Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71946
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh 300/2003 účinný od 01.12.2003 do 31.12.2005


Platnosť od: 31.07.2003
Účinnosť od: 01.12.2003
Účinnosť do: 31.12.2005
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Kontrolný systém, Veterinárna starostlivosť, Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 300/2003 s účinnosťou od 01.12.2003 na základe 501/2003

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
(1)

Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Rady uvedená ...

(2)

Toto nariadenie ustanovuje požiadavky na ochranu zdravia zvierat a požiadavky v záujme ochrany zdravia ...

(3)

Ustanovenia osobitných predpisov, ktoré sa vzťahujú na ochranu voľne žijúcich živočíchov,4) ...

§ 2
(1)

Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a)

králičím mäsom všetky časti domácich králikov, ktoré sú požívateľné pre ľudí,

b)

zverinou zo zveri z farmových chovov všetky časti divých suchozemských cicavcov a divých vtákov ...

c)

zverou z farmových chovov suchozemské cicavce vrátane sobov alebo vtáky, ktoré sa nepovažujú ...

d)

krajinou výroby Slovenská republika alebo členský štát,3) na území ktorého je umiestnená produkčná ...

(2)

Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v nariadeniach,5) ktorými sa transponujú ...

Požiadavky na výrobu a uvádzanie na trh králičieho mäsa
§ 3
(1)

Králičie mäso uvádzané na trh musí

a)

byť získané v prevádzkarni, ktorá spĺňa všeobecné hygienické požiadavky podľa osobitného ...

b)

pochádzať zo zvierat z fariem alebo oblastí, v ktorých neboli nariadené žiadne zákazy alebo obmedzenia ...

c)

pochádzať zo zvierat, ktoré boli pred zabitím prehliadnuté (ďalej len „prehliadka ante mortem“ ...

d)

byť ošetrené za hygienických podmienok podľa osobitného predpisu,6)

e)

byť prehliadnuté po zabití (ďalej len „prehliadka post mortem“) podľa časti B prílohy č. ...

f)

byť označené zdravotnou značkou podľa bodov 1 až 5 časti C prílohy č. 2,

g)

byť po prehliadke post mortem skladované za vyhovujúcich hygienických podmienok v súlade s požiadavkami ...

h)

sa prepravovať za hygienických podmienok v súlade s požiadavkami uvedenými v časti E prílohy ...

i)

byť získané, ak ide o časti tiel králikov alebo o vykostené králičie mäso, za hygienických ...

(2)

Ak ide o čerstvé králičie mäso zasielané pri výmene2) z členského štátu do Slovenskej republiky ...

(3)

Výlučne na domáci trh v Slovenskej republike možno uvádzať králičie mäso, ktoré

a)

bolo získané v prevádzkarni s nízkou kapacitou, ktorá spĺňa hygienické podmienky pre prevádzkarne ...

b)

bolo delené alebo vykostené v prevádzkarni s nízkou kapacitou, ktorá spĺňa podmienky na takýto ...

c)

bolo označené zdravotnou značkou podľa bodu 6 časti C prílohy č. 2,

d)

spĺňa ostatné požiadavky podľa tohto nariadenia.

§ 4
(1)

Požiadavky uvedené v § 3 sa nevzťahujú na

a)

králičie mäso dodávané malými producentmi priamo fyzickým osobám na ich osobnú spotrebu,

b)

čerstvé králičie mäso dodávané v malom množstve farmármi, ktorí chovajú králiky v malom ...

1.

priamo konečnému spotrebiteľovi v Slovenskej republike na miestnom trhu alebo trhovisku, ktoré je ...

2.

maloobchodnej predajni na priamy predaj konečnému spotrebiteľovi, ak sa predaj vykonáva v rovnakom ...

(2)

Výnimky podľa odseku 1 sa nepoužijú na pojazdný predaj, zásielkový predaj a predaj na trhu alebo ...

(3)

Podrobnosti o veterinárnych kontrolách podľa § 3 a o požiadavkách na zisťovanie pôvodu chovu ...

Požiadavky na produkciu a uvádzanie na trh zveriny zo zveri z farmových chovov
§ 5
Predmetom výmeny medzi členskými štátmi a Slovenskou republikou môže byť zverina zo zveri z ...
a)

pernatú zver z farmových chovov, požiadavkám podľa osobitného predpisu,11)

b)

ostatné druhy zveri z farmových chovov, požiadavkám podľa osobitného predpisu.12)

§ 6
(1)

Zverina zo zveri z farmových chovov získaná zo suchozemských párnokopytníkov uvádzaná na trh ...

(2)

Zvieratá podľa odseku 1 musia byť v prevádzkarni ošetrené v inom čase ako hovädzí dobytok, ...

(3)

Zverinu zo zveri podľa odseku 1 musí pri výmenách s členskými štátmi sprevádzať zdravotný ...

(4)

Zverina z diviakov z farmových chovov alebo z iných živočíšnych druhov zveri, ktoré sú vnímavé ...

(5)

Regionálna veterinárna a potravinová správa15) môže povoliť zabíjanie zveri z farmového chovu ...

a)

stádo, z ktorého zver pochádza, podlieha pravidelnej veterinárnej inšpekcii, a nie sú preň nariadené ...

b)

vlastník zvierat predložil regionálnej veterinárnej a potravinovej správe žiadosť o povolenie ...

c)

regionálna veterinárna a potravinová správa je vopred informovaná o dátume zabíjania zvierat,

d)

v chove je stredisko na zhromažďovanie divých zvierat, kde môže byť vykonaná prehliadka ante ...

e)

v chove je priestor vhodný na zabíjanie, podrezanie a vykrvenie zvierat,

f)

zabitiu zvierat podrezaním predchádza omráčenie, ktoré sa musí vykonať v súlade s požiadavkami ...

g)

zabité a vykrvené zvieratá sú čo najskôr po zabití zavesené a prepravené za vyhovujúcich hygienických ...

h)

zabité zvieratá sú pri preprave na bitúnok sprevádzané certifikátom vystaveným regionálnou ...

(6)

Zabíjanie veľkej zveri, delenie a rozrábanie a skladovanie zveriny podľa odseku 1 možno vykonávať ...

a)

bolo získané v prevádzkarni s nízkou kapacitou, ktorá spĺňa hygienické podmienky pre prevádzkarne ...

b)

bolo delené alebo vykostené v prevádzkarni s nízkou kapacitou, ktorá spĺňa podmienky na takýto ...

c)

bolo označené osobitnou zdravotnou značkou pre mäso uvádzané výlučne na domáci trh podľa osobitného ...

d)

spĺňa ostatné požiadavky podľa tohto nariadenia.

(7)

Mechanicky separované mäso môže byť predmetom výmeny medzi Slovenskou republikou a členskými ...

§ 7
(1)

Krajina určenia pri výmene medzi členskými štátmi a Slovenskou republikou môže udeliť jednej ...

(2)

Ak udelí Slovenská republika ako krajina určenia členskému štátu všeobecné povolenie podľa ...

(3)

Krajina odoslania musí vykonať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby bolo v zdravotných ...

§ 8
(1)

Zverina z pernatej zveri z farmových chovov musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.6) ...

(2)

Zverinu z pernatej zveri z farmových chovov určenú na výmenu medzi Slovenskou republikou a členskými ...

(3)

Ak použitý spôsob pitvania prepelíc a holubov neumožňuje úplnú veterinárnu prehliadku vnútorností ...

§ 9
(1)

Ak ide o mäso z pernatej zveri z farmových chovov získané a uvádzané na trh výlučne na území ...

(2)

Ak ide o zverinu z pernatej zveri z farmových chovov, na ktorú sa použije výnimka podľa odseku ...

(3)

Zabíjanie pernatej zveri, delenie a rozrábanie a skladovanie zveriny z nej možno vykonávať aj v ...

a)

bolo získané v prevádzkarni s nízkou kapacitou, ktorá spĺňa hygienické podmienky pre prevádzkarne ...

b)

bolo delené alebo vykostené v prevádzkarni s nízkou kapacitou, ktorá spĺňa podmienky na takýto ...

c)

bolo označené osobitnou zdravotnou značkou pre mäso uvádzané výlučne na domáci trh v Slovenskej ...

d)

spĺňa ostatné požiadavky podľa tohto nariadenia.

(3)

Ustanovenie § 8 ods. 1 nie je odsekmi 1 až 3 dotknuté.

§ 10
(1)

Požiadavky podľa § 8 sa nepoužijú na zverinu z pernatej zveri z farmových chovov, ktorú v jednotlivých ...

(2)

Podrobnosti o maximálnom množstve zveri, ktoré možno dodávať podľa odseku 1 v súlade s príslušnými ...

Spoločné požiadavky na králičie mäso a zverinu zo zveri z farmových chovov
§ 11
(1)

Regionálne veterinárne a potravinové správy vykonávajú v chovoch, ktoré sú v ich územnej pôsobnosti ...

(2)

Na účel uvedený v odseku 1 zabezpečuje štátna veterinárna a potravinová správa zber a využívanie ...

(3)

Ak sa diagnostikovala choroba alebo zistil stav podľa odseku 2, musí sa výsledok prieskumu, ktorý ...

(4)

V závislosti od epizootologickej situácie vykonávajú regionálna veterinárna a potravinová správa ...

(5)

Prítomnosť týchto chorôb v súlade s osobitným predpisom podľa § 18 hlási hlavný veterinárny ...

§ 12
(1)

Do plánov, ktoré sa týkajú opatrení na rezíduá,21) sa doplnia vyšetrenia zvierat a mäsa podľa ...

(2)

Na základe výsledkov monitorovania uvedených v § 11 ods. 4 nariadi regionálna veterinárna a potravinová ...

§ 13
Králičie mäso alebo zverina zo zveri z farmových chovov je nevhodné na spotrebu ľuďmi, ak
a)

sa zistila jedna z chýb uvedených v bode 4.1 časti B prílohy č. 2,

b)

pochádza zo zvierat, ktorým boli podané látky,23) ktoré môžu zapríčiniť, že ich mäso je ...

c)

bolo ošetrené ionizačným žiarením alebo látkami, ktoré môžu ovplyvňovať organoleptické ...

§ 14
(1)

Štátna veterinárna a potravinová správa vedie a zverejňuje zoznam prevádzkarní schválených ...

(2)

Štátna veterinárna a potravinová správa môže schváliť na zabíjanie králikov a zveri zo zveriny ...

(3)

Štátna veterinárna a potravinová správa zasiela zoznam podľa odseku 1 členským štátom a Európskej ...

(4)

Štátna veterinárna a potravinová správa schváli len také prevádzkarne, ktoré spĺňajú požiadavky ...

(5)

Pri zrušení schválenia podľa odseku 4 sa berú do úvahy aj závery výsledkov kontroly vykonanej ...

(6)

Inšpekcie a dozor v schválených a povolených prevádzkarniach sa vykonávajú na zodpovednosť úradného ...

(7)

Úradný veterinárny lekár musí mať umožnený voľný vstup do všetkých častí prevádzkarne ...

§ 15

V rozsahu potrebnom na jednotné použitie právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného ...

§ 16

Veterinárne kontroly pri výmenách25) králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov vykonávané ...

§ 17
Na dovoz králičieho mäsa a zveriny z tretích krajín sa uplatnia požiadavky rovnocenné s týmto ...
a)

čerstvé králičie mäso a čerstvá zverina nesmie byť označená zdravotnou značkou podľa osobitného ...

b)

mäso zo živočíšnych druhov, ktoré sú vnímavé na trichinelózu, podlieha vyšetreniu na trichinely ...

§ 18
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú výmen ...

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. c) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov. ...
 • 2)  § 2 písm. d) zákona č. 488/2002 Z. z.
 • 3)  § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.
 • 4)  Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.Zákon č. 543/2002 Z. ...
 • 5)  § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách ...
 • 6)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ...
 • 7)  § 6 zákona č. 488/2002 Z. z.
 • 8)  § 10 ods. 3 až 6 zákona č. 488/2002 Z. z.
 • 9)  § 10 ods. 9 zákona č. 488/2002 Z. z.
 • 10)  § 8 ods. 3 písm. j) bod 2 zákona č. 488/2002 Z. z.
 • 11)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z.
 • 12)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú ...
 • 13)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z.
 • 14)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 285/2003 Z. z. o vyšetrovaní čerstvého mäsa na trichinely. ...
 • 15)  § 8 zákona č. 488/2002 Z. z.
 • 16)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 315/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu ...
 • 17)  § 37 zákona č. 488/2002 Z. z.
 • 18)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ...
 • 19)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat.
 • 20)  § 17 zákona č. 488/2002 Z. z.
 • 21)  § 26 zákona č. 488/2002 Z. z.
 • 22)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí ...
 • 23)  Napríklad § 25 zákona č. 488/2002 Z. z.
 • 24)  § 22 ods. 5 zákona č. 488/2002 Z. z.
 • 25)  § 31 zákona č. 488/2002 Z. z.
 • 26)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri ...
 • 27)  § 32 zákona č. 488/2002 Z. z.
 • 1)  Official Journal of the European Communities.
 • 1)  § 25 a 26 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
 • 2)  § 151 až 153 a Príloha č. 2 časť F bod siedmy výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej ...
 • 3)  § 35 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z.
 • 4)  § 10 ods. 11 zákona č. 488/2002 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore