Opatrenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 138/2009 účinný od 15.04.2009 do 30.11.2014

Platnosť od: 09.04.2009
Účinnosť od: 15.04.2009
Účinnosť do: 30.11.2014
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Národné hospodárstvo, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 138/2009 s účinnosťou od 15.04.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva ...

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8c ods. ...

§ 1
Predmet a rozsah úpravy

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“), ktorými sú na ...

§ 2
Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8a ods. 6 písm. h) zákona] ...

Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8a ods. 1 zákona sa vzťahuje na výpočtovú, ...

§ 3
Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správca ...

§ 4
Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia ...

§ 5
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správca podľa § 1 prevádza vlastníctvo ...

§ 6
Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 a 10 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správca podľa § 1 výmenou dáva ...

§ 7
Nájom hnuteľných vecí štátu (k § 13 ods. 10 zákona)

Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou sa prenechávajú hnuteľné veci do nájmu, sa vyžaduje súhlas ...

§ 8
Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 10 zákona)
(1)

Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľnej veci uzavretej správcom podľa § 1 ako požičiavateľom ...

(2)

Na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správca podľa § 1 prenecháva do výpožičky hnuteľnú ...

§ 9
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 557/2006 Z. z. o úprave ...

§ 10
Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2009.

Stanislav Becík v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore