Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 147/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlá pre spolujazdcov v poľnohospodárskych kolesových traktoroch a lesných kolesových traktoroch 53/2011 účinný od 02.03.2011

Platnosť od: 01.03.2011
Účinnosť od: 02.03.2011
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 147/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlá pre spolujazdcov v poľnohospodárskych kolesových traktoroch a lesných kolesových traktoroch 53/2011 účinný od 02.03.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 53/2011 s účinnosťou od 02.03.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 147/2006 Z. z. o technických ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 147/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlá ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

2.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 5a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 2. marca 2011 (1) Príslušný štátny orgán3) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4)
§ 2 písm. ai) zákona č. 725/2004 Z. z.“.

3.

§ 6 znie:

„§ 6 Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v ...

4.

Nadpis prílohy znie:

„2. Smernica Komisie 2010/52/EÚ z 11. augusta 2010, ktorou sa na účely prispôsobenia technických ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 2. marca 2011.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore