Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 313/2022 účinný od 20.09.2022

Platnosť od: 20.09.2022
Účinnosť od: 20.09.2022
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Rozpočtové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 313/2022 účinný od 20.09.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 313/2022 s účinnosťou od 20.09.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 271/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 156/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 411/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 514/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 160/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 228/2022 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 11d odsek 5 znie:

„(5) Dotácia podľa odseku 1 sa na zamestnanca, ktorý je v pracovnom pomere dohodnutom na a) ustanovený týždenný pracovný čas alebo na kratší pracovný čas v rozsahu vyššom ako polovica ustanoveného týždenného pracovného času, poskytne vo výške 676 eur, b) kratší pracovný čas v rozsahu rovnom alebo nižšom ako polovica ustanoveného týždenného pracovného času, poskytne vo výške 338 eur.“.

2.

V § 11d ods. 7 sa slová „30. septembra“ nahrádzajú slovami „15. októbra“.

3.

V § 11d ods. 9 tretia veta znie: „Ak sa ku dňu zúčtovania dotácie podľa odseku 1 preukáže, že žiadateľ podmienky podľa prvej vety nesplnil, žiadateľ je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť.“.

4.

V § 11d ods. 12 sa slová „30. novembra“ nahrádzajú slovami „15. decembra“.

5.

Za § 11f sa vkladá § 11g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia (1) Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle do piatich dní odo dňa vyhlásenia tohto nariadenia vlády a) vzor žiadosti o dotáciu podľa § 11d ods. 9, b) spôsob doručovania žiadosti o dotáciu podľa § 11d ods. 7, c) vzor tlačiva na zúčtovanie dotácie podľa § 11d ods. 12. (2) Posudzovanie žiadosti o dotáciu podľa § 11d ods. 1 doručených ministerstvu do dňa vyhlásenia tohto nariadenia vlády sa dokončí podľa nariadenia vlády v znení účinnom odo dňa vyhlásenia tohto nariadenia vlády.“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore