Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu 354/2006 účinný od 01.01.2016 do 14.10.2017

Platnosť od: 01.06.2006
Účinnosť od: 01.01.2016
Účinnosť do: 14.10.2017
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Vodné hospodárstvo, Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 354/2006 s účinnosťou od 01.01.2016 na základe 8/2016
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje

a)
povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb, ktoré vyrábajú a dodávajú vodu určenú na ...
b)
povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vlastnia vodárenský zdroj na zásobovanie pitnou ...
c)
povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb, ktoré dodávajú pitnú vodu v rámci podnikateľskej ...
d)
povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v rámci výkonu práce vo verejnom záujme využívajú ...
e)
povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v rámci výkonu práce vo verejnom záujme dodávajú ...
f)
ukazovatele kvality pitnej vody vrátane pitnej vody balenej do spotrebiteľského balenia a ich limity, ...
g)
rozsah, početnosť a kritériá kontroly kvality pitnej vody,
h)
náležitosti žiadosti o povolenie na dočasné použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov ...
i)
náležitosti žiadosti o zúženie rozsahu a početnosti kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody.
(2)

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na pramenitú vodu, pramenitú vodu a prírodnú minerálnu vodu vhodnú ...

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)

hromadným zásobovaním pitnou vodou zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu alebo z vodárenského ...

b)

individuálnym zásobovaním pitnou vodou zásobovanie pitnou vodou z jedného zdroja s dennou produkciou ...

c)

medznou hodnotou hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu ...

d)

najvyššou medznou hodnotou hodnota zdravotne významného ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročenie ...

e)

odporúčanou hodnotou hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorá znamená dosiahnutie optimálnej koncentrácie ...

f)

indikačnou hodnotou hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody nešpecifického charakteru alebo skupinového ...

g)

indikačnou dávkou hodnota ročného úväzku efektívnej dávky z príjmu prírodných rádionuklidov a umelých ...

h)

domovým rozvodným systémom rozvody potrubí, armatúr a zariadenia nainštalované medzi vodovodnými výtokmi ...

i)

zásobovanou oblasťou geograficky vymedzená oblasť, v ktorej pitná voda pochádza z jedného zdroja alebo ...

§ 3
Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
(1)

Osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) až e) sú povinné

a)
zabezpečiť, aby dodávaná pitná voda spĺňala požiadavky zdravotnej bezpečnosti a limity ukazovateľov ...
b)
predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrh na využívanie vodných zdrojov alebo vodárenských ...
c)
predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrh na určenie ochranných pásiem,4)
d)
predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrh na úpravu pitnej vody vrátane použitia chemických ...
e)
zabezpečiť kontrolu ukazovateľov kvality pitnej vody,
f)
zabezpečiť zaznamenávanie výsledkov kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody a výsledky uchovávať desať ...
g)
bezodkladne oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva prekročenie limitov ustanovených medznou ...
h)
zistiť príčiny nesplnenia limitných hodnôt a prijať nevyhnutné nápravné opatrenia na obnovenie kvality ...
i)
používať pri vodárenskej úprave vody na pitnú vodu a pri distribúcii pitnej vody len také technologické ...
j)
overovať účinnosť dezinfekcie pitnej vody, ak sa pitná voda dezinfikuje.
(2)

Na osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. d) a e) sa nevzťahuje povinnosť uvedená v odseku 1 písm. c).

(3)

Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú analýzu pitnej vody, musia byť akreditované.5a) ...

§ 4
Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity
(1)

Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity sú uvedené v prílohe č. 1.

(2)

Pitná voda sa nemusí dezinfikovať, ak

a)
nehrozí jej kontaminácia vo vodárenskom zdroji a v rozvodnej sieti,
b)
vo vodárenskom zdroji dlhodobo spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody.
(3)

Ak voda v domových rozvodoch nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, vlastníci bytových budov ...

a)
zabezpečiť nápravné opatrenia,
b)
informovať spotrebiteľov o stave kvality pitnej vody v domových rozvodoch a o ďalších nápravných opatreniach, ...
(4)

Každá výnimka z limitov povolená príslušným orgánom verejného zdravotníctva6) pre vybrané chemické parametre ...

a)
dôvody výnimky,
b)
príslušný parameter, výsledky predchádzajúceho relevantného monitorovania a maximálnu povolenú hodnotu ...
c)
zásobovanú oblasť alebo jej časť, množstvo vody dodanej každý deň, počet príslušného obyvateľstva a ...
d)
hodnotenie zdravotného rizika vyplývajúce z nedodržania hygienického limitu pre zásobované obyvateľstvo, ...
e)
vhodný monitorovací program, v prípade potreby s vyššou frekvenciou monitorovacích činností,
f)
zhrnutie plánu nevyhnutných nápravných opatrení vrátane harmonogramu prác a odhadu nákladov a ustanovení ...
g)
požadovanú platnosť výnimky.
§ 5
Kontrola kvality pitnej vody
(1)

Rozsah rozborov a počet riadnych odberov vzoriek pitnej vody je uvedený v prílohe č. 2.

(2)

Mimoriadna kontrola kvality pitnej vody sa vykonáva

a)
pred uvedením novej časti verejného vodovodu do prevádzky,
b)
počas prevádzky verejného vodovodu, ak došlo k prerušeniu zásobovania pitnou vodou na viac ako 24 hodín, ...
c)
pred začiatkom sezónneho využívania časti verejného vodovodu alebo vodárenského zdroja určeného na hromadné ...
d)
z vodovodných rozvodov pri uvedení nových a zrekonštruovaných stavieb do užívania.
(3)

Odber vzoriek pitnej vody podľa odseku 2 sa vykonáva v rozsahu minimálneho rozboru podľa prílohy č. ...

(4)

Pred uvedením nového zdroja pitnej vody určeného na hromadné zásobovanie do prevádzky sa vykonáva úplný ...

(5)

Pred uvedením nového zdroja pitnej vody určeného na individuálne zásobovanie do prevádzky sa vykonáva ...

(6)

Ak hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody získané jej laboratórnym rozborom sú vyššie ako medzné hodnoty ...

(7)

Ak opakovaný rozbor pitnej vody potvrdí výsledky prvotného rozboru, prevádzkovateľ zariadenia na zásobovanie ...

§ 6
Požiadavky na odber vzoriek pitnej vody
(1)

Vzorky pitnej vody sa odoberajú tak, aby rovnomerne reprezentovali kvalitu dodávanej pitnej vody vo ...

(2)

Počet odberov vzoriek pitnej vody podľa prílohy č. 2 sa môže znížiť najviac na 50 % počtu týchto odberov ...

(3)

Počet miest odberu nesmie byť menší ako počet minimálnych rozborov podľa prílohy č. 2, a ak ide o verejné ...

(4)

Požiadavky na počet odberov vzoriek pitnej vody a počet miest odberov vzoriek pitnej vody podľa prílohy ...

(5)

Miesta odberu sa musia meniť každý rok tak, aby viac ako 50 % miest nebolo trvalými miestami odberu. ...

§ 7
Kritériá kvality pitnej vody
(1)

Pri kontrole pitnej vody sa musia dodržať limity ukazovateľov kvality pitnej vody

a)
dodávanej z rozvodnej siete vnútri objektu na vodovodnom výtoku určenom na odber,
b)
dodávanej z verejnej studne v mieste jej výtoku zo studne,
c)
dodávanej pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou cisternami na mieste, kde vyteká z cisterny,
d)
plnenej do spotrebiteľského balenia v mieste, kde sa voda plní do obalov,
e)
používanej v potravinárskych podnikoch na výrobu potravín na mieste, kde sa voda na tento účel používa. ...
(2)

Pri kontrole pitnej vody sa limity ukazovateľov kvality pitnej vody podľa § 4 považujú zo strany výrobcu ...

(3)

Ukazovatele kvality pitnej vody sa stanovujú podľa metód, ktorých kritériá správnosti a presnosti, kritériá ...

§ 8
Náležitosti žiadostí
(1)

Žiadosť o povolenie na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody,9) ...

a)
obchodné meno alebo názov a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, obchodné ...
b)
rozsah požadovanej výnimky s jej odôvodnením podľa § 4 ods. 4 a uvedením času, na ktorý sa výnimka požaduje, ...
c)
doklady preukazujúce, že dodávanie pitnej vody, ktorá spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, ...
d)
komplexné vyhodnotenie zásobovania pitnou vodou v dotknutej oblasti a reprezentatívne laboratórne rozbory ...
e)
návrh nápravných opatrení,
f)
spôsob informácie odberateľa pitnej vody.
(2)

Žiadosť o zúženie rozsahu a početnosti kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody10) obsahuje

a)
údaje uvedené v odseku 1 písm. a),
b)
návrh úpravy rozsahu a početnosti kontroly kvality pitnej vody a jeho odôvodnenie,
c)
výsledky najmenej desiatich laboratórnych rozborov pitnej vody vykonaných v priebehu posledných troch ...
§ 8a
Rádiologické ukazovatele
(1)

Rádiologické ukazovatele sú určené pre monitorovanie obsahu prírodných rádionuklidov a umelých rádionuklidov ...

(2)

Výsledky stanovení rádiologických ukazovateľov sa hodnotia vo vzťahu k limitom, ktoré sú uvedené v prílohe ...

(3)

Ak voda obsahuje viac rádionuklidov a súčet podielov objemových aktivít jednotlivých rádionuklidov a ...

(4)

Postup pri prekročení indikačnej hodnoty a medznej hodnoty podľa odseku 2 a 3 je uvedený v prílohe č. ...

(5)

Spôsob evidencie výsledkov stanovenia a hodnotenia rádiologických ukazovateľov v pitnej vode je uvedený ...

(6)

Osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) až e) môžu požiadať príslušný orgán verejného zdravotníctva5aa) ...

(7)

Žiadosť o zúženie počtu odberov vzoriek pitnej vody a počtu miest vzoriek pitnej vody odberov kontroly ...

a)
údaje podľa § 8 ods. 1 písm. a),
b)
návrh úpravy rozsahu a početnosti kontroly kvality pitnej vody a jeho odôvodnenie,
c)
výsledky najmenej štyroch stanovení celkovej objemovej aktivity alfa, celkovej objemovej aktivity beta, ...
§ 9
Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

§ 10
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.

v z. Pál Csáky v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z.

  UKAZOVATELE KVALITY PITNEJ VODY A ICH LIMITY

  A.

  Por. čís. Ukazovateľ Symbol ukazovateľa Limit Jednotka Druh limitu1) Poznámky 1. Escherichia coli ...

  B.

  Fyzikálne a chemické ukazovatele

  a)

  Por. čís. Ukazovateľ Symbol ukazovateľa Limit Jednotka Druh limitu Poznámky 15. Antimón Sb 0,005 ...

  b)

  Por. čís. Ukazovateľ Symbol ukazovateľa Limit Jednotka Druh limitu Poznámky 31. Akrylamid AA 0,1 ...

  c)

  Por. čís. Ukazovateľ Symbol ukazovateľa Limit Jednotka Druh limitu Poznámky 50. Voľný chlór Cl2 0,3 ...

  d)

  Por. čís. Ukazovateľ Symbol ukazovateľa Limit Jednotka Druh limitu Poznámky 59. Absorbancia (254 ...

  e)

  Por. čís. Ukazovateľ Symbol ukazovateľa Limit Jednotka Druh limitu Poznámky 79. Horčík Mg2+ 10,0 ...

  f)

  Por. číslo Ukazovateľ Symbol ukazovateľa Limit Jednotka Druh limitu Poznámky 82. Trícium 3H 100 Bq/l ...

  Vysvetlivky: IH - indikačná hodnota, MH - medzná hodnota, ID - indikačná dávka, NMH - najvyššia medzná ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z.

  ROZSAH ROZBOROV A POČET ODBEROV VZORIEK PITNEJ VODY

  1.

  Počet obyvateľov v zásobovanej oblasti (pri dennej spotrebe 200 l na osobu) Objem vyrábanej alebo dodávanej ...

  Ak objem vyrábanej vody nezodpovedá počtu obyvateľov podľa hodnôt uvedených v tabuľke č. 1, považuje ...

  Príklad výpočtu pre objem dodávanej vody 5 200 m3/deň: počet minimálnych rozborov 22 [4 + (6 x 3)] a ...

  Tabuľka č. 1

  Pri prerušovanej krátkodobej dodávke o frekvencii monitorovania vody distribuovanej v cisternách rozhodne ...

  a)

  hodnoty výsledkov získaných zo vzoriek odobratých počas aspoň dvoch rokov nasledujúcich po sebe sú stále ...

  b)

  nie je pravdepodobné, že by niektorý faktor spôsobil zhoršenie kvality vody, pričom najnižšia použitá ...

  2.

  Rozsah rozborov pitnej vody

  2.1.

  Por. čís. Ukazovateľ 1. Escherichia coli 2. Koliformné baktérie 3. Enterokoky (fekálne streptokoky) ...

  Minimálny rozbor je určený na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite vodného zdroja ...

  Minimálny rozbor pozostáva z ukazovateľov kvality pitnej vody podľa tabuľky č. 2. Ak sa voda ponúka ...

  Ukazovateľ č. 13 v tabuľke č. 2 sa zisťuje len pri pitnej vode upravovanej priamo z povrchových vôd ...

  Ukazovateľ č. 19 v tabuľke č. 2 sa zisťuje len pri použití koagulantu na báze hliníka.

  Ukazovateľ č. 20 v tabuľke č. 2 sa zisťuje pri používaní prostriedkov obsahujúcich chlór. Pri využívaní ...

  Ukazovateľ č. 22 sa zisťuje len v odôvodnených prípadoch.

  Tabuľka č. 2: Rozsah minimálneho rozboru pitnej vody

  2.2

  Úplný rozbor

  Cieľom úplného rozboru je získavať informácie o dodržaní limitov ukazovateľov kvality pitnej vody ustanovených ...

  ...

  Obrázok č. 1

  Posúdenie výsledkov stanovení rádiologických ukazovateľov

  ...

  ...

  ...

  ...

  Postup optimalizácie pri riešení týchto situácií zahrňuje overenie alebo spresnenie situácie opakovaným ...

  Postup optimalizácie pri prekročení IH pre aVRn222 v pitnej vode

  Opakovaný odber a následné stanovenie aVRn222. Ak priemerná aVRn222 z dvoch stanovení neprekračuje IH ...

  Ak priemerná aVRn222 z dvoch stanovení prekračuje IH, ale neprekračuje MH pre aVRn222 v pitnej vode ...

  Postup optimalizácie pri prekročení IH pre aVcα v pitnej vode

  Opakovaný odber a následné stanovenie aVcα. Ak priemerná aVcα z dvoch stanovení neprekračuje IH postupuje ...

  Ak priemerná aVcα z dvoch stanovení prekračuje IH pokračuje sa bezodkladne v stanovení konkrétnych rádionuklidov ...

  Pri stanovení konkrétnych rádionuklidov sa postupuje podľa nasledovného kritéria:

  ak (aVcα - aVi ) ≤ IH nie je potrebné stanovenie ďalších rádionuklidov podľa poradia,

  ak (aVcα - aVi) > IH je potrebné stanovenie ďalších rádionuklidov podľa poradia.

  Ak výsledok stanovení konkrétnych rádionuklidov vyhovuje

  ...

  Ak výsledok stanovení konkrétnych rádionuklidov nevyhovuje

  ...

  ...

  Ak priemerné aVi zo štyroch stanovení nevyhovujú

  ...

  Postup optimalizácie pri prekročení IH pre avcβv pitnej vode

  Opakovaný odber a následné stanovenie avcβ. Ak priemerná avcβ z dvoch stanovení neprekračuje IH postupuje ...

  Ak priemerná avcβ z dvoch stanovení prekračuje IH pokračuje sa bezodkladne v stanovení konkrétnych rádionuklidov ...

  Pri stanovení konkrétnych rádionuklidov sa postupuje podľa nasledovného kritéria:

  ak (avcβ - aVi) ≤ IH nie je potrebné stanovenie ďalších rádionuklidov podľa poradia,

  ak (avcβ - aVi) > IH je potrebné stanovenie ďalších rádionuklidov podľa poradia.

  Ak výsledok stanovení konkrétnych rádionuklidov vyhovuje

  ...

  Ak výsledok stanovení konkrétnych rádionuklidov nevyhovuje

  ...

  Ak priemerné aVi zo štyroch stanovení vyhovujú

  ...

  Ak priemerné aVi zo štyroch stanovení nevyhovujú

  ...

  Postup optimalizácie pri prekročení IH pre ID v pitnej vode

  Do úvahy sa berie naraz súčasná optimalizácia pri prekročení IH pre aV,cα a aV,cβ. V prípade potreby ...

  Postup optimalizácie pri prekročení IH pre 3H v pitnej vode

  Opakovaný odber a následné stanovenie objemovej aktivity 3H. Ak priemerná objemová aktivita 3H z dvoch ...

  Ak priemerná objemová aktivita 3H z dvoch stanovení prekračuje IH pokračuje sa bezodkladne v stanovení ...

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z.

  KRITÉRIÁ SPRÁVNOSTI A PRESNOSTI METÓD, KRITÉRIÁ NAJMENŠEJ DETEGOVATEĽNEJ AKTIVITY A RELATÍVNEJ ROZŠÍRENEJ NEISTOTY PRE RÁDIOLOGICKÉ UKAZOVATELE

  1.

  Správnosť je tesnosť zhody medzi priemernou hodnotou získanou z veľkého radu výsledkov skúšok a prijatou ...

  2.

  Presnosť je tesnosť zhody medzi výsledkom skúšky a prijatou referenčnou hodnotou.16)

  3.

  Číslo ukazovateľa Ukazovateľ Správnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Presnosť vyjadrená v % z limitu ...

  a)

  Anorganické ukazovatele

  b)

  Organické ukazovatele

  c)

  Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty

  d)

  Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody

  e)

  Látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca

  Mikrobiologické a biologické ukazovatele, pre ktoré sú špecifikované referenčné analytické metódy: ...

  Clostridium perfringens (vrátane spór) podľa tohto postupu:

  Membránová filtrácia s následnou anaeróbnou inkubáciou membránového filtra na agare mCP pri teplote ...

  Zloženie agaru mCP

  Rozpustiť prísady základného roztoku, upraviť pH na 7,6 a sterilizovať v autokláve pri teplote 121oC ...

  Pri použití alternatívnej metódy musia byť dosiahnuté výsledky aspoň tak spoľahlivo ako pri referenčnej ...

  Pre ukazovatele Escherichia coli, koliformné baktérie sa môže použiť alternatívna metóda podľa slovenskej ...

  Pre ukazovateľ enterokoky sa môže použiť alternatívna metóda.23)

  Pre ukazovateľ Clostridium perfringens sa môžu použiť alternatívne metódy podľa slovenskej technickej ...

  f)

  Rádiologické ukazovatele

  Príloha č. 3a k nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z.

  PROTOKOL O VÝSLEDKOCH STANOVENIA A HODNOTENIA RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV V PITNEJ VODE

  Identifikácia dodávateľa pitnej vody (názov, adresa) Identifikácia vodného zdroja (názov, obec, okres) ...

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z.

  Zoznam preberaných a vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie ...

  2.

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 o prispôsobení určitých nástrojov, ...

  3.

  Smernica Rady 2013/51/EURATOM z 22. októbra 2013, ktorou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia ...

Poznámky

 • 1)  § 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ...
 • 3)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 480/2006 Z. z. o požiadavkách na kvalitu, ...
 • 3a)  § 13 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 4)  § 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...
 • 5)  § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 5a)  Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 5aa)  § 5 ods. 5 písm. h) a § 6 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 6)  § 17 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 8)  STN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Pokyny na konzerváciu vzoriek a manipuláciu s nimi. ...
 • 9)  § 17 ods. 2 zákona č. 355/2005 Z. z.
 • 10)  § 17 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 10a)  § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách ...
 • 11)  STN 75 7715 Kvalita vody. Biologický rozbor povrchovej vody.
 • 12)  STN EN ISO 5667-1 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 1: Pokyny na návrhy programov odberu vzoriek a techniky ...
 • 13)  STN ISO 5667-4 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 4: Pokyny na odber vzoriek z vodných nádrží.
 • 14)  § 5 ods. 5 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 15)  STN EN ISO 9308-1 Kvalita vody. Stanovenie Escherichia coli a koliformných baktérií. Časť 1: Metóda ...
 • 16)  STN ISO 5725-1 Presnosť (správnosť a zhodnosť) metód a výsledkov merania. Časť 1: Všeobecné zásady a ...
 • 17)  STN EN ISO 7899-2 Kvalita vody. Stanovenie črevných enterokokov. Časť 2: Metóda membránovej filtrácie ...
 • 18)  STN EN ISO 16266 Kvalita vody. Stanovenie Pseudomonas aeruginosa. Metóda membránovej filtrácie (ISO ...
 • 19)  STN EN ISO 6222 Kvalita vody. Stanovenie kultivovateľných mikroorganizmov. Počítanie kolónií po očkovaní ...
 • 20)  STN 75 7712 Kvalita vody. Biologický rozbor. Stanovenie abiosestónu.
 • 21)  STN 75 7711 Kvalita vody. Biologický rozbor. Stanovenie biosestónu.
 • 22)  Napríklad STN 75 7841 Kvalita vody. Stanovenie koliformných baktérií a Escherichia coli metódou definovaného ...
 • 23)  Napríklad Enterolert-E - Defined Substrate Technology“, (DST“).
 • 24)  Napríklad STN EN 26461-2 Kvalita vody. Stanovenie spór anaeróbov redukujúcich siričitany (klostrídií) ...
 • 25)  ISO 11929 Stanovenie charakteristických limitov (detekčných limitov a hraníc intervalu spoľahlivosti) ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore