strana poskytujúca pomoc nemá voči zmluvnej strane žiadajúcej o pomoc nárok na náhradu ...

(2)

Ak sa zmluvná strana žiadajúca o pomoc rozhodne úplne alebo čiastočne uhradiť výdavky spojené ...

(3)

Po skončení prác spojených s poskytnutím pomoci príslušný orgán zmluvnej strany poskytujúcej ...

(4)

Príslušný orgán zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc predloží príslušnému orgánu zmluvnej ...

Článok 11 - Náhrada škody

(1)

Každá zmluvná strana sa zrieka všetkých nárokov na náhradu škody voči druhej zmluvnej strane ...

(2)

Každá zmluvná strana sa zrieka všetkých nárokov na náhradu škody voči druhej zmluvnej strane ...

Článok 12 - Evakuované osoby

(1)

Osoby evakuované z územia štátu zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc na územie strany poskytujúcej ...

(2)

Každá zmluvná strana je povinná prevziať späť evakuované osoby a osoby ich sprevádzajúce, ...

Článok 13 - Spoločná komisia

Na vykonávanie tejto dohody príslušné orgány zmluvných strán vytvoria spoločnú komisiu. Spôsob ...

Článok 14 - Spojenie

Príslušné orgány štátov zmluvných strán prijmú spoločné opatrenia na organizáciu vzájomného ...

Článok 15 - Riešenie sporov

Spory súvisiace s výkladom alebo vykonávaním tejto dohody budú zmluvné strany riešiť diplomatickou ...

Článok 16 - Vzťahy k iným medzinárodným zmluvám

Práva a záväzky zmluvných strán, ktoré vyplývajú z iných medzinárodných zmlúv, ktorými ...

Článok 17 - Zmeny a doplnky

Túto dohodu možno meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky ...

Článok 18 - Záverečné ustanovenia

(1)

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom doručenia odpovednej nóty potvrdzujúcej, že v súlade s vnútroštátnymi ...

(2)

Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať. ...

(3)

Skončenie platnosti tejto dohody nemá vplyv na práva, záväzky a činnosti, ktoré ku dňu skončenia ...

Dané v Bratislave 5. decembra 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a v ukrajinskom ...

Za vládu

Slovenskej republiky:

Mikuláš Dzurinda v. r.

Za Kabinet ministrov

Ukrajiny:

Viktor Juščenko v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore