Nariadenie vlády Slovenskej republiky o klasifikácii surového dreva 86/2005 účinný od 01.05.2005 do 30.12.2008

Platnosť od: 11.03.2005
Účinnosť od: 01.05.2005
Účinnosť do: 30.12.2008
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Hospodárska správa lesov
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o klasifikácii surového dreva 86/2005 účinný od 01.05.2005 do 30.12.2008
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 86/2005 s účinnosťou od 01.05.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o klasifikácii surového dreva

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:

§ 1
(1)

Týmto nariadením sa ustanovuje klasifikácia surového dreva.

(2)

Surové drevo klasifikované a označené podľa tohto nariadenia sa považuje za surové drevo klasifikované v Európskom spoločenstve.

§ 2 - Na účely tohto nariadenia
a)

klasifikácia surového dreva je jeho triedenie podľa druhu dreviny a jej bežného názvu, rozmerov a kvality,

b)

surové drevo je drevo vyťažených stromov, odvetvené a zbavené vrcholca, v kôre alebo odkôrnené, v celých dĺžkach alebo priečne porezané vrátane rovnaného dreva a štiepaného dreva,

c)

drevo v celých dĺžkach je surové drevo, ktorého objem sa vyjadruje v skutočných kubických metroch,

d)

rovnané drevo je surové drevo uložené a merané v rovnaniach; jeho objem sa zvyčajne vyjadruje v priestorových mierach a prepočítava sa na kubické metre pomocou príslušných prevodových čísel.

Meranie surového dreva
§ 3
(1)

Na meranie surového dreva sa používa len metrický systém.

(2)

Meria sa objem surového dreva, a to skutočné kubické metre alebo priestorové metre, alebo hmotnosť.

(3)

Surové drevo sa meria jednotlivo.

(4)

Na meranie surového dreva možno použiť iba meradlá, ktoré zodpovedajú požiadavkám podľa osobitného predpisu.1) Nástroje používané pri meraní sa úradne kontrolujú a uchovávajú v dobrom stave.

§ 4
(1)

Dĺžka surového dreva sa meria ako najkratšia vzdialenosť medzi koncami výrezu po povrchu oblej plochy, obvykle od hrubšieho konca. Ak sa na surovom dreve vyskytuje šikmá plocha ťažbového rezu, dĺžka sa meria od stredu tohto zošikmenia.

(2)

Dĺžka surového dreva sa meria v metroch s presnosťou na jeden centimeter a zaokrúhľuje sa na celé decimetre nadol. Pri dlhom dreve so stredovou hrúbkou do 20 cm bez kôry môže sa dĺžka zaokrúhľovať na celé metre nadol.

(3)

Pri meraní rovnaného dreva je prídavok na výšku rovnane najmenej 3 %.

§ 5
(1)

Hrúbka surového dreva sa meria v milimetroch ako kolmá vzdialenosť medzi dvoma dotyčnicami vedenými rovnobežne v protiľahlých bodoch obvodu prierezu.

(2)

Ak sa hrúbka surového dreva meria s kôrou, uskutočňuje sa primeraná zrážka na kôru. Vykonanie zrážky sa musí uviesť.

(3)

Meria sa

a)

stredová hrúbka (uprostred menovitej dĺžky výrezu),

b)

minimálna hrúbka na čape (na tenšom konci),

c)

hrúbka vo vzdialenosti jedného metra od hrubšieho konca,

d)

hrúbka čapu.

(4)

Hrúbka surového dreva do 19 cm vrátane bez kôry sa meria jedenkrát v horizontálnom smere a zaokrúhľuje sa na celé centimetre nadol.

(5)

Hrúbka surového dreva 20 cm a viac bez kôry sa meria dvakrát kolmo na seba, alebo ak je to možné, ako najväčšia a najmenšia hrúbka. Z oboch meraní bez zaokrúhľovania sa vypočíta aritmetický priemer a zaokrúhli sa na celé centimetre nadol.

(6)

Pri klasifikácii surového dreva podľa minimálnej hrúbky dreva na čape sa hrúbka dreva meria len raz.

(7)

Ak je v mieste merania hrúbky výrazná rastová nepravidelnosť (vyvýšenina, nádor a pod.) alebo praslen vetiev, potom sa hrúbka meria podľa odseku 4 alebo odseku 5 dvoma meraniami v rovnakej vzdialenosti pred miestom výraznej rastovej nepravidelnosti a za ním. Z meraní bez zaokrúhľovania sa vypočíta aritmetický priemer a zaokrúhľuje sa na celé centimetre nadol.

§ 6
(1)

Objem surového dreva sa určuje v kubických metroch najmenej na dve desatinné miesta

a)

výpočtom alebo pomocou obvyklých objemových tabuliek na základe odmeranej dĺžky a hrúbky s kôrou alebo bez kôry,

b)

vážením a prepočtom podľa špecifickej hmotnosti dreva,

c)

prepočtom z priestorových metrov rovnane podľa prepočítavacích koeficientov.

(2)

Pri určovaní objemu surového dreva z hmotnosti surového dreva sa hmotnosť zisťuje vážením.

(3)

Objem surového dreva v celých dĺžkach, ktoré má nepravidelný tvar, zisťuje sa z objemu sekcií.

(4)

Objem jednotlivých sekcií sa určuje na základe nameraných hodnôt ich dĺžky a hrúbky.

Klasifikácia surového dreva
§ 7

Surové drevo sa klasifikuje podľa druhu dreviny a bežného názvu, rozmerov a kvality.

§ 8
(1)

Pri rozmerovom triedení surového dreva sa používajú merania podľa § 4 a 5.

(2)

Surové drevo sa podľa stredovej hrúbky meranej bez kôry nezávisle od dĺžky výrezu zaraďuje do týchto rozmerových tried:

Trieda Stredová hrúbka bez kôry L0 do 10 cm L1a 10 až 14 cm L1b 15 až 19 cm L2a 20 až 24 cm L2b 25 až 29 cm L3a 30 až 34 cm L3b 35 až 39 cm L4 40 až 49 cm L5 50 až 59 cm L6 60 cm a viac

(3)

Zaradenie do podtried a a b možno rozšíriť na všetky triedy so zachovaním rovnakej gradácie ako pri triedach L1 až L3 alebo sa nemusí brať do úvahy.

(4)

Zaradenie do podtried nesmie vytvárať prekážky pre obchod v rámci Európskeho spoločenstva.

(5)

Ďalšie triedy možno vytvárať nad triedou 6 so zachovaním rovnakej gradácie.

(6)

Surové drevo v celých dĺžkach sa podľa hrúbky tenšieho konca a dĺžky výrezu pri splnení oboch parametrov zaraďuje do týchto rozmerových tried:

Trieda Minimálna dĺžka Minimálna hrúbka na tenšom konci bez kôry H1 8 m 10 cm H2 10 m 12 cm H3 14 m 14 cm H4 16 m 17 cm H5 18 m 22 cm H6 18 m 30 cm

(7)

Surové drevo, ktoré sa triedi podľa hrúbky bez kôry meranej jeden meter od hrubšieho konca (napríklad stĺpové výrezy, žrďovina), zaraďuje sa do týchto rozmerových tried:

Trieda Hrúbka P1 6 cm a menej P2 7 až 13 cm P3 14 cm a viac

(8)

Rovnané drevo sa pri triedení zaraďuje podľa nameranej hrúbky tenšieho konca do týchto rozmerových tried:

Trieda

S1 výrezy s hrúbkou 3 až 6 cm (tenké výrezy)

S2 výrezy s hrúbkou 7 až 13 cm

S3 výrezy s hrúbkou 14 cm a viac (hrubé výrezy a štiepy)

(9)

Ak je rovnané drevo odkôrnené, hrúbky podľa odseku 8 sa znižujú o jeden centimeter.

§ 9
(1)

Pri klasifikácii surového dreva sa posudzujú tieto znaky kvality:

a)

krivosť,

b)

točitosť vláken,

c)

zbiehavosť,

d)

hrče - zdravé, nezdravé, zarastené,

e)

hrboľatosť kmeňa,

f)

excentrické jadro,

g)

reakčné drevo - ťahové, tlakové,

h)

chyby tvaru kmeňa,

i)

trhliny - odlupčivé, dreňové, výrobné, mrazové,

j)

chyby dreva spôsobené vysúšaním,

k)

sfarbenie hubami,

l)

hniloba,

m)

ostatné chyby spôsobené škodlivými organizmami.

(2)

Krivosť sa vyjadruje v centimetroch na jeden meter. Vypočíta sa ako pomer medzi výškou oblúka v mieste najväčšieho zakrivenia v centimetroch (zaokrúhlená na najbližší centimeter) a vzdialenosťou medzi krajnými bodmi zakrivenej časti v metroch na jedno desatinné miesto.

(3)

Točitosť sa vyjadruje v centimetroch na jeden meter. Meria sa určením vzdialenosti v centimetroch (zaokrúhlenej na najbližší centimeter) na jeden meter dĺžky medzi smerom vláken a priamkou rovnobežnou s osou dreva v celej dĺžke.

(4)

Zbiehavosť sa vyjadruje v centimetroch na jeden meter na jedno desatinné miesto. Meria sa prostredníctvom pomeru medzi rozdielom hrúbok dreva v celej dĺžke meranými jeden meter od oboch koncov v centimetroch (zaokrúhlenými na celý centimeter smerom nadol) a vzdialenosťou medzi oboma miestami merania vyjadrenou v metroch na jedno desatinné miesto.

(5)

Priemer hrčí sa meria v milimetroch v mieste ich najmenšieho priemeru.

(6)

Znaky kvality sa hodnotia vizuálnym posúdením, prípadne meraním.

(7)

Pri klasifikovaní podľa kvality sa surové drevo zaraďuje do týchto kvalitatívnych tried:

a)

trieda A/EHS - zdravé surové drevo vynikajúcej kvality, bez chýb alebo s nepatrnými chybami, ktoré neobmedzujú jeho použitie,

b)

trieda B/EHS - surové drevo štandardnej kvality vrátane dreva zo suchárov, s jednou chybou alebo s viacerými chybami, ako je mierna krivosť a mierna točivosť, mierna zbiehavosť, žiadne veľké hrče, niekoľko malých alebo stredne veľkých hrčí, malé množstvo nezdravých hrčí obmedzenej veľkosti, mierne excentrické jadro, nepravidelnosť tvaru alebo ojedinelé chyby pri celkovej dobrej kvalite dreva,

c)

trieda C/EHS - surové drevo, ktoré pre jeho chyby nemôže byť zaradené do triedy A/EHS alebo do triedy B/EHS, ale ktorého kvalita umožňuje priemyslové spracovanie.

§ 10 - Označovanie surového dreva
(1)

Surové drevo merané podľa § 4 a 5 sa označuje rozmerovou triedou podľa § 8.

(2)

Surové drevo zaradené do kvalitatívnej triedy A/EHS podľa § 9 ods. 7 písm. a) sa označí identifikačnou nezmazateľnou značkou „A“ alebo červenou farbou.

(3)

Surové drevo zaradené do kvalitatívnej triedy C/EHS podľa § 9 ods. 7 písm. c) sa označí identifikačnou nezmazateľnou značkou „C“ alebo zelenou farbou.

(4)

Identifikačné označenie surového dreva kvalitatívnej triedy B/EHS podľa § 9 ods. 7 písm. b) nie je potrebné.

§ 11
(1)

Klasifikácia surového dreva sa vzťahuje na celú produkciu surového dreva.

(2)

Pri klasifikácii surového dreva podľa rozmerov alebo podľa kvality možno vytvárať podtriedy; vytvorením podtried nie je dotknuté ustanovenie odseku 1.

§ 12

Týmto nariadením sa preberá právne záväzný akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.

§ 13

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k nariadeniu vlády č. 86/2005 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Rady 68/89/EHS z 23. 01. 1968 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa klasifikácie surového dreva (Ú. v. ES, L 32/12, 06. 02. 1968).

  Právny predpis Európskych spoločenstiev je preložený do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Poznámky

 • 1)

  Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore