Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71776
Dôvodové správy: 2527
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov 44/2020 účinný od 20.03.2020


Platnosť od: 16.03.2020
Účinnosť od: 20.03.2020
Autor: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Oblasť: Štatistiky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov 44/2020 účinný od 20.03.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 44/2020 s účinnosťou od 20.03.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Štatistického úradu Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach podľa zoznamu, ...

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, ...

§ 1

Charakteristiky zisťovaných údajov o témach týkajúcich sa obyvateľov k rozhodujúcemu okamihu sčítania ...

a)
miesto trvalého pobytu je miesto stáleho bydliska obyvateľa na území Slovenskej republiky, na ktorom ...
b)
miesto súčasného pobytu je skutočné bydlisko obyvateľa, na ktorom nemusí byť prihlásený na trvalý pobyt, ...
c)
pobytom v zahraničí a rokom príchodu do krajiny od roku 1980 je pobyt obyvateľa v zahraničí od roku ...
d)
pohlavie je znak osoby určený pri narodení alebo pri zmene pohlavia,
e)
dátum narodenia je údaj o dni, mesiaci a roku narodenia obyvateľa,
f)
rodinný stav je vyjadrením právneho vzťahu obyvateľa vo väzbe na manželstvo,
g)
rok uzavretia manželstva je časový údaj o uzavretí súčasného alebo posledného manželstva obyvateľa,
h)
počet živonarodených detí je údaj o počte všetkých detí, ktoré sa obyvateľovi narodili živé počas jeho ...
i)
štát a miesto narodenia je bydlisko matky v čase narodenia dieťaťa; ak obyvateľ nepozná bydlisko matky ...
j)
štátna príslušnosť je údaj o právnom vzťahu medzi obyvateľom a jeho štátom podľa právnych predpisov ...
k)
súčasná ekonomická aktivita je údaj o postavení obyvateľa na trhu práce,
l)
zamestnanie je konkrétny druh práce podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní,2) ktorú obyvateľ vykonáva, ...
m)
odvetvie ekonomickej činnosti je druh výroby alebo činnosti podniku alebo iného subjektu, v ktorom má ...
n)
postavenie v zamestnaní je súčasné postavenie obyvateľa v pracovnom procese,
o)
najvyššie dosiahnuté vzdelanie je najvyšší získaný stupeň vzdelania3) obyvateľa, ktorý dovŕšil aspoň ...
p)
miesto výkonu zamestnania je adresa jeho pracoviska,
q)
miesto školy je adresa základnej školy, strednej školy alebo vysokej školy, do ktorej obyvateľ dochádza, ...
r)
periodicita dochádzky do zamestnania alebo do školy je údaj o pravidelnosti dochádzky obyvateľa do zamestnania ...
s)
spôsob dopravy do zamestnania alebo do školy je údaj o prevažujúcom spôsobe dopravy obyvateľa do zamestnania ...
t)
národnosť je príslušnosť obyvateľa k národu alebo etnickej skupine; obyvateľ môže uviesť aj údaj o ďalšej ...
u)
materinský jazyk je jazyk, ktorým s obyvateľom najčastejšie hovorili doma v detstve,
v)
náboženské vyznanie je vzťah obyvateľa k cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo náboženstvu,
w)
vzťahy medzi členmi domácnosti sú vyjadrením príbuzenského alebo iného vzťahu obyvateľa k osobe alebo ...
§ 2

Charakteristiky zisťovaných údajov o témach týkajúcich sa domov a bytov k rozhodujúcemu okamihu sčítania ...

a)
forma vlastníctva bytu je údaj o právnom vzťahu, na základe ktorého je byt užívaný,
b)
obývanosť bytu je údaj o tom, či je byt obývaný,
c)
podlahová plocha bytu je súčtom plôch obytných miestností, kuchyne a ostatných miestností v byte, ktorými ...
d)
počet obytných miestností v byte je údaj o počte izieb v byte,5)
e)
poloha bytu v dome je poschodie, na ktorom sa byt nachádza,
f)
zásobovanie vodou v byte je údaj o dostupnosti vodovodu v byte,
g)
splachovací záchod v byte je údaj o existencii toaletného zariadenia napojeného na zdroj tečúcej vody ...
h)
kúpeľňa v byte je údaj o existencii vane alebo sprchovacieho kúta v byte,
i)
typ kúrenia bytu je údaj o spôsobe kúrenia v byte,
j)
zdroj energie používaný na vykurovanie bytu je údaj o zdroji energie zásobujúcom vykurovacie médium,
k)
typ domu alebo iného obydlia, v ktorom sa byt nachádza, je druh jeho určenia alebo prevažujúceho účelu ...
l)
počet podlaží v dome, v ktorom sa byt nachádza, je celkový počet podzemných a nadzemných podlaží domu, ...
m)
typ vodovodnej prípojky domu, v ktorom sa byt nachádza, je údaj o umiestnení a vlastníctve vodovodnej ...
n)
obdobie výstavby domu, v ktorom sa byt nachádza, je rozpätie rokov, v ktorom bol dom dokončený,
o)
materiál nosnej konštrukcie domu, v ktorom sa byt nachádza, je údaj o materiáli zvislej nosnej konštrukcie ...
p)
obnova domu, v ktorom sa byt nachádza, je údaj o tom, či je dom obnovený, pričom sa uvádza obdobie ukončenia ...
q)
typ kanalizačného systému domu, v ktorom sa byt nachádza, je údaj o používanom druhu kanalizačného systému, ...
r)
plynová prípojka domu, v ktorom sa byt nachádza, je údaj o tom, či dom má zavedenú plynovú prípojku ...
s)
podmienky bývania je údaj o type príbytku, v ktorom obyvateľ býva.
§ 3

Štruktúra zisťovaných údajov o obyvateľoch a štruktúra zisťovaných údajov o domoch a bytoch sú uvedené ...

§ 4
(1)

Ak nejde o obyvateľa podľa odseku 2, údaje podľa

a)
§ 1 písm. b), c), f) až h), l), o), p), r) až w) sa zisťujú prostredníctvom sčítacieho formulára na ...
b)
§ 1 písm. a), d), e),i) až k), m), n) a q) sa zisťujú z administratívnych zdrojov.6)
(2)

U obyvateľa, ktorý plní povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov bez ...

(3)

Údaje podľa § 2 sa zisťujú z administratívnych zdrojov prostredníctvom sčítacieho formulára na sčítanie ...

(4)

Sčítací formulár na sčítanie domov a bytov sa vypĺňa

a)
v dotazníkovej forme, prostredníctvom ktorej sa zisťujú údaje podľa § 2 o jednom byte v dome, alebo
b)
v databázovej forme, prostredníctvom ktorej sa zisťujú údaje podľa § 2 o všetkých domoch a bytoch v ...
(5)

Pravidlá na vyplnenie sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov a sčítacieho formulára na sčítanie ...

§ 5
(1)

Vzory typov sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov sú uvedené v prílohe č. 2.

(2)

Vzory foriem sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov sú uvedené v prílohe č. 3.

(3)

Poradie otázok v sčítacích formulároch na sčítanie obyvateľov a v sčítacích formulároch na sčítanie ...

§ 6

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. marca 2020.

Alexander Ballek v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k opatreniu č. 44/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - ŠTRUKTÚRA ZISŤOVANÝCH ÚDAJOV O OBYVATEĽOCH

  Príloha č. 2 k opatreniu č. 44/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov typu A

  Príloha č. 3 k opatreniu č. 44/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor dotazníkovej formy formulára na sčítanie domov a bytov

Poznámky

 • 1)  § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 2)  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia ...
 • 3)  § 52 ods. 2, § 53 ods. 2 a § 54 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení ...
 • 4)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných ...
 • 5)  § 43b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 6)  § 2 písm. l) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 6 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 435/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore