Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 215/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú výnimky na registráciu druhov a odrôd pestovaných rastlín, ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvádzanie množiteľského materiálu týchto druhov a odrôd na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 417/2010 Z. z. 276/2011 účinný od 01.11.2011

Platnosť od: 26.08.2011
Účinnosť od: 01.11.2011
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 215/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú výnimky na registráciu druhov a odrôd pestovaných rastlín, ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvádzanie množiteľského materiálu týchto druhov a odrôd na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 417/2010 Z. z. 276/2011 účinný od 01.11.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 276/2011 s účinnosťou od 01.11.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 215/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 215/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú výnimky na registráciu ...

1.

§ 1 vrátane nadpisu znie:

„§ 1 Predmet úpravy (1) Toto nariadenie vlády ustanovuje a) výnimky na registráciu druhov a odrôd ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:

„2b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

2.

§ 2 sa dopĺňa písmenami f) až i), ktoré znejú:

„f) zdrojovou oblasťou chránené územie a jeho ochranné pásmo podľa osobitného predpisu,2c) g) miestom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2c znie:

„2c) § 17 ods. 1 a § 27 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.“. ...

3.

Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Zmesi osiva podľa odseku 1 písm. h) a i), ktoré sa uvádzajú na trh na účely zachovania ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) Zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín.Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 ...

5.

Za § 4 sa vkladajú § 4a až 4c, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Podmienky uvádzania zmesi na zachovanie na trh § 4a (1) Zmes na zachovanie môže obsahovať osivá ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10b znejú:

„10a) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z. v znení neskorších ...

6.

Nadpis § 5 znie: „Oblasť pôvodu a oblasť prirodzeného pôvodu“.

7.

V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Oblasť prirodzeného pôvodu kontrolný ústav vymedzí podľa informácie od orgánov ochrany ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

8.

V § 5 ods. 3 sa za slovo „pôvodu“ vkladajú slová „odrody na zachovanie alebo oblasť prirodzeného ...

9.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Osivo zmesi na zachovanie možno zbierať len v zdrojovej oblasti, ktorá sa nachádza v oblasti ...

10.

V § 9 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Zmes na zachovanie môže dodávateľ uvádzať na trh len v oblasti prirodzeného pôvodu.“. ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

11.

V § 9 odsek 6 znie:

„(6) Dodávateľ, ktorý osivo odrody na zachovanie alebo osivo odrody vyšľachtenej na pestovanie ...

12.

V § 9 ods. 7 sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“.

13.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Kontrolný ústav povolí uvádzať na trh ročne osivo zmesi na zachovanie najviac s hmotnosťou, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Rozhodnutie Komisie z 20. apríla 2004 o podmienkach umiestnenia na trh zmesí osív určených ...

14.

V § 11 odsek 1 znie:

„(1) Dodávateľ pred začiatkom každej pestovateľskej sezóny oznamuje kontrolnému ústavu a) veľkosť ...

15.

V § 11 ods. 2 sa za slová „že množstvá“ vkladajú slová „podľa odseku 1“.

16.

V § 13 ods. 1 písmená a) až c) znejú:

„a) slová „Pravidlá a normy EÚ“, b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby ...

17.

V § 13 ods. 1 písm. i) sa slovo „upevňovanie“ nahrádza slovom „umiestňovanie“.

18.

V § 13 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) deklarovanú netto alebo brutto hmotnosť alebo, okrem sadiva zemiakov, vyhlásený počet semien,“. ...

19.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na obaloch a kontajneroch so zmesou na zachovanie musí byť umiestnená náveska dodávateľa ...

20.

V prílohe č. 1 sa slová „Cucumis sativus L. Cucurbita pepo L. (Uhorka siata šalátová, uhorka ...

21.

V prílohe č. 2 sa slová „Cucurbita maxima Duchesne Cucurbita pepo L. (Tekvica obrovská)“ nahrádzajú ...

22.

Príloha č. 3 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Smernica Komisie 2010/60/EÚ z 30. augusta 2010, ktorou sa stanovujú určité výnimky, pokiaľ ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2011.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore