Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 422/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu v znení opatrenia č. 78/2007 Z. z. 26/2009 účinný od 15.02.2009 do 30.11.2014

Platnosť od: 05.02.2009
Účinnosť od: 15.02.2009
Účinnosť do: 30.11.2014
Autor: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Oblasť: Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 422/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu v znení opatrenia č. 78/2007 Z. z. 26/2009 účinný od 15.02.2009 do 30.11.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 26/2009 s účinnosťou od 15.02.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

ktorým sa mení opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 422/2003 Z. z. o úprave ...

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 8c ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

Čl. I

Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 422/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení ...

1.

V § 2 písmeno a) znie:

„a) predmetom prevodu sú prostriedky výpočtovej, reprodukčnej a telekomunikačnej techniky a dopravné ...

2.

§ 6 vrátane nadpisu znie:

„§ 6 Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 a 10 zákona) Na platnosť zámennej zmluvy ...

3.

§ 7 sa vypúšťa.

4.

§ 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8 Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 10 zákona) (1) Na platnosť zmluvy o výpožičke ...

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2009.

Ján Mikolaj v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore