Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov 12/2002 účinný od 12.01.2002


Platnosť od: 12.01.2002
Účinnosť od: 12.01.2002
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 12/2002 s účinnosťou od 12.01.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. októbra 2000 bola v Jakarte ...

V súlade s článkom 28. ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 30. januára 2001.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia ...

Vláda Slovenskej republiky a vláda Indonézskej republiky,

prajúc si uzavrieť dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore ...

dohodli sa takto:

Článok 1 - Osoby, na ktoré sa dohoda vzťahuje

Táto dohoda sa vzťahuje na osoby, ktoré sú rezidentmi jedného zmluvného štátu alebo oboch zmluvných ...

Článok 2 - Dane, na ktoré sa dohoda vzťahuje

1.

Táto dohoda sa vzťahuje na dane z príjmov ukladané v mene každého zo zmluvných štátov alebo ...

2.

Za dane z príjmov sa považujú všetky dane vyberané z celkových príjmov alebo z časti príjmov ...

3.

Súčasné dane, na ktoré sa táto dohoda vzťahuje, sú:

a)

na Slovensku

i)

daň z príjmov fyzických osôb,

ii)

daň z príjmov právnických osôb

(ďalej len „slovenská daň“),

b)

v Indonéziidaň z príjmov ukladaná podľa Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (zákon č. 7 z roku ...

(ďalej len „indonézska daň“).

4.

Táto dohoda sa vzťahuje aj na všetky dane rovnakého alebo podobného druhu, ktoré sa budú ukladať ...

Článok 3 - Všeobecné definície

1.

Na účely tejto dohody, ak súvislosť nevyžaduje odlišný výklad,

a)

výraz „Slovensko“ označuje Slovenskú republiku, a ak je použitý v zemepisnom zmysle, označuje ...

b)

výraz „Indonézia“ označuje územie Indonézskej republiky, tak ako je definované v jej zákonoch, ...

c)

výrazy „jeden zmluvný štát“ a „druhý zmluvný štát“ označujú podľa daných okolností ...

d)

výraz „osoba“ zahŕňa fyzickú osobu, spoločnosť a všetky iné združenia osôb,

e)

výraz „spoločnosť“ označuje akúkoľvek právnickú osobu alebo akéhokoľvek nositeľa práv ...

f)

výrazy „podnik jedného zmluvného štátu“ a „podnik druhého zmluvného štátu“ označujú ...

g)

výraz „medzinárodná doprava“ označuje akúkoľvek dopravu uskutočňovanú loďou alebo lietadlom ...

h)

výraz „príslušný úrad“ označuje

i)

ministra financií alebo jeho splnomocneného zástupcu v prípade Slovenska,

ii)

ministra financií alebo jeho splnomocneného zástupcu v prípade Indonézie,

i)

výraz „štátny príslušník“ označuje

i)

každú fyzickú osobu, ktorá má štátne občianstvo niektorého zmluvného štátu,

ii)

každú právnickú osobu, osobnú obchodnú spoločnosť (partnership) alebo združenie zriadené podľa ...

2.

Pokiaľ ide o uplatnenie tejto dohody zmluvným štátom, každý výraz nedefinovaný v dohode, ak ...

Článok 4 - Rezident

1.

Na účely tejto dohody výraz „rezident zmluvného štátu“ označuje každú osobu, ktorá podľa ...

2.

Ak je fyzická osoba podľa ustanovení odseku 1 rezidentom oboch zmluvných štátov, určí sa jej ...

a)

táto osoba sa považuje za rezidenta toho štátu, v ktorom má stály byt; ak má stály byt v oboch ...

b)

ak nemožno určiť, v ktorom štáte má táto osoba stredisko svojich životných záujmov, alebo ...

c)

ak sa táto osoba obvykle zdržiava v oboch štátoch alebo sa nezdržiava v žiadnom z nich, príslušné ...

3.

Ak podľa ustanovení odseku 1 osoba iná ako fyzická osoba je rezidentom oboch zmluvných štátov, ...

Článok 5 - Stála prevádzkareň

1.

Na účely tejto dohody výraz „stála prevádzkareň“ označuje trvalé zariadenie na podnikanie, ...

2.

Výraz „stála prevádzkareň“ zahŕňa najmä

a)

miesto vedenia,

b)

pobočku,

c)

kanceláriu,

d)

továreň,

e)

dielňu,

f)

sklad alebo priestory používané ako obchodné predajne,

g)

farmu alebo plantáž,

h)

baňu, nálezisko ropy alebo plynu, lom alebo akékoľvek iné miesto ťažby alebo prieskumu, alebo ...

3.

Výraz „stála prevádzkareň“ rovnako zahŕňa

a)

stavenisko, stavbu, montážny alebo inštalačný projekt, alebo dozorné činnosti, ktoré sú s tým ...

b)

poskytovanie služieb vrátane poradenských a manažérskych služieb podnikom jedného zmluvného ...

4.

Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia tohto článku výraz „stála prevádzkareň“ nezahŕňa ...

a)

zariadenie, ktoré sa využíva iba na účely uskladnenia alebo vystavenia tovaru patriaceho podniku, ...

b)

zásobu tovaru patriaceho podniku, ktorá sa udržiava iba na účely uskladnenia alebo vystavenia,

c)

zásobu tovaru patriaceho podniku, ktorá sa udržiava iba na účely spracovania iným podnikom,

d)

trvalé zariadenie na podnikanie, ktoré sa využíva iba na účely nákupu tovaru alebo zhromažďovania ...

e)

trvalé zariadenie na podnikanie, ktoré sa využíva iba na účely reklamy alebo poskytovania informácií, ...

f)

trvalé zariadenie na podnikanie, ktoré sa využíva iba na účely poskytovania akýchkoľvek iných ...

g)

trvalé zariadenie na podnikanie, ktoré sa využíva iba na účely vykonávania akýchkoľvek kombinovaných ...

5.

Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 a 2, ak osoba iná ako nezávislý zástupca v zmysle odseku 6 ...

a)

má a obvykle v tomto štáte používa právomoc uzavierať zmluvy v mene podniku, pokiaľ činnosti ...

b)

nemá takúto právomoc, ale obvykle udržiava v skôr uvedenom štáte zásoby tovaru, z ktorých pravidelne ...

c)

vyrába alebo spracúva v tomto štáte pre podnik tovar patriaci tomuto podniku.

6.

Skutočnosť, že podnik jedného zmluvného štátu vykonáva podnikateľskú činnosť v druhom zmluvnom ...

7.

Skutočnosť, že spoločnosť, ktorá je rezidentom jedného zmluvného štátu, ovláda spoločnosť ...

Článok 6 - Príjmy z nehnuteľného majetku

1.

Príjmy, ktoré poberá rezident jedného zmluvného štátu z nehnuteľného majetku (vrátane príjmov ...

2.

Výraz „nehnuteľný majetok“ má taký význam, aký má podľa právnych predpisov zmluvného ...

3.

Ustanovenia odseku 1 sa použijú aj na príjmy z priameho užívania, nájmu alebo z každého iného ...

4.

Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa vzťahujú aj na príjmy z nehnuteľného majetku podniku a na príjmy ...

Článok 7 - Zisky podniku

1.

Zisky podniku jedného zmluvného štátu podliehajú zdaneniu len v tomto štáte, ak podnik nevykonáva ...

a)

tejto stálej prevádzkarni,

b)

predaju tovaru rovnakého alebo podobného druhu v tomto druhom štáte ako tovar predávaný prostredníctvom ...

c)

iným podnikateľským činnostiam vykonávaným v tomto druhom štáte, ktoré sú rovnakého alebo ...

2.

Ak podnik jedného zmluvného štátu vykonáva svoju činnosť v druhom zmluvnom štáte prostredníctvom ...

3.

Pri určení ziskov stálej prevádzkarne sa povoľuje odpočítať náklady podniku vynaložené na ...

4.

Zisky, ktoré sa majú pripočítať stálej prevádzkarni, sa na účely predchádzajúcich odsekov ...

5.

Ak zisky zahŕňajú časti príjmov osobitne uvedených v iných článkoch tejto dohody, ustanovenia ...

6.

Ak je v niektorom zmluvnom štáte obvyklé stanoviť zisky, ktoré sa majú pripočítať stálej prevádzkarni ...

7.

Skutočnosť, že stála prevádzkareň iba nakupovala tovar pre podnik, neznamená, že sa jej pripočítajú ...

Článok 8 - Lodná a letecká doprava

1.

Zisky z prevádzkovania lodí alebo lietadiel v medzinárodnej doprave podliehajú zdaneniu len v zmluvnom ...

2.

Na účely tohto článku zisky z prevádzkovania lodí a lietadiel v medzinárodnej doprave zahŕňajú ...

3.

Ustanovenia odseku 1 platia aj na zisky z účasti na poole, spoločnej prevádzke alebo na medzinárodnej ...

Článok 9 - Prepojené podniky

1.

Ak

a)

podnik jedného zmluvného štátu sa priamo alebo nepriamo zúčastňuje na riadení, kontrole alebo ...

b)

tie isté osoby sa priamo alebo nepriamo zúčastňujú na riadení, kontrole alebo na majetku podniku ...

a ak v takýchto prípadoch sú oba podniky vo svojich obchodných alebo finančných vzťahoch viazané ...

2.

Ak jeden zmluvný štát zahrnie do ziskov podniku tohto štátu a následne zdaní zisky, z ktorých ...

3.

Ustanovenia odseku 2 sa nepoužijú v prípade podvodu.

4.

Zmluvný štát nezmení zisky podniku za podmienok uvedených v odseku 2 po uplynutí časových obmedzení, ...

Článok 10 - Dividendy

1.

Dividendy vyplácané spoločnosťou, ktorá je rezidentom jedného zmluvného štátu, rezidentovi ...

2.

Avšak ak skutočný vlastník dividend je rezidentom druhého zmluvného štátu, daň vyberaná skôr ...

3.

Výraz „dividendy“ použitý v tomto článku označuje príjmy zo všetkých druhov akcií alebo ...

4.

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak skutočný vlastník dividend, ktorý je rezidentom jedného ...

5.

Ak spoločnosť, ktorá je rezidentom jedného zmluvného štátu, má stálu prevádzkareň v druhom ...

6.

Ustanovenie odseku 5 tohto článku neovplyvní ustanovenia obsiahnuté v akýchkoľvek kooperačných ...

Článok 11 - Úroky

1.

Úroky, ktoré majú zdroj v jednom zmluvnom štáte a vyplácajú sa rezidentovi druhého zmluvného ...

2.

Takéto úroky však možno zdaniť aj v zmluvnom štáte, v ktorom majú zdroj, a to podľa právnych ...

3.

Bez ohľadu na ustanovenia odseku 2 úroky, ktoré majú zdroj v jednom zmluvnom štáte a ktoré poberá ...

4.

Výraz „úroky“ použitý v tomto článku označuje príjmy z pohľadávok akéhokoľvek druhu ...

5.

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak skutočný vlastník úrokov, ktorý je rezidentom jedného ...

a)

na túto stálu prevádzkareň alebo na túto stálu základňu, alebo

b)

na obchodné činnosti uvedené v článku 7 ods. 1 písm. c).

V takom prípade sa podľa okolností použijú ustanovenia článku 7 alebo článku 14.

6.

Predpokladá sa, že úroky majú zdroj v zmluvnom štáte, ak platiteľom je tento štát, jeho nižší ...

7.

Ak v dôsledku osobitných vzťahov existujúcich medzi platiteľom a skutočným vlastníkom úrokov ...

Článok 12 - Licenčné poplatky

1.

Licenčné poplatky, ktoré majú zdroj v jednom zmluvnom štáte a vyplácajú sa rezidentovi druhého ...

2.

Takéto licenčné poplatky však možno zdaniť aj v zmluvnom štáte, v ktorom majú zdroj, a to podľa ...

3.

Výraz „licenčné poplatky“ použitý v tomto článku označuje platby, či už pravidelné alebo ...

a)

použitie alebo za právo na použitie akéhokoľvek autorského práva, patentu, počítačového programu ...

b)

použitie alebo za právo na použitie akékoľvek priemyselného, obchodného alebo vedeckého zariadenia, ...

c)

poskytnutie vedeckých, technických, priemyselných alebo obchodných vedomostí alebo informácií, ...

d)

poskytnutie akejkoľvek pomoci, ktorá je pridružená a doplnková k akémukoľvek takémuto majetku ...

e)

použitie alebo právo na použitie akéhokoľvek autorského práva ku

i)

kinematografickým filmom alebo

ii)

filmom alebo videozáznamom na použitie v televíznom vysielaní, alebo

iii)

páskam na použitie v rozhlasovom vysielaní, alebo

f)

celkové alebo čiastočné vzdanie sa nároku v súvislosti s použitím alebo poskytnutím akéhokoľvek ...

4.

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak skutočný vlastník licenčných poplatkov, ktorý je ...

a)

túto stálu prevádzkareň alebo na stálu základňu, alebo na

b)

obchodné činnosti uvedené v článku 7 ods. 1 písm. c).

V takom prípade sa podľa okolností použijú ustanovenia článku 7 alebo článku 14.

5.

Predpokladá sa, že licenčné poplatky majú zdroj v zmluvnom štáte, ak platiteľom je tento štát ...

6.

Ak v dôsledku osobitných vzťahov existujúcich medzi platiteľom a skutočným vlastníkom licenčných ...

Článok 13 - Zisky zo scudzenia majetku

1.

Zisky, ktoré plynú rezidentovi jedného zmluvného štátu zo scudzenia nehnuteľného majetku uvedeného ...

2.

Zisky zo scudzenia hnuteľného majetku, ktorý je časťou prevádzkového majetku stálej prevádzkarne, ...

3.

Zisky, ktoré plynú podniku jedného zmluvného štátu zo scudzenia lodí alebo lietadiel prevádzkovaných ...

4.

Zisky zo scudzenia majetku iného, než je uvedený v odsekoch 1, 2 a 3, podliehajú zdaneniu len v ...

Článok 14 - Nezávislé povolania

1.

Príjmy, ktoré poberá rezident jedného zmluvného štátu z nezávislých činností alebo z iných ...

Ak má takúto stálu základňu alebo sa zdržiava v tomto druhom štáte počas uvedeného obdobia ...

2.

Výraz „nezávislé činnosti“ zahŕňa najmä nezávislé činnosti vedecké, literárne, umelecké, ...

Článok 15 - Závislá činnosť

1.

Platy, mzdy a iné podobné odmeny, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá z dôvodu zamestnania, ...

2.

Odmeny, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá z dôvodu zamestnania vykonávaného v druhom ...

a)

príjemca sa zdržiava v druhom štáte počas jedného obdobia alebo viacerých období, ktoré nepresiahnu ...

b)

odmeny sa vyplácajú zamestnávateľom alebo v mene zamestnávateľa, ktorý nie je rezidentom druhého ...

c)

odmeny nejdú na ťarchu stálej prevádzkarne alebo stálej základne, ktorú má zamestnávateľ v ...

3.

Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia tohto článku odmeny poberané z dôvodu zamestnania vykonávaného ...

Článok 16 - Tantiémy

1.

Tantiémy a iné podobné platby, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá ako člen štatutárneho ...

2.

Odmenu, ktorú poberá osoba, na ktorú sa vzťahuje odsek 1, zo spoločnosti vzhľadom na vykonávanie ...

Článok 17 - Umelci a športovci

1.

Príjmy, ktoré poberá rezident jedného zmluvného štátu ako na verejnosti vystupujúci umelec, ...

2.

Ak príjmy z činností osobne vykonávaných umelcom alebo športovcom neplynú priamo tomuto umelcovi ...

3.

Príjmy poberané z činností uvedených v odseku 1, ktoré sa vykonávajú na základe kultúrnej ...

Článok 18 - Dôchodky a renty

1.

Akékoľvek dôchodky a iné podobné odmeny vyplácané rezidentovi jedného zmluvného štátu zo ...

2.

Výraz „renta“ označuje stanovenú sumu vyplácanú opakovane v určených termínoch počas života ...

Článok 19 - Štátna služba

1.

a)

Odmeny, iné ako dôchodky, vyplácané jedným zmluvným štátom alebo jeho nižším správnym útvarom, ...

b)

Takéto odmeny však podliehajú zdaneniu len v druhom zmluvnom štáte, ak sa tieto služby preukazujú ...

i)

je štátnym príslušníkom tohto štátu alebo

ii)

sa nestala rezidentom tohto štátu len z dôvodu poskytovania týchto služieb.

2.

a)

Akékoľvek dôchodky vyplácané buď priamo, alebo z prostriedkov, ktoré vytvoril niektorý zmluvný ...

b)

Takéto dôchodky však podliehajú zdaneniu len v druhom zmluvnom štáte, ak je fyzická osoba rezidentom ...

3.

Ustanovenia článkov 15, 16, 17 a 18 sa použijú na odmeny a dôchodky za služby preukázané v súvislosti ...

Článok 20 - Učitelia a výskumní pracovníci

1.

Fyzická osoba, ktorá je bezprostredne pred návštevou jedného zmluvného štátu rezidentom druhého ...

2.

Ustanovenia odseku 1 sa nepoužijú na príjem z výskumu, ak sa takýto výskum vykonáva nie vo verejnom ...

Článok 21 - Študenti a žiaci učilíšť

1.

Platby, ktoré študent alebo žiak učilišťa, ktorý je alebo bol bezprostredne pred svojím príchodom ...

2.

Pokiaľ ide o granty, štipendiá a odmeny zo zamestnania, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, študent ...

Článok 22 - Iné príjmy

1.

Príjmy rezidenta jedného zmluvného štátu, nech majú zdroj kdekoľvek, ktoré sa neuvádzajú v ...

2.

Ustanovenie odseku 1 tohto článku sa nepoužije na príjmy iné ako na príjmy z nehnuteľného majetku, ...

Článok 23 - Vylúčenie dvojitého zdanenia

1.

Dvojité zdanenie sa vylúči takto:

a)

v prípade Slovenska:Slovensko môže pri zdaňovaní svojich rezidentov zahrnúť do základu dane, ...

b)

v prípade Indonézie:Ak rezident Indonézie poberá príjem, ktorý podľa ustanovení tejto dohody ...

2.

Ak v súlade s ktorýmkoľvek ustanovením tejto dohody sú príjmy, ktoré poberá rezident jedného ...

Článok 24 - Zásada rovnakého zaobchádzania

1.

Štátni príslušníci jedného zmluvného štátu nebudú podliehať v druhom zmluvnom štáte žiadnemu ...

2.

Zdanenie stálej prevádzkarne, ktorú má podnik jedného zmluvného štátu v druhom zmluvnom štáte, ...

3.

Podniky jedného zmluvného štátu, ktorých majetok úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo ...

4.

Ak sa neuplatnia ustanovenia článku 9 ods. 1, článku 11 ods. 7 alebo článku 12 ods. 6, úroky, ...

5.

V tomto článku výraz „zdanenie“ označuje dane, ktoré sú predmetom tejto dohody.

Článok 25 - Riešenie prípadov dohodou

1.

Ak sa osoba domieva, že opatrenia jedného zmluvného štátu alebo oboch zmluvných štátov vedú ...

2.

Ak príslušný úrad považuje námietku za oprávnenú a ak nie je sám schopný nájsť uspokojivé ...

3.

Príslušné úrady zmluvných štátov sa budú usilovať vyriešiť vzájomnou dohodou akékoľvek ...

4.

Príslušné úrady zmluvných štátov môžu vzájomne komunikovať priamo, aby sa dosiahla dohoda ...

Článok 26 - Výmena informácií

1.

Príslušné úrady zmluvných štátov si vymieňajú informácie potrebné na uplatnenie ustanovení ...

2.

Ustanovenia odseku 1 sa nebudú v žiadnom prípade vykladať tak, že niektorému zmluvnému štátu ...

a)

vykonať správne opatrenia, ktoré by porušovali právne predpisy alebo správnu prax tohto alebo ...

b)

poskytnúť informácie, ktoré by nebolo možné získať na základe právnych predpisov alebo v riadnom ...

c)

poskytnúť informácie, ktoré by odhalili akékoľvek obchodné, hospodárske, priemyselné, komerčné ...

Článok 27 - Členovia diplomatických misií a konzulárnych úradov

Žiadne ustanovenia tejto dohody sa netýkajú daňových výsad, ktoré prislúchajú členom diplomatických ...

Článok 28 - Nadobudnutie platnosti

1.

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom neskoršieho písomného oznámenia príslušnej vlády, ktorým ...

2.

Táto dohoda sa bude vykonávať

a)

vo vzťahu k daniam vyberaným zrážkou pri zdroji na príjem poberaný od 1. januára roka nasledujúceho ...

b)

vo vzťahu k ostatným daniam z príjmov za daňové roky od 1. januára roka nasledujúceho po roku, ...

Článok 29 - Výpoveď

Táto dohoda zostane v platnosti, ak ju niektorý zmluvný štát nevypovie. Každý zmluvný štát ...

V takom prípade sa táto dohoda prestane uplatňovať

a)

vo vzťahu k daniam vyberaným zrážkou pri zdroji na príjem poberaný od 1. januára roka nasledujúceho ...

b)

vo vzťahu k ostatným daniam z príjmov za daňové roky od 1. januára roka nasledujúceho po roku, ...

Na dôkaz toho podpísaní a na to riadne splnomocnení podpísali túto dohodu.

Dané v Jakarte 12. októbra 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, v slovenskom, indonézskom a anglickom ...

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jaroslav Chlebo v. r.

Za vládu

Indonézskej republiky:

Rahardjo Jamtomo v. r.

PROTOKOL

Vláda Slovenskej republiky a vláda Indonézskej republiky

sa pri podpise Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o zamedzení ...

K článku 5 ods. 2 písm. f)

Rozumie sa, že výraz „stála prevádzkareň“ nezahŕňa konsignačný sklad.

Na dôkaz toho podpísaní a na to riadne splnomocnení podpísali tento protokol.

Dané v Jakarte 12. októbra 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, v slovenskom, indonézskom a anglickom ...

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jaroslav Chlebo v. r.

Za vládu

Indonézskej republiky:

Rahardjo Jamtomo v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore