Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa určuje postup devízových bánk pri uskutočňovaní niektorých úhrad voči devízovému cudzozemcovi 30/1993 účinný od 02.02.1993 do 30.09.1995

Platnosť od: 02.02.1993
Účinnosť od: 02.02.1993
Účinnosť do: 30.09.1995
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Mena, obeh peňazí

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa určuje postup devízových bánk pri uskutočňovaní niektorých úhrad voči devízovému cudzozemcovi 30/1993 účinný od 02.02.1993 do 30.09.1995
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 30/1993 s účinnosťou od 02.02.1993
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

ktorým sa určuje postup devízových bánk pri uskutočňovaní niektorých úhrad voči devízovému ...

Národná banka Slovenska podľa § 13 odseku 3 devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona ...

Čl. I

Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 9. septembra 1992, ktorým sa určuje postup devízových ...

Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

㤠1a
(1)

Devízová banka zabezpečí konzultáciu a dohodne platobné podmienky devízového tuzemca s devízovým ...

(2)

Na dovoz v rámci kooperačných dohôd, podnikových bartrov a kompenzačných obchodov platia platobné ...

(3)

Devízová banka nepovolí devízovému tuzemcovi predčasne splácať zahraničné dodávateľské ...

(4)

Devízová banka dbá, aby pri kontraktoch na dovoz neinvestičného charakteru, ktorých hodnota presahuje ...

(5)

Devízová banka v rámci konzultácií uvedených v odseku 1 zaviaže devízového tuzemca, aby pri ...

(6)

Devízová banka v rámci konzultácií uvedených v odseku 1 zaviaže devízového tuzemca, aby pri ...

a)

pri dovoze od 1 do 2 miliónov v obchodnej parite sa požaduje minimálne jednoročný úver,

b)

pri dovoze od 2 do 5 miliónov v obchodnej parite sa požaduje minimálne dvojročný úver,

c)

pri dovoze od 5 do 10 miliónov v obchodnej parite sa požaduje minimálne trojročný úver,

d)

pri dovoze od 10 do 15 miliónov v obchodnej parite sa požaduje minimálne štvorročný úver,

e)

pri dovoze nad 15 miliónov v obchodnej parite sa požaduje minimálne päťročný úver.

Pri dovoze do 1 milióna v obchodnej parite sa umožňuje úhrada bez odkladu splatnosti.Členenie dovozných ...

(7)

Povinnosť uvedená v odseku 1 sa nevzťahuje na dovoz z krajín s clearingovým platobným stykom, ...

(8)

Devízové banky dbajú, aby objem akontácií pri všetkých druhoch platieb vrátane neinvestičného ...

(9)

Obmedzenia a povinnosti uvedené v odsekoch 1 až 8 sa nevzťahujú na právnické osoby devízových ...

(10)

Výnimky podľa odsekov 1 až 8 môže povoliť len guvernér Národnej banky Slovenska.“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Guvernér:

v z. M. Tkáč v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore