Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov 41/2010 účinný od 10.02.2010

Platnosť od: 10.02.2010
Účinnosť od: 10.02.2010
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Odmena za prácu, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov 41/2010 účinný od 10.02.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 41/2010 s účinnosťou od 10.02.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej ...

1.

V § 3 ods. 3 druhej vete sa slová „na 50 eurocentov smerom nahor“ nahrádzajú slovami „na najbližších ...

2.

V § 3 ods. 4 druhá veta znie: „Výška hodinových pracovných taríf sa zaokrúhľuje na tri desatinné ...

3.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 10. februára 2010
4.

Prílohy č. 3 a 4 znejú:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.

VÝŠKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE

(v eurách mesačne)

Pracovný stupeň Počet rokov započítanej praxe Pracovná trieda 1 2 3 4 1 do 5 rokov 140,40 152,40 ...

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.

VÝŠKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE

(v eurách za hodinu)

Pracovný stupeň Počet rokov započítanej praxe Pracovná trieda 1 2 3 4 1 do 5 rokov 0,807 0,876 ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 10. februára 2010.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore