Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností 320/2012 účinný od 15.10.2012

Platnosť od: 13.10.2012
Účinnosť od: 15.10.2012
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Lekári, zdravotnícki zamestnanci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností 320/2012 účinný od 15.10.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 320/2012 s účinnosťou od 15.10.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 8 a § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho ...

1.

V prílohe č. 3 časti A písm. c) sa za slovo „roky“ vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: ...

2.

V prílohe č. 3 časti A písm. e) sa za šestnásty bod vkladá nový sedemnásty bod, ktorý znie: ...

„ 17. klasifikačný systém v zdravotníctve“.

Doterajší sedemnásty bod až tridsiaty druhý bod sa označujú ako osemnásty bod až tridsiaty ...

3.

V prílohe č. 3 časti B písm. d) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:

„4. klasifikačný systém v zdravotníctve“.

Doterajší štvrtý bod a piaty bod sa označujú ako piaty bod a šiesty bod.

4.

V prílohe č. 3 časti D písm. c) sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:

„6. klasifikačný systém v zdravotníctve“.

Doterajší šiesty bod až štrnásty bod sa označujú ako siedmy bod až pätnásty bod.

5.

V prílohe č. 3 časti E písm. b) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:

„1. klasifikačný systém v zdravotníctve“.

Doterajší prvý bod a druhý bod sa označujú ako druhý bod a tretí bod.

6.

V prílohe č. 3 časti F písm. c) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:

„1. klasifikačný systém v zdravotníctve“.

Doterajší prvý bod až tretí bod sa označujú ako druhý bod až štvrtý bod.

7.

V prílohe č. 3 časti H písm. d) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:

„1. klasifikačný systém v zdravotníctve“.

Doterajší prvý bod až tretí bod sa označujú ako druhý bod až štvrtý bod.

8.

V prílohe č. 3 časti J písm. b) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:

„1. klasifikačný systém v zdravotníctve“.

Doterajší prvý bod a druhý bod sa označujú ako druhý bod a tretí bod.

9.

V prílohe č. 3 časti T písmeno b) znie:

„b) certifikovaná pracovná činnosť po získaní špecializácie v niektorom zo špecializačných ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. októbra 2012.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore