Nariadenie vlády Slovenskej republiky o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu 66/2007 účinný od 15.06.2016

Platnosť od: 10.02.2007
Účinnosť od: 15.06.2016
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Vodná doprava, Odpadové hospodárstvo, Nakladanie s odpadmi, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu 66/2007 účinný od 15.06.2016
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 66/2007 s účinnosťou od 15.06.2016 na základe 196/2016
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
(1)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na námorné lode1) vrátane námorných rybárskych lodí, námorných rekreačných ...

(2)

Účelom tohto nariadenia vlády je obmedziť vypúšťanie lodného odpadu a zvyškov nákladu do mora a zlepšiť ...

§ 2
(1)

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie:

a)
lodným odpadom odpad vrátane odpadovej vody a zvyšky iné ako zvyšky nákladu, ktorý vzniká počas prevádzky ...
b)
zvyškami nákladu zostatky lodného nákladu v nákladových priestoroch alebo nákladových tankoch, ktoré ...
c)
prístavným zberným zariadením pevné, plávajúce alebo pohyblivé zariadenie určené na zber lodného odpadu ...
d)
námornou rybárskou loďou plavidlo vybavené na lov rýb alebo iných morských živočíchov alebo využívané ...
e)
prístavom miesto vybavené na vykonávanie činností súvisiacich s prevádzkou námorných lodí vrátane námorných ...
(2)

Ustanoveniami odseku 1 písm. a) a b) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.4)

§ 3
(1)

Veliteľ námornej lode okrem námornej rybárskej lode, námorného rekreačného plavidla1) alebo námornej ...

a)
aspoň 24 hodín pred priplávaním, ak je prístav určenia známy,
b)
ihneď, ako bude známy prístav, do ktorého námorná loď pripláva, ak je táto informácia zrejmá do 24 hodín ...
c)
najneskôr po odplávaní z predchádzajúceho prístavu, ak plavba trvá menej ako 24 hodín.
(2)

Informácie uvedené v odseku 1 sa uchovávajú na námornej lodi aspoň do nasledujúceho prístavu, do ktorého ...

§ 4
(1)

Veliteľ námornej lode pred opustením prístavu členského štátu zabezpečí vyloženie všetkého lodného odpadu ...

(2)

Námorná loď môže pokračovať v plavbe do ďalšieho prístavu aj bez vyloženia lodného odpadu, ak z informácie ...

§ 5

Vlastník alebo prevádzkovateľ námornej lode platí úhradu za používanie prístavného zberného zariadenia ...

§ 6

Veliteľ námornej lode, ktorá priplávala do námorného prístavu členského štátu, zabezpečí, aby boli zvyšky ...

§ 7

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 8

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.

v z. Dušan Čaplovič v. r.

Prílohy

  Príloha k nariadeniu vlády č. 66/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach ...

  2.

  Smernica Komisie 2007/71/ES z 13. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho ...

  3.

  Smernica Komisie (EÚ) 2015/2087 z 18. novembra 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho ...

Poznámky

 • 1)  § 2 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.
 • 2)  Prílohy č. I, IV a V Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení ...
 • 3)  Príloha č. V Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších ...
 • 4)  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore