Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69447
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore 78/2019 účinný od 02.04.2019


Platnosť od: 20.03.2019
Účinnosť od: 02.04.2019
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 78/2019 s účinnosťou od 02.04.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády upravuje

a)
základné požiadavky na zariadenie podľa § 2 písm. a), ktoré je určeným výrobkom,1)
b)
postupy posudzovania zhody2) na zariadenie,
c)
práva a povinnosti výrobcu3) a splnomocneného zástupcu výrobcu4) zariadenia,
d)
autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody,5)
e)
práva a povinnosti notifikovanej osoby.6)
(2)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na zariadenie uvedené v § 10 a 11, ktorého opis je uvedený v ...

(3)

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na

a)
zariadenie určené najmä na prepravu tovarov alebo osôb po ceste, železnici, vzduchom alebo po vode, ...
b)
zariadenie navrhnuté alebo skonštruované len na vojenské účely alebo na policajné účely alebo ...
c)
nepoháňané prídavné zariadenie, ktoré sa samostatne uvedie na trh alebo do prevádzky okrem ručného ...
§ 2
Základné ustanovenia

Na účely tohto nariadenia vlády je

a)
zariadením
1.
strojové zariadenie podľa osobitného predpisu7) určené na použitie vo vonkajšom priestore, ktoré ...
2.
nepoháňané zariadenie určené na priemyselné použitie alebo na environmentálne použitie vo vonkajšom ...
3.
zariadenie určené na použitie v priestore, v ktorom prenos hluku nie je úplne ovplyvnený alebo ...
b)
hladinou akustického výkonu LWA8) vážená hladina A akustického výkonu v decibeloch k referenčnému ...
c)
nameranou hladinou akustického výkonu hladina akustického výkonu meraná podľa požiadaviek uvedených ...
d)
garantovanou hladinou akustického výkonu hladina akustického výkonu meraná podľa požiadaviek ...
§ 3
Voľný pohyb
(1)

Ak zariadenie spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, je na zariadení umiestnené označenie ...

(2)

Na obchodných veľtrhoch, výstavách alebo na podobných podujatiach je možné vystavovať zariadenie, ...

§ 4
Povinnosti výrobcu
(1)

Výrobca je okrem povinností podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d), f) a m) až o) zákona č. 56/2018 ...

a)
zabezpečiť posudzovanie zhody postupom posudzovania zhody podľa § 7,
b)
umiestniť na zariadenie označenie CE a označenie garantovanej hladiny akustického výkonu a
c)
uchovávať ES vyhlásenie o zhode zariadenia desať rokov od dátumu, keď bolo zariadenie vyrobené, ...
(2)

V súlade s § 5 ods. 1 písm. r) zákona sa ustanovuje, že

a)
ak výrobca ani splnomocnený zástupca výrobcu nemá sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo ...
b)
výrobca poskytne na základe odôvodnenej žiadosti Európskej komisie alebo členského štátu všetky ...
§ 5
Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu
(1)

Výrobca môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu na plnenie povinností v ...

(2)

V súlade s § 6 ods. 5 zákona sa ustanovuje, že povinnosť splnomocneného zástupcu výrobcu podľa ...

§ 6
Predpoklad zhody

Ak je na zariadení umiestnené označenie CE a označenie garantovanej hladiny akustického výkonu ...

§ 7
Posudzovanie zhody
(1)

Pred uvedením zariadenia podľa § 10 na trh alebo do prevádzky výrobca alebo splnomocnený zástupca ...

a)
vnútorná kontrola výroby s posudzovaním technickej dokumentácie a pravidelnou kontrolou podľa ...
b)
overovanie jednotlivého zariadenia podľa prílohy č. 7, ktorého výstupným dokumentom posudzovania ...
c)
úplné zabezpečenie kvality podľa prílohy č. 8.
(2)

Pred uvedením zariadenia podľa § 11 na trh alebo do prevádzky výrobca alebo splnomocnený zástupca ...

§ 8
ES vyhlásenie o zhode
(1)

Výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu vydá ES vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona na ...

(2)

Minimálny rozsah ES vyhlásenia o zhode je uvedený v prílohe č. 2.

§ 9
Označenie CE a označenie garantovanej hladiny akustického výkonu
(1)

Okrem označenia CE podľa § 25 ods. 1 a 6 zákona sa na zariadenie umiestni označenie garantovanej ...

(2)

Označenie garantovanej hladiny akustického výkonu je umiestnené viditeľným, čitateľným a nezmazateľným ...

(3)

Umiestnenie iného označenia alebo značky na zariadení, ktoré by mohlo viesť k zámene s označením ...

(4)

Ak má zariadenie spĺňať ďalšie alebo iné základné požiadavky podľa osobitných predpisov,10) ...

§ 10
Zariadenie s najvyššou prípustnou hladinou akustického výkonu

Zariadenie, ktorého garantovaná hladina akustického výkonu nesmie prekročiť prípustnú hladinu ...

a)
stavebný výťah na prepravu materiálu poháňaný spaľovacím motorom podľa prílohy č. 1 tretieho ...
b)
zhutňovací stroj, ktorým je len vibračný valec alebo nevibračný valec, vibračná platňa a vibračná ...
c)
kompresor s výkonom do 350 kW podľa prílohy č. 1 deviateho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa ...
d)
ručný drvič betónu a zbíjacie kladivo podľa prílohy č. 1 desiateho bodu; meranie sa uskutočňuje ...
e)
stavebný vrátok poháňaný spaľovacím motorom podľa prílohy č. 1 dvanásteho bodu; meranie sa ...
f)
dozér alebo zhŕnač s výkonom do 500 kW podľa prílohy č. 1 šestnásteho bodu; meranie sa uskutočňuje ...
g)
damper alebo vyklápač s výkonom do 500 kW podľa prílohy č. 1 osemnásteho bodu; meranie sa uskutočňuje ...
h)
rýpadlo s výkonom do 500 kW ovládané hydraulicky alebo lanom podľa prílohy č. 1 dvadsiateho bodu; ...
i)
rýpadlo alebo nakladač s výkonom do 500 kW podľa prílohy č. 1 dvadsiateho prvého bodu; meranie ...
j)
grader alebo zrovnávač s výkonom do 500 kW podľa prílohy č. 1 dvadsiateho tretieho bodu; meranie ...
k)
hydraulický tlakový zdroj podľa prílohy č. 1 dvadsiateho deviateho bodu; meranie sa uskutočňuje ...
l)
zhutňovač odpadu s nakladacím zariadením s výkonom do 500 kW podľa prílohy č. 1 tridsiateho ...
m)
kosačka na trávu, okrem poľnohospodárskeho, lesníckeho alebo viacúčelového zariadenia, ktorého ...
n)
rezačka trávy a orezávačka okrajov trávy podľa prílohy č. 1 tridsiateho tretieho bodu; meranie ...
o)
zdvižný vozík s protizávažím poháňaný spaľovacím motorom s menovitou nosnosťou najviac 10 ...
p)
nakladač s výkonom do 500 kW podľa prílohy č. 1 tridsiateho siedmeho bodu; meranie sa uskutočňuje ...
q)
pojazdný žeriav podľa prílohy č. 1 tridsiateho ôsmeho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy ...
r)
motorový kultivátor s výkonom do 3 kW podľa prílohy č. 1 štyridsiateho bodu; meranie sa uskutočňuje ...
s)
finišer na vozovku, okrem finišera na vozovku s lištou s vysokou zhnutňovacou účinnosťou, podľa ...
t)
výkonový generátor s výkonom do 400 kW podľa prílohy č. 1 štyridsiateho piateho bodu; meranie ...
u)
vežový žeriav podľa prílohy č. 1 päťdesiateho tretieho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa ...
v)
zvárací generátor podľa prílohy č. 1 päťdesiateho siedmeho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa ...
§ 11
Zariadenie s označením emisie hluku

Zariadenie, ktoré sa len označí údajom o garantovanej hladine akustického výkonu, je

a)
zdvižná pracovná plošina so spaľovacím motorom podľa prílohy č. 1 prvého bodu; meranie sa ...
b)
krovinorez podľa prílohy č. 1 druhého bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti ...
c)
stavebný výťah na prepravu materiálu s elektrickým motorom podľa prílohy č. 1 tretieho bodu; ...
d)
pásová píla na stavenisko podľa prílohy č. 1 štvrtého bodu; meranie sa uskutočňuje podľa ...
e)
kotúčová píla na stavenisko podľa prílohy č. 1 piateho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa ...
f)
reťazová píla prenosná podľa prílohy č. 1 šiesteho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy ...
g)
kombinovaný vysokotlakový preplachovač alebo nasávacie vozidlo podľa prílohy č. 1 siedmeho bodu; ...
h)
zhutňovací stroj, ktorým je výbušná ubíjačka podľa prílohy č. 1 ôsmeho bodu; meranie sa ...
i)
miešač betónovej zmesi a malty podľa prílohy č. 1 jedenásteho bodu; meranie sa uskutočňuje ...
j)
stavebný vrátok s elektrickým motorom podľa prílohy č. 1 dvanásteho bodu; meranie sa uskutočňuje ...
k)
dopravník a čerpadlo betónovej zmesi a malty podľa prílohy č. 1 trinásteho bodu; meranie sa uskutočňuje ...
l)
pásový dopravník podľa prílohy č. 1 štrnásteho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy ...
m)
chladiace zariadenie na vozidle podľa prílohy č. 1 pätnásteho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa ...
n)
vrtná súprava podľa prílohy č. 1 sedemnásteho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. ...
o)
zariadenie na plnenie alebo vyprázdňovanie vozidiel so zásobníkom alebo s cisternou podľa prílohy ...
p)
kontajner na recykláciu skla podľa prílohy č. 1 dvadsiateho druhého bodu; meranie sa uskutočňuje ...
q)
vyžínač trávnika a začisťovač okrajov trávnika podľa prílohy č. 1 dvadsiateho štvrtého ...
r)
nožnice na živý plot podľa prílohy č. 1 dvadsiateho piateho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa ...
s)
vysokotlakový preplachovač podľa prílohy č. 1 dvadsiateho šiesteho bodu; meranie sa uskutočňuje ...
t)
vysokotlakový vodný čistiaci stroj podľa prílohy č. 1 dvadsiateho siedmeho bodu; meranie sa uskutočňuje ...
u)
hydraulické kladivo podľa prílohy č. 1 dvadsiateho ôsmeho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa ...
v)
fréza na špáry podľa prílohy č. 1 tridsiateho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. ...
w)
odfukovač lístia podľa prílohy č. 1 tridsiateho štvrtého bodu; meranie sa uskutočňuje podľa ...
x)
zberač lístia podľa prílohy č. 1 tridsiateho piateho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy ...
y)
zdvižný vozík s protizávažím poháňaný spaľovacím motorom, s menovitou nosnosťou najviac ...
z)
pojazdný kontajner na odpadky podľa prílohy č. 1 tridsiateho deviateho bodu; meranie sa uskutočňuje ...
aa)
finišer na vozovku s lištou s vysokou zhutňovacou účinnosťou podľa prílohy č. 1 štyridsiateho ...
ab)
zariadenie na pilótovacie práce podľa prílohy č. 1 štyridsiateho druhého bodu; meranie sa uskutočňuje ...
ac)
ukladač potrubia podľa prílohy č. 1 štyridsiateho tretieho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa ...
ad)
pásové vozidlo na úpravu snehu podľa prílohy č. 1 štyridsiateho štvrtého bodu; meranie sa uskutočňuje ...
ae)
výkonový generátor s výkonom nad 400 kW vrátane, podľa prílohy č. 1 štyridsiateho piateho bodu; ...
af)
zametací stroj podľa prílohy č. 1 štyridsiateho šiesteho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa ...
ag)
vozidlo na zber odpadkov podľa prílohy č. 1 štyridsiateho siedmeho bodu; meranie sa uskutočňuje ...
ah)
stroj na frézovanie vozovky podľa prílohy č. 1 štyridsiateho ôsmeho bodu; meranie sa uskutočňuje ...
ai)
rozrývač podľa prílohy č. 1 štyridsiateho deviateho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy ...
aj)
drvič podľa prílohy č. 1 päťdesiateho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 časti ...
ak)
snehová fréza, ktorá je samojazdná, okrem prípojného zariadenia, podľa prílohy č. 1 päťdesiateho ...
al)
nasávacie vozidlo podľa prílohy č. 1 päťdesiateho druhého bodu; meranie sa uskutočňuje podľa ...
am)
ryhovač podľa prílohy č. 1 päťdesiateho štvrtého bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy ...
an)
automiešač podľa prílohy č. 1 päťdesiateho piateho bodu; meranie sa uskutočňuje podľa prílohy ...
ao)
čerpací agregát, ktorý nie je určený na použitie pod vodou, podľa prílohy č. 1 päťdesiateho ...
§ 12
Zber údajov o emisiách hluku zariadení

Výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu zasiela kópiu ES vyhlásenia o zhode pre každý typ ...

§ 13
Autorizácia a notifikácia

Na autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody zariadenia sa vzťahuje § 10 až 21 zákona. ...

§ 14
Dohľad nad trhom

Dohľad nad trhom pre zariadenie ustanovuje § 26 písm. b) a f), § 27 a 28 zákona.

Záverečné ustanovenia
§ 15

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

§ 16

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 222/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...

§ 17
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 2. apríla 2019.

Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1k nariadeniu vlády č. 78/2019 Z. z.

  OPIS ZARIADENÍ

  1.

  Zdvižná pracovná plošina so spaľovacím motoromZariadenie, ktoré pozostáva najmenej z pracovnej ...

  2.

  KrovinorezPrenosná, ručne ovládaná jednotka poháňaná spaľovacím motorom s rotujúcou čepeľou ...

  3.

  Stavebný výťah na prepravu materiáluDočasne inštalovaný stavebný výťah s pohonom, určený ...

  a)

  obsluhu určených nakladacích miest s plošinou, ktorá

  1a.

  je zostrojená len na prepravu materiálu,

  2a.

  umožňuje prístup osôb počas nakladania a vykladania,

  3a.

  umožňuje prístup a jazdu oprávneným osobám počas výstavby, demontáže a údržby,

  4a.

  je riadená,

  5a.

  sa pohybuje zvisle alebo po vedení, ktoré sa od zvislého smeru neodchyľuje o viac ako 15°, ...

  6a.

  je nesená alebo pridržiavaná oceľovým lanom, pohybovou skrutkou a maticou, ozubeným hrebeňom ...

  7a.

  má nosný stožiar, ktorý je alebo môže byť podopieraný osobitnou konštrukciou,

  b)

  obsluhu jedného horného nakladacieho miesta alebo pracovného podlažia, ktoré sa nachádza na konci ...

  1b.

  ktorý je určený len na prepravu materiálu,

  2b.

  ktorý je skonštruovaný tak, že naň nie je nutné pri nakladaní alebo vykladaní, alebo pri údržbe, ...

  3b.

  na ktorý nesmú vstupovať osoby,

  4b.

  ktorý je riadený,

  5b.

  ktorý je skonštruovaný pre pohyb po vedení, ktoré sa od zvislého smeru odchyľuje najmenej o 30°, ...

  6b.

  ktorý je držaný oceľovým lanom,

  7b.

  ktorý je ovládaný tlačidlovými ovládačmi,

  8b.

  ktorý nemá protizávažie,

  9b.

  ktorého nosnosť nepresahuje 300 kg,

  10b.

  ktorého rýchlosť nepresahuje 1 m . s-1,

  11b.

  ktorého vedenie je podoprené osobitnou konštrukciou.

  4.

  Pásová píla na staveniskoStroj s ručným podávaním, pohonom, hmotnosťou menej ako 200 kg, s jedným ...

  5.

  Kotúčová píla na stavenisko Stroj s ručným podávaním s hmotnosťou menej ako 200 kg, s jedným ...

  a)

  možnosť meniť výšku pílového kotúča nad stolom,

  b)

  rám stroja pod stolom môže byť otvorený alebo uzavretý,

  c)

  stroj môže mať prídavný, ručne obsluhovaný posuvný stôl, ale nie priamo pri pílovom kotúči. ...

  6.

  Reťazová píla prenosnáNástroj s pohonom skonštruovaný na rezanie dreva pílovou reťazou, ktorý ...

  7.

  Kombinovaný vysokotlakový preplachovač alebo nasávacie vozidloVozidlo, ktoré môže pracovať ako ...

  8.

  Zhutňovací strojStroj, ktorý zhutňuje materiály, najmä vrstvy kameniva, povrch pôdy alebo asfaltu ...

  a)

  riadený valec, ktorým je samojazdný zhutňovací stroj s jedným kovovým valcovým telesom, bubnom ...

  b)

  vedený valec, ktorým je samojazdný zhutňovací stroj s jedným kovovým valcovým telesom, bubnom ...

  c)

  prívesný valec, ktorým je zhutňovací stroj s jedným kovovým valcovým telesom, bubnom alebo s ...

  d)

  vibračná platňa a vibračná ubíjačka, ktorými sú zhutňovacie stroje väčšinou s plochými ...

  e)

  výbušná ubíjačka, ktorá je zhutňovací stroj väčšinou s plochými platňami ako zhutňovacím ...

  9.

  Kompresor

  9.1.

  Akýkoľvek stroj s vymeniteľným príslušenstvom, ktorý stláča vzduch, plyn alebo paru na tlak ...

  9.2.

  Za kompresor sa nepovažuje zariadenie:

  a)

  ventilátor, zariadenie, ktoré vytvára cirkuláciu vzduchu pri pretlaku najviac 110 000 pascalov, ...

  b)

  vákuový vývev, zariadenie alebo spotrebič, ktorý vyčerpáva vzduch z uzavretého priestoru pri ...

  c)

  plynový turbínový motor.

  10.

  Ručný drvič betónu a zbíjacie kladivoDrvič betónu a zbíjacie kladivo s pohonom akéhokoľvek ...

  11.

  Miešač betónovej zmesi a maltyStroj na prípravu betónovej zmesi alebo malty s využitím akéhokoľvek ...

  12.

  Stavebný vrátokDočasne inštalované zdvíhacie zariadenie s pohonom, ktoré má mechanizmus na zdvíhanie ...

  13.

  Dopravník a čerpadlo betónovej zmesi a maltyAgregátová jednotka, ktorá dopravuje a nahadzuje betónovú ...

  a)

  pre betónovú zmes mechanicky piestovým čerpadlom alebo rotačným čerpadlom,

  b)

  pre maltu mechanicky piestovým čerpadlom, vretenovým čerpadlom, hadicovým čerpadlom alebo rotačným ...

  14.

  Pásový dopravníkDočasne inštalovaný stroj vhodný na prepravu materiálu pomocou pohyblivého ...

  15.

  Chladiace zariadenie na vozidlách Zariadenie na chladenie nákladného priestoru vozidiel kategórií ...

  16.

  Dozér alebo zhŕňačSamojazdný kolesový stroj alebo pásový stroj používaný na vyvinutie tlakovej ...

  17.

  Vrtná súprava

  17.1.

  Stroj, ktorý sa používa na vyvŕtanie dier na staveniskách prostredníctvom

  a)

  vŕtania s príklepom,

  b)

  rotačného vŕtania,

  c)

  rotačného vŕtania s príklepom.

  17.2.

  Vrtná súprava je počas vŕtania stacionárna. Môže sa premiestňovať z jedného pracovného stanovišťa ...

  18.

  Damper alebo vyklápačSamojazdný stroj na kolesovom podvozku alebo na pásovom podvozku s otvorenou ...

  19.

  Zariadenie na plnenie alebo na vyprázdňovanie vozidla so zásobníkom alebo s cisternouZariadenie ...

  20.

  Rýpadlo ovládané hydraulicky alebo lanomSamojazdný stroj s pásovým podvozkom alebo s kolesovým ...

  21.

  Rýpadlo alebo nakladačSamojazdný stroj s kolesovým podvozkom alebo pásovým podvozkom, ktorý je ...

  22.

  Kontajner na recykláciu sklaKontajner vyrobený z akéhokoľvek materiálu, ktorý sa používa na ...

  23.

  Grader alebo zrovnávačSamojazdný stroj s kolesovým podvozkom alebo s pásovým podvozkom a s nastaviteľnou ...

  24.

  Vyžínač trávnika alebo začisťovač okrajov trávnikaPrenosné ručné náradie poháňané spaľovacím ...

  25.

  Nožnice na živé plotyRučné náradie s vlastným pohonom, ktoré je skonštruované na obsluhu jedným ...

  26.

  Vysokotlakový preplachovačVozidlo so zariadením na čistenie kanalizácie a obdobných inštalácií ...

  27.

  Vysokotlakový vodný čistiaci stroj

  27.1.

  Stroj s dýzou alebo s iným otvorom na zvýšenie rýchlosti prúdu vody, ktorý umožňuje, že voda ...

  27.2.

  Mobilný vysokotlakový čistiaci stroj je pohyblivý a premiestniteľný stroj, ktorý je skonštruovaný ...

  27.3.

  Stacionárny vysokotlakový čistiaci stroj je skonštruovaný na použitie na jednom mieste na dlhý ...

  28.

  Hydraulické kladivoZariadenie, ktoré využíva hydraulický zdroj energie nosiča, niekedy pomocou ...

  29.

  Hydraulický tlakový zdrojAkýkoľvek stroj na použitie s vymeniteľným zariadením, ktorý stláča ...

  30.

  Fréza na špáryMobilný stroj určený na výrobu spojov v betóne, asfalte a obdobných cestných ...

  a)

  ručný,

  b)

  ručný s mechanickou podporou alebo

  c)

  so strojovým pohonom.

  31.

  Zhutňovač odpadu s nakladacím zariadenímSamojazdný stroj s kolesovým podvozkom s oceľovými kolesami, ...

  32.

  Kosačka na trávu

  32.1.

  Stroj na kosenie trávy, za ktorým sa kráča alebo na ktorom sa jazdí, alebo stroj s prídavným ...

  a)

  pevné rezacie nástroje alebo

  b)

  nekovové lanká alebo nekovové rezacie nástroje, ktoré voľne rotujú okolo zvislej osi, každé ...

  32.2.

  Stroj na kosenie trávy, za ktorým sa kráča alebo na ktorom sa jazdí, alebo stroj s prídavným ...

  33.

  Rezačka trávy, orezávačka okrajov trávyElektricky poháňaný stroj na kosenie trávy ručný alebo ...

  34.

  Odfukovač lístiaStroj s pohonom určený na čistenie najmä trávnikov, chodníkov, ciest alebo ulíc ...

  a)

  prenosný ručný alebo

  b)

  neprenosný, ale mobilný.

  35.

  Zberač lístiaStroj s pohonom vhodný na zber listov a iných odpadkov využitím nasávacieho prístroja, ...

  a)

  prenosný ručný alebo

  b)

  neprenosný, ale mobilný.

  36.

  Zdvižný vozík s protizávažím poháňaný spaľovacím motoromKolesový zdvižný vozík poháňaný ...

  a)

  terénny vozík, kolesový vozík s protizávažím určený najmä na prevádzku na neupravenom prírodnom ...

  b)

  iný zdvižný vozík s protizávažím okrem toho zdvižného vozíka s protizávažím, ktorý je ...

  37.

  Nakladač Samojazdný stroj s kolesovým podvozkom alebo s pásovým podvozkom, ktorého súčasťou ...

  38.

  Pojazdný žeriavSamojazdný výložníkový žeriav, ktorý sa môže pohybovať s bremenom alebo bez ...

  39.

  Pojazdný kontajner na odpadkyVhodne zostrojený kontajner s kolesami, ktorý je určený na dočasné ...

  40.

  Motorový kultivátorSamojazdný stroj skonštruovaný tak, že je ovládaný pešou obsluhou, ktorým ...

  a)

  motorový kultivátor s nosným kolesom alebo bez neho, ktorého pracovná časť pracuje ako kypriaci ...

  b)

  motorový kultivátor s kolesovým pohonom, ktorý sa pohybuje vpred pomocou jedného kolesa alebo viacerých ...

  41.

  Finišer na vozovkyPojazdný stroj na stavbu vozoviek používaný na pokrývanie povrchu vozoviek stavebným ...

  42.

  Zariadenie na pilótovacie práceZariadenie na zarážanie pilót alebo vyťahovanie pilót, najmä ...

  a)

  baranidlovú súpravu na pilóty, ktorá sa skladá z nosného stroja na pásovom podvozku alebo na ...

  b)

  príslušenstvo najmä hlavica baranidla, kryt baranidla, plechové dosky, zavádzací mechanizmus, ...

  43.

  Ukladač potrubiaSamojazdný stroj s pásovým podvozkom alebo s kolesovým podvozkom špeciálne skonštruovaný ...

  44.

  Pásové vozidlo na úpravu snehu alebo rolbaSamojazdné pásové vozidlo používané na odťahovanie ...

  45.

  Výkonový generátorAkékoľvek zariadenie, ktoré zahŕňa spaľovací motor, ktorý poháňa rotačný ...

  46.

  Zametací strojZametací stroj má zariadenie na zhrnutie odpadu do cesty nasávacieho prúdu vzduchu, ...

  47.

  Vozidlo na zber odpadkovVozidlo skonštruované na zber a prepravu domáceho a iného hromadného odpadu, ...

  48.

  Stroj na frézovanie vozoviekMobilný stroj používaný na odstraňovanie materiálu zo spevneného ...

  49.

  RozrývačStroj s pohonom ručne ovládaný zozadu alebo riadený sediacou obsluhou, ktorý na nastavenie ...

  50.

  Drvič alebo štiepkovací strojStroj s pohonom skonštruovaný na stacionárne použitie, ktorého ...

  51.

  Snehová frézaStroj, pomocou ktorého sa odstraňuje sneh z miest dopravnej prevádzky pomocou rotačného ...

  52.

  Nasávacie vozidloVozidlo vybavené zariadením na odsávanie vody, blata, kalu a obdobných materiálov ...

  53.

  Vežový žeriavVežový žeriav, ktorého výložník je namontovaný na vrchu veže, ktorá pri pracovnom ...

  54.

  RyhovačSamojazdný stroj s pásovým podvozkom alebo kolesovým podvozkom riadený z chodníka alebo ...

  55.

  AutomiešačVozidlo vybavené bubnom na dopravu vopred namiešanej betónovej zmesi z betonárne na ...

  56.

  Čerpací agregátStroj, ktorý pozostáva zo samotného vodného čerpadla a pohonného systému. Vodným ...

  57.

  Zvárací generátorAkékoľvek rotačné zariadenie, ktoré vyrába zvárací prúd.

  Príloha č. 2k nariadeniu vlády č. 78/2019 Z. z.

  ES VYHLÁSENIE O ZHODE

  ES vyhlásenie o zhode musí obsahovať tieto údaje:

  a)

  obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo splnomocneného zástupcu výrobcu, ...

  b)

  meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania osoby, ...

  c)

  opis zariadenia,

  d)

  použitý postup posudzovania zhody, a ak je to vhodné, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania ...

  e)

  nameranú hladinu akustického výkonu zariadenia, ktoré reprezentuje určený typ,

  f)

  garantovanú hladinu akustického výkonu pre príslušné zariadenie,

  g)

  odkaz na toto nariadenie vlády a príslušný harmonizačný právny predpis Európskej únie,13) ...

  h)

  vyhlásenie, že zariadenie je v zhode s požiadavkami tohto nariadenia vlády a príslušného harmonizačného ...

  i)

  ak je to vhodné, ES vyhlásenie o zhode a odkaz na ostatné použité všeobecne záväzné právne ...

  j)

  miesto a dátum vydania ES vyhlásenia o zhode,

  k)

  údaje o osobe oprávnenej podpísať právne záväzné ES vyhlásenia o zhode v mene výrobcu alebo ...

  Príloha č. 3k nariadeniu vlády č. 78/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - METÓDY MERANIA VZDUCHOM PRENÁŠANÉHO HLUKU EMITOVANÉHO ZARIADENÍM POUŽÍVANÝM ...

  Príloha č. 4k nariadeniu vlády č. 78/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR OZNAČENIA CE A VZOR OZNAČENIA GARANTOVANEJ HLADINY AKUSTICKÉHO VÝKONU ...

  Príloha č. 5k nariadeniu vlády č. 78/2019 Z. z.

  VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY

  1.

  Táto príloha upravuje postup, ktorým výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu, ktorý plní ...

  2.

  Výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu musí zostaviť technickú dokumentáciu podľa tretieho ...

  3.

  Technická dokumentácia umožní posúdenie zhody zariadenia s požiadavkami podľa tohto nariadenia ...

  a)

  obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo splnomocneného zástupcu výrobcu, ...

  b)

  opis zariadenia,

  c)

  druh a značku zariadenia,

  d)

  obchodný názov zariadenia,

  e)

  typ, sériu a výrobné číslo zariadenia,

  f)

  technické údaje na identifikáciu zariadenia a posúdenie jeho emisie hluku vrátane, ak je to vhodné, ...

  g)

  odkaz na toto nariadenie vlády,

  h)

  technickú správu o meraniach hluku vykonaných podľa tohto nariadenia vlády,

  i)

  použité technické prístroje a výsledky hodnotenia neistôt v dôsledku odchýlky výroby a ich ...

  Výrobca musí prijať všetky potrebné opatrenia tak, že výrobný proces zabezpečuje nepretržitú ...

  Príloha č. 6k nariadeniu vlády č. 78/2019 Z. z.

  VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY S POSUDZOVANÍM TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE A PRAVIDELNOU KONTROLOU

  1.

  Táto príloha upravuje postup, ktorým výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu, ktorý plní ...

  2.

  Výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu zostaví technickú dokumentáciu podľa tretieho bodu ...

  3.

  Technická dokumentácia umožní posúdenie zhody zariadenia s požiadavkami podľa tohto nariadenia ...

  a)

  obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo splnomocneného zástupcu výrobcu, ...

  b)

  opis zariadenia,

  c)

  druh a značku zariadenia,

  d)

  obchodný názov zariadenia,

  e)

  typ, sériu a výrobné číslo zariadenia,

  f)

  technické údaje na identifikáciu zariadenia a posúdenie jeho emisie hluku vrátane, ak je to vhodné, ...

  g)

  odkaz na toto nariadenie vlády,

  h)

  technickú správu o meraniach hluku vykonaných podľa tohto nariadenia vlády,

  i)

  použité technické prístroje a výsledky hodnotenia neistôt v dôsledku odchýlky výroby a ich ...

  4.

  Výrobca prijme všetky potrebné opatrenia tak, že výrobný proces zabezpečuje nepretržitú zhodu ...

  5.

  Hodnotenie zariadenia notifikovanou osobou pred jeho uvedením na trh

  5.1.

  Pred uvedením prvého zariadenia na trh výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu predloží ...

  5.2.

  Po tom, čo notifikovaná osoba vydá správu, ktorá potvrdzuje, že technická dokumentácia je v ...

  6.

  Hodnotenie zariadenia notifikovanou osobou počas jeho výroby

  6.1.

  Výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu zapojí notifikovanú osobu do výrobnej fázy podľa ...

  6.2.

  Notifikovaná osoba vykonáva pravidelné kontroly na overenie nepretržitej zhody vyrábaného zariadenia ...

  a)

  správne a úplné označovanie zariadenia podľa § 9,

  b)

  vydávanie ES vyhlásenia o zhode podľa § 8,

  c)

  použité technické prístroje a výsledky hodnotenia neistôt v dôsledku odchýlky výroby a ich ...

  6.3.

  Výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu umožní notifikovanej osobe voľný prístup k celej ...

  6.4.

  Ak uvedené kontroly vedú k neuspokojivým výsledkom, vykoná notifikovaná osoba skúšky hluku, ...

  6.5.

  Notifikovaná osoba vykoná alebo dá vykonať kontroly v náhodných intervaloch. Príslušná vzorka ...

  a)

  správne a úplné značenie zariadenia podľa § 9,

  b)

  vydanie ES vyhlásenia o zhode podľa § 8.

  6.6.

  Pri postupoch podľa podbodov 6.2 a 6.5 je počet kontrol určený notifikovanou osobou na základe ...

  6.7.

  Ak sú pochybnosti o hodnovernosti technickej dokumentácie alebo o dodržiavaní technickej dokumentácie ...

  6.8.

  Ak kontrolované zariadenie nie je v zhode s ustanoveniami tohto nariadenia vlády, notifikovaná osoba ...

  Príloha č. 7k nariadeniu vlády č. 78/2019 Z. z.

  OVEROVANIE JEDNOTLIVÉHO ZARIADENIA

  1.

  Táto príloha upravuje postup, ktorým výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu zabezpečuje ...

  2.

  Žiadosť o overovanie jednotlivého zariadenia musí podať výrobca alebo splnomocnený zástupca ...

  a)

  obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, a ak žiadosť podá splnomocnený zástupca ...

  b)

  písomné vyhlásenie, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe,

  c)

  technickú dokumentáciu v zhode s týmito požiadavkami:

  1c.

  opis zariadenia,

  2c.

  obchodný názov,

  3c.

  typ, séria a výrobné číslo,

  4c.

  technické údaje na identifikáciu zariadenia a posúdenie jeho emisie hluku vrátane, ak je to vhodné, ...

  5c.

  odkaz na toto nariadenie vlády.

  3.

  Notifikovaná osoba

  a)

  preskúša, či zariadenie bolo vyrobené podľa technickej dokumentácie,

  b)

  dohodne so žiadateľom miesto, kde sa v zhode s týmto nariadením vlády vykonajú hlukové skúšky, ...

  c)

  v zhode s týmto nariadením vlády vykoná alebo dá vykonať potrebné hlukové skúšky.

  4.

  Ak zariadenie spĺňa ustanovenia tohto nariadenia vlády, notifikovaná osoba vydá žiadateľovi certifikát ...

  5.

  Ak notifikovaná osoba odmietne vydať certifikát o zhode, uvedie podrobné dôvody tohto zamietnutia. ...

  6.

  Výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu uchováva spoločne s technickou dokumentáciou kópiu ...

  Príloha č. 8k nariadeniu vlády č. 78/2019 Z. z.

  ÚPLNÉ ZABEZPEČENIE KVALITY

  1.

  Táto príloha upravuje postup, ktorým výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu, ktorý plní ...

  2.

  Výrobca musí prevádzkovať schválený systém zabezpečenia kvality pre návrh, výrobu, výstupnú ...

  3.

  Systém zabezpečenia kvality

  3.1

  Výrobca podá žiadosť o posúdenie systému zabezpečenia kvality notifikovanej osobe. Žiadosť ...

  a)

  obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo splnomocneného zástupcu výrobcu, ...

  b)

  opis zariadenia,

  c)

  druh a značku zariadenia,

  d)

  obchodný názov zariadenia,

  e)

  druh, značku zariadenia,

  f)

  typ, sériu a výrobné číslo zariadenia,

  g)

  technické údaje na identifikáciu zariadenia a posúdenie jeho emisie hluku vrátane, ak je to vhodné, ...

  h)

  odkaz na toto nariadenie vlády,

  i)

  technickú správu o meraniach hluku vykonaných podľa tohto nariadenia vlády,

  j)

  použité technické prístroje a výsledky hodnotenia neistôt v dôsledku odchýlky výroby a ich ...

  k)

  kópiu ES vyhlásenia o zhode,

  l)

  dokumentáciu, ktorá sa týka systému zabezpečenia kvality.

  3.2

  Systém zabezpečenia kvality musí zabezpečiť zhodu zariadenia s požiadavkami podľa technického ...

  Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa systematicky a metodicky zdokumentujú ...

  3.3

  Systém zabezpečenia kvality obsahuje primeraný opis najmä

  a)

  organizačnej štruktúry, zodpovedností, právomocí manažmentu a ich cieľov kvality vo vzťahu ...

  b)

  technickej dokumentácie zostavenej pre každý výrobok, ktorá obsahuje informácie podľa podbodu ...

  c)

  techník kontroly návrhu a overovania návrhu, procesov a systematických činností, ktoré sa použijú ...

  d)

  zodpovedajúcich výrobných techník, techník kontroly kvality a zabezpečenia kvality, procesov a ...

  e)

  preskúšaní a skúšok, ktoré sa vykonajú pred výrobou, počas nej a po výrobe, a frekvencie, ...

  f)

  záznamov kvality, ako sú správy z dohľadu, údaje o skúške, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii ...

  g)

  prostriedkov na sledovanie dosiahnutia požadovanej kvality návrhu a výrobku a efektívnej prevádzky ...

  3.4

  Notifikovaná osoba posúdi systém zabezpečenia kvality a určí, či spĺňa požiadavky uvedené ...

  3.5

  Tím audítorov má najmenej jedného posudzovateľa so skúsenosťou v príslušnej technológii výroby ...

  3.6

  Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje záver preskúšania a odôvodnené rozhodnutie ...

  3.7

  Výrobca sa zaviaže, že bude plniť povinnosti, ktoré vyplývajú zo systému zabezpečenia kvality, ...

  3.

  8 Výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém ...

  3.9

  Notifikovaná osoba zhodnotí navrhnuté zmeny a rozhodne, či zmenený systém zabezpečenia zhody ...

  3.10

  Notifikovaná osoba oznámi svoje rozhodnutie výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery preskúšania ...

  4.

  Dohľad, za ktorý zodpovedá notifikovaná osoba

  4.1

  Účelom dohľadu je preveriť, či výrobca riadne spĺňa povinnosti, ktoré vyplývajú zo schváleného ...

  4.2

  Výrobca na účely dohľadu umožní notifikovanej osobe prístup do konštrukčných, výrobných, ...

  a)

  dokumentáciu o systéme zabezpečenia kvality,

  b)

  záznamy o kvalite, ako sú spracovávané v časti systému zabezpečenia kvality, ktorá sa týka ...

  c)

  záznamy o kvalite, ako sú spracovávané v časti systému zabezpečovania kvality, ktorá sa týka ...

  4.3

  Notifikovaná osoba pravidelne vykonáva dohľad, či výrobca zachováva a uplatňuje systém zabezpečenia ...

  4.4

  Notifikovaná osoba môže vykonať neohlásené návštevy u výrobcu. Počas neohlásených návštev ...

  5.

  Výrobca počas najmenej desiatich rokov po tom, čo sa vyrobilo posledné zariadenie, uchováva pre ...

  a)

  dokumentáciu uvedenú v podbode 3.1,

  b)

  zmenu uvedenú v podbode 3.4.1,

  c)

  rozhodnutia a správy notifikovanej osoby, ktoré sú uvedené v podbodoch 3.4.3, 4.3 a 4.4.

  6.

  Každá notifikovaná osoba podá iným notifikovaným osobám informácie, ktoré sa týkajú vydaných ...

  Príloha č. 9k nariadeniu vlády č. 78/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - TABUĽKA ZARIADENÍ PODĽA § 10

  Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 78/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - OVEROVANIE JEDNOTLIVÉHO ZARIADENIA

  Príloha č. 11k nariadeniu vlády č. 78/2019 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES z 8. mája 2000 týkajúca sa aproximácie právnych ...

Poznámky

 • 1)  § 4 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku ...
 • 2)  Čl. 2 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ...
 • 3)  Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 4)  Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 5)  Čl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 6)  § 20 ods. 2 zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 7)  § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 8)  Napríklad STN EN ISO 3744 Akustika. Určovanie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie ...
 • 9)  § 25 zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 10)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky ...
 • 11)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom ...
 • 12)  Príloha B STN EN 786+A2 Záhradné zariadenia. Elektrické vyžínače trávy a okrajov trávnikov ...
 • 13)  Čl. 2 ods. 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 44)  STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015) (01 0320).
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore