Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2006 Z. z. o technických požiadavkách na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 108/2011 Z. z. 287/2011 účinný od 29.09.2011

Platnosť od: 08.09.2011
Účinnosť od: 29.09.2011
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Dopravné prostriedky, Hospodárska správa lesov, Právo EÚ, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2006 Z. z. o technických požiadavkách na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 108/2011 Z. z. 287/2011 účinný od 29.09.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 287/2011 s účinnosťou od 29.09.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2006 Z. z. o technických ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2006 Z. z. o technických požiadavkách na priestor na ...

1.

§ 1 znie:

„§ 1 „(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

„1) § 2 ods. 1 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

2.

V § 2 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až ...

3.

V § 4 ods. 1 sa doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 označujú ako odkaz 1b a poznámka ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1b sa vypúšťajú slová „o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke ...

5.

Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Smernica Komisie 2010/62/EÚ z 8. septembra 2010, ktorou sa z dôvodu prispôsobenia ich technických ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 29. septembra 2011.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore