Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností 320/2012 účinný od 15.10.2012

Platnosť od: 13.10.2012
Účinnosť od: 15.10.2012
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Lekári, zdravotnícki zamestnanci
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností 320/2012 účinný od 15.10.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 320/2012 s účinnosťou od 15.10.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Vláda Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 8 a § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností sa mení a dopĺňa takto:

1.
V prílohe č. 3 časti A písm. c) sa za slovo „roky“ vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy26) neustanovujú inak,“.
2.
V prílohe č. 3 časti A písm. e) sa za šestnásty bod vkladá nový sedemnásty bod, ktorý znie:

„17.
klasifikačný systém v zdravotníctve“.

Doterajší sedemnásty bod až tridsiaty druhý bod sa označujú ako osemnásty bod až tridsiaty tretí bod.

3.
V prílohe č. 3 časti B písm. d) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:

„4.
klasifikačný systém v zdravotníctve“.

Doterajší štvrtý bod a piaty bod sa označujú ako piaty bod a šiesty bod.

4.
V prílohe č. 3 časti D písm. c) sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:

„6.
klasifikačný systém v zdravotníctve“.

Doterajší šiesty bod až štrnásty bod sa označujú ako siedmy bod až pätnásty bod.

5.
V prílohe č. 3 časti E písm. b) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:

„1.
klasifikačný systém v zdravotníctve“.

Doterajší prvý bod a druhý bod sa označujú ako druhý bod a tretí bod.

6.
V prílohe č. 3 časti F písm. c) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:

„1.
klasifikačný systém v zdravotníctve“.

Doterajší prvý bod až tretí bod sa označujú ako druhý bod až štvrtý bod.

7.
V prílohe č. 3 časti H písm. d) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:

„1.
klasifikačný systém v zdravotníctve“.

Doterajší prvý bod až tretí bod sa označujú ako druhý bod až štvrtý bod.

8.
V prílohe č. 3 časti J písm. b) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:

„1.
klasifikačný systém v zdravotníctve“.

Doterajší prvý bod a druhý bod sa označujú ako druhý bod a tretí bod.

9.
V prílohe č. 3 časti T písmeno b) znie:

„b)
certifikovaná pracovná činnosť po získaní špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmene a)
1.
klasifikačný systém v zdravotníctve

2.
zabezpečovanie kvality transfúznych liekov“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. októbra 2012.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore