Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na systémy zabraňujúce rozstreku pre určité kategórie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 71/2011 účinný od 09.04.2011 do 31.10.2014


Platnosť od: 24.03.2011
Účinnosť od: 09.04.2011
Účinnosť do: 31.10.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky, Právo EÚ, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na systémy zabraňujúce rozstreku pre určité kategórie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 71/2011 účinný od 09.04.2011 do 31.10.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 71/2011 s účinnosťou od 09.04.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

o technických požiadavkách na systémy zabraňujúce rozstreku pre určité kategórie motorových ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na kategórie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel uvedených ...

§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)

systémom zabraňujúcim rozstreku systém určený na zníženie rozprašovania vody vrhanej smerom ...

b)

blatníkom tuhý alebo polotuhý komponent určený na zachytávanie vody vrhanej smerom hore od pneumatík ...

c)

lapačom nečistôt pružný komponent montovaný vertikálne za kolesom na dolnej časti rámu alebo ...

d)

zariadením zabraňujúcim rozstreku časť systému zabraňujúceho rozstreku, ktorá môže obsahovať ...

e)

separátorom vzduch/voda komponent tvoriaci časť krytu, prípadne časť lapača nečistôt, ktorými ...

f)

zariadením absorbujúcim energiu komponent tvoriaci časť blatníka, prípadne bočného krytu alebo ...

g)

vonkajším bočným krytom komponent umiestenný vo vertikálnej rovine rovnobežnej s pozdĺžnou ...

h)

typom vozidla dokončené, nedokončené alebo dokončované vozidlá, ktoré sa neodlišujú namontovaným ...

§ 3
(1)

Zariadenia zabraňujúce rozstreku musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bode 1 prílohy ...

(2)

Systémy zabraňujúce rozstreku a ich montáž na vozidlo musia spĺňať technické požiadavky ustanovené ...

(3)

Vozidlá kategórie N1) a O1) okrem terénnych vozidiel2) musia byť vyrábané so systémami zabraňujúcimi ...

(4)

Požiadavky podľa odseku 3 pre nedokončené vozidlá sa uplatňujú len na kolesá zakryté kabínou. ...

(5)

Pre vozidlá kategórie N1 a N2 s najväčšou technicky prípustnou hmotnosťou naloženého vozidla ...

(6)

Technické požiadavky ustanovené na zariadenia zabraňujúce rozstreku nie sú povinné pre vozidlá ...

§ 4
(1)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu4) pre typ zariadenia zabraňujúceho rozstreku ...

(2)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené ...

(3)

Výrobca poskytne poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“) ...

(4)

Každá poskytnutá vzorka zariadenia zabraňujúceho rozstreku musí byť označená spôsobom ustanoveným ...

(5)

Typové schválenie ES komponentu pre typ zariadenia zabraňujúceho rozstreku sa udelí,5) ak sú splnené ...

(6)

Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ zariadenia zabraňujúceho rozstreku sa vydá6) ...

(7)

Pre každý schválený typ zariadenia zabraňujúceho rozstreku sa pridelí značka typového schválenia ...

(8)

Každé zariadenie zabraňujúce rozstreku zhodné s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády ...

(9)

Typový schvaľovací úrad6) prijme potrebné opatrenia9) na zabránenie používania značiek typového ...

(10)

Typový schvaľovací úrad prijme po typovom schválení ES komponentu pre typ zariadenia zabraňujúceho ...

(11)

Typový schvaľovací úrad

a)

zasiela typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov kópie osvedčení o typovom ...

b)

informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov o každom odňatí typového ...

(12)

Ak typový schvaľovací úrad zistí, že zariadenie zabraňujúce rozstreku, ktoré má osvedčenie ...

(13)

Ak typový schvaľovací úrad po udelení typového schválenia ES komponentu pre typ zariadenia zabraňujúceho ...

§ 5
(1)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla10) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž ...

(2)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto dokumenty v troch vyhotoveniach:

a)

technický opis systému zabraňujúcemu rozstreku,

b)

jeden alebo viac dostatočne podrobných výkresov v mierke, ktorá umožňuje identifikáciu systému ...

c)

informačný dokument podľa vzoru ustanoveného v doplnku 1 prílohy III smernice.

(3)

Výrobca alebo zástupca výrobcu poskytne technickej službe vozidlo vybavené systémom zabraňujúcim ...

(4)

Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž systému zabraňujúcemu ...

(5)

Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na montáž systému zabraňujúceho ...

(6)

Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla12) ...

(7)

Ak sa žiada o typové schválenie ES celého vozidla podľa osobitného predpisu,14) typy vozidiel, ...

§ 6
(1)

Príslušný štátny orgán15) nesmie

a)

odmietnuť ani zakázať uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie ...

b)

zakázať uvedenie zariadenia zabraňujúceho rozstreku na trh z dôvodov vzťahujúcich sa na jeho ...

(2)

Nemožno uvádzať na trh zariadenia zabraňujúce rozstreku označené značkou typového schválenia ...

§ 7

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe. ...

§ 8

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2006 Z. z. o technických požiadavkách ...

§ 9

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 9. apríla 2011.

Iveta Radičová v. r.

Poznámky

 • 1)  Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných ...
 • 2)  Bod 4 časť A príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ...
 • 3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1009/2010 z 9. novembra 2010 o požiadavkách typového schvaľovania krytov ...
 • 4)  § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.140/2009 Z. z.
 • 5)  § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.
 • 6)  § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 7 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.
 • 8)  § 23 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.140/2009 Z.z.
 • 9)  § 13 ods. 2 a § 106 ods. 1 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 10)  § 5 ods. 9 a 20, § 6 ods. 6 a 10 a § 7 ods. 7 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 11)  § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 12)  § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 13)  § 5 ods. 5 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 14)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky ...
 • 15)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore