Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o určení minimálnej mzdy 99/1991 účinný od 25.03.1991 do 10.02.1992

Platnosť od: 25.03.1991
Účinnosť od: 25.03.1991
Účinnosť do: 10.02.1992
Autor: Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Odmena za prácu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o určení minimálnej mzdy 99/1991 účinný od 25.03.1991 do 10.02.1992
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 99/1991 s účinnosťou od 25.03.1991
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

o určení minimálnej mzdy

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 111 ods. 3 Zákonníka práce č. 65/1965 ...

§ 1
Rozsah platnosti

Toto nariadenie upravuje poskytovanie minimálnej mzdy1) pracovníkom v pracovnom pomere, prípadne ...

Výška minimálnej mzdy
§ 2
(1)

Výška minimálnej mzdy je

a)

pre pracovníkov odmeňovaných podľa mzdových taríf ustanovených

1.

na hodinu pri ustanovenom týždennom pracovnom čase3)

hodín Kčs za odpracovanú hodinu 42 1/2 10,80  41 1/4  11,10  40 11,40  36 12,90

2. na mesiac Kčs za mesiac 2000

b)

pre pracovníkov, ktorí sú požívateľmi čiastočného invalidného dôchodku, odmeňovaných podľa ...

1.

na hodinu pri ustanovenom týždennom pracovnom čase

hodín Kčs za odpracovanú hodinu 42 1/2  8,10  41 1/4  8,30  40  8,60  36 9,70

2. na mesiac Kčs za mesiac 1500

c)

pre pracovníkov, ktorí sú požívateľmi invalidného dôchodku, a pre invalidných pracovníkov ...

1.

na hodinu pri ustanovenom týždennom pracovnom čase

hodín Kčs za odpracovanú hodinu 42 1/2 5,40

2. na mesiac Kčs za mesiac 1000

d)

pre pracovníkov mladších ako 16 rokov odmeňovaných podľa mzdových taríf ustanovených

1.

na hodinu pri ustanovenom týždennom pracovnom čase

hodín Kčs za odpracovanú hodinu 33 10,80

2. na mesiac Kčs za mesiac 1500.

(2)

Pri inej dĺžke ustanoveného týždenného pracovného času sa výška minimálnej mzdy úmerne upraví; ...

(3)

Pracovníkom odmeňovaným podľa mzdových taríf ustanovených na mesiac, ktorí majú dojednaný ...

§ 3
(1)

Ak mzda6) pracovníka nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, organizácia alebo ...

(2)

Pracovníkom odmeňovaným tiež mzdovými zložkami za dlhšie ako mesačné obdobie sa doplatky poskytujú ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 4
(1)

Pracovník má nárok na minimálnu mzdu nezávisle od pracovného zaradenia, vykonávanej pracovnej ...

(2)

U domáckych pracovníkov sa na účely tohto nariadenia považuje za hodinu práce norma spotreby práce ...

§ 5
Do mzdy podľa § 3 ods. 1 sa nezahŕňajú
a)

mzda za prácu nadčas9) u pracovníkov odmeňovaných podľa mzdových taríf ustanovených na mesiac, ...

b)

vernostné stabilizačné odmeny pracovníkom v Severočeskom, Západočeskom a Juhočeskom kraji podľa ...

§ 6

Doplatok do výšky minimálnej mzdy podľa tohto nariadenia sa poskytne po prvý raz za mesiac február ...

§ 7

U pracovníka, ktorému sa poskytuje minimálna mzda, nesmie byť priemerný zárobok na pracovnoprávne ...

§ 8

Toto nariadenia nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Predseda vlády ČSFR:

v z. Rychetský v. r.

Poznámky

  • 1)  § 111 ods. 3 Zákonníka práce
  • 2)  Zákon č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve.
  • 3)  § 83 Zákonníka práce.
  • 4)  § 29 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.
  • 5)  § 86 ods. 1 Zákonníka práce.
  • 6)  § 112 ods. 1 Zákonníka práce.
  • 7)  § 121 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.
  • 8)  § 114 Zákonníka práce.
  • 9)  § 116 ods. 1 Zákonníka práce.
  • 10)  Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a Federálneho ministerstva financií z ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore