Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov 369/2020 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 15.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotnícke zariadenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov 369/2020 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 369/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 8 a § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho ...

1.

V § 2 ods. 3 sa slová „v skupine študijných odborov zdravotníctvo“ nahrádzajú slovami „v študijných ...

2.

V § 3 ods. 1, prílohe č. 1 časti A a prílohe č. 2 časti A písm. a) sa za slová „v doktorskom študijnom ...

3.

V § 6 ods. 1, prílohe č. 1 časti B a prílohe č. 2 časti B písm. a) sa za slová „v doktorskom študijnom ...

4.

V § 7 ods. 1 sa za slovo „vykonáva“ vkladajú slová „v súlade s etickým kódexom8a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) § 80 ods. 1 písm. e) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5.

V § 9 ods. 1, prílohe č. 1 časti C a prílohe č. 2 časti C písm. a) sa za slová „v magisterskom študijnom ...

6.

V § 10 ods. 1 písm. f) sa slovo „liekov“ nahrádza slovami „bezpečných a účinných liekov požadovanej ...

7.

V § 10 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane ich správneho používania“.

8.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní farmaceut (1) Na ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:

„11a) § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení ...

9.

V § 11 ods. 1 písm. b), § 14 ods. 2 a prílohe č. 1 časti D druhom bode sa za slová „v bakalárskom študijnom ...

10.

V § 11 ods. 1 písm. c) a § 14 ods. 2 sa za slová „v magisterskom študijnom programe“ vkladá slovo „ošetrovateľstvo“ ...

11.

V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva ...

12.

V § 14 ods. 1 písm. a), prílohe č. 1 časti E druhom bode, prílohe č. 2 časti E písm. a) a prílohe č. ...

13.

V § 14 ods. 1 písm. b) sa za slová „v magisterskom študijnom programe“ vkladajú slová „pôrodná asistencia“ ...

14.

V § 17 ods. 1 písm. b), prílohe č. 1 časti F druhom bode, prílohe č. 2 časti F písm. a) prvej vete a ...

15.

V § 17 ods. 1 písm. c) sa slová „v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia“ ...

16.

V § 20 ods. 1 písm. a) sa za slová „v magisterskom študijnom programe“ vkladajú slová „verejné zdravotníctvo“ ...

17.

V § 20 ods. 1 písm. b), prílohe č. 1 časti G druhom bode a prílohe č. 2 časti G písm. a) sa za slová ...

18.

V § 23 ods. 1 písm. a) sa slová „v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie ...

19.

V § 23 ods. 1 písm. b), prílohe č. 1 časti H druhom bode, prílohe č. 2 časti H písm. a) prvej vete a ...

20.

V § 26 ods. 1 písm. a), prílohe č. 1 časti I prvom bode, prílohe č. 2 časti N písm. a) prvej vete a ...

21.

V § 28 písm. a), prílohe č. 1 časti J prvom bode a v prílohe č. 2 časti I písm. a) prvej vete sa slová ...

22.

V § 30 ods. 1 písm. a), prílohe č. 1 časti K prvom bode a prílohe č. 2 časti J písm. a) prvej a druhej ...

23.

V § 32 ods. 1 písm. a), prílohe č. 1 časti L prvom bode, prílohe č. 2 časti K písm. a) prvej vete, prílohe ...

24.

V § 34 písm. a), prílohe č. 1 časti M prvom bode a prílohe č. 2 časti L písm. a) prvej vete sa slová ...

25.

V § 36 a prílohe č. 1 časti N sa slová „v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore zdravotnícke ...

26.

V § 53 ods. 1 a prílohe č. 1 časti W sa slová „v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ...

27.

V § 56 ods. 1 a prílohe č. 1 časti X sa za slová „v magisterskom študijnom programe“ vkladá slovo „psychológia“. ...

28.

V § 59 ods. 1 a prílohe č. 1 časti Y sa slová „v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ...

29.

V § 66 ods. 1 sa za slová „zdravotnej starostlivosti“ vkladajú slová „a vzdelávaciu, výchovnú a výskumnú ...

30.

V § 69 odsek 2 znie:

„(2) Špecializačné štúdium pozostáva z praktickej časti a teoretickej časti, pričom prevažnú časť špecializačného ...

31.

Za § 69 sa vkladá § 69a, ktorý znie:

„§ 69a (1) Špecializačné štúdium v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár sa uskutočňuje za ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16a a 16b znejú:

„16a) § 79 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 16b) § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. ...

32.

V § 70 ods. 1 sa za slovom „ustanovizeň“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá získala osvedčenie o akreditácii17) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.

33.

V § 71 ods. 3 celom texte sa vypúšťajú slová „špecializačnom odbore kardiochirurgia,“.

34.

V § 71 ods. 4 sa slová „častiach B a C“ nahrádzajú slovami „časti D“.

35.

§ 71 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Doplnková odborná príprava na získanie špecializácie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo ...

36.

Za § 83d sa vkladá § 83e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 83e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021 (1) Odborná spôsobilosť zdravotníckeho ...

37.

V prílohe č. 1 časti D prvom bode, prílohe č. 3 časti D písm. b) a prílohe č. 4 časti D sa za slová ...

38.

V prílohe č. 1 časti E prvom bode a prílohe č. 4 časti E písm. a) sa za slová „v magisterskom študijnom ...

39.

V prílohe č. 1 časti F prvom bode, prílohe č. 3 časti F písm. a) a prílohe č. 4 časti F písm. a) sa ...

40.

V prílohe č. 1 časti G prvom bode, prílohe č. 3 časti G písm. a) a prílohe č. 4 časti G sa za slová ...

41.

V prílohe č. 1 časti H prvom bode, prílohe č. 3 časti H písm. a) a e) a prílohe č. 4 časti H sa slová ...

42.

V prílohe č. 1 časti Z a AA znejú:

„Z. FYZIK - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore fyzika, v študijnom odbore informatika, ...

43.

V prílohe č. 3 časti S písm. a) sa vypúšťajú slová „po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ...

44.

V prílohe č. 4 časti P sa vypúšťajú slová „po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v inžinierskom ...

45.

V prílohe č. 4a časti A sa za bod 15 vkladá nový bod 16, ktorý znie:

„16.
kardiochirurgia“.

Doterajšie body 16 až 47 sa označujú ako body 17 až 48.

46.

V prílohe č. 4a časti B sa za bod 24 vkladá nový bod 25, ktorý znie:

„25. kardiochirurgia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra ...

Doterajšie body 25 až 79 sa označujú ako body 26 až 80.

47.

V prílohe č. 4a časti B sa za bod 30 vkladá nový bod 31, ktorý znie:

„31.
klinická imunológia a alergiológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004“.

Doterajšie body 31 až 80 sa označujú ako body 32 až 81.

48.

V prílohe č. 4a časti C sa slová „špecializačnom odbore kardiochirurgia, špecializačnom odbore laboratórne ...

49.

V prílohe č. 4a časti C sa vypúšťa piaty bod.

Doterajšie body 6 až 9 sa označujú ako body 5 až 8.

50.

Príloha č. 4a sa dopĺňa časťou D, ktorá znie:

„D. Špecializačné odbory špecializačného štúdia a certifikované odbory v certifikovaných pracovných ...

51.

Za prílohu č. 4a sa vkladá príloha č. 4b, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4b k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z. DOPLNKOVÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA NA ZÍSKANIE ŠPECIALIZÁCIE ...

52.

Príloha č. 5 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/548 z 23. januára 2020, ktorým sa mení príloha V k smernici ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore