Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 295/2018 účinný od 01.07.2019 do 31.12.2019

Platnosť od: 22.10.2018
Účinnosť od: 01.07.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 295/2018 účinný od 01.07.2019 do 31.12.2019
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 295/2018 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 182/2019


§ 4

(1)
Na účely určenia prognóz dôchodkových dávok sa použije vek účastníka podľa odsekov 2 až 5. Pri určení veku účastníka podľa odseku 2 sa nezohľadňuje počet vychovaných detí ani nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. pracovnej kategórie a nároky vyplývajúce zo zaradenia služby do I. alebo II. kategórie funkcií.
(2)
Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení (ďalej len „účastnícka zmluva“), ktorej súčasťou nie je dávkový plán, a ktorý
a)
v roku 2019 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov,
b)
v roku 2020 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 8 kalendárnych mesiacov,
c)
v roku 2021 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 10 kalendárnych mesiacov,
d)
v roku 2022 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov,
e)
v roku 2023 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov a 2 kalendárne mesiace,
f)
v období piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré začína plynúť kalendárnym rokom, za ktorý sa výpis účastníka zasiela,
1.
nedovŕšil referenčný vek,2) je vek podľa roku jeho narodenia uvedený v prílohe č. 3,
2.
dovŕšil referenčný vek,2) je vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu.3)
(3)
Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, je vek potrebný na vznik nároku na doplnkový starobný dôchodok uvedený v jeho dávkovom pláne.
(4)
Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, alebo účastníka uvedeného v § 86 ods. 1 prvej vete zákona, je vek podľa § 17 ods. 1 zákona.
(5)
Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, je vek potrebný na vznik nároku na doplnkový výsluhový dôchodok uvedený v jeho dávkovom pláne.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3 k opatreniu č. 295/2018 Z. z.


PREDPOKLADANÝ VEK ÚČASTNÍKA POTREBNÝ NA SPLNENIE PODMIENOK VYPLÁCANIA DÔCHODKOVEJ DÁVKY NA ÚČELY PROGNÓZ DÔCHODKOVÝCH DÁVOK
Rok narodenia Vek účastníka 1957 62 rokov 6 mesiacov 1958 62 rokov 8 mesiacov 1959 62 rokov 10 mesiacov 1960 63 rokov 2 mesiace 1961 63 rokov 4 mesiace 1962 63 rokov 6 mesiacov 1963 63 rokov 8 mesiacov 1964 63 rokov 10 mesiacov 1965 a neskôr 64 rokov
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore