Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov 297/2022 účinný od 01.09.2022

Platnosť od: 27.08.2022
Účinnosť od: 01.09.2022
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Integračné smernice

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov 297/2022 účinný od 01.09.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 297/2022 s účinnosťou od 01.09.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 268/2021 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 468/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 1 písm. c) treťom bode sa za slová „vzdelávaciu aktivitu“ vkladajú slová „alebo obstaranie vzdelávacích materiálov“ a slovo „súvisiacu“ sa nahrádza slovom „súvisiacich“.

2.

V § 2 písmená d) a e) znejú:

„d) sprievodnými opatreniami sprievodné vzdelávacie opatrenia11) prepojené s cieľom programu podľa osobitného predpisu12) určené žiakom podľa osobitného predpisu,13) e) súvisiacimi nákladmi náklady spojené s vybavením, reklamou, monitorovaním, vyhodnocovaním, logistikou a distribúciou14) v rámci programu podľa osobitného predpisu,12) na pokrytie ktorých sa neposkytuje časť prostriedkov únie určená na dodávanie a distribúciu mliečnych výrobkov alebo ovocia a zeleniny v rámci tohto programu,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11 a 12 znejú:

„11) Čl. 23 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení. Čl. 3 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 (Ú. v. EÚ L 005, 10. 1. 2017) v platnom znení. 12) Čl. 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a sa vypúšťa.

3.

§ 3 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Ovocie a zelenina, ktorými sú ovocné šťavy alebo zeleninové šťavy s číselným kódom položky alebo podpoložky nomenklatúry tovaru ustanovenej Európskou komisiou 2009, pod ktorú sa toto ovocie a zelenina zaraďuje, dodávané alebo distribuované v školskom roku spôsobom, akým sa dodáva alebo distribuuje školské ovocie a zelenina v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. b) alebo písm. c), vo veľkosti balenia výrobku s objemom presahujúcim a) 0,2 l a nedosahujúcim 0,25 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 pätnástej položke, b) 0,25 l a nedosahujúcim 0,75 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 šestnástej položke, c) 0,75 l a nedosahujúcim 1 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 sedemnástej položke, d) 1 l a nedosahujúcim 3 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 osemnástej položke, e) 3 l a nedosahujúcim 5 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 devätnástej položke, f) 5 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej položke. (8) Ovocie a zelenina, ktorým je ovocné pyré s číselným kódom položky alebo podpoložky nomenklatúry tovaru ustanovenej Európskou komisiou 2007, pod ktorú sa toto ovocie a zelenina zaraďuje, dodávané alebo distribuované v školskom roku spôsobom, akým sa dodáva alebo distribuuje školské ovocie a zelenina v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. b) alebo písm. c), vo veľkosti balenia výrobku s hmotnosťou presahujúcou a) 90 g a nedosahujúcou 100 g, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej prvej položke, b) 100 g a nedosahujúcou 120 g, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej druhej položke, c) 120 g a nedosahujúcou 190 g, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej tretej položke, d) 190 g sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej štvrtej položke.“.

4.

V § 5 ods. 1 sa slová „30. septembra“ nahrádzajú slovami „15. októbra“.

5.

V § 5 ods. 2 písmená d) až g) znejú:

„d) počet zmluvných žiakov každej zo škôl podľa písmena b), pre ktorých schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) až c), ktoré sa každej z týchto škôl zaviazal zabezpečovať počas celého obdobia školského vyučovania príslušného školského roka, uvedený 1. osobitne za činnosti podľa § 1 písm. a), za činnosti podľa § 1 písm. b), za činnosti podľa § 1 písm. c) prepojené s cieľom školského programu zvyšovať konzumáciu mliečnych výrobkov a za činnosti podľa § 1 písm. c) prepojené s cieľom školského programu zvyšovať konzumáciu ovocia a zeleniny, 2. v úhrne, ktorý nepresahuje počet žiakov každej z týchto škôl, o ktorých boli Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa osobitného predpisu29a) poskytnuté štatistické údaje pri posledných ročných zisťovaniach, e) vyhlásenie školy podľa písmena b) o počte jej zmluvných žiakov podľa písmena d), uvedený 1. osobitne za činnosti podľa § 1 písm. a), za činnosti podľa § 1 písm. b), za činnosti podľa § 1 písm. c) prepojené s cieľom školského programu zvyšovať konzumáciu mliečnych výrobkov a za činnosti podľa § 1 písm. c) prepojené s cieľom školského programu zvyšovať konzumáciu ovocia a zeleniny, 2. v úhrne podľa písmena d) druhého bodu, f) vyhlásenie školy podľa písmena b), pre ktorú schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. c), ktoré vymedzuje tieto činnosti ako činnosti, na ktoré možno poskytnúť pomoc,30) g) vyhlásenie školy podľa 1. písmena c), že jej informačný plagát v príslušnom školskom roku zabezpečuje schválený žiadateľ, 2. písmena b), ktorá nie je školou podľa prvého bodu, o tom, 2a. ktorý iný schválený žiadateľ jej informačný plagát v príslušnom školskom roku zabezpečuje, alebo 2b. že informačný plagát v príslušnom školskom roku zabezpečuje iným spôsobom, 3. písmena b), pre ktorej zmluvných žiakov schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku nezabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. c), o tom, 3a. ktorý iný schválený žiadateľ pre jej zmluvných žiakov zabezpečuje v príslušnom školskom roku činnosti podľa § 1 písm. c), alebo 3b. že sa činnosti, ktoré majú povahu činností podľa § 1 písm. c), pre jej zmluvných žiakov v príslušnom školskom roku zabezpečujú v rámci v nej uskutočňovanej výchovy alebo vzdelávania, ktoré obsahuje stručný popis týchto činností,“.

6.

V § 5 ods. 4 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

7.

V § 5 ods. 7 sa vypúšťajú slová „najviac 10 %“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „najviac podiel podľa osobitného predpisu31a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

„31a) Čl. 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 v platnom znení.“.

8.

V § 6 odsek 2 znie:

„(2) Škola, pre ktorej zmluvných žiakov sa v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), je povinná na požiadanie platobnej agentúry do piatich dní poskytnúť platobnej agentúre informácie a) v rozsahu vyhlásení podľa § 5 ods. 2 písm. e) až g) a § 7 ods. 2 písm. c), alebo b) o termínoch, v ktorých bude školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu, ktoré jej boli v príslušnom školskom roku dodané v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), svojim zmluvným žiakom distribuovať.“.

9.

V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Škola, pre ktorej zmluvných žiakov schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) až c), je povinná poskytnúť a) vyhlásenie podľa § 5 ods. 2 písm. g) schválenému žiadateľovi najneskôr päť dní pred posledným dňom lehoty na podanie žiadosti o maximálnu pomoc, b) vyhlásenie podľa § 7 ods. 2 písm. c) štvrtého bodu a piateho bodu schválenému žiadateľovi najneskôr päť dní pred posledným dňom lehoty na podanie žiadosti podľa § 7 ods. 1, c) vyhlásenie podľa § 7 ods. 15 písm. c) druhého bodu schválenému žiadateľovi najneskôr päť dní pred posledným dňom lehoty na podanie žiadosti podľa § 7 ods. 14, d) na požiadanie platobnej agentúry informácie v rozsahu vyhlásenia podľa § 7 ods. 2 písm. c) štvrtého bodu platobnej agentúre do piatich dní.“.

Doterajšie odseky 3 až 18 sa označujú ako odseky 4 až 19.

10.

V § 6 ods. 4 sa za slová „odsekov 1 a 2“ vkladá čiarka a slová „odseku 3 písm. d)“.

11.

V § 6 ods. 5 sa slová „podporujúce distribúciu“ nahrádzajú slovami „prepojené s cieľom školského programu zvyšovať konzumáciu“.

12.

V § 6 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Škola, pre ktorej zmluvných žiakov sa v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), je povinná zabezpečiť, aby sa pre jej zmluvných žiakov zabezpečovali aj činnosti podľa § 1 písm. c). Túto povinnosť nemá v rozsahu, v ktorom sa činnosti, ktoré majú povahu činností podľa § 1 písm. c), pre jej zmluvných žiakov zabezpečujú v rámci v nej uskutočňovanej výchovy alebo vzdelávania.“.

Doterajšie odseky 6 až 19 sa označujú ako odseky 7 až 20.

13.

V § 6 ods. 9 sa slová „až d)“ nahrádzajú slovami „až c), alebo pre ktorú schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje informačný plagát“.

14.

V § 6 ods. 19 sa slová „odseku 18“ nahrádzajú slovami „odseku 20“.

15.

V § 7 ods. 2 písm. c) prvom bode sa slová „ods. 16“ nahrádzajú slovami „ods. 18“.

16.

V § 7 ods. 2 písm. c) štvrtý bod znie:

„4. tom, 4a. či jej informačný plagát v príslušnom školskom roku zabezpečil schválený žiadateľ, 4b. ktorý iný schválený žiadateľ jej informačný plagát v príslušnom školskom roku zabezpečil, alebo 4c. či informačný plagát v príslušnom školskom roku zabezpečila iným spôsobom,“.

17.

V § 7 ods. 2 písm. c) sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:

„5. tom, 5a. či pre jej zmluvných žiakov činnosti podľa § 1 písm. c) v príslušnom školskom roku zabezpečuje schválený žiadateľ, 5b. ktorý iný schválený žiadateľ pre jej zmluvných žiakov zabezpečuje v príslušnom školskom roku činnosti podľa § 1 písm. c), alebo 5c. že sa činnosti, ktoré majú povahu činností podľa § 1 písm. c), pre jej zmluvných žiakov v príslušnom školskom roku zabezpečujú v rámci v nej uskutočňovanej výchovy alebo vzdelávania, ktoré obsahuje stručný popis týchto činností,“.

Doterajší piaty bod sa označuje ako šiesty bod.

18.

V § 7 ods. 2 písm. h) sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 14“.

19.

V § 7 ods. 2 písm. i) sa slová „ods. 13 alebo ods. 14“ nahrádzajú slovami „ods. 15 alebo ods. 16“.

20.

V § 7 ods. 9 sa slová „ods. 13“ nahrádzajú slovami „ods. 15“.

21.

V § 7 ods. 10 sa slová „ods. 14“ nahrádzajú slovami „ods. 16“.

22.

V § 7 ods. 15 písm. c) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2. skutočnostiach podľa § 7 ods. 2 písm. c) štvrtého bodu,“.

Doterajší druhý bod sa označuje ako tretí bod.

23.

Za § 8d sa vkladá § 8e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8e Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2022 Podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. augusta 2022 sa posudzujú žiadosti o a) schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 v období, ktoré sa skončilo pred začatím príslušného školského roka, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2022, b) zmenu alebo doplnenie schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 v období, ktoré sa skončilo pred začatím príslušného školského roka, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2022, c) pridelenie maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 v príslušnom školskom roku, ktorý sa skončil pred začatím príslušného školského roka, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2022, d) poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 v príslušnom školskom roku, ktorý sa skončil pred začatím príslušného školského roka, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2022.“.

24.

Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

„Prevziať prílohu - Prílohy č. 1 a č. 2 k Nariadeniu vlády č. 200/2019 Z. z.“.

25.

Príloha č. 3 sa dopĺňa jedenástym až trinástym bodom, ktoré znejú:

„11. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2117 z 2. decembra 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021). 12. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/245 z 13. decembra 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/40, pokiaľ ide o sprievodné vzdelávacie opatrenia a výber a schvaľovanie žiadateľov o pomoc (Ú. v. EÚ L 41, 22. 2. 2022). 13. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/246 z 13. decembra 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/39, pokiaľ ide o žiadosti o pomoc, vyplatenie pomoci a kontroly na mieste (Ú. v. EÚ L 41, 22. 2. 2022).“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2022.

Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore