Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákonníku práce a k zákonu o mzde 645/1992 účinný od 01.04.1996 do 31.03.2002

Platnosť od: 31.12.1992
Účinnosť od: 01.04.1996
Účinnosť do: 31.03.2002
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Odmena za prácu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákonníku práce a k zákonu o mzde 645/1992 účinný od 01.04.1996 do 31.03.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 645/1992 s účinnosťou od 01.04.1996 na základe 90/1996
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákonníku práce a k zákonu o mzde ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 111 ods. 3, § 121 ods. 2 Zákonníka práce, § 4 ods. 4, § ...

Čl. I

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník ...

1.

§ 21 ods. 1 prvá veta znie: „Zo mzdy sa zrazí najprv poistné na zdravotné poistenie, nemocenské ...

2.

Poznámka pod čiarou č. 5) znie:

„5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a ...

3.

Poznámka pod čiarou č. 5a) znie:

„5a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej ...

4.

Poznámka pod čiarou č. 5b) znie:

„5b)
§ 6 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.“.

5.

§ 27 ods. 2 znie:

„(2) Pri priznávaní náhrady mzdy sa prihliada len na osoby, ktoré sa uznávajú na účely dane ...

6.

Poznámka pod čiarou č. 5c) znie:

„5c)
§ 15 zákona č. 286/1992 Zb.“.

7.

V § 48 ods. 2 sa slová „dane zo mzdy“ nahrádzajú slovami „dane z príjmov fyzických osôb“. ...

Čl. II

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych ...

1.

V § 2 ods. 1 v tabuľkovej časti „Sadzba v Kčs za hodinu“ a „Sadzba v Kčs za mesiac“ sa ...

2.

§ 2 ods. 2 sa vypúšťa.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

Čl. IV

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.

Mečiar v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore