Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí 119/2001 účinný od 03.04.2001


Platnosť od: 03.04.2001
Účinnosť od: 03.04.2001
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Medzinárodné rodinné právo, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí 119/2001 účinný od 03.04.2001
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 119/2001 s účinnosťou od 03.04.2001

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. októbra 1980 bol v Haagu prijatý ...

Prílohy

  DOHOVOR o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

  Prevziať prílohu - Anglické znenie textu

  Zmluvné štáty tohto dohovoru,

  súc pevne presvedčené, že vo veciach týkajúcich sa opatrovníctva detí majú ich záujmy prvoradú ...

  vedené želaním chrániť deti na medzinárodnej úrovni pred škodlivými účinkami ich neoprávneného ...

  rozhodli sa na tento účel uzavrieť dohovor

  a dohodli sa takto:

  KAPITOLA I

  Článok 1

  Cieľom tohto dohovoru je

  a)

  zabezpečiť okamžitý návrat detí, ktoré boli neoprávnene premiestnené do niektorého zmluvného ...

  b)

  zabezpečiť, aby opatrovnícke práva a práva styku podľa právneho poriadku jedného zmluvného ...

  Článok 2

  Zmluvné štáty prijmú všetky primerané opatrenia na zabezpečenie cieľov dohovoru na svojom území. ...

  Článok 3

  Premiestnenie alebo zadržanie dieťaťa sa považuje za neoprávnené, akOpatrovnícke právo uvedené ...

  a)

  je porušením opatrovníckeho práva, ktoré nadobudla osoba, inštitúcia alebo iná právnická osoba ...

  b)

  v čase jeho premiestnenia alebo zadržania sa toto právo aj skutočne vykonávalo buď spoločne, ...

  Článok 4

  Dohovor sa použije na dieťa, ktoré malo obvyklý pobyt na území zmluvného štátu bezprostredne ...

  Článok 5

  Na účely tohto dohovoru

  a)

  „opatrovnícke právo" zahŕňa práva týkajúce sa starostlivosti o osobu dieťaťa a najmä právo ...

  b)

  „právo styku" zahŕňa právo odviesť dieťa na obmedzený čas na iné miesto, ako je miesto jeho ...

  KAPITOLA II

  Článok 6

  Zmluvný štát určí ústredný orgán na vykonávanie povinností, ktoré dohovor ukladá takýmto ...

  Federálne štáty, štáty s viac než jedným právnym systémom alebo štáty, ktoré majú autonómne ...

  Článok 7

  Predovšetkým prijímajú samy alebo prostredníctvom iných orgánov alebo osôb všetky vhodné opatrenia, ...

  Ústredné orgány navzájom spolupracujú a podporujú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi svojich ...

  a)

  zistili, kde sa nachádza dieťa, ktoré bolo neoprávnene premiestnené alebo zadržané,

  b)

  zabránili ďalšej ujme dieťaťa alebo poškodeniu záujmov zainteresovaných osôb prijatím predbežných ...

  c)

  zabezpečili dobrovoľné vrátenie dieťaťa alebo prispeli k zmiernemu riešeniu situácie,

  d)

  si vo vhodných prípadoch navzájom vymieňali informácie o sociálnom prostredí dieťaťa,

  e)

  poskytovali informácie všeobecnej povahy o právnom poriadku svojho štátu v rozsahu týkajúcom ...

  f)

  podali návrh na začatie súdneho alebo správneho konania s cieľom nariadiť návrat dieťaťa alebo ...

  g)

  poskytli alebo uľahčili poskytnutie procesnej pomoci a právneho poradenstva vrátane zastúpenia ...

  h)

  prijali administratívne opatrenia, ktoré sú potrebné a primerané na zabezpečenie bezpečného ...

  i)

  sa vzájomne informovali o vykonávaní tohto dohovoru, a ak je to možné, odstraňovali prekážky ...

  KAPITOLA III

  Článok 8

  Žiadosť musí obsahovať
  K žiadosti možno pripojiť alebo ju možno doplniť o

  Osoba, inštitúcia alebo iná právnická osoba, ktorá tvrdí, že dieťa bolo premiestnené alebo ...

  a)

  údaje o totožnosti žiadateľa, dieťaťa, ako aj osoby, ktorá údajne dieťa premiestnila alebo ...

  b)

  dátum narodenia dieťaťa, ak je známy,

  c)

  dôvody, o ktoré opiera žiadateľ svoju žiadosť o návrat dieťaťa,

  d)

  všetky dostupné údaje o tom, kde sa dieťa nachádza, a o totožnosti osoby, u ktorej sa má dieťa ...

  e)

  overený odpis relevantného rozhodnutia alebo dohody,

  f)

  osvedčenie alebo prísažné vyhlásenie vydané ústredným orgánom alebo iným príslušným orgánom ...

  g)

  akúkoľvek inú relevantnú listinu.

  Článok 9

  Ak ústredný orgán, ktorému bola doručená žiadosť podľa článku 8, má dôvod domnievať sa, ...

  Článok 10

  Ústredný orgán štátu, na ktorého území sa dieťa nachádza, prijme všetky primerané opatrenia ...

  Článok 11

  Justičné alebo správne orgány zmluvných štátov budú v konaní o návrat dieťaťa konať bez ...

  Ak príslušný justičný alebo správny orgán nevydá rozhodnutie do šiestich týždňov odo dňa ...

  Článok 12

  Ak bolo dieťa neoprávnene premiestnené alebo zadržané podľa článku 3 a v deň začatia konania ...

  Justičný alebo správny orgán nariadi návrat dieťaťa, aj keď sa konanie začalo po uplynutí ...

  Ak justičný alebo správny orgán dožiadaného štátu má dôvod domnievať sa, že dieťa bolo ...

  Článok 13

  Bez ohľadu na ustanovenie predchádzajúceho článku justičný alebo správny orgán dožiadaného ...

  a)

  osoba, inštitúcia alebo iná právnická osoba, ktorá mala dieťa v osobnej starostlivosti, v čase ...

  b)

  existuje vážne nebezpečenstvo, že návrat by dieťa vystavil fyzickej alebo duševnej ujme alebo ...

  Článok 14

  Pri hodnotení, či došlo k neoprávnenému premiestneniu alebo zadržaniu podľa článku 3, môžu ...

  Článok 15

  Súdne alebo správne orgány zmluvného štátu môžu pred vydaním rozhodnutia vo veci návratu dieťaťa ...

  Článok 16

  Po doručení oznámenia o neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní dieťaťa podľa článku 3 ...

  Článok 17

  Skutočnosť, že v dožiadanom štáte bolo vydané alebo je uznateľné rozhodnutie o opatrovníckom ...

  Článok 18

  Ustanovenia tejto kapitoly neobmedzujú právomoc justičného alebo správneho orgánu nariadiť návrat ...

  Článok 19

  Rozhodnutie podľa tohto dohovoru o návrate dieťaťa nemožno považovať za rozhodnutie o určení ...

  Článok 20

  Návrat dieťaťa podľa článku 12 možno odmietnuť, ak by to nepripúšťali základné princípy ...

  KAPITOLA IV

  Článok 21

  Žiadosť na prijatie opatrení na zabezpečenie práva styku alebo jeho účinného výkonu sa môže ...

  Ústredné orgány sú podľa článku 7 povinné spolupracovať, aby podporili nerušený výkon práva ...

  Ústredné orgány môžu samy alebo prostredníctvom iných orgánov alebo osôb podať návrh na začatie ...

  KAPITOLA V

  Článok 22

  V súdnom alebo v správnom konaní podľa tohto dohovoru sa nesmie požadovať zloženie žiadnej záruky ...

  Článok 23

  Pri vykonávaní tohto dohovoru sa nesmie požadovať vyššie overenie alebo podobná formálna náležitosť. ...

  Článok 24

  Každá žiadosť, písomnosť alebo iná listina zasielaná ústrednému orgánu dožiadaného štátu ...

  Zmluvný štát môže výhradou podľa článku 42 vylúčiť použitie francúzskeho alebo anglického ...

  Článok 25

  Štátni občania zmluvných štátov a osoby, ktoré majú obvyklý pobyt na území týchto štátov, ...

  Článok 26

  Každý ústredný orgán znáša vlastné náklady pri vykonávaní tohto dohovoru.

  Ústredné orgány a iné verejné služby zmluvných štátov nesmú vyberať žiadne poplatky v súvislosti ...

  Zmluvný štát však môže výhradou podľa článku 42 vyhlásiť, že nebude znášať náklady ...

  Po nariadení návratu dieťaťa alebo vydaní rozhodnutia týkajúceho sa práva styku podľa tohto ...

  Článok 27

  Ak je zrejmé, že podmienky predpísané týmto dohovorom nie sú splnené alebo že žiadosť je inak ...

  Článok 28

  Ústredný orgán môže žiadať, aby sa k žiadosti pripojilo písomné plnomocenstvo, ktoré ho oprávňuje ...

  Článok 29

  Dohovor nebráni žiadnej osobe, inštitúcii ani inej právnickej osobe, ktorá tvrdí, že došlo ...

  Článok 30

  Žiadosť doručená ústrednému orgánu alebo priamo justičným či správnym orgánom zmluvného ...

  Článok 31

  Vo vzťahu k štátu, ktorý má vo veciach opatrovníctva dva systémy práva alebo viac systémov ...

  a)

  každý odkaz na obvyklý pobyt na území tohto štátu treba považovať za odkaz na obvyklý pobyt ...

  b)

  každý odkaz na právny poriadok štátu obvyklého pobytu sa považuje za odkaz na právny poriadok ...

  Článok 32

  Vo vzťahu k štátu, ktorý má vo veciach opatrovníctva dva systémy práva alebo viac systémov ...

  Článok 33

  Štát, v ktorom rôzne územné celky majú vlastné právne normy týkajúce sa opatrovníctva detí, ...

  Článok 34

  Tento dohovor sa vo veciach, ktoré sú predmetom jeho úpravy, uplatňuje prednostne pred Dohovorom ...

  Článok 35

  Dohovor sa uplatní medzi zmluvnými štátmi iba v tých prípadoch neoprávneného premiestnenia alebo ...

  Ak bolo urobené vyhlásenie podľa článku 39 alebo 40, odkaz na zmluvný štát v predchádzajúcom ...

  Článok 36

  Žiadne ustanovenie tohto dohovoru nebráni dvom alebo viacerým zmluvným štátom, aby sa na účel ...

  KAPITOLA VI

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Článok 37

  Dohovor je otvorený na podpis štátom, ktoré boli členmi Haagskej konferencie medzinárodného práva ...

  Dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu a ratifikačné listiny alebo listiny o prijatí, ...

  Článok 38

  Každý iný štát môže k dohovoru pristúpiť.

  Listina o prístupe bude uložená na Ministerstve zahraničných vecí Holandského kráľovstva.

  Dohovor nadobudne platnosť pre pristupujúci štát prvým dňom tretieho kalendárneho mesiaca od ...

  Prístup nadobudne platnosť iba vo vzťahu medzi pristupujúcim štátom a tým zmluvným štátom, ...

  Dohovor nadobudne platnosť medzi pristupujúcim štátom a štátom, ktorý vyhlásil, že prijíma ...

  Článok 39

  Každý štát môže pri podpise, ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe vyhlásiť, že ...

  Článok 40

  Ak má zmluvný štát dva územné celky alebo viac územných celkov, v ktorých sa vo veciach upravených ...

  Každé takéto vyhlásenie sa oznámi Ministerstvu zahraničných vecí Holandského kráľovstva a ...

  Článok 41

  Ak má zmluvný štát systém štátnej moci, v ktorom je výkonná, súdna a zákonodarná moc rozdelená ...

  Článok 42

  Každý štát môže najneskôr pri ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpe, alebo pri ...

  Každý štát môže kedykoľvek odvolať výhradu, ktorú uplatnil. Takéto odvolanie sa oznámi Ministerstvu ...

  Výhrada stráca platnosť prvým dňom tretieho kalendárneho mesiaca od oznámenia podľa predchádzajúceho ...

  Článok 43

  Dohovor nadobudne platnosť prvým dňom tretieho kalendárneho mesiaca od uloženia tretej ratifikačnej ...

  Potom dohovor nadobudne platnosť

  1.

  pre každý štát, ktorý ho ratifikuje, prijme, schváli alebo k nemu pristúpi neskôr, prvým dňom ...

  2.

  pre každé územie alebo územný celok, na ktoré bol dohovor rozšírený podľa článku 39 alebo ...

  Článok 44

  Dohovor zostane v platnosti päť rokov odo dňa nadobudnutia platnosti podľa prvého odseku článku ...

  Ak nebude dohovor vypovedaný, predĺži sa jeho platnosť automaticky každých päť rokov.

  Výpoveď sa oznámi Ministerstvu zahraničných vecí Holandského kráľovstva najneskôr šesť mesiacov ...

  Výpoveď bude mať platnosť iba vo vzťahu k štátu, ktorý ju uplatnil. Dohovor zostane v platnosti ...

  Článok 45

  1.

  podpisy a ratifikácie, prijatia a schválenia podľa článku 37,

  2.

  prístupy podľa článku 38,

  3.

  dátum nadobudnutia platnosti dohovoru podľa článku 43,

  4.

  rozšírenia podľa článku 39,

  5.

  vyhlásenia podľa článkov 38 a 40,

  6.

  výhrady podľa článku 24 a článku 26 ods. 3 a odvolania podľa článku 42,

  7.

  výpovede podľa článku 44.

  Na dôkaz tohto podpísaní, súc na to riadne splnomocnení, podpísali tento dohovor.

  Dané v Haagu 25. októbra 1980 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú ...

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore