Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Protokole č. 11 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd meniacom kontrolný systém založený dohovorom 102/1999 účinný od 01.11.1998

Platnosť od: 18.05.1999
Účinnosť od: 01.11.1998
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Všeobecné súdnictvo, Medzinárodné orgány a organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Protokole č. 11 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd meniacom kontrolný systém založený dohovorom 102/1999 účinný od 01.11.1998
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 102/1999 s účinnosťou od 01.11.1998
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. mája 1994 bol v Štrasburgu ...

Za Slovenskú republiku bol dohovor podpísaný 11. mája 1994 v Štrasburgu. Národná rada Slovenskej ...

Protokol nadobudol platnosť 1. novembra 1998 v súlade s článkom 4.

Protokol č. 11k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd meniaci kontrolný systém ...

Členské štáty Rady Európy, signatári tohto protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných ...

vzhľadom na naliehavú potrebu reštrukturalizovať kontrolný mechanizmus založený dohovorom s cieľom ...

vzhľadom na to, že je preto žiaduce zmeniť určité ustanovenia dohovoru predovšetkým s ohľadom ...

berúc ohľad na rezolúciu č. 1 schválenú na Európskej ministerskej konferencii o ľudských právach ...

berúc ohľad na odporúčanie č. 1194 (1992) schválené Parlamentným zhromaždením Rady Európy ...

berúc ohľad na rozhodnutie o reforme kontrolného mechanizmu dohovoru prijaté hlavami štátov a ...

dohodli sa takto:

Článok 1

Súčasný text hláv II až IV dohovoru (články 19 až 56) a Protokol č. 2, ktorý priznáva Európskemu ...

„HLAVA II EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA Článok 19 Zriadenie súdu Na zabezpečenie plnenia ...

Článok 2

1.

Doterajšia hlava V dohovoru sa označuje ako hlava III dohovoru; doterajší článok 57 dohovoru sa ...

2.

Nad hlavu I dohovoru sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Práva a slobody“ a nad novooznačenú hlavu ...

3.

V novooznačenom článku 56 ods. 1 sa za slovo „vzťahovať“ vkladajú slová „na základe ustanovenia ...

4.

Dodatkový protokol k dohovoru sa mení a dopĺňa takto:

a)

nadpisy jednotlivých článkov sú uvedené v dodatku tohto protokolu,

b)

v článku 4 v poslednej vete sa slová „článku 63“ nahrádzajú slovami „článku 56“.

5.

Protokol č. 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

nadpisy jednotlivých článkov sú uvedené v dodatku tohto protokolu,

b)

v článku 5 ods. 3 sa slová „článku 63“ nahrádzajú slovami „článku 56“; v článku 5 ...

„5. Ktorýkoľvek štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa odsekov 1 alebo 2 tohto článku, môže ...

6.

Protokol č. 6 sa mení a dopĺňa takto:

a)

nadpisy jednotlivých článkov sú uvedené v dodatku tohto protokolu,

b)

v článku 4 sa slová „podľa článku 64“ nahrádzajú slovami „podľa článku 57“.

7.

Protokol č. 7 sa dopĺňa takto:

a)

nadpisy jednotlivých článkov sú uvedené v dodatku tohto protokolu,

b)

v článku 6 ods. 4 sa slová „článku 63“ nahrádzajú slovami „článku 56“, v článku 6 ...

„6. Ktorýkoľvek štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa odsekov 1 alebo 2 tohto článku, môže ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-2.bod-7.pismeno-b.bod-6.pismeno-c

c)

v článku 7 sa vypúšťa odsek 2.

8.

Zrušuje sa protokol č. 9.

Článok 3

1.

Tento protokol je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy, signatárom dohovoru, ktoré ...

a)

podpisom bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia alebo

b)

podpisom s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia, po ktorom nasleduje ratifikácia, prijatie ...

2.

Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo o schválení sa uložia u generálneho tajomníka Rady ...

Článok 4

Tento protokol nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí jedného roku odo ...

Článok 5

1.

Funkčné obdobie sudcov, členov komisie, tajomníka súdu a zástupcu tajomníka súdu sa skončí ...

2.

Sťažnosti prejednávané pred komisiou, ktoré neboli vyhlásené za prijateľné do dňa nadobudnutia ...

3.

Sťažnosťami, ktoré boli vyhlásené za prijateľné do dňa nadobudnutia platnosti tohto protokolu, ...

4.

V prípade sťažnosti, ku ktorej komisia po nadobudnutí platnosti tohto protokolu prijala správu ...

5.

Prípady prejednávané pred súdom, ktoré neboli rozhodnuté do dňa nadobudnutia platnosti tohto ...

6.

Prípady prejednávané pred Výborom ministrov, ktoré neboli rozhodnuté podľa predchádzajúceho ...

Článok 6

Ak Vysoká zmluvná strana uskutočnila vyhlásenie podľa predchádzajúcich článkov 25 alebo 46 ...

Článok 7

Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy

a)

každý podpis,

b)

uloženie každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo o schválení,

c)

dátum nadobudnutia platnosti tohto protokolu alebo niektorých jeho ustanovení v súlade s článkom ...

d)

každý iný úkon, oznámenie alebo vyhlásenie týkajúce sa tohto protokolu.

Na dôkaz toho podpísaní, ktorí na to boli riadne splnomocnení, podpísali tento protokol.

Dané v Štrasburgu 11. mája 1994 v angličtine a vo francúzštine, pričom obe znenia majú rovnakú ...

Dodatok

Nadpisy jednotlivých článkov, ktoré sa vložia do textu Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných ...

Dohovor

Článok 1 – Záväzok dodržiavať ľudské práva

Článok 2 – Právo na život

Článok 3 – Zákaz mučenia

Článok 4 – Zákaz otroctva a nútenej práce

Článok 5 – Právo na slobodu a bezpečnosť

Článok 6 – Právo na spravodlivé súdne konanie

Článok 7 – Uloženie trestu výlučne na základe zákona

Článok 8 – Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života

Článok 9 – Sloboda myslenia, svedomia a náboženstva

Článok 10 – Sloboda prejavu

Článok 11 – Sloboda zhromažďovania a združovania

Článok 12 – Právo uzavrieť manželstvo

Článok 13 – Právo na účinný prostriedok nápravy

Článok 14 – Zákaz diskriminácie

Článok 15 – Odstúpenie vo výnimočných situáciách

Článok 16 – Obmedzenia politickej činnosti cudzincov

Článok 17 – Zákaz zneužitia práv

Článok 18 – Hranice použitia obmedzení výkonu práv

Článok 52 – Žiadosti generálneho tajomníka a podanie vysvetlenia

Článok 53 – Ochrana uznaných ľudských práv

Článok 54 – Právomoc Výboru ministrov

Článok 55 – Vylúčenie iných spôsobov riešenia sporu

Článok 56 – Územná pôsobnosť

Článok 57 – Výhrady

Článok 58 – Výpoveď

Článok 59 – Podpis a ratifikácia

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-3.clanok-7.odsek-1~25.odsek-1Protokol

Článok 1 – Ochrana majetku

Článok 2 – Právo na vzdelanie

Článok 3 – Právo na slobodné voľby

Článok 4 – Územná pôsobnosť

Článok 5 – Vzťah k dohovoru

Článok 6 – Podpis a ratifikácia

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-3.clanok-7.odsek-1~31.odsek-1Protokol č. 4

Článok 1 – Zákaz uväznenia pre dlh

Článok 2 – Sloboda pohybu

Článok 3 – Zákaz vyhostenia občanov

Článok 4 – Zákaz hromadného vyhostenia cudzincov

Článok 5 – Územná pôsobnosť

Článok 6 – Vzťah k dohovoru

Článok 7 – Podpis a ratifikácia

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-3.clanok-7.odsek-1~38.odsek-1Protokol č. 6

Článok 1 – Zrušenie trestu smrti

Článok 2 – Trest smrti v čase vojny

Článok 3 – Zákaz odstúpenia

Článok 4 – Zákaz výhrad

Článok 5 – Územná pôsobnosť

Článok 6 – Vzťah k dohovoru

Článok 7 – Podpis a ratifikácia

Článok 8 – Nadobudnutie platnosti

Článok 9 – Funkcie depozitára

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-3.clanok-7.odsek-1~47.odsek-1Protokol č. 7

Článok 1 – Procesné záruky v prípade vyhostenia cudzincov

Článok 2 – Právo na odvolanie v trestných veciach

Článok 3 – Odškodnenie v prípade justičného omylu

Článok 4 – Právo nebyť opakovane súdený alebo trestaný

Článok 5 – Rovnosť medzi manželmi

Článok 6 – Územná pôsobnosť

Článok 7 – Vzťah k dohovoru

Článok 8 – Podpis a ratifikácia

Článok 9 – Nadobudnutie platnosti

Článok 10 – Funkcie depozitára

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-3.clanok-7.odsek-1~57.odsek-1Prevziať prílohu - Anglické znenie

Poznámky

  • 1)  Nadpisy nových článkov 19 až 51 dohovoru sú uvedené už v tomto protokole.
Načítavam znenie...
MENU
Hore