Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú rovnocenné požiadavky pre emitentov so sídlom v nečlenských štátoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 64/2008 účinný od 01.03.2008

Platnosť od: 29.02.2008
Účinnosť od: 01.03.2008
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 64/2008 s účinnosťou od 01.03.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

ktorým sa ustanovujú rovnocenné požiadavky pre emitentov so sídlom v nečlenských štátoch, ktorých ...

Národná banka Slovenska podľa § 49 ods. 2 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v ...

§ 1
Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami ...
a)

pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta so sídlom ...

b)

uvedenie všetkých dôležitých udalostí, ku ktorým došlo u emitenta od konca účtovného obdobia, ...

c)

uvedenie pravdepodobného budúceho vývoja emitenta.

§ 2
Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami ...
a)

súlad účtovných závierok emitenta s príslušným rámcom vykazovania alebo sústavou účtovných ...

b)

verný obraz správy riadiaceho orgánu emitenta zahrnutej do výročnej správy a priebežnej správy. ...

§ 3
(1)

Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami ...

a)

výpočet dividend a schopnosť ich vyplatenia, ak ide o emitenta akcií,

b)

požiadavky na základné imanie a vlastné imanie a podmienky likvidity, ak sa na emitentov vzťahujú. ...

(2)

Rovnocennou požiadavkou podľa odseku 1 sa zároveň rozumie požiadavka, aby emitent bol schopný ...

§ 4
(1)

Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami ...

(2)

Rovnocennou požiadavkou podľa odseku 1 sa zároveň rozumie požiadavka, aby individuálne účtovné ...

§ 5
Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami ...
a)

prehľad dôležitých udalostí, ku ktorým došlo u emitenta za príslušné obdobie,

b)

uvedenie pravdepodobného budúceho vývoja emitenta na zostávajúce obdobie šiestich mesiacov účtovného ...

c)

významné obchody vykonané emitentmi akcií so spriaznenými osobami, ak sa nezverejňovali priebežne. ...

§ 6

Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami ...

§ 7

Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu týkajúce sa obsahu informácií ...

§ 8
(1)

Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami ...

a)

mal možnosť za každých okolností vykonávať hlasovacie práva spojené s aktívami, ktoré spravuje, ...

b)

nezohľadňoval záujmy materskej spoločnosti alebo jej dcérskej spoločnosti v prípade konfliktu ...

(2)

Rovnocennou požiadavkou podľa odseku 1 sa zároveň rozumie požiadavka, aby materská spoločnosť ...

§ 9

Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami ...

§ 10
Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami ...
a)

maximálne 5 % vlastných akcií, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, oznámil vždy príslušnému ...

b)

vlastných akcií maximálne v rozpätí 5 % až 10 %, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, oznámil ...

c)

viac ako 10 % vlastných akcií, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, oznámil vždy príslušnému ...

§ 11

Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami ...

§ 12

Týmto opatrením sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe tohto opatrenia. ...

§ 13

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2008.

Ivan Šramko v. r.

Poznámky

  • 1)  § 3 ods. 4 písm. p) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov. ...
  • 2)  Článok 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní ...
  • 3)  Napríklad článok 35 ods. 5 nariadenia Komisie č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore