Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Indickou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií 11/2008 účinný od 15.01.2008

Platnosť od: 15.01.2008
Účinnosť od: 15.01.2008
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Investovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 11/2008 s účinnosťou od 15.01.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. septembra 2006 bola v Bratislave ...

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 254 z 9. februára ...

Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 8. júna 2007.

Zmluva nadobudla platnosť 16. júna 2007 v súlade s článkom 14 ods. 1.

K oznámeniu č. 11/2008 Z. z.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Indickou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Slovenská republika a Indická republika, ďalej len „zmluvné strany“,

želajúc si posilniť hospodársku spoluprácu vo vzájomný prospech oboch štátov,

majúc v úmysle vytvoriť a udržať priaznivé podmienky na investovanie investorov jednej zmluvnej ...

uvedomujúc si, že podpora a vzájomná ochrana investícií v súlade s touto zmluvou má napomáhať ...

dohodli sa takto:

Článok 1 - Definície

Na účely tejto zmluvy:

1.

Pojem „investícia“ označuje každý druh majetku alebo práv, ktorý investori jednej zmluvnej ...

a)

hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj všetky iné majetkové práva, ako sú hypotéky, záložné ...

b)

akcie, cenné papiere, dlhopisy a iné formy účasti v spoločnosti alebo v každom obchodnom podniku ...

c)

peňažné pohľadávky alebo nároky za každú zmluvnú činnosť, ktorá má ekonomickú hodnotu,

d)

práva duševného vlastníctva tak, ako sú definované v multilaterálnych dohodách uzatvorených ...

Žiadna úprava alebo zmena formy, v ktorej majetok alebo práva sú investované alebo reinvestované, ...

2.

Pojem „výnos“ znamená sumu získanú z investícií a zahŕňa najmä, ale nie výlučne, zisk, ...

3.

Pojem „investor“ znamená každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu jednej zo zmluvných strán, ...

a)

pojem „fyzická osoba“ znamená fyzickú osobu, ktorá je občanom jednej zmluvnej strany v súlade ...

b)

pojem „právnická osoba“ znamená:

i)

vo vzťahu k Slovenskej republike:

každý subjekt, ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo založený v súlade so zákonmi a ...

ii)

vo vzťahu k Indickej republike:

každý subjekt, ktorý je zapísaný do obchodného registra, je založený alebo iným spôsobom riadne ...

4.

Pojem „územie“ znamená:

a)

vo vzťahu k Slovenskej republike – teritoriálne územie, vnútorné vody a vzdušný priestor nad ...

b)

vo vzťahu k Indickej republike – územie Indickej republiky vrátane jej teritoriálnych vôd a vzdušného ...

5.

Pojem „voľne zameniteľná mena“ znamená menu, ktorá sa všeobecne používa na uskutočnenie ...

Článok 2 - Podpora a ochrana investícií

1.

Každá zmluvná strana bude vzhľadom na svoju všeobecnú politiku v oblasti zahraničných investícií ...

2.

Investíciám investorov ktorejkoľvek zo zmluvných strán bude vždy poskytnuté riadne a spravodlivé ...

Článok 3 - Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod

1.

Každá zo zmluvných strán poskytne na svojom území investíciám a výnosom investorov druhej zmluvnej ...

2.

Každá zo zmluvných strán poskytne na svojom území investorom druhej zmluvnej strany riadne a spravodlivé ...

3.

Ustanovenia odsekov 1 a 2 nemožno vykladať tak, že zaväzujú zmluvnú stranu poskytovať investorom ...

a)

akejkoľvek súčasnej alebo budúcej colnej, hospodárskej a menovej únie alebo spoločného trhu, ...

b)

akýchkoľvek povinností, ktoré zaväzujú zmluvnú stranu na základe jej členstva v spomenutej ...

c)

akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa výlučne alebo prevažne zdaňovania.

Článok 4 - Náhrada škody

1.

Investorom jednej zo zmluvných strán, ktorých investície utrpia straty na území druhej zmluvnej ...

2.

Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku investorom zmluvnej strany, ktorí utrpia škodu stratou v niektorom ...

– zabavenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradmi druhej zmluvnej strany alebo

– zničenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradmi druhej zmluvnej strany, ktoré nebolo spôsobené ...

bude poskytnutá reštitúcia alebo primeraná náhrada, ktorá nebude menej výhodná ako reštitúcia ...

Článok 5 - Vyvlastnenie

1.

Investície investorov jednej zmluvnej strany nebudú znárodnené, vyvlastnené ani sa nestanú predmetom ...

2.

V prípade vyvlastnenia, ako aj kompenzácie bude poskytnuté zaobchádzanie nie menej priaznivé, než ...

3.

Investori jednej zmluvnej strany, ktorých sa vyvlastnenie dotýka, majú právo na urýchlené preskúmanie ...

4.

V prípade, že zmluvná strana vyvlastní majetok spoločnosti, ktorá je zapísaná v obchodnom registri ...

Článok 6 - Prevody

1.

Každá zmluvná strana zaručí investorom druhej zmluvnej strany po splnení finančných záväzkov ...

a)

čistý zisk, kapitálové výnosy, dividendy, úroky, licenčné poplatky, poplatky a iné bežné ...

b)

výnosy získané z predaja alebo celkovej alebo čiastočnej likvidácie investícií,

c)

peňažné prostriedky zo splatenia úverov spojených s investíciami,

d)

príjmy občanov alebo rezidentov druhej zmluvnej strany, ktorí majú povolené pracovať v súvislosti ...

e)

dodatočné finančné prostriedky potrebné na udržiavanie alebo rozvoj existujúcich investícií, ...

f)

náhradu podľa článkov 4 a 5.

2.

Všetky prevody v zmysle tejto zmluvy sa uskutočnia vo voľne zameniteľnej mene a bez zbytočného ...

3.

Bez ohľadu na uvedené odseky 1 a 2 môže zmluvná strana zabrániť prevodu alebo ho obmedziť prostredníctvom ...

a)

prijímaním bezpečnostných opatrení na primerané časové obdobie, ktoré sa môžu prijímať ...

b)

implementáciou záväzku, ktorý zaväzuje danú zmluvnú stranu z dôvodu jej členstva v akejkoľvek ...

c)

bankrotom, insolventnosťou alebo ochranou práv veriteľov,

d)

emitovaním, obchodovaním alebo uskutočnením transakcií s cennými papiermi, termínovanými obchodmi, ...

e)

trestnými činmi alebo priestupkami a uplatnením náhrady škody z trestného činu,

f)

zaistením výkonu rozsudkov, príkazov alebo odmien vo vnútroštátnych procesoch, ako napríklad ...

g)

sociálnym zabezpečením, verejnými dôchodkovými systémami vrátane verejných dôchodkových fondov, ...

4.

Opatrenia uvedené v odseku 3a majú byť spravodlivé, nesmú byť svojvoľné alebo neospravedlniteľne ...

Článok 7 - Postúpenie práv

1.

Ak jedna zo zmluvných strán alebo ňou poverená agentúra uskutoční platbu svojim investorom z ...

a)

postúpenie každého práva alebo nárokov investorov pôvodnej zmluvnej strany alebo ňou poverenou ...

b)

skutočnosť, že pôvodná zmluvná strana alebo ňou poverená agentúra je z dôvodu postúpenia ...

2.

Práva a nároky prevedené postúpením nesmú presiahnuť pôvodné práva a nároky investora.

Článok 8 - Riešenie investičných sporov medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany

1.

Akýkoľvek spor medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany sa bude podľa možnosti ...

2.

Ak spor nie je možné vyriešiť do šiestich (6) mesiacov od dátumu, keď jedna zo strán oznámila ...

a)

Medzinárodnému centru na urovnanie investičných sporov (ICSID), ktoré bolo založené Washingtonským ...

b)

medzinárodnému ad hoc súdu zriadenému podľa rozhodcovských pravidiel Komisie Spojených národov ...

c)

miestne príslušnému súdu zmluvnej strany, ktorá je stranou v spore.

3.

Rozhodcovský nález je konečný a záväzný pre obe strany sporu. Každá zo zmluvných strán zabezpečí ...

4.

Akýkoľvek spor vyplývajúci z opatrení uplatnených podľa článku 13 a všetky spory pred založením ...

Článok 9 - Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

1.

Zmluvné strany súhlasia, že na požiadanie ktorejkoľvek z nich budú okamžite konzultovať riešenie ...

2.

Ak nie je možné spor vyriešiť do šiestich mesiacov, predloží sa na požiadanie ktorejkoľvek ...

3.

Arbitrážny súd bude zriadený pre každý individuálny prípad nasledujúcim spôsobom. Do dvoch ...

4.

V prípade, že sa potrebné vymenovania neuskutočnia v lehote stanovenej v odseku 3, možno požiadať ...

5.

Arbitrážny súd prijme rozhodnutie väčšinou hlasov. Toto rozhodnutie je záväzné. Každá zo ...

Článok 10 - Vstup a pobyt personálu na území štátu

Každá zo zmluvných strán vzhľadom na svoje zákony týkajúce sa vstupu, pobytu a zamestnávania ...

Článok 11 - Uplatnenie iných pravidiel a osobitných záväzkov

1.

Ak sa určitá záležitosť riadi touto zmluvou a súčasne aj inou medzinárodnou dohodou, ktorej ...

2.

Ak jedna zmluvná strana v súlade s právnym poriadkom alebo inými osobitnými ustanoveniami zmlúv ...

Článok 12 - Uplatňovanie tejto zmluvy

Ustanovenia tejto zmluvy sa budú vzťahovať na investície investorov jednej zmluvnej strany uskutočnené ...

Článok 13 - Použiteľné právne predpisy

1.

Ak to nie je v tejto zmluve upravené inak, všetky investície sa budú riadiť platnými zákonmi ...

2.

Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku nič v tejto zmluve nebráni hostiteľskej zmluvnej strane, aby ...

Článok 14 - Nadobudnutie platnosti, trvanie a ukončenie

1.

Zmluvné strany si navzájom oznámia splnenie príslušných ústavných podmienok na nadobudnutie ...

2.

Táto zmluva zostane v platnosti, až kým nebude vypovedaná v súlade s odsekom 3 tohto článku.

3.

Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu písomne vypovedať s dvanásťmesačnou lehotou.

4.

Pokiaľ ide o investície uskutočnené pred dátumom ukončenia platnosti tejto zmluvy, ustanovenia ...

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto zmluvu.

Dané v Bratislave 25. septembra 2006 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, hindskom ...

Za Slovenskú republiku:

Ján Počiatek v. r.

Za Indickú republiku:

M. K. Lokesh v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore