Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Správnej dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov 109/2001 účinný od 28.03.2001

Platnosť od: 28.03.2001
Účinnosť od: 28.03.2001
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Zamestnanosť, Medzinárodné pracovné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Správnej dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov 109/2001 účinný od 28.03.2001
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 109/2001 s účinnosťou od 28.03.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. januára 2001 bola v Prahe ...

Správna dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 30. januára 2001, na základe článku 10 ...

Správna dohoda je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou ...

Nadobudnutím platnosti tejto správnej dohody skončila sa platnosť Správnej dohody medzi Ministerstvom ...

SPRÁVNA DOHODA

medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvo práce a sociálnych ...

majúc na zreteli zabezpečenie podmienok na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou ...

dohodli sa takto:

Článok 1 - (1) Vzájomné zamestnávanie občanov sa riadi zmluvou a právnymi predpismi platnými v zmluvnom štáte, v ktorom má zamestnávateľ sídlo, ktorými sú najmä

v Slovenskej republike:

1.

zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

2.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších ...

3.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej ...

4.

zákon č. 195/1991 Zb. o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru v znení zákona ...

5.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/1993 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku ...

6.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného ...

7.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších ...

8.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dočasnom oprávnení na podnikanie fyzických ...

9.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...

10.

zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

v Českej republike:

1.

zákon č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov,

2.

zákon Českej národnej rady č. 9/1991 Zb. o zamestnanosti a pôsobnosti orgánov Českej republiky ...

3.

zákon č. 326/1999 Zb. o pobyte cudzincov na území Českej republiky a o zmene niektorých ďalších ...

4.

nariadenie vlády č. 77/2000 Zb. o vydávaní potvrdení o prechodnom pobyte štátnym občanom Slovenskej ...

5.

zákon č. 65/1965 Zb. zákonník práce v znení neskorších predpisov,

6.

zákon č. 589/1992 Zb. o poistnom na sociálne zabezpečenie a príspevku štátu na štátnu politiku ...

7.

zákon č. 550/1991 Zb. o všeobecnom zdravotnom poistení,

8.

zákon Českej národnej rady č. 592/1992 Zb. o poistnom na všeobecné zdravotné poistenie,

9.

zákon č. 118/2000 Zb. o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa a o zmene ...

10.

Zmluva medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasnom podnikaní fyzických a právnických ...

11.

zákon č. 200/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

12.

zákon č. 368/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

(2)

Obidve zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si neodkladne všetky informácie o zmenách a doplnkoch ...

Článok 2

(1)

Podľa zmluvy vzniká zamestnávateľom pri zamestnávaní občanov štátu druhej zmluvnej strany alebo ...

(2)

Registrácia sa musí vykonať najneskôr v deň nástupu občana štátu jednej zmluvnej strany do ...

(3)

Registráciou sa rozumie doručenie vyplnenej registračnej karty v dvoch vyhotoveniach vrátane požadovaných ...

(4)

Povinnosť registrácie sa vzťahuje aj na občanov štátu jednej zmluvnej strany s trvalým pobytom ...

(5)

Sídlom zamestnávateľa podľa článku 2 ods. 2 zmluvy sa u právnickej osoby v Slovenskej republike ...

(6)

Vyplnenú registračnú kartu vrátane všetkých požadovaných príloh registruje územný orgán ...

(7)

V prípade, že registračná karta nie je riadne vyplnená alebo chýbajú požadované prílohy, územný ...

(8)

Nedodržanie povinnosti registrácie sa považuje za porušenie právnych predpisov o zamestnanosti.

(9)

Registračná karta je platná počas trvania zamestnania podľa článku 2 ods. 2 zmluvy alebo počas ...

(10)

Ak dôjde ku skončeniu zamestnania občana štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej ...

(11)

Územný orgán práce, ktorý zaregistroval občana štátu druhej zmluvnej strany podľa sídla zamestnávateľa, ...

(12)

Údaje uvedené v prílohách č. 1 a 2 (registračné karty) sa archivujú počas piatich rokov od ...

Článok 3 - (1) Povinnosť registrácie občanov štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany sa nevzťahuje na

a)

občanov, ktorých zamestnanie alebo výkon práce na území štátu druhej zmluvnej strany nemá trvať ...

b)

obsluhujúci personál pri osobnej a nákladnej doprave vysielaný podľa článku 2 ods. 3 zmluvy,

c)

akreditovaných pracovníkov oznamovacích prostriedkov, ktorí boli vyslaní svojím zamestnávateľom ...

(2)

V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) tohto článku zamestnávateľ informuje územný orgán ...

(3)

Nedodržanie povinnosti informovať podľa odseku 2 tohto článku sa považuje za porušenie právnych ...

(4)

Údaje uvedené v prílohe č. 3 (informačná karta) sa archivujú počas piatich rokov.

Článok 4

Občania štátov zmluvných strán majú pri vzájomnom zamestnávaní právo na pobyt po dobu zamestnania. ...

Článok 5

(1)

Zamestnávateľom na účely článku 5 ods. 1 zmluvy sa rozumie zamestnávateľ na území štátu ...

(2)

Nezamestnaný (uchádzač o zamestnanie) sa hlási do evidencie nezamestnaných (uchádzačov o zamestnanie) ...

(3)

Územný orgán práce oznámi do siedmich kalendárnych dní po vzniku skutočností rozhodných na ...

– osobné údaje evidovaného nezamestnaného (uchádzača o zamestnanie),

– údaj o dni, keď bol občan zaradený do evidencie nezamestnaných (uchádzačov o zamestnanie), ...

– údaje o dobe zamestnania a o plnení ostatných podmienok rozhodných na vznik nároku na podporu ...

– adresu, číslo telefónu, faxu a bankové spojenie územného orgánu práce, ktorý odosiela podklady ...

(4)

Rozhodnutie vo veci podpory v nezamestnanosti (hmotného zabezpečenia) vydá územný orgán práce ...

(5)

V lehote do siedmich kalendárnych dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia poukáže územný ...

(6)

Za územný orgán práce príslušný na výplatu podpory v nezamestnanosti (hmotného zabezpečenia) ...

(7)

Zmeny rozhodné na výplatu podpory v nezamestnanosti (hmotného zabezpečenia) si príslušné územné ...

(8)

Územný orgán práce príslušný podľa miesta trvalého pobytu evidovaného nezamestnaného (uchádzača ...

(9)

Vyúčtovanie spravovaných prostriedkov sa vykonáva medzi príslušnými územnými orgánmi práce ...

Článok 6

Finančným plnením zo vzájomného zamestnávania sa rozumejú najmä výplata podpory v nezamestnanosti ...

Článok 7

(1)

Sprostredkovanie zamestnania na účely zmluvy možno realizovať len v súlade s právnymi predpismi ...

(2)

Dočasné zapožičiavanie zamestnancov možno realizovať len na území príslušného štátu podľa ...

Článok 8

Ak bude zmluva vypovedaná, končí sa dňom, ktorým stráca zmluva platnosť aj platnosť všetkých ...

Článok 9

Táto správna dohoda sa uzaviera na neurčitý čas, jej prípadnú zmenu dohodnú zmluvné strany ...

Článok 10

(1)

Oznámenie o vydaní tejto správnej dohody a o jej zmenách uverejnia zmluvné strany v zbierke zákonov ...

(2)

Táto správna dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy medzi ...

(3)

Nadobudnutím platnosti tejto správnej dohody stráca platnosť Správna dohoda medzi Ministerstvom ...

Dané v Prahe 30. januára 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, ...

Za Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky:

Peter Magvaši v. r.

Za Ministerstvo práce a sociálnych vecí

Českej republiky:

Vladimír Špidla v. r.

Prílohy

  Prevziať prílohu - Príloha 01 ...

  Príloha č. 1

  Prevziať prílohu - Príloha 02 ...

  Príloha č. 2

  Prevziať prílohu - Príloha 03 ...

  Príloha č. 3

Načítavam znenie...
MENU
Hore