ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely 29/2011 účinný od 15.02.2011

Platnosť od: 12.02.2011
Účinnosť od: 15.02.2011
Autor: VSR
Oblasť: Iné a Správne právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely 29/2011 účinný od 15.02.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 29/2011 s účinnosťou od 15.02.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív
určených na osobitné nutričné účelyVláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:

§ 1

Krmivo určené na osobitné nutričné účely1) (ďalej len "diétne krmivo") sa môže uvádzať na trh, ak
a) je jeho zamýšľané použitie podľa prílohy č. 1 časti B stĺpca 1 a spĺňa špecifické ustanovenia uvedené v prílohe č. 1 časti B stĺpcoch 2 až 6 a
b) spĺňa všeobecné ustanovenia podľa prílohy č. 1 časti A.

§ 2

Kategórie kŕmnych surovín uvedené v prílohe č. 2 možno používať2) na označovanie kŕmnych zmesí pre spoločenské zvieratá na obale, etikete, náveske alebo v sprievodnom doklade do 31. augusta 2011.

§ 3

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 4

Zrušujú sa:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 439/2006 Z. z. o kŕmnych surovinách,
2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 440/2006 Z. z. o kŕmnych zmesiach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 190/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 464/2008 Z. z.

§ 5

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2011.

Načítavam znenie...
MENU
Hore