Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci 83/2013 účinný od 24.11.2020

Platnosť od: 13.04.2013
Účinnosť od: 24.11.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Integračné smernice, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci 83/2013 účinný od 24.11.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 83/2013 s účinnosťou od 24.11.2020 na základe 333/2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov pred rizikami ...

(2)

Toto nariadenie vlády sa ďalej vzťahuje aj na činnosti, pri ktorých zamestnanci v zdravotníctve vrátane ...

§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto nariadenia vlády

a)

biologické faktory sú mikroorganizmy vrátane geneticky modifikovaných mikroorganizmov, bunkové kultúry ...

b)

mikroorganizmy sú mikrobiologické bunkové jedince alebo nebunkové jedince, ktoré sú schopné procesu ...

c)

bunkové kultúry sú populácie buniek získané kultiváciou mnohobunkových organizmov v laboratórnych podmienkach, ...

d)

ostré zdravotnícke predmety vrátane injekčných ihiel sú pracovné prostriedky2) používané na vykonávanie ...

§ 3
Klasifikácia biologických faktorov
(1)

Biologické faktory sa na základe miery rizika nákazy u ľudí klasifikujú na

a)
biologické faktory 1. skupiny, pri ktorých nie je pravdepodobné, že by mohli spôsobiť ochorenie ľudí, ...
b)
biologické faktory 2. skupiny, ktoré môžu spôsobiť ochorenie ľudí a mohli by predstavovať nebezpečenstvo ...
c)
biologické faktory 3. skupiny, ktoré môžu spôsobiť závažné ochorenie ľudí a vážne nebezpečenstvo pre ...
d)
biologické faktory 4. skupiny, ktoré spôsobujú závažné ochorenie ľudí a sú vážnym nebezpečenstvom pre ...
(2)

Klasifikácia biologických faktorov podľa odseku 1 písm. b) až d) je uvedená v prílohe č. 2.

(3)

Ak biologický faktor nemožno jednoznačne klasifikovať ako faktor jednej zo skupín uvedených v odseku ...

§ 4
Posudzovanie rizika z expozície biologickým faktorom
(1)

Pri činnosti, pri ktorej by mohlo vzniknúť riziko z expozície biologickým faktorom vrátane poranenia ...

(2)

Pri činnostiach, ktoré sú spojené s expozíciou viacerým druhom biologických faktorov, zamestnávateľ ...

(3)

Zamestnávateľ musí na požiadanie predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva3) alebo príslušnému ...

(4)

Posudzovanie rizika z expozície biologickým faktorom podľa odsekov 1 a 2 sa vykonáva na základe dostupných ...

a)
klasifikáciu biologických faktorov, ktoré sú alebo môžu byť nebezpečné pre zdravie ľudí podľa § 3,
b)
pracovné postupy a technológie spojené s rizikom expozície biologickým faktorom vrátane situácií súvisiacich ...
c)
pracovné podmienky,5) organizáciu práce s biologickými faktormi z hľadiska prevencie prenosných ochorení ...
d)
psychosociálne faktory a vplyv faktorov súvisiacich s pracovným prostredím,
e)
odporúčanie príslušného orgánu verejného zdravotníctva v záujme ochrany zdravia zamestnancov na sledovanie ...
f)
informácie o prenosných ochoreniach, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s prácou zamestnancov,
g)
alergické účinky alebo toxické účinky biologických faktorov, ktoré môžu súvisieť s prácou zamestnancov, ...
h)
poznatky o ochorení, ktoré poškodilo zdravie zamestnancov a ktoré priamo súvisí s ich prácou.
(5)

Zamestnávateľ vypracuje na základe posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom posudok o riziku,6) ...

§ 5
Uplatňovanie opatrení pri posudzovaní rizika z expozície biologickým faktorom
(1)

Ak výsledky posúdenia rizika podľa § 4 preukážu expozíciu alebo možnú expozíciu biologickým faktorom ...

(2)

Ak výsledky posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4 preukážu, že činnosť nezahŕňa ...

§ 6
Nahrádzanie škodlivého biologického faktora

Ak to povaha činnosti umožňuje, zamestnávateľ vylúči používanie škodlivého biologického faktora a nahradí ...

§ 7
Znižovanie rizika z expozície biologickým faktorom

Ak výsledky posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4 preukážu riziko pre zdravie ...

a)

obmedzením počtu zamestnancov, ktorí sú alebo môžu byť exponovaní biologickým faktorom, na najnižšiu ...

b)

vypracovaním pracovných postupov a technických kontrolných opatrení na zabránenie alebo zníženie uvoľňovania ...

c)

kolektívnymi ochrannými opatreniami; ak sa expozícii biologickým faktorom nedá zabrániť inak, individuálnymi ...

d)

hygienickými opatreniami zameranými na prevenciu alebo obmedzenie náhodného prenosu alebo uvoľnenia ...

e)

použitím bezpečnostného a zdravotného označenia a použitím výstražnej značky pre biologické nebezpečenstvo ...

f)

vypracovaním havarijného plánu pre prípad nehody súvisiacej s biologickými faktormi, ktorý obsahuje ...

g)

zisťovaním prítomnosti biologických faktorov používaných pri práci na miestach mimo ich primárnych fyzických ...

h)

vybavením pracoviska prostriedkami na bezpečný zber, zhromažďovanie a zneškodňovanie odpadu a používaním ...

i)

bezpečnou manipuláciou a prepravou biologických faktorov v rámci pracoviska,

j)

predchádzaním poraneniu alebo nákaze pri vykonávaní zdravotníckych činností vrátane poskytovania zdravotnej ...

§ 8
Informovanie orgánu verejného zdravotníctva
(1)

Ak výsledky posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4 preukážu riziko pre zdravie ...

a)
výsledkov posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4,
b)
činností, pri ktorých zamestnanci boli alebo mohli byť exponovaní biologickým faktorom,
c)
počtu zamestnancov exponovaných biologickým faktorom,
d)
mena, priezviska a odbornej spôsobilosti osoby zodpovednej za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ...
e)
uskutočnených preventívnych a ochranných opatrení vrátane pracovných postupov a metód,
f)
havarijného plánu na ochranu zamestnancov pred expozíciou biologickým faktorom 3. skupiny a 4. skupiny, ...
(2)

Zamestnávateľ bezodkladne informuje príslušný orgán verejného zdravotníctva o akejkoľvek nehode alebo ...

(3)

Zamestnávateľ po skončení svojej činnosti alebo zrušení pracoviska odovzdá zoznamy osôb podľa § 12 a ...

§ 9
Ochranné opatrenia na znižovanie rizika z expozície biologickým faktorom
(1)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pri všetkých činnostiach, pri ktorých je riziko pre zdravie alebo ...

a)
nejedli a nepili v pracovných priestoroch, v ktorých je pravdepodobnosť kontaminácie biologickými faktormi, ...
b)
mali vhodnú oddychovú miestnosť a zariadenie na osobnú hygienu,8) kde musia byť k dispozícii podľa druhu ...
c)
používali účinné osobné ochranné pracovné prostriedky9) a zabezpečí
1.
ich riadne skladovanie vo vyhradených priestoroch,
2.
ich kontrolu a čistenie, ak je to možné pred použitím a po každom použití,
3.
ich opravu alebo výmenu, ak sa poškodia,
4.
používanie jednorazových osobných ochranných pracovných prostriedkov tam, kde je to potrebné.
(2)

Zamestnávateľ určí postupy na odber, manipuláciu a spracovanie vzoriek materiálu ľudského pôvodu alebo ...

(3)

Osobné ochranné pracovné prostriedky podľa odseku 1 písm. c), ktoré môžu byť kontaminované biologickými ...

(4)

Náklady spojené s opatreniami podľa odsekov 1 a 2 uhrádza zamestnávateľ; úhradu týchto nákladov nemožno ...

§ 10
Informovanie a školenie zamestnancov
(1)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci a zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu ...

a)
nebezpečenstva a možného zdravotného rizika z biologických faktorov,
b)
ochranných a preventívnych opatrení na predchádzanie expozície biologickým faktorom vrátane dodržiavania ...
c)
zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť a ochranu zdravia, ako aj bezpečnosť a ochranu zdravia iných osôb, ...
d)
dodržiavania osobnej hygieny a používania osobných ochranných pracovných prostriedkov,
e)
postupov, ktoré majú zamestnanci dodržiavať pri nehode, a postupov na jej predchádzanie,
f)
podmienok práce a prevádzky na pracovisku,
g)
označovania rozličných rizík vrátane biologického nebezpečenstva,7)
h)
postupov pri poranení alebo nákaze pri vykonávaní zdravotníckych činností vrátane kontaktu s krvou a ...
i)
rizika pri kontakte s krvou a telesnými tekutinami,
j)
správneho používania zdravotníckych pomôcok a nástrojov s integrovanými bezpečnostnými mechanizmami,
k)
preventívnych opatrení, štandardných bezpečnostných opatrení, bezpečných systémov práce, postupov správneho ...
l)
podporovania osvedčených postupov v oblasti prevencie,
m)
evidencie pracovných úrazov a zasielania záznamu o registrovanom pracovnom úraze a správy o vyšetrení ...
n)
opatrení, ktoré sa majú prijať pri poranení a úraze.
(2)

Školenie podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný

a)
uskutočniť pred začatím práce s biologickými faktormi,
b)
prispôsobiť novému riziku z expozície biologickým faktorom alebo zmenám tohto rizika,
c)
opakovať podľa potreby; najmenej raz ročne, o čom vyhotoví písomný záznam.
§ 11
Informovanie zamestnancov v osobitných prípadoch
(1)

Zamestnávateľ vypracuje písomné pokyny o postupe, ktorý sa má dodržať, ak ide o

a)
závažnú nehodu alebo udalosť spojenú s manipuláciou s biologickými faktormi, s poranením alebo nákazou ...
b)
manipuláciu s biologickými faktormi 3. skupiny a 4. skupiny.
(2)

Písomné pokyny musia byť umiestnené priamo v priestoroch pracoviska na mieste viditeľnom a prístupnom ...

(3)

Zamestnanci bezodkladne hlásia každú nehodu alebo udalosť spojenú s manipuláciou s biologickými faktormi ...

(4)

Zamestnávateľ bezodkladne informuje zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia ...

a)
každej nehode alebo udalosti, ktorá mohla mať za následok únik biologického faktora, ktorý by mohol ...
b)
príčinách nehody alebo udalosti a o opatreniach, ktoré vykonal alebo ktoré sa majú vykonať na nápravu ...
(5)

Každý zamestnanec má právo na informácie podľa § 12, ktoré sa ho týkajú, a každému zamestnancovi, ak ...

(6)

Zamestnanci a zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci musia mať prístup ...

(7)

Zamestnávateľ poskytne zamestnancom a ich zástupcom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na ich ...

§ 12
Zoznam exponovaných zamestnancov
(1)

Zamestnávateľ vedie zoznam zamestnancov exponovaných biologickým faktorom 3. skupiny alebo 4. skupiny ...

(2)

Zoznamy zamestnancov podľa odseku 1 zamestnávateľ uchováva

a)
najmenej 10 rokov od skončenia expozície biologickým faktorom,
b)
40 rokov od poslednej známej expozície tým biologickým faktorom, ktorý môže mať za následok vznik nákaz, ...
1.
o ktorých je známe, že majú schopnosť vyvolať chronickú nákazu alebo latentnú nákazu,
2.
ktoré nie je možné na základe súčasných vedomostí diagnostikovať, až do rozvinutia ochorenia o mnoho ...
3.
pri ktorých predchádza vzniku ochorenia zvlášť dlhá inkubačná doba,
4.
ktoré sa napriek liečbe v nepravidelných dlhodobých intervaloch obnovujú alebo
5.
ktoré môžu zanechať závažné dlhodobé následky.
(3)

K zoznamu podľa odseku 1 má prístup lekár vykonávajúci zdravotný dohľad, zdravotnícki pracovníci vykonávajúci ...

§ 13
Konzultácie a účasť zamestnancov

Konzultácie a účasť zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ...

§ 14
Schválenie používania biologických faktorov a náležitosti žiadosti o schválenie používania biologických ...
(1)

Používanie biologických faktorov musí vopred schváliť rozhodnutím príslušný orgán verejného zdravotníctva ...

(2)

Schválenie príslušným orgánom verejného zdravotníctva si zamestnávateľ musí vyžiadať aj na prvé použitie ...

(3)

Na laboratóriá, ktoré vykonávajú diagnostiku biologických faktorov 4. skupiny, sa nevzťahujú ustanovenia ...

(4)

Ak v rámci schválených pracovných procesov alebo postupov pri používaní biologických faktorov nastali ...

(5)

Žiadosť o schválenie podľa odsekov 1 až 4 musí obsahovať

a)
druh a klasifikáciu biologického faktora, ktorý bude zamestnávateľ používať,
b)
výsledky posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4,
c)
počet zamestnancov exponovaných biologickým faktorom,
d)
prevádzkový poriadok,
e)
havarijný plán ochrany zamestnancov pri nehode alebo udalosti,
f)
meno, priezvisko a odbornú spôsobilosť osoby zodpovednej za bezpečnosť a zdravie pri práci a zdravotný ...
§ 15
Zdravotný dohľad pri práci
(1)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov pri práci, pri ktorej ...

(2)

Zamestnávateľ musí zabezpečiť zdravotný dohľad pre zamestnancov pred expozíciou biologickým faktorom ...

(3)

Zdravotný dohľad je primeraný, ak

a)
je možné dať do príčinnej súvislosti expozíciu zamestnanca konkrétnemu biologickému faktoru k špecifickému ...
b)
je pravdepodobné, že ochorenie alebo škodlivý účinok na zdravie sa môže vyskytnúť za určitých pracovných ...
c)
vyšetrovacia technika predstavuje malé riziko pre zamestnancov,
d)
existujú štandardné vyšetrovacie metódy na zisťovanie príznakov ochorení alebo škodlivých účinkov na ...
(4)

Zamestnancom, ktorí sú alebo ktorí môžu byť exponovaní biologickým faktorom, proti ktorým nie sú imúnni, ...

(5)

Každý zamestnanec, u ktorého sa vykonáva zdravotný dohľad, musí mať založený a aktualizovaný osobný ...

(6)

Zdravotné záznamy a záznamy o expozícii zamestnanca biologickým faktorom zamestnávateľ vedie a uchováva ...

(7)

Každý zamestnanec má na požiadanie prístup k zdravotným záznamom a záznamom o expozícii biologickým ...

(8)

Ak fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba zanikne, je povinná odovzdať zoznam zamestnancov ...

(9)

Ak lekár vykonávajúci zdravotný dohľad u zamestnanca zistí ochorenie alebo škodlivé zdravotné účinky, ...

(10)

Zamestnávateľ na základe zistení podľa odseku 9

a)
vykoná revíziu posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom vypracovaného podľa § 4,
b)
vykoná revíziu opatrení prijatých podľa § 6, 7 a 9 s cieľom vylúčiť alebo znížiť riziko z expozície ...
c)
zohľadní odporúčanie lekára, ktorý vykonáva zdravotný dohľad, alebo odporúčanie príslušného orgánu verejného ...
d)
zabezpečí zdravotný dohľad u všetkých zamestnancov, ktorí boli podobne exponovaní biologickým faktorom; ...
(11)

Zásady zdravotného dohľadu u zamestnancov exponovaných biologickým faktorom sú uvedené v prílohe č. ...

(12)

Ochorenie alebo úmrtie zamestnanca, o ktorom sa zistí, že nastalo v dôsledku expozície biologickým faktorom ...

(13)

Náklady spojené so zdravotným dohľadom uhrádza zamestnávateľ; úhradu týchto nákladov nie je možné požadovať ...

§ 16
Zdravotnícke zariadenia a zariadenia veterinárnej starostlivosti okrem diagnostických laboratórií
(1)

Na účel posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4 zamestnávateľ prihliada najmä na

a)
podozrenie z prítomnosti biologických faktorov v organizme pacienta alebo v organizme zvieraťa a v biologických ...
b)
ohrozenie, ktoré predstavujú biologické faktory, o ktorých sa vie alebo o ktorých existuje podozrenie, ...
c)
riziko z expozície biologickým faktorom vyplývajúce z povahy práce,
d)
rozsah manipulácie so zdravotníckymi predmetmi a situácie súvisiace s poranením alebo nákazou pri vykonávaní ...
e)
riziko poranenia alebo nákazy,
f)
možné spôsoby vylúčenia rizika z expozície biologickým faktorom.
(2)

Na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov pred rizikom z expozície biologickým faktorom v zdravotníckych ...

a)
špecifikáciu vhodných postupov na dekontamináciu a dezinfekciu,
b)
dôsledné používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a tam, kde to je potrebné, používanie ...
c)
zabezpečenie dostatočného počtu jednorazových osobných ochranných pracovných prostriedkov s prihliadnutím ...
d)
určenie a zavedenie bezpečných postupov na používanie a zneškodňovanie ostrých zdravotníckych predmetov ...
e)
s ohľadom na činnosť a posúdenie rizika z expozície biologickým faktorom, znižovanie expozície biologickým ...
f)
zákaz používať opakované nasadzovanie krytu na ihly.
(3)

Tam, kde dochádza k poraneniu alebo nákaze pri vykonávaní zdravotníckych činností, zamestnávateľ musí ...

(4)

Zamestnávateľ pri poranení alebo nákaze zamestnanca pri vykonávaní zdravotníckych činností

a)
zabezpečí starostlivosť o poraneného zamestnanca vrátane zabezpečenia poskytnutia poexpozičnej profylaxie ...
b)
zistí príčinu pracovného úrazu a okolnosti jeho vzniku, spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze, ...
c)
zabezpečí poradenstvo a ak je to potrebné, aj pracovnú rehabilitáciu.16)
(5)

V izolačných priestoroch, v ktorých sú pacienti alebo zvieratá infikované biologickými faktormi 3. skupiny ...

§ 17
Osobitné opatrenia pre priemyselné procesy, laboratóriá a miestnosti pre pokusné zvieratá
(1)

V laboratóriách vrátane diagnostických laboratórií a v miestnostiach pre pokusné zvieratá,17) ktoré ...

a)
v laboratóriách, v ktorých zamestnanci manipulujú s biologickými faktormi 2. skupiny, 3. skupiny alebo ...
b)
v laboratóriách, v ktorých zamestnanci manipulujú s materiálmi podozrivými z prítomnosti biologických ...
(2)

Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa vzťahuje aj na priemyselné procesy, pri ktorých sa používajú biologické ...

(3)

Činnosti uvedené v odsekoch 1 a 2, pri ktorých zamestnávateľ nemohol vykonať úplné posúdenie biologického ...

§ 18
Prevádzkový poriadok

Zamestnávateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok, ktorý obsahuje

a)
posudok o riziku z expozície biologickým faktorom podľa § 4,
b)
údaje o umiestnení pracoviska, identifikáciu zdrojov rizika z expozície biologickým faktorom vrátane ...
c)
opis technológie alebo činnosti, vybavenie pracoviska z hľadiska stavebného, materiálneho a technického ...
d)
zabezpečenie ochranných a preventívnych opatrení s ohľadom na požadovanú úroveň ochrany podľa príloh ...
e)
havarijný plán na ochranu zamestnancov pred expozíciou biologickým faktorom 3. skupiny a 4. skupiny, ...
f)
spôsoby dekontaminácie a dezinfekcie a kontrola ich účinnosti na pracovisku,
g)
prostriedky na bezpečný zber, dočasné skladovanie a zneškodňovanie odpadov s obsahom biologických faktorov ...
h)
spôsob a frekvenciu školení zamestnancov,
i)
spôsob zabezpečenia očkovania zamestnancov.
§ 19
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.

§ 20
Zrušujúce ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republika č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred ...

§ 21
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2013.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

  Ak výsledok posúdenia rizika vykonaného podľa § 4 a § 5 ods. 2 nariadenia vlády poukazuje na neúmyselné ...

  1.

  Práca v potravinárskych závodoch.

  2.

  Práca v poľnohospodárstve.

  3.

  Pracovné činnosti, pri ktorých dochádza k styku so zvieratami alebo výrobkami živočíšneho pôvodu. ...

  4.

  Práca v zdravotníctve vrátane izolačných jednotiek a patológií.

  5.

  Práca v klinických, veterinárnych a diagnostických laboratóriách okrem diagnostických mikrobiologických ...

  6.

  Práca v zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

  7.

  Práca v závodoch na likvidáciu odpadov.

  8.

  Práca v čistiarňach odpadových vôd.

  9.

  Práca v ozbrojených zboroch, Policajnom zbore, Hasičskom a záchrannom zbore a Horskej záchrannej službe. ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

  1.

  Ak hodnotenie podľa § 4 preukáže riziko pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov v súvislosti s expozíciou ...

  2.

  Očkovanie by sa malo vykonávať v súlade s postupom uvedeným v osobitnom predpise18) a s praxou. Zamestnanci ...

  3.

  Očkovanie sa poskytuje zamestnancom bezplatne.

  4.

  Lekár vystaví o očkovaní potvrdenie, údaj o očkovaní zapíše do zdravotnej dokumentácie vrátane dôvodu, ...

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

  1.

  Lekár vykonávajúci zdravotný dohľad zamestnancov exponovaných biologickým faktorom musí byť oboznámený ...

  2.

  Lekár musí písomne zdokumentovať záver, ktorý obsahuje zdravotnú spôsobilosť zamestnanca na výkon práce; ...

  a)

  vedenie a uchovávanie záznamov o zdravotnej a pracovnej anamnéze zamestnanca, ktoré obsahujú tieto základné ...

  b)

  individuálne hodnotenie zdravotného stavu vo vzťahu k vykonávanej práci, najmä stav imunity a vykonané ...

  c)

  biologický monitoring, ak je to primerané a vhodné, ako aj detekciu včasných a reverzibilných účinkov ...

  d)

  vyhodnotenie všetkých postupov vykonaných v rámci zdravotného dohľadu vrátane dátumu, kedy a kým boli ...

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

  A. Ochranné opatrenia B. Úrovne ochrany 2. 3. 4. Pracovisko 1. Pracovisko musí byť oddelené od ...

  Opatrenia uvedené v tejto prílohe sa uplatňujú so zreteľom na charakter príslušných činností, príslušného ...

  Označenie „odporúča sa“ v tabuľke znamená, že opatrenia by sa mali uplatňovať, ak z výsledkov posúdenia ...

  Tabuľka

  Ochranné opatrenia a úrovne ochrany v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach veterinárnej starostlivosti, ...

  Vysvetlivky:

  1)

  HEPA – vysokoúčinný vzduchový filter tuhých častíc (high-efficiency particulate air).

  2)

  Dekontaminačná miestnosť: vstupovať sa musí cez dekontaminačnú miestnosť, čo je miestnosť izolovaná ...

  3)

  Kontrolovaná zóna: stavebne a funkčne vymedzený pracovný priestor podliehajúci špecifickému režimu a ...

  Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

  UPLATŇOVANIE OCHRANNÝCH OPATRENÍ A ÚROVNÍ OCHRANY PRE PRIEMYSELNÉ PROCESY (§ 5 ods. 1 a § 17 ods. 2)

  A. Ochranné opatrenia B. Úrovne ochrany 2. 3. 4. Všeobecné 1. So životaschopnými organizmami ...

  Označenie „odporúča sa“ v tabuľke znamená, že opatrenia by sa mali uplatňovať, ak z výsledkov posúdenia ...

  Biologické faktory 1. skupiny – Pri práci s biologickými faktormi 1. skupiny vrátane živých oslabených ...

  Biologické faktory 2. skupiny, 3. skupiny a 4. skupiny – Ochranné opatrenia sa môžu vhodne vyberať a ...

  Tabuľka

  Ochranné opatrenia a úrovne ochrany pre priemyselné procesy

  Vysvetlivky:

  1)

  Kontrolovaná zóna: stavebne a funkčne vymedzený pracovný priestor podliehajúci špecifickému režimu a ...

  2)

  HEPA – vysokoúčinný vzduchový filter tuhých častíc (high-efficiency particulate air).

  3)

  Uzatvorený systém: systém, ktorý fyzicky oddeľuje určitý proces od prostredia (napríklad inkubačné nádrže, ...

  4)

  Dekontaminačná miestnosť: vstupovať sa musí cez dekontaminačnú miestnosť, čo je miestnosť izolovaná ...

  Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES z 18. septembra 2000 o ochrane pracovníkov pred rizikami ...

  2.

  Smernica Rady 2010/32/EÚ z 10. mája 2010, ktorou sa vykonáva Rámcová dohoda o prevencii poranení ostrými ...

  3.

  Smernica Komisie (EÚ) 2019/1833 z 24. októbra 2019, ktorou sa menia prílohy I, III, V a VI k smernici ...

  4.

  Smernica Komisie (EÚ) 2020/739 z 3. júna 2020, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu ...

Poznámky

 • 1)  § 6 ods. 4 a § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení ...
 • 2)  § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a ...
 • 3)  § 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4)  § 7 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...
 • 5)  § 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a ...
 • 8)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách ...
 • 9)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a ...
 • 10)  § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 13 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 30 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 95 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 17)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu ...
 • 18)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore