Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o podrobnostiach o obsahu štatútu podielového fondu a štatútu strešného podielového fondu 101/2012 účinný od 15.03.2012

Platnosť od: 15.03.2012
Účinnosť od: 15.03.2012
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o podrobnostiach o obsahu štatútu podielového fondu a štatútu strešného podielového fondu 101/2012 účinný od 15.03.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 101/2012 s účinnosťou od 15.03.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 7 ods. 10 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní ...

opatrenie z 28. februára 2012 č. 5/2012 o podrobnostiach o obsahu štatútu podielového fondu a štatútu ...

Opatrením sa ustanovujú podrobnosti o obsahu štatútu podielového fondu týkajúce sa

– upozornenia podľa § 157 ods. 4 zákona,

– údajov o podielovom fonde,

– údajov o správcovskej spoločnosti,

– údajov o depozitárovi podielového fondu,

– zamerania a cieľov investičnej politiky,

– pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika,

– zásad hospodárenia s majetkom v podielovom fonde a nákladov, ktoré môžu byť uhrádzané z ...

– stratégie uplatňovania hlasovacích práv,

– pravidiel oceňovania,

– podielových listov, počiatočnej hodnoty podielu, postupov a podmienok vydávania podielových ...

– poplatkov spojených s vydaním a vyplatením podielového listu,

– postupu pri zmene štatútu podielového fondu,

– vyhlásenia predstavenstva správcovskej spoločnosti.

Opatrením sa tiež ustanovujú osobitné podrobnosti o obsahu štatútu

– zberného fondu,

– verejného špeciálneho podielového fondu nehnuteľností,

– verejného špeciálneho podielového fondu alternatívnych investícií,

– špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2012.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 11/2012 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore