Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí 50/2011 účinný od 21.12.2019

Platnosť od: 01.03.2011
Účinnosť od: 21.12.2019
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Vodná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí 50/2011 účinný od 21.12.2019
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 50/2011 s účinnosťou od 21.12.2019 na základe 15/2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje zásady, pravidlá a postupy vyšetrovania námornej nehody1) alebo námornej ...

(2)

Vyšetrovaním sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie analýza námornej nehody alebo námornej mimoriadnej ...

(3)

Vyšetrovateľom a odbornou vyšetrovacou komisiou sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie ten, kto ...

(4)

Štátom s podstatným záujmom sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie členský štát Európskej únie, ...

a)
ktorý je vlajkovým štátom námornej lode, osobnej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla, ...
b)
v ktorého vnútorných vodách alebo teritoriálnych vodách sa stala námorná nehoda alebo námorná mimoriadna ...
c)
ktorého územie alebo oblasti, nad ktorými je oprávnený uplatňovať jurisdikciu podľa medzinárodného práva, ...
d)
ktorého územie alebo územie umelých ostrovov, zariadenia alebo konštrukcie, nad ktorými je oprávnený ...
e)
ktorého štátnych príslušníkov postihli straty na životoch a vážne ublíženia na zdraví v dôsledku námornej ...
f)
ktorý môže poskytnúť dôležité informácie vo veci vyšetrovania alebo
g)
ktorý z iných závažných príčin je považovaný za štát riadiaci vyšetrovanie.
§ 2
(1)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na námornú nehodu alebo námornú mimoriadnu udalosť, ktorá sa týka

a)
námorných lodí plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky alebo
b)
Slovenskej republiky ako štátu s podstatným záujmom.
(2)

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na námornú nehodu alebo námornú mimoriadnu udalosť, ktorá sa týka ...

a)
vojnových lodí, transportných výsadkových lodí a lodí, ktoré vlastní alebo prevádzkuje Slovenská republika ...
b)
lodí nepoháňaných mechanickými prostriedkami, drevených lodí jednoduchej konštrukcie, námorných jácht4) ...
c)
lodí vnútrozemskej plavby prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách,
d)
rybárskych lodí s dĺžkou menej ako 15 metrov,
e)
stálych vrtných súprav.
§ 3
(1)

Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia vykoná vyšetrovanie veľmi vážnej námornej nehody,6) ...

a)
námornej lode plávajúcej pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky bez ohľadu na miesto veľmi vážnej ...
b)
podstatného záujmu Slovenskej republiky bez ohľadu na miesto veľmi vážnej námornej nehody a vlajku námornej ...
(2)

Ak ide o vážnu námornú nehodu,7) vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia vykoná pred vyšetrovaním ...

(3)

Ak ide o námornú nehodu okrem námornej nehody podľa odsekov 1 a 2 alebo námornú mimoriadnu udalosť, ...

(4)

Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia v rozhodnutiach podľa odsekov 2 a 3 zohľadní závažnosť ...

(5)

Ak je Slovenská republika vedúcim vyšetrujúcim štátom, vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia ...

(6)

Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia sa pri vyšetrovaní riadi spoločnou metodikou vyšetrovania ...

§ 4
(1)

Každá námorná nehoda alebo námorná mimoriadna udalosť je spravidla predmetom len jedného vyšetrovania ...

(2)

Súbežné vyšetrovanie tej istej námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti môže byť vykonávané ...

(3)

Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia nesmie prijať žiadne opatrenie, ktoré by mohlo neprimerane ...

(4)

Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia je zodpovedný za vyšetrovanie a koordináciu s vyšetrovacími ...

(5)

Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia je zodpovedný za vyšetrovanie námornej nehody alebo ...

§ 5
(1)

Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia má právo na informácie potrebné na vykonanie vyšetrovania ...

a)
na voľný prístup k oblasti alebo miestu námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti, ako aj ...
b)
zabezpečiť okamžitý súpis dôkazov a riadené pátranie po vraku, troskách alebo iných predmetoch z dôvodu ...
c)
vyžadovať preskúmanie alebo analýzu dôkazového materiálu podľa písmena b) a na voľný prístup k výsledkom ...
d)
na voľný prístup k informáciám a zaznamenaným údajom vrátane údajov zo zapisovača údajov o plavbe (VDR), ...
e)
na voľný prístup k výsledkom obhliadky tiel obetí alebo skúšok vykonaných na vzorkách odobratých z tiel ...
f)
vyžadovať a mať voľný prístup k výsledkom vyšetrenia osôb zabezpečujúcich prevádzku námornej lode alebo ...
g)
vypočúvať svedkov bez prítomnosti osoby, ktorej záujmy by sa mohli považovať za prekážku vo vyšetrovaní, ...
h)
získať záznamy z technických prehliadok a informácie od štátu, pod vlajkou ktorého námorná loď pláva, ...
i)
žiadať o pomoc príslušné orgány dotknutých štátov vrátane inšpektorov štátu, pod vlajkou ktorého námorná ...
(2)

Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia môže začať vyšetrovanie bez ohľadu na to, kedy dostane ...

(3)

Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia môže vyšetrovať aj iné udalosti ako námorné nehody alebo ...

(4)

Dôkazy, správy a oznámenia získané alebo prijaté vyšetrovateľom alebo odbornou vyšetrovacou komisiou ...

§ 6
(1)

Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia v rámci stálej spolupráce s vyšetrovacími orgánmi iných ...

a)
využíva materiálne vybavenie a zariadenie na vyšetrovanie vrakov a zariadení námorných lodí a iných ...
b)
poskytuje a využíva technickú pomoc alebo odborné znalosti potrebné na plnenie špecifických úloh,
c)
získava a využíva informácie dôležité na analýzu údajov o námorných nehodách a námorných mimoriadnych ...
d)
vypracúva spoločné zásady dodržiavania bezpečnostných odporúčaní a úpravy vyšetrovacích metód,
e)
spravuje systém skorého varovania podľa § 11,
f)
vypracuje pravidlá o dôvernom charaktere pre spoločné využívanie svedeckých dôkazov a spracovanie údajov ...
g)
organizuje v prípade potreby odbornú prípravu pre jednotlivých vyšetrovateľov,
h)
podporuje spoluprácu s vyšetrovacími orgánmi tretích štátov a s medzinárodnými organizáciami pre vyšetrovanie ...
i)
poskytuje vyšetrovacím orgánom všetky relevantné informácie.
(2)

Činnosti vykonávané v rámci vyšetrovania, na ktorom sa zúčastňuje vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia ...

(3)

Ak je v rámci vyšetrovania potrebná pomoc vyšetrovacieho orgánu členského štátu, ktorý sa na vyšetrovaní ...

§ 7
(1)

Ak vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia vyšetruje námornú nehodu alebo námornú mimoriadnu ...

(2)

Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia môže rozhodnúť o nevykonaní súbežného vyšetrovania, ...

§ 8
Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia je povinný
a)

uchovávať všetky informácie z námorných máp, lodných denníkov, elektronických a magnetických nahrávok ...

b)

zabrániť prepísaniu alebo inej zmene informácií podľa písmena a),

c)

zabrániť rušeniu zo strany akýchkoľvek iných zariadení, ktoré možno považovať za dôležité pre vyšetrovanie, ...

d)

bezodkladne zhromažďovať a uchovávať všetky dôkazy na účely vyšetrovania.

§ 9
(1)

Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia po ukončení vyšetrovania uverejní správu z vyšetrovania ...

(2)

Ak je Slovenská republika vedúcim vyšetrujúcim členským štátom, vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia ...

§ 10
(1)

Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia v prípade potreby vypracuje bezpečnostné odporúčania ...

(2)

Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia zabezpečí, aby adresáti dodržiavali nimi vydané bezpečnostné ...

(3)

Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia v bezpečnostnom odporúčaní neurčuje zodpovednosť ani ...

§ 11

Ak vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia bez toho, aby bolo dotknuté jeho právo na vydanie ...

§ 12

Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia informuje Európsku komisiu o námorných nehodách a námorných ...

§ 13

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 14

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2011.

Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 50/2011 Z. z.

  ÚDAJE O NÁMORNEJ NEHODE ALEBO NÁMORNEJ MIMORIADNEJ UDALOSTI

  1.

  Zodpovedný členský štát/kontaktná osoba

  2.

  Vyšetrovateľ členského štátu

  3.

  Úloha členského štátu

  4.

  Dotknutý pobrežný štát

  5.

  Počet štátov s podstatným záujmom

  6.

  Štáty s podstatným záujmom

  7.

  Oznamujúci subjekt

  8.

  Čas oznámenia

  9.

  Dátum oznámenia

  10.

  Meno námornej lode

  11.

  Číslo IMO/rozlišovacie písmená

  12.

  Štátna vlajka námornej lode

  13.

  Druh námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti

  14.

  Typ námornej lode

  15.

  Dátum námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti

  16.

  Čas námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti

  17.

  Poloha – zemepisná šírka

  18.

  Poloha – zemepisná dĺžka

  19.

  Miesto námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti

  20.

  Prístav, z ktorého námorná loď vyplávala

  21.

  Prístav, do ktorého námorná loď pláva

  22.

  Systém rozdelenia plavby

  23.

  Úsek plavby

  24.

  Prevádzka námornej lode

  25.

  Miesto na palube

  26.

  Straty na životoch:

  a)

  posádka,

  b)

  cestujúci,

  c)

  iní.

  27.

  Závažná ujma na zdraví:

  a)

  posádka,

  b)

  cestujúci,

  c)

  iní.

  28.

  Znečistenie

  29.

  Škody na námornej lodi

  30.

  Škody na náklade

  31.

  Iné škody

  32.

  Stručný opis námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti

  33.

  Stručný opis dôvodov nevykonať vyšetrovanie.

  Poznámka: Údaje uvedené v bodoch 10 až 12, 14, 20 až 30 a 32 sa uvádzajú pre každú námornú loď, ak sa ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 50/2011 Z. z.

  OBSAH SPRÁVY Z VYŠETROVANIA

  Predslov

  V predslove sa uvádza primárny cieľ vyšetrovania a uvedie sa, že bezpečnostné odporúčanie v žiadnom ...

  Správa z vyšetrovania sa spravidla neodvoláva na svedecké dôkazy ani možnú spojitosť kohokoľvek, kto ...

  1.

  Zhrnutie

  V tejto časti sa uvádzajú základné skutočnosti námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti: ...

  2.

  Konkrétne informácie

  Táto časť obsahuje samostatné časti s informáciami, ktoré vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia ...

  2.1.

  Údaje o námornej lodi:

  a)

  štátna vlajka/námorný register,

  b)

  identifikačné označenie,

  c)

  hlavné vlastnosti,

  d)

  vlastníctvo a manažment,

  e)

  údaje o konštrukcii,

  f)

  minimálna posádka z hľadiska bezpečnosti,

  g)

  povolený náklad.

  2.2.

  Údaje o plavbe:

  a)

  prístavy, z ktorých námorná loď odplávala,

  b)

  typ plavby,

  c)

  informácie o náklade,

  d)

  posádka.

  2.3.

  Informácie o námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti:

  a)

  druh námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti,

  b)

  dátum a čas,

  c)

  poloha a miesto námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti,

  d)

  vonkajšie a vnútorné prostredie,

  e)

  prevádzka námornej lode a úsek plavby,

  f)

  miesto na palube,

  g)

  údaje o ľudskom faktore,

  h)

  dôsledky (pre ľudí, námornú loď, náklad, životné prostredie, iné).

  2.4.

  Účasť prístavných orgánov a reakcia na mimoriadnu situáciu:

  a)

  kto bol zúčastnený,

  b)

  použité prostriedky,

  c)

  rýchlosť reakcie,

  d)

  prijaté opatrenia,

  e)

  dosiahnuté výsledky.

  3.

  Opis udalosti

  V tejto časti sa chronologicky opisuje námorná nehoda alebo námorná mimoriadna udalosť ako sled jednotlivých ...

  4.

  Analýza

  Obsahuje samostatné časti, v ktorých sa analyzuje každá jednotlivá udalosť námornej nehody alebo námornej ...

  Tieto časti sa týkajú najmä

  a)

  námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti a životného prostredia,

  b)

  chybného konania a opomenutia, udalosti súvisiacej s nebezpečnými látkami, vplyvu na životné prostredie, ...

  c)

  skutočností zahŕňajúcich činnosti osôb, prevádzku námornej lode, riadenie pobrežného štátu alebo vplyv ...

  Analýza a pripomienky umožňujú vyvodiť logické závery zo správy z vyšetrovania a určiť všetky faktory, ...

  5.

  Závery

  Táto časť zjednocuje zistené faktory, ktoré prispeli k námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti ...

  6.

  Bezpečnostné odporúčania

  Táto časť správy z vyšetrovania obsahuje bezpečnostné odporúčania vyvodené z analýzy a záverov, týkajúce ...

  Táto časť obsahuje aj všetky predbežné bezpečnostné odporúčania, ktoré mohli byť predložené počas vyšetrovania, ...

  7.

  Dodatky

  K správe z vyšetrovania sa podľa potreby pripoja najmä tieto informácie v listinnej alebo elektronickej ...

  a)

  fotografie, filmy, zvukové záznamy, mapy, nákresy,

  b)

  uplatniteľné normy,

  c)

  použité technické termíny a skratky,

  d)

  osobitné bezpečnostné štúdie,

  e)

  rôzne informácie.

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 50/2011 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/18/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa ustanovujú základné zásady ...

Poznámky

 • 1)  § 28 ods. 1 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.
 • 2)  § 28 ods. 4 zákona č. 435/2000 Z. z. v znení zákona č. 440/2010 Z. z.
 • 4)  § 2 písm. e) zákona č. 435/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 2 písm. g) a § 51 ods. 2 zákona č. 435/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 28 ods. 3 zákona č. 435/2000 Z. z. v znení zákona č. 440/2010 Z. z.
 • 7)  § 28 ods. 2 zákona č. 435/2000 Z. z. v znení zákona č. 440/2010 Z. z.
 • 8)  Článok 2 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým ...
 • 9)  Kapitola II-2 pravidlo 3 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (Londýn 1. novembra ...
 • 10)  Kapitola X pravidlo 1 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (Londýn 1. novembra ...
 • 11)  Dohovor o šírom mori (oznámenie č. 53/1994 Z. z.).
 • 12)  § 18 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.§ 18 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, ...
 • 13)  Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore