Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71009
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona 467/2010 účinný od 01.01.2014 do 31.12.2015


Platnosť od: 14.12.2010
Účinnosť od: 01.01.2014
Účinnosť do: 31.12.2015
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Mena, obeh peňazí

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona 467/2010 účinný od 01.01.2014 do 31.12.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 467/2010 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 452/2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Národnej banky Slovenska

o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona

Národná banka Slovenska podľa § 8 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. ...

§ 1
(1)

Na účely plnenia devízovej ohlasovacej povinnosti tuzemcom – podnikateľom a organizačnou zložkou cudzozemca ...

Označenie hlásenia Názov hlásenia a) DEV (NBS) 1 – 12 Hlásenie o zahraničných aktívach a pasívach ...

(2)

Hlásenie DEV (NBS) 1 – 12 sa predkladá takto:

a)
časti 1 až 3 sa predkladajú, ak k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca aktíva alebo pasíva ...
b)
časť 4 sa predkladá, ak sa v príslušnom štvrťroku predkladalo vykazujúcou jednotkou najmenej jedno hlásenie ...
(3)

Vzory hlásení podľa odseku 1 sú uvedené v prílohách č. 1 až 6; súčasťou príloh je aj metodika na vypracúvanie ...

§ 2
(1)

Hlásenia podľa § 1 ods. 1 sa predkladajú takto:

Označenie hlásenia Periodicita predkladania Termín predkladania Forma a spôsob predkladania a) ...

(2)

Hlásenia podľa § 1 ods. 1 sa predkladajú Národnej banke Slovenska.

§ 3

Pri vypracúvaní hlásení DEV (NBS) 1 – 12 sa používa štatistická klasifikácia ekonomických činností podľa ...

§ 4

Hlásenia za rok 2010, ktoré sa predkladajú v roku 2011, sa zostavia podľa právneho predpisu účinného ...

§ 4a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013

Hlásenia za rok 2012, ktoré sa predkladajú v roku 2013, sa zostavia podľa právneho predpisu účinného ...

§ 4b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Hlásenia za rok 2013, ktoré sa predkladajú v roku 2014, sa zostavia podľa právneho predpisu účinného ...

§ 5

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 634/2008 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového ...

§ 6

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Jozef Makúch v. r.

Prílohy

  Príloha k opatreniu č. 332/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Časť 2

  Časť 1

  Príloha č. 1 k opatreniu č. 467/2010 Z. z.

  METODIKA NA VYPRACÚVANIE HLÁSENIA O ZAHRANIČNÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

  Hlásenie ku koncu vykazovaného obdobia

  Uvádza sa rok, mesiac a posledný deň mesiaca, za ktorý sa hlásenie predkladá (napríklad hlásenie predkladané ...

  IČO

  Uvádza sa osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky tak, aby posledná číslica IČO bola na ...

  Okres

  Uvádza sa číselný kód okresu, v ktorého územnom obvode má sídlo vykazujúca jednotka.

  Vykazujúca jednotka

  Uvádza sa obchodné meno vykazujúcej jednotky podľa výpisu z príslušného registra alebo evidencie, sídlo ...

  Zostavil – obchodné meno spracovateľskej jednotky

  Uvádza sa obchodné meno spracovateľskej jednotky podľa výpisu z príslušného registra alebo evidencie ...

  Priame zahraničné investície sa uskutočňujú medzi týmito subjektmi:

  Priamy investor – zahraničný subjekt predstavuje zahraničný subjekt, ktorého podiel na základnom imaní ...

  Priamy investor – vykazujúca jednotka predstavuje tuzemca, ktorého podiel na základnom imaní zahraničného ...

  Podnik priamej investície v zahraničí predstavuje taký zahraničný subjekt, na ktorého základnom imaní ...

  Podnik priamej investície – vykazujúca jednotka predstavuje tuzemca (vykazujúcu jednotku), na ktorého ...

  V časti I A sa krížikom vyznačuje, či vykazujúca jednotka predkladá hlásenia o zahraničných aktívach ...

  V časti I B sa uvádza kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 (ďalej len ...

  V časti I C sa uvádzajú údaje o splatenom peňažnom a nepeňažnom majetkovom podiele vrátane vlastných ...

  Ak je viac priamych investorov – zahraničných subjektov, uvádza sa rozpis podľa jednotlivých krajín ...

  Ak vo vykazujúcej jednotke neexistuje podiel priameho investora – zahraničného subjektu, ale vykazujúca ...

  Ak je vykazujúcou jednotkou organizačná zložky cudzozemca v tuzemsku, v časti I C sa vykáže podiel na ...

  Ak je podiel na majetkovej účasti vo vykazujúcej jednotke evidovaný na subjekt s dlhodobým pobytom na ...

  V časti I D sa uvádzajú údaje o celkovom podiele vykazujúcej jednotky na základnom imaní podniku priamej ...

  Ak vykazujúca jednotka nevlastní podiel v podniku priamej investície v zahraničí (vlastní podiel v podniku ...

  Ak je vykazujúca jednotka zriaďovateľom organizačnej zložky v zahraničí, v časti I D sa vykáže podiel ...

  Podniky v skupine – predstavujú všetky podniky v skupine s úzkymi väzbami pod kontrolou a vplyvom spoločného ...

  V časti II – Štvrťročné hlásenie

  Uvádza sa celkový počet listov predkladaného hlásenia.

  Dátum odoslania: dátum odoslania (predloženia) hlásenia.

  Meno a priezvisko vyhotoviteľa: meno a priezvisko zamestnanca vykazujúcej jednotky alebo spracovateľskej ...

  Podpis vyhotoviteľa: vlastnoručný podpis vyhotoviteľa.

  Odtlačok pečiatky vyhotoviteľa: úradná pečiatka vykazujúcej jednotky alebo spracovateľskej jednotky. ...

  Ak je pri elektronickom spôsobe predkladania zrejmý vyhotoviteľ hlásenia, nevyžaduje sa jeho podpis ...

  V časti III – Rozpis majetkovej účasti a ostatných kapitálových fondov (z riadkov 115, 116, 204a, 211, ...

  Uvádzajú sa údaje o majetkovej účasti v zahraničí a zo zahraničia z riadkov 115, 116 z Mesačného hlásenia ...

  Hodnoty zvýšenia a zníženia majetkovej účasti a kapitálových fondov sa uvádzajú samostatne v mesiaci, ...

  V časti IV – Poznámky

  Uvádzajú sa doplňujúce informácie pre Národnú banku Slovenska o zmenách a opravách v súvislosti s hodnotami ...

  Použité skratky:

  tis. tisíc

  IČO identifikačné číslo organizácie

  PSČ poštové smerové číslo.

  Časť 2

  METODIKA NA VYPRACÚVANIE MESAČNÉHO HLÁSENIA O ZAHRANIČNÝCH AKTÍVACH

  Údaje v záhlaví hlásenia sa vypĺňajú takto:

  Rok – poradové číslo roka, za ktorý sa hlásenie zostavuje

  Mesiac – poradové číslo mesiaca, za ktorý sa hlásenie zostavuje

  IČO – osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky

  Obchodné meno vykazujúcej jednotky – podľa výpisu z príslušného registra alebo evidencie

  Číselné údaje sa uvádzajú zaokrúhlene na celé tisíce eur bez desatinného miesta, napríklad suma 1500 ...

  Na účely tohto hlásenia sa oceňovanie cenných papierov vypĺňa takto:

  Cenné papiere sa minimálne jedenkrát ročne (ku dňu zostavenia účtovnej závierky) oceňujú trhovou cenou ...

  Podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, pre ktoré je vykazujúca jednotka materskou spoločnosťou ...

  Vykazujúce jednotky, ktoré zostavujú individuálnu účtovnú závierku podľa IAS/IFRS, oceňujú investície ...

  Prepočet aktív

  a)

  Stav k 1. januáru vykazovaného roka (stĺpec 1)

  Počiatočné stavy k 1.1. vykazovaného roka sa rovnajú stavom k 31.12. predchádzajúceho roka. Všetky počiatočné ...

  Ak sa zistia po definitívnom uzavretí účtovných kníh a predložení účtovnej závierky na daňový úrad rozdiely ...

  b)

  Prepočet transakcií (stĺpce 2 a 3)

  Transakcie zvyšujúce aktíva sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným ...

  c)

  Prepočet stavu na konci sledovaného obdobia (stĺpec 6)

  Konečné stavy aktív (okrem prijatých preddavkov) sa prepočítajú referenčným výmenným, kurzom k cudzej ...

  Každá položka, ktorá vstupuje do príslušného riadka hlásenia DEV (NBS) 1 – 12, sa rozdelí podľa jednotlivých ...

  Prijaté preddavky sa ku koncu sledovaného obdobia na menu euro už neprepočítavajú.

  d)

  Prepočet výnosov a nákladov (stĺpec 7)

  V členení podľa jednotlivých druhov aktív, to znamená podľa jednotlivých riadkov, sa predpísaná hodnota ...

  Dividendy a podiely na zisku z riadkov, 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície ...

  Dividendy a podiely na zisku, ktoré neboli pripísané na bankový účet vykazujúcej jednotky alebo prevedené ...

  Stĺpec 1 – STAV K 1. JANUÁRU

  Ide o zostatky krátkodobých a dlhodobých pohľadávok z predchádzajúceho účtovného obdobia (z 31. decembra), ...

  a)

  priamym investorom – zahraničným subjektom,

  b)

  podnikom priamej investície v zahraničí,

  c)

  ostatným subjektom v zahraničí, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť.

  Výpočet stĺpca 1 (predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného ...

  Súčasťou náplne jednotlivých položiek sú aj služby.

  Ak sú prijaté preddavky od zahraničných odberateľov (účet 324 – Prijaté preddavky) vyššie ako konečný ...

  Hodnoty v tomto stĺpci zostávajú rovnaké po celý rok. Ak sa po definitívnom uzavretí účtovných kníh ...

  Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé alebo dlhodobé.

  Stĺpec 2 – TRANSAKCIE ZVYŠUJÚCE AKTÍVA

  Transakciami zvyšujúcimi aktíva sú predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného ...

  Transakcie zvyšujúce aktíva týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ...

  Výpočet stĺpca 2 (predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného ...

  Súčasťou náplne jednotlivých položiek sú aj služby.

  Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé alebo dlhodobé.

  Stĺpec 3 – TRANSAKCIE ZNIŽUJÚCE AKTÍVA

  Transakciami znižujúcimi aktíva sú predovšetkým úhrady zahraničných odberateľských faktúr, prijaté preddavky, ...

  Transakcie znižujúce aktíva týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ...

  Výpočet stĺpca 3 (úhrada bežných odberateľských faktúr):

  = úhrada odberateľských faktúr na bežný účet vzájomným započítaním pohľadávok a záväzkov

  (napríklad strana D účtu 311 – Odberatelia),

  + prijaté preddavky od zahraničných odberateľov (napríklad strana D účtu 324 – Prijaté preddavky), ...

  Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé a dlhodobé.

  Stĺpec 4 – NETTO ZMENA

  Vyjadruje rozdiel medzi transakciami zvyšujúcimi aktíva a transakciami znižujúcimi aktíva v sledovanom ...

  Výpočet stĺpca 4:

  = transakcie zvyšujúce aktíva (stĺpec 2),

  Ak je výsledná hodnota záporná (hodnoty v stĺpci 2 < hodnoty v stĺpci 3), znamienko (-) sa uvádza, znamienko ...

  Netto zmena týkajúca sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlení aj ako samostatný údaj. ...

  Stĺpec 5 – KURZOVÉ A INÉ ROZDIELY

  Uvádzajú sa tu kurzové rozdiely (podľa ďalej uvedeného výpočtu), rozdiely spôsobené zaokrúhľovaním, ...

  Výpočet stĺpca 5 (pri kurzových a iných rozdieloch):

  = stav ku koncu obdobia (stĺpec 6),

  – stav k 1. januáru (stĺpec 1),

  – netto zmena (stĺpec 4).

  Ak je výsledok výpočtu záporný, znamienko (–) sa uvádza.

  Stĺpec 5 sa vypĺňa aj v týchto prípadoch:

  – pri reklasifikácii pohľadávok z krátkodobých na dlhodobé

  Pri reklasifikácii pohľadávok z krátkodobých na dlhodobé sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom ...

  Zmena splatnosti z dlhodobých pohľadávok na krátkodobé sa uvedie obdobným spôsobom.

  – pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločností

  Pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločností dochádza k výmazu zanikajúcej spoločnosti z príslušného ...

  – pri konverzii dlhových cenných papierov na akcie

  Pri konverzii dlhových cenných papierov sa údaje v príslušnom riadku dlhových cenných papierov zaznamenajú ...

  – pri zmene skupiny dlžníkov

  Pri zmene skupiny dlžníkov z podnikov priamej investície v zahraničí na ostatné zahraničné subjekty, ...

  a)

  priami investori – zahraničné subjekty,

  b)

  podniky priamej investície v zahraničí,

  c)

  ostatné zahraničné subjekty, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť.

  Ak v priebehu vykazovaného roka dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným ...

  Stĺpec 6 – STAV KU KONCU OBDOBIA

  Vykazuje sa tu konečný stav krátkodobých a dlhodobých pohľadávok, podiely na základnom imaní v obchodných ...

  a)

  priami investori – zahraničné subjekty,

  b)

  podniky priamej investície v zahraničí,

  c)

  ostatné zahraničné subjekty, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť.

  Výpočet stĺpca 6 (predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného ...

  = neuhradené pohľadávky zahraničných odberateľov k poslednému dňu vykazovaného obdobia vrátane neuhradených ...

  + časové rozlíšenie už uskutočnených a prevzatých dodávok odberateľom, ktoré neboli vyfakturované ku ...

  Súčasťou náplne jednotlivých položiek sú aj služby.

  Ak sú prijaté preddavky od zahraničných odberateľov (účet 324 – Prijaté preddavky) vyššie ako konečný ...

  Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé a dlhodobé.

  Stĺpec 7 – VÝNOSY

  Vykazuje sa tu sumárne predpísaná hodnota úrokov (úroky z úverov a pôžičiek, úroky z omeškania, úroky ...

  Dividendy a podiely na zisku z riadkov 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície ...

  Údaje sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou ...

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Riadok 101 – VÝVOZNÉ POHĽADÁVKY KRÁTKODOBÉ

  Pohľadávka voči zahraničnému odberateľovi vzniká v okamihu, keď vykazujúca jednotka vyfakturuje do zahraničia ...

  Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté ...

  Predmetom zisťovania sú aj pohľadávky za služby.

  Úhrady odberateľských faktúr, vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov a prijaté preddavky sa evidujú ...

  Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123,124.

  Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií ...

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Pri reklasifikácii pohľadávok z krátkodobých na dlhodobé sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci Kurzové ...

  Riadok 103 – VÝVOZNÉ POHĽADÁVKY DLHODOBÉ

  Vývozné pohľadávky dlhodobé vznikajú, ak vykazujúca jednotka vyfakturuje do zahraničia materiál, zásoby ...

  Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté ...

  Úhrady odberateľských faktúr, vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov a prijaté preddavky sa evidujú ...

  Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.

  Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií ...

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Pri reklasifikácii pohľadávok z dlhodobých na krátkodobé sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci Kurzové ...

  Riadok 105 – PREDDAVKY Z RIADKOV 101, 103, 121, 122, 123, 124

  Vykazuje sa tu čistá hodnota preddavkov od zahraničných odberateľov (z účtu 324 – Prijaté preddavky) ...

  Riadok 107 – AKTÍVA NA ÚČTOCH V ZAHRANIČNÝCH BANKÁCH

  Počiatočné stavy v stĺpci 1 sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným ...

  Konečné stavy v stĺpci 6 sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným ...

  Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú všetky prírastky (vrátane kreditných úrokov), transakcie znižujúce ...

  Ak k ultimu vykazovaného obdobia vykazujúca jednotka dosiahne záporný stav na bankovom účte (kontokorentný ...

  Bankové účty vedené v cudzej mene v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike nie ...

  Výnosové (kreditné) úroky pripisované na bankový účet v zahraničí sa uvádzajú aj samostatne v stĺpci ...

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Riadok 109 – FINANČNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ

  Vykazujú sa tu finančné úvery a pôžičky a predpísané úroky z úverov a pôžičiek so splatnosťou do jedného ...

  Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú v príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) ...

  Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery, pôžičky a úroky predpísané do výnosov narastajúcim ...

  Úroky predpísané do výnosov týkajúce sa úverov sa evidujú aj samostatne v stĺpci Výnosy.

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Ak v priebehu vykazovaného roka dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným ...

  Riadok 110 – FINANČNÉ ÚVERY DLHODOBÉ

  Vykazujú sa tu úvery a pôžičky a predpísané úroky z úverov a pôžičiek so splatnosťou nad jeden rok poskytnuté ...

  Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú v príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) ...

  Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery, pôžičky a úroky predpísané do výnosov narastajúcim ...

  Úroky predpísané do výnosov týkajúce sa úverov sa evidujú aj samostatne v stĺpci Výnosy.

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Ak v priebehu vykazovaného roka dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným ...

  Riadok 114 – FINANČNÉ DERIVÁTY

  Vykazujú sa tu všetky transakcie s finančnými derivátmi (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), ich cena ...

  Pevné termínové kontrakty sú prísľuby na dodanie alebo prijatie dodávky špecifikovaného množstva štandardnej ...

  Opcia dáva svojmu majiteľovi – kupujúcemu opciu – právo kúpiť alebo predať určitú hodnotu v určitom ...

  Uvedené prísľuby alebo práva zakotvené v kontraktoch, s ktorými sa môže obchodovať na trhu alebo sú ...

  Prémia sa v hlásení zaznamenáva takto:

  Transakciu zvyšujúcu aktíva predstavuje nákup derivátu emitovaného zahraničným subjektom priamo od emitenta ...

  Transakciu znižujúcu aktíva predstavuje predaj derivátu emitovaného zahraničným subjektom, držaného ...

  Do finančných derivátov sa okrem obchodovania s kontraktmi zahŕňa aj čistá hodnota finančného vyrovnania ...

  Oceňovacie rozdiely k finančným derivátom sa vykazujú v stĺpci Kurzové a iné rozdiely.

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Riadok 115 – MAJ. ÚČASŤ NAJMENEJ 10 % – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHR.

  Vykazuje sa tu nadobudnutá majetková účasť (finančná investícia) vykazujúcej jednotky v podniku priamej ...

  Dividendy a podiely na zisku sa evidujú iba zaplatené, a to v stĺpci Výnosy. Vykazujú sa tu aj dividendy ...

  Obstaranie, zvýšenie podielu vykazujúcej jednotky v zahraničí, vklad do ostatných kapitálových fondov ...

  Ak v priebehu vykazovaného obdobia nastane zmena krajiny podniku priamej investície v zahraničí a súčasne ...

  Transakcie predstavujú aj teritoriálne zmeny medzi slovenskými subjektmi. To znamená, že ak vykazujúca ...

  Stav ku koncu obdobia sa uvádza podľa zvolenej metódy oceňovania vykazujúcej jednotky, precenenie k ...

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Ak vykazujúca jednotka eviduje majetkovú účasť v zahraničí do 10 % a dodatočnými vkladmi dosiahne majetková ...

  Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným ...

  Ak v priebehu vykazovaného obdobia nastane precenenie majetkovej účasti v zahraničí, rozdiel oproti ...

  Riadok 116 – MAJ. ÚČASŤ DO 10 % – PRIAMY INVESTOR – ZAHR. SUBJEKT

  Vykazuje sa tu majetková účasť do 10 % vykazujúcej jednotky na základnom imaní priameho investora – ...

  Dividendy, podiely na zisku – zo stĺpca Výnosy sa vykazujú iba zaplatené.

  Vykazujú sa tu aj dividendy a podiely na zisku, ktoré neboli pripísané na bankový účet vykazujúcej jednotky, ...

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným ...

  Riadok 117 – FIN. ÚVERY KRÁTK. – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

  Vykazujú sa tu úvery a pôžičky a predpísané úroky z úverov a pôžičiek poskytnuté podniku priamej investície ...

  Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú v príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) ...

  Súčasťou riadka je aj KONTO POOLING – prevody a preúčtovanie kreditných zostatkov z bežného účtu vykazujúcej ...

  Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú prevod prostriedkov z bežného účtu vykazujúcej jednotky, transakcie ...

  Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery, pôžičky a úroky predpísané do výnosov narastajúcim ...

  Úroky týkajúce sa úverov a pôžičiek sa evidujú aj samostatne v stĺpci Výnosy.

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Ak v priebehu vykazovaného roka dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným ...

  Riadok 118 – FIN. ÚVERY KRÁTK. – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT

  Vykazujú sa tu úvery a pôžičky a predpísané úroky z úverov a pôžičiek poskytnuté priamemu investorovi ...

  Súčasne sa tu vykazujú úvery a pôžičky a predpísané úroky z úverov a pôžičiek poskytnuté zriaďovateľovi ...

  Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú v príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) ...

  Súčasťou riadka je aj KONTO POOLING – prevody a preúčtovanie kreditných zostatkov z bežného účtu vykazujúcej ...

  Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú prevod prostriedkov z bežného účtu vykazujúcej jednotky, transakcie ...

  Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery, pôžičky a úroky predpísané do výnosov narastajúcim ...

  Úroky týkajúce sa úverov a pôžičiek sa evidujú aj samostatne v stĺpci Výnosy.

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Ak v priebehu vykazovaného roka dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným ...

  Riadok 119 – FIN. ÚVERY DLH. – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

  Vykazujú sa tu úvery a pôžičky a predpísané úroky z úverov a pôžičiek poskytnuté podniku priamej investície ...

  Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú v príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) ...

  Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery, pôžičky a úroky predpísané do výnosov narastajúcim ...

  Úroky týkajúce sa úverov a pôžičiek sa evidujú aj samostatne v stĺpci Výnosy.

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Ak v priebehu vykazovaného roka dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným ...

  Riadok 120 – FIN. ÚVERY DLH. – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT

  Vykazujú sa tu úvery a pôžičky a predpísané úroky z úverov a pôžičiek poskytnuté priamemu investorovi ...

  Súčasne sa tu vykazujú úvery a pôžičky a predpísané úroky z úverov a pôžičiek poskytnuté zriaďovateľovi ...

  Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú v príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) ...

  Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery, pôžičky a úroky predpísané do výnosov narastajúcim ...

  Úroky týkajúce sa úverov a pôžičiek sa evidujú aj samostatne v stĺpci Výnosy.

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Ak v priebehu vykazovaného roka dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným ...

  Riadok 121 – KRÁTKODOBÉ AKTÍVA – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

  Pohľadávka voči podniku priamej investície v zahraničí a podnikom v skupine vzniká, keď vykazujúca jednotka ...

  Krátkodobé pohľadávky voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a podnikom v skupine sa vykazujú ...

  Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté ...

  Predmetom zisťovania sú aj pohľadávky za služby.

  Úhrady odberateľských faktúr, započítanie pohľadávok a záväzkov a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie ...

  Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.

  Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií ...

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Pri reklasifikácii pohľadávok z krátkodobých na dlhodobé sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci Kurzové ...

  Riadok 122 – KRÁTKODOBÉ AKTÍVA – PRIAMY INVESTOR – ZAHR. SUBJEKT

  Pohľadávka voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a podnikom v skupine vzniká, keď vykazujúca ...

  Krátkodobé pohľadávky voči podniku priamej investície v zahraničí a podnikom v skupine sa vykazujú v ...

  Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté ...

  Predmetom zisťovania sú aj pohľadávky za služby.

  Úhrady odberateľských faktúr, započítanie pohľadávok a záväzkov a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie ...

  Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.

  Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií ...

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Pri reklasifikácii pohľadávok z krátkodobých na dlhodobé sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci Kurzové ...

  Riadok 123 – DLHODOBÉ AKTÍVA – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

  Vykazuje sa tu predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, hmotného a nehmotného majetku, poskytnutie ...

  Dlhodobé pohľadávky vznikajúce voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a podnikom v skupine ...

  Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté ...

  Predmetom zisťovania sú aj pohľadávky za služby.

  Úhrady odberateľských faktúr, započítanie pohľadávok a záväzkov a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie ...

  Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.

  Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií ...

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Pri reklasifikácii pohľadávok z dlhodobých na krátkodobé sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci Kurzové ...

  Riadok 124 – DLHODOBÉ AKTÍVA – PRIAMY INVESTOR – ZAHR. SUBJEKT

  Vykazuje sa tu predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, hmotného a nehmotného majetku, fakturácia ...

  Dlhodobé pohľadávky vznikajúce voči podniku priamej investície v zahraničí a podnikom v skupine sa vykazujú ...

  Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté ...

  Predmetom zisťovania sú aj pohľadávky za služby.

  Úhrady odberateľských faktúr, započítanie pohľadávok a záväzkov a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie ...

  Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.

  Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií ...

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Pri reklasifikácii pohľadávok z dlhodobých na krátkodobé sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci Kurzové ...

  Riadok 133 – KONTROLNÝ RIADOK

  Kontrolný riadok vyjadruje matematický súčet hodnôt v príslušných stĺpcoch. Ak je výsledná hodnota v ...

  Použité skratky

  IČO identifikačné číslo organizácie

  podnik pr. investície v zahraničí podnik priamej investície v zahraničí

  zahr. subjekt zahraničný subjekt

  maj. účasť majetková účasť

  fin. úvery krátk. finančné úvery krátkodobé

  fin. úvery dlh. finančné úvery dlhodobé

  METODIKA NA VYPRACÚVANIE MESAČNÉHO HLÁSENIA O ZAHRANIČNÝCH PASÍVACH

  Údaje v záhlaví hlásenia sa vypĺňajú takto:

  Rok – poradové číslo roka, za ktorý sa hlásenie zostavuje

  Mesiac – poradové číslo mesiaca, za ktorý sa hlásenie zostavuje

  IČO – osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky

  Obchodné meno vykazujúcej jednotky – podľa výpisu z príslušného registra alebo evidencie.

  Číselné údaje sa uvádzajú zaokrúhlene na celé tisíce eur bez desatinného miesta, napríklad suma 1 500 ...

  Cenné papiere sa oceňujú trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom.

  Prepočet pasív

  a)

  Stav k 1. januáru vykazovaného roka (stĺpec 8)

  Počiatočné stavy k 1.1. vykazovaného roka sa rovnajú stavom k 31.12. predchádzajúceho roka.

  Všetky počiatočné stavy sa uvedú v tisícoch eur.

  Ak sa zistia po definitívnom uzavretí účtovných kníh a predložení účtovnej závierky na daňový úrad rozdiely ...

  b)

  Prepočet transakcií (stĺpce 9 a 10)

  Transakcie zvyšujúce pasíva sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným ...

  Transakcie znižujúce pasíva budú pri úhrade prepočítané kurzom eura určeným bankou alebo pobočkou zahraničnej ...

  c)

  Prepočet stavu na konci sledovaného obdobia (stĺpec 13)

  Konečné stavy pasív sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou ...

  Každá položka, ktorá vstupuje do príslušného riadka hlásenia DEV (NBS) 1 – 12, sa rozdelí podľa jednotlivých ...

  Poskytnuté preddavky sa ku koncu sledovaného obdobia na menu euro už neprepočítavajú.

  d)

  Prepočet výnosov a nákladov (stĺpec 14)

  Vykazuje sa tu predpísaná hodnota úrokov z pasív do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia (vznikajúce ...

  Dividendy a podiely na zisku z riadkov 207 – Majetková účasť do 10 %, 211 – Majetková účasť najmenej ...

  Dividendy a podiely na zisku, ktoré neboli skutočne vyplatené z bankového účtu vykazujúcej jednotky, ...

  Úroky sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou ...

  Stĺpec 8 – STAV K 1. JANUÁRU

  Ide o zostatky krátkodobých a dlhodobých záväzkov z predchádzajúcich účtovných období, základné imanie, ...

  a)

  priamym investorom – zahraničným subjektom,

  b)

  podnikom priamej investície v zahraničí,

  c)

  ostatným subjektom v zahraničí, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť.

  Výpočet stĺpca 8 (obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):

  = neuhradené záväzky voči zahraničným dodávateľom k 1. januáru, vrátane neuhradených faktúr za služby, ...

  + nevyfakturované dodávky zo zahraničia,

  Súčasťou náplne jednotlivých položiek sú aj služby.

  Ak sú poskytnuté preddavky zahraničným dodávateľom (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051 – Poskytnuté ...

  Hodnoty v tomto stĺpci zostávajú rovnaké po celý rok. Ak sa zistia po definitívnom uzavretí účtovných ...

  Stĺpec 9 – TRANSAKCIE ZVYŠUJÚCE PASÍVA

  Transakcie zvyšujúce pasíva od 1. januára do konca vykazovaného obdobia predstavujú obstaranie zásob, ...

  Transakcie zvyšujúce pasíva týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ...

  Výpočet stĺpca 9 (obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):

  = obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku od zahraničných dodávateľov (napríklad ...

  + nevyfakturované dodávky zo zahraničia (napríklad strana D účtu 326 – Nevyfakturované dodávky), ...

  + vyúčtované poskytnuté preddavky zo zahraničia (napríklad strana D účtu 314 – Poskytnuté preddavky), ...

  Súčasťou náplne jednotlivých položiek sú aj služby.

  Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé alebo dlhodobé.

  Stĺpec 10 – TRANSAKCIE ZNIŽUJÚCE PASÍVA

  Transakciami znižujúcimi pasíva sú predovšetkým úhrady zahraničných dodávateľských faktúr, poskytnuté ...

  Transakcie znižujúce pasíva týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ...

  Výpočet stĺpca 10 (úhrada bežných dodávateľských faktúr):

  = úhrada dodávateľských faktúr z bežného účtu vzájomným započítaním pohľadávok a záväzkov (napríklad ...

  + vyúčtovanie nevyfakturovaných dodávok zo zahraničia (napríklad strana MD účtu 326 – Nevyfakturované ...

  + poskytnuté preddavky zahraničným dodávateľom (napríklad strana MD účtu 314 – Poskytnuté preddavky), ...

  Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé a dlhodobé.

  Stĺpec 11 – NETTO ZMENA

  Vyjadruje rozdiel medzi transakciami zvyšujúcimi pasíva a transakciami znižujúcimi pasíva v sledovanom ...

  Výpočet stĺpca 11:

  = transakcie zvyšujúce pasíva (stĺpec 9),

  Ak je výsledná hodnota záporná (hodnoty v stĺpci 9 < hodnoty v stĺpci 10), znamienko (-) sa uvádza, ...

  Netto zmena týkajúca sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlení aj ako samostatný údaj. ...

  Stĺpec 12 – KURZOVÉ A INÉ ROZDIELY

  Uvádzajú sa tu kurzové rozdiely (podľa ďalej uvedeného výpočtu), rozdiely spôsobené zaokrúhľovaním, ...

  Výpočet stĺpca 12 (pri kurzových a iných rozdieloch):

  = stav ku koncu obdobia (stĺpec 13),

  – stav k 1. januáru (stĺpec 8),

  – netto zmena (stĺpec 11).

  Ak je výsledok výpočtu záporný, znamienko (–) sa uvádza.

  Stĺpec 12 sa vypĺňa aj v týchto prípadoch:

  – pri reklasifikácii záväzkov z krátkodobých na dlhodobé

  Pri reklasifikácii záväzkov z krátkodobých na dlhodobé sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom ...

  Zmena splatnosti z dlhodobých záväzkov na krátkodobé sa uvedie obdobným spôsobom.

  – pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločností

  Pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločností dochádza k výmazu zanikajúcej spoločnosti z príslušného ...

  – pri kapitalizácii úveru

  Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným ...

  – pri konverzii dlhových cenných papierov na akcie

  V prípade konverzie dlhových cenných papierov na akcie sa údaje v príslušnom riadku dlhových cenných ...

  – pri zmene skupiny dlžníkov

  Pri zmene skupiny dlžníkov z priameho investora – zahraničného subjektu na ostatné zahraničné subjekty, ...

  a)

  priami investori – zahraničné subjekty,

  b)

  podniky priamej investície v zahraničí,

  c)

  ostatné zahraničné subjekty, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť.

  Stĺpec 13 – STAV KU KONCU OBDOBIA

  Vykazuje sa tu konečný stav krátkodobých a dlhodobých záväzkov (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), ...

  a)

  priamym investorom – zahraničným subjektom,

  b)

  podnikom priamej investície v zahraničí,

  c)

  ostatným zahraničným subjektom, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť.

  Výpočet stĺpca 13 (obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):

  = neuhradené záväzky voči zahraničným dodávateľom k poslednému dňu vykazovaného obdobia vrátane neuhradených ...

  + nevyfakturované dodávky zo zahraničia,

  – zostatok prijatých dobropisov,

  – zostatok poskytnutých preddavkov zaplatených zahraničným dodávateľom.

  Súčasťou náplne jednotlivých položiek sú aj služby.

  Ak sú poskytnuté preddavky zahraničným dodávateľom (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051 – Poskytnuté ...

  Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé alebo dlhodobé.

  Stĺpec 14 – NÁKLADY

  Vykazuje sa tu sumárne predpísaná hodnota úrokov (úroky z úverov a pôžičiek, úroky vznikajúce pri obstaraní ...

  Dividendy a podiely na zisku z riadkov 207 – Majetková účasť do 10 %, 211 – Majetková účasť najmenej ...

  Dividendy a podiely na zisku, ktoré neboli skutočne vyplatené z bankového účtu vykazujúcej jednotky, ...

  Údaje sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou ...

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Riadok 201 – DOVOZNÉ ZÁVÄZKY KRÁTKODOBÉ

  Vykazujú sa tu krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté krátkodobé preddavky zahraničným ...

  Ide o záväzky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný ...

  Obstaranie zásob, nehmotného a hmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavuje transakciu ...

  Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem bežných záväzkov uhradí aj preddavky (účet 314 – ...

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Pri reklasifikácii záväzkov z krátkodobých na dlhodobé sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom ...

  Riadok 202 – DOVOZNÉ ZÁVÄZKY DLHODOBÉ

  Vykazujú sa tu dlhodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté dlhodobé preddavky zahraničným dodávateľom. ...

  Dlhodobé záväzky vznikajúce pri obstaraní od priameho investora – zahraničného subjektu a podnikov v ...

  Obstaranie zásob, nehmotného a hmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavuje transakciu ...

  Prijaté dobropisy (účet 321 – Dodávatelia, účet 315 – Ostatné pohľadávky) sa zaznamenajú do transakcií ...

  Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem bežných záväzkov uhradí aj preddavky (účet 314 – ...

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Pri reklasifikácii záväzkov z dlhodobých na krátkodobé sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom ...

  Riadok 203 – PREDDAVKY Z RIADKOV 201, 202, 217, 218, 219, 220

  Vykazuje sa tu čistá hodnota preddavkov voči zahraničným dodávateľom (z účtu 314 – Poskytnuté preddavky, ...

  Riadok 204 – KAPITÁLOVÉ FONDY

  Vykazuje sa tu emisné ážio, ostatné kapitálové fondy, zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových ...

  Hodnoty sa vykazujú v rovnakom období, ako sú zachytené v účtovníctve vykazujúcej jednotky.

  Riadok 204 – Kapitálové fondy sa vykazujú v týchto prípadoch:

  a)

  ak má vykazujúca jednotka zahraničného investora, ktorého majetkový podiel na jej základnom imaní predstavuje ...

  b)

  ak je vykazujúca jednotka organizačnou zložkou cudzozemca v tuzemsku.

  V stĺpci stav k 1. januáru sa vykazuje účtovný stav účtov 412 – Emisné ážio, 413 – Ostatné kapitálové ...

  Peňažný vklad priameho investora – zahraničného subjektu do ostatných kapitálových fondov, do zákonného ...

  Pohyby v riadku 204 – Kapitálové fondy sa podrobnejšie popíšu v časti IV – Poznámky.

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným ...

  Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza k zvýšeniu základného imania prevodom zo zákonného rezervného ...

  Riadok 205 – FINANČNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ

  Vykazujú sa tu prijaté finančné úvery a pôžičky, predpísané úroky z úverov a pôžičiek prijatých zo zahraničia ...

  Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú na príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) ...

  Prijatý úver a pôžička a predpísaná hodnota úrokov sa zaznamenávajú ako transakcie zvyšujúce pasíva. ...

  Predpísaná hodnota úrokov z úverov a pôžičiek sa eviduje aj osobitne v stĺpci Náklady.

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným ...

  Riadok 206 – FINANČNÉ ÚVERY DLHODOBÉ

  Vykazujú sa tu prijaté finančné úvery a pôžičky, predpísané úroky z úverov a pôžičiek prijatých zo zahraničia ...

  Úvery prijaté od priameho investora – zahraničného subjektu a podnikov v skupine alebo od zriaďovateľa ...

  Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú na príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) ...

  Prijatý úver, pôžička a predpísaná hodnota úrokov sa zaznamenávajú ako transakcie zvyšujúce pasíva. ...

  Predpísaná hodnota úrokov z úverov a pôžičiek sa eviduje aj osobitne v stĺpci Náklady.

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným ...

  Riadok 207 – MAJETKOVÁ ÚČASŤ DO 10 %

  Vykazuje sa tu hodnota majetkovej účasti zahraničného subjektu na celkovom základnom imaní vykazujúcej ...

  Ak v priebehu vykazovaného obdobia nastane zmena krajiny zahraničného subjektu a súčasne sa hodnota ...

  Ak má zahraničný subjekt majetkovú účasť do 10 % a súčasne vykazujúca jednotka vlastní najmenej 10 % ...

  Dividendy a podiely na zisku sa vykazujú len skutočne vyplatené, a to v stĺpci Náklady. Prepočítavajú ...

  Zápis sa uskutoční v momente prevodu finančných prostriedkov.

  Dividendy a podiely na zisku, ktoré neboli skutočne vyplatené z bankového účtu vykazujúcej jednotky, ...

  Nepatrí sem obstaranie a predaj majetkových cenných papierov uskutočnený prostredníctvom obchodníka ...

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Ak vykazujúca jednotka eviduje podiel zahraničného investora do 10 % (riadok 207 – Majetková účasť do ...

  Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným ...

  Riadok 208 – DLHOPISY A ZMENKY (DLHODOBÉ CENNÉ PAPIERE)

  Vykazuje sa tu hodnota vydaných dlhových cenných papierov (vrátane predpísanej hodnoty úrokov – úrokový ...

  Obstaranie a predaj cenných papierov vydaných vykazujúcou jednotkou so splatnosťou nad jeden rok s podnikom ...

  Akcie, ktoré vyjadrujú majetkovú účasť, sa v tomto riadku neuvádzajú. Konverzia dlhových cenných papierov ...

  Nepatrí sem obstaranie a predaj majetkových cenných papierov uskutočnený prostredníctvom obchodníka ...

  Zápis sa uskutoční v momente prevodu finančných prostriedkov.

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Riadok 209 – NÁSTROJE PEŇAŽNÉHO TRHU (KRÁTKODOBÉ CENNÉ PAPIERE)

  Vykazuje sa tu hodnota vydaných dlhových cenných papierov (vrátane predpísanej hodnoty úrokov – úrokový ...

  Obstaranie a predaj cenných papierov vydaných vykazujúcou jednotkou so splatnosťou do jedného roka vrátane ...

  Akcie, ktoré vyjadrujú majetkovú účasť, sa v tomto riadku neuvádzajú. Konverzia dlhových cenných papierov ...

  Nepatrí sem obstaranie a predaj majetkových cenných papierov uskutočnený prostredníctvom obchodníka ...

  Zápis sa uskutoční v momente prevodu finančných prostriedkov.

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Riadok 210 – FINANČNÉ DERIVÁTY

  Patria sem všetky transakcie s finančnými derivátmi (vrátane predpísanej hodnoty úrokov); ich cena sa ...

  Pevné termínové kontrakty sú prísľuby na dodanie alebo prijatie dodávky špecifikovaného množstva štandardnej ...

  Opcia dáva svojmu majiteľovi – kupujúcemu opciu – právo kúpiť alebo predať určitú hodnotu v určitom ...

  Uvedené prísľuby alebo práva zakotvené v kontraktoch, s ktorými sa môže obchodovať na trhu alebo sú ...

  Prémia sa v hlásení zaznamenáva takto:

  Transakciu zvyšujúcu pasíva predstavuje predaj derivátu emitovaného tuzemcom do zahraničia.

  Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje nákup derivátu emitovaného tuzemcom subjektom zo zahraničia. ...

  Do finančných derivátov sa zahŕňa okrem obchodovania s kontraktmi aj čistá hodnota finančného vyrovnania ...

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Riadok 211 – MAJ. ÚČASŤ NAJMENEJ 10 % – PRIAMY INVESTOR – ZAHR. SUBJ.

  Vykazujú sa tu hodnoty podielov priamych investorov – zahraničných subjektov – ak ich peňažný a nepeňažný ...

  Súčasne sem patrí aj obstaranie a predaj vlastných akcií a vlastných obchodných podielov. Obchody so ...

  Ak v priebehu fungovania vykazujúcej jednotky dochádza k navýšeniu základného imania, prípadne k jeho ...

  Transakcie zvyšujúce a znižujúce pasíva

  K transakciám zvyšujúcim pasíva dochádza vtedy, ak skutočne nastal prílev peňažných a nepeňažných (pri ...

  Ak sa podiel priameho zahraničného investora zníži, podiel je vyplatený (pred výmazom z príslušného ...

  Každá zmena uvedená v transakciách zvyšujúcich pasíva alebo transakciách znižujúcich pasíva sa zaznamenáva ...

  Ak v priebehu vykazovaného obdobia nastane zmena krajiny priameho investora – zahraničného subjektu ...

  Ak v priebehu vykazovaného obdobia nastane zmena majetkovej účasti vo vykazujúcej jednotke cez tretiu ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločností dochádza k výmazu zanikajúcej spoločnosti z príslušného ...

  Ak vykazujúca jednotka eviduje podiel zahraničného investora do 10 % (riadok 207 – Majetková účasť do ...

  Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným ...

  Dividendy a podiely na zisku sa vykazujú len skutočne vyplatené, sú súčasťou stĺpca Náklady.

  Dividendy a podiely na zisku, ktoré neboli skutočne vyplatené z bankového účtu vykazujúcej jednotky, ...

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Riadok 212 – MAJ. ÚČASŤ DO 10 % – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHR.

  Vykazuje sa tu majetková účasť zahraničného subjektu do 10 %, v ktorom má vykazujúca jednotka podiel ...

  Ak je podiel majetkovej účasti zahraničného subjektu najmenej 10 %, vykazuje sa táto hodnota v riadku ...

  Dividendy a podiely na zisku – prevedené do zahraničia sa vykazujú len skutočne vyplatené, sú súčasťou ...

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným ...

  Riadok 213 – FIN. ÚVERY KRÁTK. – PRIAMY INVESTOR – ZAHR. SUBJEKT

  Vykazujú sa tu prijaté krátkodobé finančné úvery a pôžičky, predpísané úroky z úverov a pôžičiek od ...

  Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú na príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) ...

  Súčasťou riadka je aj KONTO POOLING – prevody a preúčtovanie peňažných prostriedkov na bežný účet vykazujúcej ...

  Prijatý úver, pôžička a predpísaná hodnota úrokov sa zaznamenávajú ako transakcie zvyšujúce pasíva. ...

  Predpísaná hodnota úrokov z úverov a pôžičiek sa eviduje aj osobitne v stĺpci Náklady.

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným ...

  Riadok 214 – FIN. ÚVERY KRÁTK. – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

  Vykazujú sa tu prijaté finančné úvery a pôžičky, predpísané úroky z úverov a pôžičiek od podniku priamej ...

  Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú na príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) ...

  Súčasťou riadka je aj KONTO POOLING – prevody a preúčtovanie peňažných prostriedkov na bežný účet vykazujúcej ...

  Prijatý úver, pôžička a predpísaná hodnota úrokov sa zaznamenávajú ako transakcie zvyšujúce pasíva. ...

  Predpísaná hodnota úrokov z úverov a pôžičiek sa eviduje aj osobitne v stĺpci Náklady.

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným ...

  Riadok 215 – FIN. ÚVERY DLH. – PRIAMY INVESTOR – ZAHR. SUBJEKT

  Patria sem prijaté dlhodobé finančné úvery a pôžičky, predpísané úroky z úverov a pôžičiek od priameho ...

  Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú na príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) ...

  Prijatý úver, pôžička a predpísaná hodnota úrokov sa zaznamenávajú ako transakcie zvyšujúce pasíva. ...

  Predpísaná hodnota úrokov z úverov a pôžičiek sa eviduje aj osobitne v stĺpci Náklady.

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným ...

  Riadok 216 – FIN. ÚVERY DLH. – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

  Vykazujú sa tu prijaté finančné úvery a pôžičky, predpísaná hodnota úrokov z úverov a pôžičiek od podniku ...

  Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú na príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) ...

  Prijatý úver, pôžička a predpísaná hodnota úrokov sa zaznamenávajú ako transakcie zvyšujúce pasíva. ...

  Predpísaná hodnota úrokov z úverov a pôžičiek sa eviduje aj osobitne v stĺpci Náklady.

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným ...

  Riadok 217 – KRÁTKODOBÉ PASÍVA – PRIAMY INVESTOR – ZAHR. SUBJEKT

  Vykazujú sa tu krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté krátkodobé preddavky voči priamemu ...

  Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného ...

  Krátkodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od podniku priamej investície v zahraničí a podnikov v skupine ...

  Obstaranie zásob, hmotného a nehmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavujú transakcie ...

  Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem bežných záväzkov uhradí aj preddavky (účet 314 – ...

  Čisté preddavky sa evidujú v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.

  Prijaté dobropisy (účet 321 – Dodávatelia, účet 315 – Ostatné pohľadávky) sa zaznamenajú do transakcií ...

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Pri reklasifikácii záväzkov z krátkodobých na dlhodobé sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom ...

  Riadok 218 – KRÁTKODOBÉ PASÍVA – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

  Vykazujú sa tu krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté krátkodobé preddavky voči podniku ...

  Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného ...

  Obstaranie zásob, hmotného a nehmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavujú transakcie ...

  Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem bežných záväzkov uhradí aj preddavky (účet 314 – ...

  Čisté preddavky sa evidujú v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.

  Prijaté dobropisy (účet 321 – Dodávatelia, účet 315 – Ostatné pohľadávky) sa zaznamenajú do transakcií ...

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Pri reklasifikácii záväzkov z krátkodobých na dlhodobé sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom ...

  Riadok 219 – DLHODOBÉ PASÍVA – PRIAMY INVESTOR – ZAHR. SUBJEKT

  Vykazujú sa tu dlhodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté dlhodobé preddavky voči priamemu investorovi ...

  Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného ...

  V každom prípade ide o vzťah priamy investor (prípadne podniky v skupine) – vykazujúca jednotka. ...

  Dlhodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od podniku priamej investície v zahraničí a podnikov v skupine ...

  Obstaranie zásob, hmotného a nehmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavujú transakcie ...

  Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem bežných záväzkov uhradí aj preddavky (účet 314 – ...

  Prijaté dobropisy (účet 321 – Dodávatelia, účet 315 – Ostatné pohľadávky) sa zaznamenajú do transakcií ...

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Pri reklasifikácii záväzkov z dlhodobých na krátkodobé sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom ...

  Riadok 220 – DLHODOBÉ PASÍVA – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

  Vykazujú sa tu dlhodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté dlhodobé preddavky voči podniku priamej ...

  Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného ...

  Dlhodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od priameho investora – zahraničného subjektu a od podnikov v ...

  Obstaranie zásob, hmotného a nehmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavujú transakcie ...

  Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje aj vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.

  Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem bežných záväzkov uhradí aj preddavky (účet 314 – ...

  Čisté preddavky sa evidujú v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.

  Prijaté dobropisy (účet 321 – Dodávatelia, účet 315 – Ostatné pohľadávky) sa zaznamenajú do transakcií ...

  Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj. ...

  Kurzové a iné rozdiely

  Pri reklasifikácii záväzkov z dlhodobých na krátkodobé sa táto skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom ...

  Riadok 229 – KONTROLNÝ RIADOK

  Kontrolný riadok vyjadruje matematický súčet hodnôt v príslušných stĺpcoch. Ak je výsledná hodnota v ...

  Použité skratky

  IČO identifikačné číslo organizácie

  podnik pr. investície v zahraničí podnik priamej investície v zahraničí

  zahr. subjekt zahraničný subjekt

  maj. účasť majetková účasť

  fin. úvery krátk. finančné úvery krátkodobé

  fin. úvery dlh. finančné úvery dlhodobé

  zahr. subjekt zahraničný subjekt

  krátk. cenné papiere krátkodobé cenné papiere

  METODIKA NA VYPRACÚVANIE ŠTVRŤROČNÉHO HLÁSENIA O ZAHRANIČNÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH - TERITORIÁLNA ŠTRUKTÚRA ...

  Štvrťročné hlásenie úzko nadväzuje na vybrané údaje mesačného hlásenia DEV (NBS) 1 – 12 o zahraničných ...

  Sledované údaje zahraničných aktív a pasív v štvrťročnom hlásení korešpondujú s údajmi mesačného hlásenia. ...

  V štvrťročnom hlásení o zahraničných aktívach a pasívach sa vykazujú tieto riadky:

  1)

  aktíva – riadky 101, 103, 107, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, ...

  2)

  pasíva – riadky 201, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, ...

  Počiatočné stavy k 1.1. vykazujúceho roka sa rovnajú stavom k 31.12. predchádzajúceho roka.

  Všetky hodnoty sa uvedú v tisícoch eur.

  Stavy ku koncu obdobia v príslušných riadkoch štvrťročného hlásenia sa prepočítajú referenčným výmenným ...

  Hodnotové údaje sledovaných zahraničných aktív a pasív s rovnakými charakteristikami, to znamená s rovnakým ...

  V záhlaví každého listu štvrťročného hlásenia sa vypĺňajú tieto identifikačné údaje:

  Počet listov hlásenia = počet vyplnených listov.

  List číslo = poradie listu.

  Obchodné meno vykazujúcej jednotky = podľa výpisu z príslušného registra alebo evidencie.

  NACE = štvormiestny kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností.

  Rok = 2013.

  Mesiac = 03, 06, 09, 12.

  IČO = osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky.

  Okres = číselný kód okresu sídla vykazujúcej jednotky.

  Štvrťročné hlásenie obsahuje tieto stĺpce:

  Stĺpec 1: číslo riadka týkajúceho sa zahraničných aktív a pasív.

  Stĺpec 2: kód krajiny – použije sa dvojmiestny alfabetický kód krajiny, voči ktorej eviduje vykazujúca ...

  Stĺpec 3: hodnota stavu zahraničných aktív a pasív k 1. januáru vykazovaného roka v tisícoch eur (zo ...

  Stĺpec 4: netto zmena – rozdiel transakcií uskutočnených v priebehu sledovaného obdobia v tisícoch eur ...

  Stĺpec 5: hodnota kurzových rozdielov v tisícoch eur (zo stĺpca 5 a 12 mesačného hlásenia).

  Stĺpec 6: hodnota stavu zahraničných aktív a pasív ku koncu sledovaného štvrťroka v tisícoch eur (zo ...

  Stĺpec 7: hodnota výnosov a nákladov vyplývajúcich zo zahraničných aktív a pasív v tisícoch eur (zo ...

  Príloha č. 2 k opatreniu č. 467/2010 Z. z.

  FORM 1: Popis jednotlivých dlhodobých dlhov štátu, štátom garantovaných dlhov a garantovaných dlhov voči zahraničiu

  Prevziať prílohu - Vzor 05

  Príloha č. 3 k opatreniu č. 467/2010 Z. z.

  FORM 1A: Rozvrh čerpania a platieb istín a úrokov pre jednotlivé dlhodobé dlhy štátu, štátom garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu

  Prevziať prílohu - Vzor 06

  Príloha č. 4 k opatreniu č. 467/2010 Z. z.

  FORM 2: Jednotlivé dlhodobé dlhy štátu, štátom garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu - stav a transakcie počas vykazovaného obdobia

  Prevziať prílohu - Vzor 07

  Príloha č. 5 k opatreniu č. 467/2010 Z. z.

  FORM 3: Opravy v hláseniach FORM 1 a FORM 2

  Prevziať prílohu - Vzor 08

  Príloha č. 6 k opatreniu č. 467/2010 Z. z.

  FORM 4: Dlhodobé negarantované dlhy voči zahraničiu (v tis. eur)

  Prevziať prílohu - Vzor 09

Poznámky

 • 1)  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ...
 • 2)  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 438/2004 Z. z., ktorou sa vydáva klasifikácia štatistických ...
 • 3)  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore