Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70792
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci 83/2013 účinný od 15.04.2013


Platnosť od: 13.04.2013
Účinnosť od: 15.04.2013
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Integračné smernice, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci 83/2013 účinný od 15.04.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 83/2013 s účinnosťou od 15.04.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov pred rizikami ...

(2)

Toto nariadenie vlády sa ďalej vzťahuje aj na činnosti, pri ktorých zamestnanci v zdravotníctve ...

§ 2
a)

biologické faktory sú mikroorganizmy vrátane geneticky modifikovaných mikroorganizmov, bunkové ...

b)

mikroorganizmy sú mikrobiologické bunkové jedince alebo nebunkové jedince, ktoré sú schopné procesu ...

c)

bunkové kultúry sú populácie buniek získané kultiváciou mnohobunkových organizmov v laboratórnych ...

d)

ostré zdravotnícke predmety vrátane injekčných ihiel sú pracovné prostriedky2) používané na ...

§ 3
(1)

Biologické faktory sa na základe miery rizika nákazy u ľudí klasifikujú na

a)

biologické faktory 1. skupiny, pri ktorých nie je pravdepodobné, že by mohli spôsobiť ochorenie ...

b)

biologické faktory 2. skupiny, ktoré môžu spôsobiť ochorenie ľudí a mohli by predstavovať nebezpečenstvo ...

c)

biologické faktory 3. skupiny, ktoré môžu spôsobiť závažné ochorenie ľudí a vážne nebezpečenstvo ...

d)

biologické faktory 4. skupiny, ktoré spôsobujú závažné ochorenie ľudí a sú vážnym nebezpečenstvom ...

(2)

Klasifikácia biologických faktorov podľa odseku 1 písm. b) až d) je uvedená v prílohe č. 2.

(3)

Ak biologický faktor nemožno jednoznačne klasifikovať ako faktor jednej zo skupín uvedených v ...

§ 4
(1)

Pri činnosti, pri ktorej by mohlo vzniknúť riziko z expozície biologickým faktorom vrátane poranenia ...

(2)

Pri činnostiach, ktoré sú spojené s expozíciou viacerým druhom biologických faktorov, zamestnávateľ ...

(3)

Zamestnávateľ musí na požiadanie predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva3) ...

(4)

Posudzovanie rizika z expozície biologickým faktorom podľa odsekov 1 a 2 sa vykonáva na základe ...

a)

klasifikáciu biologických faktorov, ktoré sú alebo môžu byť nebezpečné pre zdravie ľudí podľa ...

b)

pracovné postupy a technológie spojené s rizikom expozície biologickým faktorom vrátane situácií ...

c)

pracovné podmienky,5) organizáciu práce s biologickými faktormi z hľadiska prevencie prenosných ...

d)

psychosociálne faktory a vplyv faktorov súvisiacich s pracovným prostredím,

e)

odporúčanie príslušného orgánu verejného zdravotníctva v záujme ochrany zdravia zamestnancov ...

f)

informácie o prenosných ochoreniach, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s prácou zamestnancov, ...

g)

alergické účinky alebo toxické účinky biologických faktorov, ktoré môžu súvisieť s prácou ...

h)

poznatky o ochorení, ktoré poškodilo zdravie zamestnancov a ktoré priamo súvisí s ich prácou.

(5)

Zamestnávateľ vypracuje na základe posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom posudok o ...

§ 5
(1)

Ak výsledky posúdenia rizika podľa § 4 preukážu expozíciu alebo možnú expozíciu biologickým ...

(2)

Ak výsledky posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4 preukážu, že činnosť ...

§ 6

Ak to povaha činnosti umožňuje, zamestnávateľ vylúči používanie škodlivého biologického ...

§ 7
a)

obmedzením počtu zamestnancov, ktorí sú alebo môžu byť exponovaní biologickým faktorom, na ...

b)

vypracovaním pracovných postupov a technických kontrolných opatrení na zabránenie alebo zníženie ...

c)

kolektívnymi ochrannými opatreniami; ak sa expozícii biologickým faktorom nedá zabrániť inak, ...

d)

hygienickými opatreniami zameranými na prevenciu alebo obmedzenie náhodného prenosu alebo uvoľnenia ...

e)

použitím bezpečnostného a zdravotného označenia a použitím výstražnej značky pre biologické ...

f)

vypracovaním havarijného plánu pre prípad nehody súvisiacej s biologickými faktormi, ktorý obsahuje ...

g)

zisťovaním prítomnosti biologických faktorov používaných pri práci na miestach mimo ich primárnych ...

h)

vybavením pracoviska prostriedkami na bezpečný zber, zhromažďovanie a zneškodňovanie odpadu a ...

i)

bezpečnou manipuláciou a prepravou biologických faktorov v rámci pracoviska,

j)

predchádzaním poraneniu alebo nákaze pri vykonávaní zdravotníckych činností vrátane poskytovania ...

§ 8
(1)

Ak výsledky posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4 preukážu riziko pre ...

a)

výsledkov posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4,

b)

činností, pri ktorých zamestnanci boli alebo mohli byť exponovaní biologickým faktorom,

c)

počtu zamestnancov exponovaných biologickým faktorom,

d)

mena, priezviska a odbornej spôsobilosti osoby zodpovednej za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ...

e)

uskutočnených preventívnych a ochranných opatrení vrátane pracovných postupov a metód,

f)

havarijného plánu na ochranu zamestnancov pred expozíciou biologickým faktorom 3. skupiny a 4. skupiny, ...

(2)

Zamestnávateľ bezodkladne informuje príslušný orgán verejného zdravotníctva o akejkoľvek nehode ...

(3)

Zamestnávateľ po skončení svojej činnosti alebo zrušení pracoviska odovzdá zoznamy osôb podľa ...

§ 9
(1)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pri všetkých činnostiach, pri ktorých je riziko pre zdravie ...

a)

nejedli a nepili v pracovných priestoroch, v ktorých je pravdepodobnosť kontaminácie biologickými ...

b)

mali vhodnú oddychovú miestnosť a zariadenie na osobnú hygienu,8) kde musia byť k dispozícii podľa ...

c)

používali účinné osobné ochranné pracovné prostriedky9) a zabezpečí

1.

ich riadne skladovanie vo vyhradených priestoroch,

2.

ich kontrolu a čistenie, ak je to možné pred použitím a po každom použití,

3.

ich opravu alebo výmenu, ak sa poškodia,

4.

používanie jednorazových osobných ochranných pracovných prostriedkov tam, kde je to potrebné.

(2)

Zamestnávateľ určí postupy na odber, manipuláciu a spracovanie vzoriek materiálu ľudského pôvodu ...

(3)

Osobné ochranné pracovné prostriedky podľa odseku 1 písm. c), ktoré môžu byť kontaminované ...

(4)

Náklady spojené s opatreniami podľa odsekov 1 a 2 uhrádza zamestnávateľ; úhradu týchto nákladov ...

§ 10
(1)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci a zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť ...

a)

nebezpečenstva a možného zdravotného rizika z biologických faktorov,

b)

ochranných a preventívnych opatrení na predchádzanie expozície biologickým faktorom vrátane dodržiavania ...

c)

zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť a ochranu zdravia, ako aj bezpečnosť a ochranu zdravia iných ...

d)

dodržiavania osobnej hygieny a používania osobných ochranných pracovných prostriedkov,

e)

postupov, ktoré majú zamestnanci dodržiavať pri nehode, a postupov na jej predchádzanie,

f)

podmienok práce a prevádzky na pracovisku,

g)

označovania rozličných rizík vrátane biologického nebezpečenstva,7)

h)

postupov pri poranení alebo nákaze pri vykonávaní zdravotníckych činností vrátane kontaktu s ...

i)

rizika pri kontakte s krvou a telesnými tekutinami,

j)

správneho používania zdravotníckych pomôcok a nástrojov s integrovanými bezpečnostnými mechanizmami, ...

k)

preventívnych opatrení, štandardných bezpečnostných opatrení, bezpečných systémov práce, ...

l)

podporovania osvedčených postupov v oblasti prevencie,

m)

evidencie pracovných úrazov a zasielania záznamu o registrovanom pracovnom úraze a správy o vyšetrení ...

n)

opatrení, ktoré sa majú prijať pri poranení a úraze.

(2)

Školenie podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný

a)

uskutočniť pred začatím práce s biologickými faktormi,

b)

prispôsobiť novému riziku z expozície biologickým faktorom alebo zmenám tohto rizika,

c)

opakovať podľa potreby; najmenej raz ročne, o čom vyhotoví písomný záznam.

§ 11
(1)

Zamestnávateľ vypracuje písomné pokyny o postupe, ktorý sa má dodržať, ak ide o

a)

závažnú nehodu alebo udalosť spojenú s manipuláciou s biologickými faktormi, s poranením alebo ...

b)

manipuláciu s biologickými faktormi 3. skupiny a 4. skupiny.

(2)

Písomné pokyny musia byť umiestnené priamo v priestoroch pracoviska na mieste viditeľnom a prístupnom ...

(3)

Zamestnanci bezodkladne hlásia každú nehodu alebo udalosť spojenú s manipuláciou s biologickými ...

(4)

Zamestnávateľ bezodkladne informuje zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu ...

a)

každej nehode alebo udalosti, ktorá mohla mať za následok únik biologického faktora, ktorý by ...

b)

príčinách nehody alebo udalosti a o opatreniach, ktoré vykonal alebo ktoré sa majú vykonať na ...

(5)

Každý zamestnanec má právo na informácie podľa § 12, ktoré sa ho týkajú, a každému zamestnancovi, ...

(6)

Zamestnanci a zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci musia mať prístup ...

(7)

Zamestnávateľ poskytne zamestnancom a ich zástupcom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ...

§ 12
(1)

Zamestnávateľ vedie zoznam zamestnancov exponovaných biologickým faktorom 3. skupiny alebo 4. skupiny ...

(2)

Zoznamy zamestnancov podľa odseku 1 zamestnávateľ uchováva

a)

najmenej 10 rokov od skončenia expozície biologickým faktorom,

b)

40 rokov od poslednej známej expozície tým biologickým faktorom, ktorý môže mať za následok ...

1.

o ktorých je známe, že majú schopnosť vyvolať chronickú nákazu alebo latentnú nákazu,

2.

ktoré nie je možné na základe súčasných vedomostí diagnostikovať, až do rozvinutia ochorenia ...

3.

pri ktorých predchádza vzniku ochorenia zvlášť dlhá inkubačná doba,

4.

ktoré sa napriek liečbe v nepravidelných dlhodobých intervaloch obnovujú alebo

5.

ktoré môžu zanechať závažné dlhodobé následky.

(3)

K zoznamu podľa odseku 1 má prístup lekár vykonávajúci zdravotný dohľad, zdravotnícki pracovníci ...

§ 13

Konzultácie a účasť zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri ...

§ 14
(1)

Používanie biologických faktorov musí vopred schváliť rozhodnutím príslušný orgán verejného ...

(2)

Schválenie príslušným orgánom verejného zdravotníctva si zamestnávateľ musí vyžiadať aj ...

(3)

Na laboratóriá, ktoré vykonávajú diagnostiku biologických faktorov 4. skupiny, sa nevzťahujú ...

(4)

Ak v rámci schválených pracovných procesov alebo postupov pri používaní biologických faktorov ...

(5)

Žiadosť o schválenie podľa odsekov 1 až 4 musí obsahovať

a)

druh a klasifikáciu biologického faktora, ktorý bude zamestnávateľ používať,

b)

výsledky posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4,

c)

počet zamestnancov exponovaných biologickým faktorom,

d)

prevádzkový poriadok,

e)

havarijný plán ochrany zamestnancov pri nehode alebo udalosti,

f)

meno, priezvisko a odbornú spôsobilosť osoby zodpovednej za bezpečnosť a zdravie pri práci a zdravotný ...

§ 15
(1)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov pri práci, ...

(2)

Zamestnávateľ musí zabezpečiť zdravotný dohľad pre zamestnancov pred expozíciou biologickým ...

(3)

Zdravotný dohľad je primeraný, ak

a)

je možné dať do príčinnej súvislosti expozíciu zamestnanca konkrétnemu biologickému faktoru ...

b)

je pravdepodobné, že ochorenie alebo škodlivý účinok na zdravie sa môže vyskytnúť za určitých ...

c)

vyšetrovacia technika predstavuje malé riziko pre zamestnancov,

d)

existujú štandardné vyšetrovacie metódy na zisťovanie príznakov ochorení alebo škodlivých ...

(4)

Zamestnancom, ktorí sú alebo ktorí môžu byť exponovaní biologickým faktorom, proti ktorým nie ...

(5)

Každý zamestnanec, u ktorého sa vykonáva zdravotný dohľad, musí mať založený a aktualizovaný ...

(6)

Zdravotné záznamy a záznamy o expozícii zamestnanca biologickým faktorom zamestnávateľ vedie ...

(7)

Každý zamestnanec má na požiadanie prístup k zdravotným záznamom a záznamom o expozícii biologickým ...

(8)

Ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba zanikne, je povinná odovzdať zoznam zamestnancov ...

(9)

Ak lekár vykonávajúci zdravotný dohľad u zamestnanca zistí ochorenie alebo škodlivé zdravotné ...

(10)

Zamestnávateľ na základe zistení podľa odseku 9

a)

vykoná revíziu posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom vypracovaného podľa § 4,

b)

vykoná revíziu opatrení prijatých podľa § 6, 7 a 9 s cieľom vylúčiť alebo znížiť riziko ...

c)

zohľadní odporúčanie lekára, ktorý vykonáva zdravotný dohľad, alebo odporúčanie príslušného ...

d)

zabezpečí zdravotný dohľad u všetkých zamestnancov, ktorí boli podobne exponovaní biologickým ...

(11)

Zásady zdravotného dohľadu u zamestnancov exponovaných biologickým faktorom sú uvedené v prílohe ...

(12)

Ochorenie alebo úmrtie zamestnanca, o ktorom sa zistí, že nastalo v dôsledku expozície biologickým ...

(13)

Náklady spojené so zdravotným dohľadom uhrádza zamestnávateľ; úhradu týchto nákladov nie je ...

§ 16
(1)

Na účel posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4 zamestnávateľ prihliada ...

a)

podozrenie z prítomnosti biologických faktorov v organizme pacienta alebo v organizme zvieraťa a ...

b)

ohrozenie, ktoré predstavujú biologické faktory, o ktorých sa vie alebo o ktorých existuje podozrenie, ...

c)

riziko z expozície biologickým faktorom vyplývajúce z povahy práce,

d)

rozsah manipulácie so zdravotníckymi predmetmi a situácie súvisiace s poranením alebo nákazou ...

e)

riziko poranenia alebo nákazy,

f)

možné spôsoby vylúčenia rizika z expozície biologickým faktorom.

(2)

Na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov pred rizikom z expozície biologickým faktorom v zdravotníckych ...

a)

špecifikáciu vhodných postupov na dekontamináciu a dezinfekciu,

b)

dôsledné používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a tam, kde to je potrebné, používanie ...

c)

zabezpečenie dostatočného počtu jednorazových osobných ochranných pracovných prostriedkov s ...

d)

určenie a zavedenie bezpečných postupov na používanie a zneškodňovanie ostrých zdravotníckych ...

e)

s ohľadom na činnosť a posúdenie rizika z expozície biologickým faktorom, znižovanie expozície ...

f)

zákaz používať opakované nasadzovanie krytu na ihly.

(3)

Tam, kde dochádza k poraneniu alebo nákaze pri vykonávaní zdravotníckych činností, zamestnávateľ ...

(4)

Zamestnávateľ pri poranení alebo nákaze zamestnanca pri vykonávaní zdravotníckych činností

a)

zabezpečí starostlivosť o poraneného zamestnanca vrátane zabezpečenia poskytnutia poexpozičnej ...

b)

zistí príčinu pracovného úrazu a okolnosti jeho vzniku, spíše záznam o registrovanom pracovnom ...

c)

zabezpečí poradenstvo a ak je to potrebné, aj pracovnú rehabilitáciu.16)

(5)

V izolačných priestoroch, v ktorých sú pacienti alebo zvieratá infikované biologickými faktormi ...

§ 17
(1)

V laboratóriách vrátane diagnostických laboratórií a v miestnostiach pre pokusné zvieratá,17) ...

a)

v laboratóriách, v ktorých zamestnanci manipulujú s biologickými faktormi 2. skupiny, 3. skupiny ...

b)

v laboratóriách, v ktorých zamestnanci manipulujú s materiálmi podozrivými z prítomnosti biologických ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa vzťahuje aj na priemyselné procesy, pri ktorých sa používajú ...

(3)

Činnosti uvedené v odsekoch 1 a 2, pri ktorých zamestnávateľ nemohol vykonať úplné posúdenie ...

§ 18
a)

posudok o riziku z expozície biologickým faktorom podľa § 4,

b)

údaje o umiestnení pracoviska, identifikáciu zdrojov rizika z expozície biologickým faktorom vrátane ...

c)

opis technológie alebo činnosti, vybavenie pracoviska z hľadiska stavebného, materiálneho a technického ...

d)

zabezpečenie ochranných a preventívnych opatrení s ohľadom na požadovanú úroveň ochrany podľa ...

e)

havarijný plán na ochranu zamestnancov pred expozíciou biologickým faktorom 3. skupiny a 4. skupiny, ...

f)

spôsoby dekontaminácie a dezinfekcie a kontrola ich účinnosti na pracovisku,

g)

prostriedky na bezpečný zber, dočasné skladovanie a zneškodňovanie odpadov s obsahom biologických ...

h)

spôsob a frekvenciu školení zamestnancov,

i)

spôsob zabezpečenia očkovania zamestnancov.

§ 19

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

§ 20

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republika č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov ...

§ 21

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2013.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

  VZOROVÝ ZOZNAM PRÁC S BIOLOGICKÝMI FAKTORMI

  1. Práca v potravinárskych závodoch.

  2. Práca v poľnohospodárstve.

  3. Pracovné činnosti, pri ktorých dochádza k styku so zvieratami a výrobkami živočíšneho pôvodu. ...

  4. Práca v zdravotníctve vrátane izolačných jednotiek a patológií.

  5. Práca v klinických, veterinárnych a diagnostických laboratóriách vrátane diagnostických mikrobiologických ...

  6. Práca v zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

  7. Práca v závodoch na likvidáciu odpadov.

  8. Práca v čistiarňach odpadových vôd.

  9. Práca v ozbrojených zboroch, Policajnom zbore, Hasičskom a záchrannom zbore a Horskej záchrannej ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

  KLASIFIKÁCIA BIOLOGICKÝCH FAKTOROV

  1. V súlade s rozsahom platnosti tohto nariadenia vlády sa do zoznamu klasifikovaných faktorov (ďalej ...

  2. Zoznam sa zakladá na účinkoch biologických faktorov na zdravých ľudí. Osobitne sa neprihliada ...

  3. Biologické faktory, ktoré nie sú v zozname klasifikované ako faktory 2. až 4. skupiny, sa automaticky ...

  4. Ak je kmeň oslabený alebo stratil známe virulentné gény, nemusí sa úroveň ochrany požadovaná ...

  5. Nomenklatúra klasifikovaných biologických faktorov použitá pri vypracúvaní tohto zoznamu je ...

  6. Zoznam odráža stav vedomostí v čase jeho vypracovania.

  7. Všetky vírusy, ktoré už boli izolované v ľuďoch a ktoré zatiaľ neboli vyhodnotené a začlenené ...

  8. Niektoré biologické faktory klasifikované ako faktory 3. skupiny, ktoré sú v zozname označené ...

  9. Požiadavky na ochranu vyplývajúce z klasifikácie parazitov platia len pre štádiá životného ...

  10. Zoznam obsahuje aj samostatné označenia prípadov, v ktorých je pravdepodobné, že biologické ...

  Pri preventívnom očkovaní sa prihliada na zásady očkovania uvedené v prílohe č. 6.

  Klasifikácia baktérií a podobných organizmov

  Baktérie a podobné organizmy

  Biologický faktor Klasifikácia Poznámky Aggregatibacter actinomycetemcomitans 2   Actinomadura ...

  Vysvetlivky:

  **) Niektoré biologické faktory klasifikované ako faktory 3. skupiny môžu pre zamestnancov predstavovať ...

  T Produkcia toxínov.

  V Dostupnosť účinnej očkovacej látky.

  spp. Odkaz na iné druhy, o ktorých sa vie, že sú pre ľudí patogénne.

  ss. Poddruh.

  Klasifikácia vírusov

  Vírusy*)

  Biologický faktor Klasifikácia Poznámky Adenoviridae 2   Arenaviridae      Komplex vírusov Lassa ...

  Vysvetlivky:

  *) Biologické faktory, ktoré nie sú v zozname klasifikované ako faktory 2. až 4. skupiny, sa automaticky ...

  **) Niektoré biologické faktory klasifikované ako faktory 3. skupiny môžu pre zamestnancov predstavovať ...

  a) Kliešťová encefalitída.

  b) Vírus hepatitídy D je pre zamestnancov patogénny len za prítomnosti simultánnej alebo sekundárnej ...

  c) Len pre typy A a B.

  d) Odporúčané pri práci, pri ktorej je priamy kontakt s týmito faktormi.

  e) Identifikované sú dva vírusy: typ buffalopox a variant vírusu Vaccinia.

  f) Variant vírusu cowpox (kravských kiahní).

  g) Variant vírusu Vaccinia.

  h) V súčasnosti nie je dôkaz o ochoreniach ľudí zapríčinených inými retrovírusmi opičieho ...

  i) V súčasnosti nie je dôkaz o infekciách zapríčinených u ľudí inými zvieracími TSEs. Napriek ...

  D Zoznam a záznamy zamestnancov vystavených tomuto biologickému faktoru zamestnávateľ musí uchovať ...

  V Dostupnosť účinnej očkovacej látky.

  Klasifikácia parazitov

  Parazity

  Biologický faktor Klasifikácia Poznámky Acanthamoeba castellani 2   Ancylostoma duodenale 2   Angiostrongylus ...

  Vysvetlivky:

  **) Niektoré biologické faktory klasifikované ako faktory 3. skupiny môžu pre zamestnancov predstavovať ...

  spp. Odkaz na iné druhy, o ktorých sa vie, že sú pre ľudí patogénne.

  A Možné alergické účinky.

  Klasifikácia húb

  Huby

  Biologický faktor Klasifikácia Poznámky Aspergillus fumigatus 2 A Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces ...

  Vysvetlivky:

  spp. Odkaz na iné druhy, o ktorých sa vie, že sú pre ľudí patogénne.

  A Možné alergické účinky.

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

  ZÁSADY PRI OČKOVANÍ

  1. Ak hodnotenie podľa § 4 preukáže riziko pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov v súvislosti ...

  2. Očkovanie by sa malo vykonávať v súlade s postupom uvedeným v osobitnom predpise18) a s praxou. ...

  3. Očkovanie sa poskytuje zamestnancom bezplatne.

  4. Lekár vystaví o očkovaní potvrdenie, údaj o očkovaní zapíše do zdravotnej dokumentácie ...

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

  ZÁSADY ZDRAVOTNÉHO DOHĽADU

  1. Lekár vykonávajúci zdravotný dohľad zamestnancov exponovaných biologickým faktorom musí byť ...

  2. Zdravotný dohľad, ktorého súčasťou sú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, ...

  a) vedenie a uchovávanie záznamov o zdravotnej a pracovnej anamnéze zamestnanca, ktoré obsahujú ...

  b) individuálne hodnotenie zdravotného stavu vo vzťahu k vykonávanej práci, najmä stav imunity ...

  c) biologický monitoring, ak je to primerané a vhodné, ako aj detekciu včasných a reverzibilných ...

  d) vyhodnotenie všetkých postupov vykonaných v rámci zdravotného dohľadu vrátane dátumu, kedy ...

  Lekár musí písomne zdokumentovať záver, ktorý obsahuje zdravotnú spôsobilosť zamestnanca na ...

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

  OCHRANNÉ OPATRENIA V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH, ZARIADENIACH VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI, LABORATÓRIÁCH ...

  Opatrenia uvedené v tejto prílohe sa uplatňujú so zreteľom na charakter príslušných činností, ...

  A. Ochranné opatrenia B. Úrovne ochrany   2. 3. 4. 1. Pracovisko musí byť oddelené od iných ...

  *) HEPA – high efficiency particulare air.

  Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

  OCHRANNÉ OPATRENIA PRE PRIEMYSELNÉ PROCESY

  Biologické faktory 1. skupiny – Pri práci s biologickými faktormi 1. skupiny vrátane živých ...

  Biologické faktory 2. skupiny, 3. skupiny a 4. skupiny – Ochranné opatrenia sa môžu vhodne vyberať ...

  A. Ochranné opatrenia B. Úroveň ochrany   2. 3. 4. 1. So životaschopnými organizmami by sa malo ...

  *) Kontrolovaná zóna – stavebne a funkčne vymedzený pracovný priestor podliehajúci špecifickému ...

  **) HEPA – high efficiency particulare air.

  Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES z 18. septembra 2000 o ochrane pracovníkov pred ...

  2. Smernica Rady 2010/32/EÚ z 10. mája 2010, ktorou sa vykonáva Rámcová dohoda o prevencii poranení ...

Poznámky

 • 1)  § 6 ods. 4 a § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene ...
 • 2)  § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných ...
 • 3)  § 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení ...
 • 4)  § 7 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. ...
 • 5)  § 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného ...
 • 8)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných ...
 • 9)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie ...
 • 10)  § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 13 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 13 ods. 4 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 30 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 95 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 17)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu ...
 • 18)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore