Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu 111/1998 účinný od 22.04.1998

Platnosť od: 22.04.1998
Účinnosť od: 22.04.1998
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Cestovný ruch

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu 111/1998 účinný od 22.04.1998
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 111/1998 s účinnosťou od 22.04.1998
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. februára 1996 bola v Záhrebe ...

Dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň odo dňa výmeny nót, t. j. 16. októbra 1997, na základe ...

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republikyo spolupráci v oblasti cestovného ...

Vláda Slovenskej republiky a vláda Chorvátskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

so želaním spoločne rozvíjať spoluprácu v oblasti cestovného ruchu medzi oboma štátmi,

uznávajúc význam rozvoja cestovného ruchu a prejavujúc spoločný záujem zabezpečiť právny ...

berúc do úvahy princípy a odporúčania Konferencie Spojených národov o medzinárodnom cestovnom ...

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú venovať osobitnú pozornosť nadviazaniu vzájomných vzťahov v oblasti cestovného ...

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať skupinové a individuálne cesty turistov z územia štátu jednej ...

Článok 3

Zmluvné strany sa budú aj naďalej usilovať o odstránenie prekážok, ktoré obmedzujú vzájomný ...

Článok 4

Zmluvné strany v záujme rozvoja cestovného ruchu prijmú v rámci svojich možností príslušné ...

Článok 5

Zmluvné strany budú v záujme ďalšieho rozvoja vzájomného cestovného ruchu v rámci svojich možností ...

Článok 6

Zmluvné strany budú naďalej pomáhať pri propagácii cestovného ruchu, pri výmene a distribúcii ...

Článok 7

Zmluvné strany budú pomáhať uskutočňovať vzájomné návštevy novinárov rozhlasových a televíznych ...

Článok 8

Zmluvné strany sa budú navzájom podporovať pri výmene odborníkov a informácií z oblasti cestovného ...

Článok 9

Zmluvné strany budú v rámci svojich možností uskutočňovať príslušné opatrenia, aby dosiahli ...

Článok 10

Zmluvné strany podľa potreby zriadia pracovnú skupinu, ktorej úlohou bude sledovať uplatňovanie ...

Článok 11

Platby, ku ktorým dôjde v súvislosti s cestovným ruchom, sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej ...

Článok 12

Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiaty deň odo dňa prijatia poslednej správy diplomatickou cestou ...

Článok 13

Táto dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov. Ak ju žiadna zo zmluvných strán nevypovie najneskôr ...

Dané v Záhrebe 12. februára 1996 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a chorvátskom jazyku, ...

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Chorvátskej republiky:

Zlatko Mateš v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore