Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70796
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát 111/2006 účinný od 25.02.2006


Platnosť od: 25.02.2006
Účinnosť od: 25.02.2006
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Ochrana životného prostredia, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát 111/2006 účinný od 25.02.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 111/2006 s účinnosťou od 25.02.2006

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. mája 2003 bol v Kyjeve podpísaný ...

Slovenská republika 11. mája 2004 uložila listinu o schválení u depozitára dohovoru, ktorým je ...

Dohovor nadobudol platnosť 4. januára 2006 na základe článku 21 ods. 3.

Prílohy

  K oznámeniu č. 111/2006 Z. z.

  RÁMCOVÝ DOHOVOR o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát

  Zmluvné strany,

  uznávajúc jedinečnosť prírodného bohatstva Karpát, krásu a ekologické hodnoty, ich dôležitosť ...

  uvedomujúc si dôležitosť a ekologické, kultúrne a sociálno-ekonomické hodnoty horských regiónov, ...

  poukazujúc na súvisiace ustanovenia a princípy príslušných globálnych, regionálnych a oblastných ...

  s cieľom zabezpečiť efektívnejšiu implementáciu uvedených a už existujúcich nástrojov a vychádzajúc ...

  uznávajúc, že Karpaty predstavujú životné prostredie pre miestne obyvateľstvo, a oceňujúc prínos ...

  uznávajúc dôležitosť oblastnej spolupráce týkajúcej sa ochrany a trvalo udržateľného rozvoja ...

  s prihliadnutím na skúsenosti získané v rámci Dohovoru o ochrane Álp (Salzburg 1991), ktorý predstavuje ...

  uvedomujúc si skutočnosť, že úsilie chrániť, udržiavať a trvalo udržateľne hospodáriť s ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1 - Geografický rozsah

  1.

  Dohovor sa vzťahuje na karpatský región (ďalej len „Karpaty“), tak ako ho vymedzí Konferencia ...

  2.

  Každá zo zmluvných strán môže rozšíriť uplatňovanie dohovoru a jeho protokolov na ďalšie ...

  Článok 2 - Všeobecné ciele a princípy

  1.

  Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať komplexnú stratégiu a spolupracovať v oblasti ochrany ...

  2.

  Na dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 1 zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia v oblastiach, ...

  a)

  princípov predchádzania následkom a prevencie ich vzniku,

  b)

  princípu „znečisťovateľ platí“,

  c)

  spoluúčasti verejnosti a zodpovedných pracovníkov na rozhodovacích procesoch,

  d)

  cezhraničnej spolupráce,

  e)

  integrovaného plánovania a manažmentu pôdneho fondu a vodných zdrojov,

  f)

  výhľadového prístupu a

  g)

  ekosystémového prístupu.

  3.

  Na dosiahnutie cieľov stanovených týmto dohovorom a na zabezpečenie ich implementácie môžu zmluvné ...

  Článok 3 - Princíp integrovanej starostlivosti o pôdny fond

  Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať princíp integrovanej starostlivosti o pôdny fond v zmysle ...

  Článok 4 - Zachovanie a trvalo udržateľné využívanie biologickej a krajinnej rozmanitosti

  1.

  Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať stratégiu zameranú na ochranu, trvalo udržateľné využívanie ...

  2.

  Zmluvné strany podporia zachovávanie poloprírodných biotopov, obnovu degradovaných biotopov a rozvoj ...

  3.

  Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať stratégiu ochrany pred zavlečením cudzorodých inváznych ...

  4.

  Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť a podporovať kompatibilné monitorovacie systémy, koordinované ...

  5.

  Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať pri vytváraní Karpatskej ekologickej siete ako súčasti ...

  6.

  Zmluvné strany sa zaväzujú prijať príslušné opatrenia na začlenenie cieľov ochrany a trvalo ...

  Článok 5 - Územné plánovanie

  1.

  Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať stratégiu územného plánovania zameranú na ochranu a ...

  2.

  Zmluvné strany sa zamerajú na koordináciu územného plánovania v prihraničných oblastiach formou ...

  3.

  Pri rozvoji stratégie územného plánovania a programov je potrebné okrem iného venovať mimoriadnu ...

  a)

  cezhraničnej doprave, energetickej a telekomunikačnej infraštruktúre a službám,

  b)

  ochrane a trvalo udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov,

  c)

  ucelenému plánovaniu miest a vidieka v prihraničných oblastiach,

  d)

  ochrane pred cezhraničným vplyvom znečistenia,

  e)

  integrovanému územnému plánovaniu a hodnoteniu vplyvov na životné prostredie.

  Článok 6 - Trvalo udržateľný a integrovaný manažment povodí/vôd

  S ohľadom na hydrologické, biologické, ekologické a ostatné špecifiká horských povodí sa zmluvné ...

  a)

  prijať príslušné opatrenia na podporu integrovaného trvalo udržateľného využívania vodných ...

  b)

  zameriavať sa na trvalo udržateľný manažment povrchových a podzemných vodných zdrojov s cieľom ...

  c)

  venovať pozornosť zachovávaniu prirodzených vodných tokov, prameňov, jazier a zdrojov podzemnej ...

  d)

  ďalej rozvíjať koordinovaný alebo spoločný systém meraní, činností a včasného varovania ...

  Článok 7 - Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

  1.

  Zmluvné strany sa zaväzujú pokračovať v trvalo udržateľnej úrovni hospodárenia na tradične ...

  2.

  Zmluvné strany budú venovať pozornosť návrhu a vytvoreniu náležitých nástrojov, napríklad ...

  3.

  Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať stratégiu presadzovania a podpory využívania nástrojov ...

  4.

  Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať stratégiu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch ...

  5.

  Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať stratégiu zameranú na vyhlasovanie chránených území ...

  6.

  Zmluvné strany sa zaväzujú presadzovať metódy environmentálne spoľahlivých opatrení v poľnohospodárstve ...

  Článok 8 - Trvalo udržateľný rozvoj dopravy a infraštruktúry

  1.

  Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať stratégiu trvalo udržateľného plánovania a rozvoja dopravy ...

  2.

  Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať na trvalo udržateľnom rozvoji dopravy umožňujúcej ...

  3.

  V environmentálne citlivých oblastiach sa zmluvné strany zaväzujú spolupracovať na rozvoji modelov ...

  Článok 9 - Trvalo udržateľný rozvoj turistického ruchu

  1.

  Zmluvné strany sa zaväzujú prijať opatrenia a zintenzívniť spoluprácu pri presadzovaní trvalo ...

  2.

  Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať cezhraničnú spoluprácu s cieľom uľahčiť trvalo udržateľný ...

  Článok 10 - Priemysel a energetika

  1.

  Zmluvné strany sa zaväzujú napomáhať presadzovanie čistejších výrobných technológií aj na ...

  2.

  Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať stratégiu zavádzania environmentálne spoľahlivých metód ...

  3.

  Zmluvné strany sa budú usilovať o znižovanie nepriaznivých vplyvov ťažby nerastného bohatstva ...

  Článok 11 - Kultúrne dedičstvo a tradície

  Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať a propagovať kultúrne dedičstvo a tradície miestneho ...

  Článok 12 - Vyhodnocovací/informačný systém stavu životného prostredia, monitoring a systém včasného varovania

  1.

  Zmluvné strany sa zaväzujú podľa potreby uplatňovať hodnotenie rizika, hodnotenie vplyvov na životné ...

  2.

  Zmluvné strany sa zaväzujú využívať pri uplatňovaní svojej stratégie existujúce metódy monitoringu ...

  a)

  spolupráce v Karpatoch pri výskumnej činnosti a vedeckom vyhodnocovaní,

  b)

  spoločných alebo doplnkových monitorovacích programov vrátane systematického monitoringu stavu ...

  c)

  komparatívnosti, alternatívnosti a štandardizácie výskumných metód a súvisiacich činností ...

  d)

  harmonizácie existujúcich ukazovateľov a rozvoja nových ukazovateľov stavu životného prostredia ...

  e)

  systému včasného varovania, monitoringu a hodnotenia prírodných rizík a ľudskou činnosťou vzniknutých ...

  f)

  informačného systému prístupného pre všetky zmluvné strany.

  Článok 13 - Zvyšovanie povedomia, vzdelávanie a účasť verejnosti

  1.

  Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať stratégiu zameranú na zvyšovanie environmentálneho povedomia ...

  2.

  Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť účasť verejnosti na rozhodovacom procese súvisiacom s ...

  Článok 14 - Konferencia zmluvných strán

  1.

  Týmto sa ustanovuje Konferencia zmluvných strán (ďalej len „konferencia“).

  2.

  Konferencia sa bude zaoberať spoločnými záležitosťami zmluvných strán a prijímať rozhodnutia ...

  a)

  pravidelne sledovať a podporovať implementáciu dohovoru a jeho protokolov,

  b)

  prijímať zmeny a doplnky k dohovoru podľa článku 19,

  c)

  prijímať protokoly vrátane ich zmien a doplnkov podľa článku 18,

  d)

  nominovať prezidenta a vytvoriť podľa potreby a v súlade s rokovacím poriadkom výkonný orgán, ...

  e)

  vytvárať pomocné orgány vrátane tematickej pracovnej skupiny potrebné na implementáciu dohovoru, ...

  f)

  schvaľovať pracovný program, finančné a rozpočtové pravidlá na svoju činnosť a činnosť pomocných ...

  g)

  schváliť rokovací poriadok,

  h)

  prijať alebo odporúčať opatrenia na dosiahnutie cieľov uvedených v článkoch 2 až 13,

  i)

  podľa potreby sa usilovať o spoluprácu s kompetentnými štátnymi, medzinárodnými, vládnymi alebo ...

  j)

  vykonávať ostatné funkcie potrebné na dosiahnutie cieľov dohovoru.

  3.

  Prvé zasadanie konferencie by sa malo zvolať najneskôr do jedného roka od dátumu nadobudnutia platnosti ...

  4.

  Mimoriadne zasadania konferencie sa budú konať na základe rozhodnutia konferencie na riadnom zasadaní ...

  5.

  Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že na riadne alebo mimoriadne zasadnutia konferencie prizvú ...

  a)

  ktorýkoľvek iný štát,

  b)

  ktorúkoľvek štátnu, medzivládnu alebo mimovládnu organizáciu, ktorej činnosť sa týka dohovoru. ...

  6.

  Konferencia svoje rozhodnutia prijme na základe konsenzu.

  Článok 15 - Sekretariát

  1.

  Týmto sa zakladá sekretariát.

  2.

  Funkcie sekretariátu sú tieto:

  a)

  príprava stretnutí konferencie a poskytovanie služieb podľa požiadaviek,

  b)

  zostavovanie správ a rozosielanie predložených správ,

  c)

  koordinácia činnosti sekretariátu so sekretariátmi ostatných príslušných medzinárodných orgánov ...

  d)

  príprava správ o plnení svojich funkcií na základe tohto dohovoru a jeho protokolov vrátane finančných ...

  e)

  pomáhanie výskumu, komunikácii a výmene informácií v záležitostiach týkajúcich sa tohto dohovoru, ...

  f)

  výkon ostatných funkcií sekretariátu stanovených konferenciou.

  Článok 16 - Pomocné orgány

  Pomocné orgány vrátane tematických pracovných skupín vytvorených v súlade s článkom 14 ods. ...

  Článok 17 - Finančné príspevky

  Každá zmluvná strana bude prispievať do riadneho rozpočtu dohovoru podľa príspevkovej škály ...

  Článok 18 - Protokoly

  1.

  Každá zmluvná strana môže navrhnúť protokoly k dohovoru.

  2.

  Sekretariát rozošle návrhy protokolov všetkým zmluvným stranám najneskôr do šiestich mesiacov ...

  3.

  Protokoly sa budú prijímať a podpisovať na zasadaniach konferencie. Nadobudnutie platnosti, zmeny ...

  Článok 19 - Doplnky k dohovoru

  1.

  Každá zmluvná strana môže navrhnúť doplnky k dohovoru.

  2.

  Sekretariát rozošle navrhované doplnky všetkým zmluvným stranám dohovoru najneskôr do šiestich ...

  3.

  Konferencia prijme navrhované doplnky k dohovoru na základe konsenzu.

  4.

  Doplnky k dohovoru podliehajú ratifikácii, schváleniu alebo prijatiu. Doplnky nadobudnú platnosť ...

  Článok 20 - Riešenie sporov

  Strany budú riešiť spory vyplývajúce z interpretácie alebo implementácie dohovoru rokovaním ...

  Článok 21 - Nadobudnutie platnosti

  1.

  Tento dohovor bude k dispozícii na podpis u depozitára od 22. mája 2003 do 22. mája 2004.

  2.

  Tento dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu signatármi. K dohovoru môžu pristúpiť ...

  3.

  Dohovor nadobudne platnosť deväťdesiaty deň po dni uloženia štvrtej listiny potvrdzujúcej ratifikáciu, ...

  4.

  Potom dohovor nadobudne platnosť pre každú ďalšiu zmluvnú stranu deväťdesiaty deň po dni uloženia ...

  Článok 22 - Odstúpenie

  Ktorákoľvek zmluvná strana môže kedykoľvek odstúpiť od dohovoru formou písomného oznámenia ...

  Článok 23 - Depozitár

  1.

  Depozitárom dohovoru sa stane vláda Ukrajiny.

  2.

  Depozitár oznámi ostatným zmluvným stranámDané v Kyjeve 22. mája 2003 v jednom origináli v anglickom ...

  a)

  každý podpis dohovoru a jeho protokolov,

  b)

  uloženie každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo pristúpení,

  c)

  dátum nadobudnutia platnosti dohovoru a jeho protokolov alebo ich zmeny a doplnky a dátum ich nadobudnutia ...

  d)

  oznámenie o odstúpení od dohovoru alebo jeho protokolov a dátum nadobudnutia účinnosti uvedeného ...

  e)

  uloženie všetkých vyhlásení podľa článku 1 ods. 2.

  Originál dohovoru bude uložený u depozitára, ktorý rozošle overené kópie všetkým zmluvným ...

  Na dôkaz toho riadne oprávnení zástupcovia podpísali tento dohovor.

  Prevziať prílohu - Anglické znenie dohovoru ...

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore