Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 295/2018 účinný od 01.01.2020

Platnosť od: 22.10.2018
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 295/2018 účinný od 01.01.2020
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 295/2018 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 182/2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska ...

§ 1

Vzor výpisu z osobného účtu a výkazu predpokladaných dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového ...

§ 2

Vzor výpisu z osobného účtu a výkazu dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia ...

Pravidlá na určenie prognózdôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia
§ 3
(1)

Výpis účastníka obsahuje prognózy dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej ...

(2)

Prognózy dôchodkových dávok sa zostavujú na základe

a)
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky“) účastníka podľa odseku ...
b)
príspevkov zamestnávateľa podľa odseku 4,
c)
sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. ...
d)
syntetického ukazovateľa rizika1) doplnkového dôchodkového fondu účastníka,
e)
veku podľa § 4 ods. 2, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový ...
f)
veku podľa § 4 ods. 3, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový ...
g)
veku
1.
podľa § 4 ods. 3 a 4, ak ide účastníka uvedeného v § 86 ods. 1 prvej vete zákona a účastník ...
2.
podľa § 4 ods. 3 a 5, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový ...
h)
mesačného výnosu doplnkového dôchodkového fondu uvedeného v prílohe č. 4; ak je cieľom investičnej ...
i)
ukazovateľa zníženia výnosnosti podľa prílohy č. 4,
j)
predpokladanej inflácie uvedenej v prílohe č. 4,
k)
predpokladanej dĺžky obdobia vyplácania dočasného doplnkového starobného dôchodku.
(3)

Príspevok účastníka je priemerná suma mesačných príspevkov účastníka za obdobie

a)
12 mesiacov predchádzajúcich dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona alebo
b)
od uzatvorenia účastníckej zmluvy do dňa podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona, ak má účastník ...
(4)

Príspevok zamestnávateľa je priemerná suma mesačných príspevkov zamestnávateľa za zamestnanca ...

a)
12 mesiacov predchádzajúcich dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona alebo
b)
od začiatku obdobia, za ktoré zamestnávateľ platil príspevky, do dňa podľa § 66a ods. 3 písm. ...
(5)

Vzorce na výpočet prognóz dôchodkových dávok sú uvedené v prílohe č. 4.

(6)

Pri výpočte prognóz dôchodkových dávok sa môže zohľadniť rast príspevkov, ak súčet priemernej ...

§ 4
(1)

Na účely určenia prognóz dôchodkových dávok sa použije vek účastníka podľa odsekov 2 až ...

(2)

Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, ktorý ...

a)
v roku 2019 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov,
b)
v roku 2020 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 8 kalendárnych mesiacov,
c)
v roku 2021 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 10 kalendárnych mesiacov,
d)
v roku 2022 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov,
e)
v roku 2023 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov a 2 kalendárne mesiace,
f)
v období piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré začína plynúť kalendárnym ...
1.
nedovŕšil referenčný vek,2) je vek podľa roku jeho narodenia uvedený v prílohe č. 3,
2.
dovŕšil referenčný vek,2) je vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu.3) ...
(3)

Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, ktorý ...

(4)

Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku, ktorý ...

(5)

Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku, ktorý ...

§ 5
Alternatívna prognóza dôchodkových dávok

Ak výpis účastníka obsahuje alternatívnu prognózu dôchodkových dávok, zostaví sa podľa § ...

a)
zvýši príspevok účastníka podľa § 3 ods. 3,
b)
zvýši príspevok zamestnávateľa podľa § 3 ods. 4,
c)
použije mesačný výnos príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý je zaradený do ...
§ 6
Prechodné ustanovenie

Ak doplnková dôchodková spoločnosť v roku 2019 neurčí sumu odplaty, nákladov a poplatkov podľa ...

§ 7
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 504/2013 ...

§ 8

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Ján Richter v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1k opatreniu č. 295/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k opatreniu č. 295/2018 Z. z.

  Príloha č. 2k opatreniu č. 295/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok poberateľa dávkya) ...

  Príloha č. 3 k opatreniu č. 295/2018 Z. z.

  PREDPOKLADANÝ VEK ÚČASTNÍKA POTREBNÝ NA SPLNENIE PODMIENOK VYPLÁCANIA DÔCHODKOVEJ DÁVKY NA ÚČELY PROGNÓZ DÔCHODKOVÝCH DÁVOK

  Rok narodenia Vek účastníka 1957 62 rokov 6 mesiacov 1958 62 rokov 8 mesiacov 1959 62 rokov 10 mesiacov ...

  Príloha č. 4k opatreniu č. 295/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZORCE NA VÝPOČET PROGNÓZ DÔCHODKOVÝCH DÁVOK

  Príloha č. 5k opatreniu č. 295/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k opatreniu č. 295/2018 Z. z.

  Príloha č. 6k opatreniu č. 295/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok poberateľa dávkya) ...

Poznámky

 • 1)  § 66 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 65a ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 ...
 • 3)  § 65a ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore